13
Jesús moxopacahque in tetlamachticahuan
Huan oahsic se tonali achto den pascuahiluitl. Huan Jesús yomomauticatca quen yoahsic in tonali ic mocautehuas inin tlalticpactli huan huilohuas canin ilohuac in Tohueyitahtzin. Yehhuatzin nochipa oquintlasohtlalohuaya in tetlamachticahuan aquin ocatcahque ipan in tlalticpac, huan tlaluis oquintlasohtlalohuaya.
2-4 In ahmo cuali tlacatl yoquiyolnehnehuiltihtoya in Judas Iscariote, iconeu in Simón, quenin teichtacatemactis in Jesús. Huan Jesús momautica quen ohualuilohuac den Dios, huan oc sepa mocuepalos tehuan, huan quen Yehhuatzin otehualmacaque nochin in tequihuahyotl. Ijcon, ihcuac oyehyehuaticatcahque ipan in mesa, omoquetzaloc in Jesús huan omoquixti tepampijca, huan omotlahcohuiltiloc in toalla. Oncan omotlalili in atl se xicali huan opehualoc quinxopacalo in tetlamachticahuan. Huan ic oquinxohxohuatzaloc ica in toalla in tlen ic motlahcoyalolotoc.
Ihcuac huilohuatica quixopacalo in Simón Pedro, yehhua oteiluic:
―Notecohtzin, tlen, ¿Tehhuatzin nechxopacalos?
Huan Jesús oquinanquililoc:
―Axan ahmo ticnehnehuiliya tleca ijcon nicchiutica, huan satepa ticnehnehuilis.
Huan Pedro oteiluic:
―Nehhuatl ahyic nechxopacalos.
In Jesús oquiluiloc:
―In tlahmo nimitzxopacas, ayacmo tipohuis nohuan.
Oncan Simón Pedro oteiluic:
―Notecohtzin, tel, ahmo san yeh in nocxihuan, tlahmo noyojqui nomahuan manechpahpaquilican huan manechahmohuican notzonteco.
10 Huan Jesús oquiluiloc:
―In aquin hueloc motlamipacatoc ahmo quinequis sentetl mamopahpaca, tlahmo san yehhua in icxihuan, tleca ca sentetl tlapahpactli. Namehhuanten nancaten nantlapahpacten, masque ahmo namochten.
11 Omihto: “Ahmo nantlapahpacten namochtehque”, tleca momautica aquin yau teichtacahuis.
12 Satepa ihcuac yotlamohuac quinxopacalo, in Jesús omotlaquentiloc, huan omotlaliloc inahuac in mesa oc sepa. Huan oquiniluiloc:
―Tel, ¿nanquinehnehuiliyahque tleca ijcon onamechchihuili? 13 Namehhuanten nannechnotzahque Tlamachtiyani huan Notecohtzin, huan ic nele quen nanquihtohuahque, tleca nele nehhuatl. 14 In tla nehhuatl, in Tlamachtiyani huan Namotecohtzin namechxopacatoc, noyojqui ijconon nanquitequilisquiyanihque se huan oc seya ica nochin. 15 Nehhuatl namechmacatoc inon tlalnamictilistli, ic namehhuan ijconon xicchihuacan quen nehhuatl nicchiutoc ic namechtequilihtoc masque ocachi hueyi noquisca. 16 Ic nele namechiluiya, quen niyan se tlaquehuali ahhuel mochihua ocachi hueyi quen ipatron huan niyan se tlatitlanili ahhuel mochihuas ocachi hueyi quen in aquin oquihualtitlan. 17 In tla nanquinehnehuiliyahque inin tlahtoli huan nanquichihuasque ijcon noyojqui, ic inon nampactosque.
18 ’Ahmo nitlahtohtica ica namochtehque; nehhuatl nicmati aquihque niquintlapehpenihtoc. Huan quipiya tlen tzonquisas in tlen quihtohua ipan Itlahcuiloltzin: “In aquin tlacua nohuan, omocuep notecocolihcau.” 19 Inin namechiluiya axan masque ayamo panotoc. Ijcon, ihcuac panos ahmo nanmoxihxicosque ic nanquineltocasque quen nele nehhuatl in Cristo. 20 Ic nele namechiluiya, in aquin quiseliya se de namehhuan quen notlatitlanil, ijcon yes tla nechselis nehhuatl; huan in aquin ijcon nechselis nehhuatl, noyojqui teseliya in aquin onechualtitlaniloc.
Jesús mihtohua quenin tetemactis in Judas
21 Satepa ihcuac omihto inin, in Jesús tequin omoyoltlocoltiloc, huan omoyequihto:
―Ic nele namechiluiya, seya den namehhuan nechichtacahuis.
22 Oncan in tetlamachticahuan opeuque moixitahque se huan oc seya, niyan ahmo quimatihque aquinon ica tlahtolotica. 23 Seya den inon tetlamachticahuan, tequin omotlasohtlayaya in Jesús, huan yehhuatl omocaltecho tepa Yehhuatzin. 24 Huan Simón Pedro otlamahpilui ic tetlahtlanis ica aquin otlahtoloticatca. 25 Oncan yehhuatl omopacho tenahuac in Jesús ic otetlahtlani:
―Notecohtzin, ¿aquinon yehhua?
26 Huan Jesús omonanquilic:
―Niyau nicasiyahua se tlacoton in pantzin, huan in aquin nicmacas, yehhua inon.
Huan ijcon omochiu. Omoasiyau se tlacoton in pantzin huan oquimacaloc in Judas Iscariote, in iconeu Simón. 27 Huan san quen oquiseli in pantzin in Judas, in ahmo cuali tlacatl niman oquiyolquitzqui. Oncan Jesús oquiluiloc:
―In tlen tiyau ticchihua, xicchihua ihsiu.
28 Huan niyan seya den aquin otlacuahticatcahque ahmo oquinehnehuilic tleca omoluic inon. 29 Huan quen Judas yeh in aquin oquiehuayaya in tomin, sequin oquinehnehuilihque quen Jesús cana omonequiyaya moluis maquicohua itlahtlen para in iluitl, noso maquintlocolis chihton in prohues. 30 Satepa ihcuac yiquiselihtoc in pantzin, in Judas oquis. Huan yitlayohuatoc.
In yancuic tlatequiutilistli
31 Satepa ihcuac in Judas yiquistoc, in Jesús omihto:
―Axan motenextilis in nohueyilis nehhuatl aquin Nitetiachicau ica nochin tlacatl, huan motenextilis in tehueyilistzin Dios ica tlen nicchihuas. 32 Huan tla ica nehhuatl monextilis in tehueyilistzin Dios, oncan Dios nechueyililos noyojqui ompa neluicac canin ilohuac, huan mochihuas ihsiu. 33 Notlasohconehuan, ayacmo nihuehcahuis namohuan. Namehhuanten nannechtemosque, huan quen yoniquiniluic in oc sequin judeahtecos, noyojqui axan namechiluiya: Ahhuel nanyasque in canin nehhuatl niyau. 34 Namechmaca inin tlatequiutilistli yancuic; ximotlasohtlacan se huan oc seya. Ijcon quen nehhuatl namechtlasohtla, namehhuanten noyojqui ximotlasohtlacan se huan oc seya. 35 In tla nanmotlasohtlahque se huan oc seya, nochin tlacatl quinehnehuilisque quen nele namehhuan notemachticahuan.
Jesús motematiltiya quen Pedro teixtlatis
36 In Simón Pedro otetlahtlani in Jesús:
―Notecohtzin, ¿canin huilohua?
Huan Jesús oquinanquililoc:
―Canin nehhuatl niyau, axan ahhuel tinechcuitlapanuis, huan tinechcuitlapanuis satepa.
37 Oncan Pedro oteiluic:
―Notecohtzin, ¿tleca tla ahhuel nitecuitlapanuis axan? Nimosentemacatoc nictemactis nonemilis ica Tehhuatzin.
38 Huan Jesús oquinanquililoc:
―Cox, ¿nele timotemacatoc tictemacas monemilis ica nehhuatl? Ic nele nimitziluiya, ic tzahtzis secpa in pachilel, ica momoucayo, yexpa ahmo tinechmocuitiliya.