14
Jesús, Yehhuatzin in quen ohtli tlen yau ica Tohueyitahtzin
’Ahmo ximoyoluicatiyecan. Ximotetemachican teca in Dios huan ximotetemachican ica nehhuatl noyojqui. Canin ilohuac Nohueyitahtzin oncan miyajcan canin nanmochantisque. In tlahmo ijcon yeni, yonamechiluihtoni. Axan niyau nitlayectlali ompa canin nanyesque. Huan satepa ic niyas huan namechtlayectlalilis canin nanyesque, nihualas oc sepa huan namechuicas, huan namehhuanten nanyesque sansecnin canin nehhuatl niyes. Namehhuanten nanquimatihque canin niyau, huan nanquimatihque in ohtli.
In Tomás oteiluic:
―Totecohtzin, ahmo ticmatihque canin huilohua; ¿quenin ticmatisque in ohtli?
Oncan Jesús oquinanquililoc:
―Nopampa teahsisque campa ilohuac in Dios. Huan nehhuatl in Tlamelajcatzintli, huan in aquin nechneltocas quiahsis in yancuic nemilistli. San ica nehhuatl cuali teahsisque canin ilohuac in Tohueyitahtzin. Huan quen namehhuanten ahmo nele nannechixmatihque, niyan ahmo onanteixmatihque in Nohueyitahtzin. Huan axan nanteixmatihque, tleca nanteitztoque.
Oncan Felipe oteiluic:
―Totecohtzin, matechcahualo titeitasque in Tohueyitahtzin huan ic inon timocahuasque cuali.
Huan Jesús oquinanquililoc:
―Felipe, yiquipiya tonali namohuan nica, ¿huan tlen, ayamo ticmati aquin nehhuatl? In aquin nechitztoc noyojqui yiteitztoc Tohueyitahtzin. ¿Tleca tinechiluiya manamechcahua nanteitasque in Tohueyitahtzin? 10 Tel, ¿ahmo ticneltoca in tla nehhuatl huan Nohueyitahtzin san se totlamatilis huan ijcon timosetilihtoque? In tlahtoli tlen namechiluihtoc ahmo san noixcohyan. In Tohueyitahtzin aquin notech ilohuac, Yehhuatzin nechmochihuilihtoc quen quimonequiltiya. 11 Xinechneltocacan quen nehhuatl huan Nohueyitahtzin san se totlamatilis. Huan tlahhuel nanquineltocasque tlen namechiluihtoc, xicneltocacan ica in tlen nicchiutoc. 12 Ic nele namechiluiya, in aquin nechneltoca, cuali quichihuas ijcon quen nicchihua nehhuatl. Huan tlachiuten ocachi huehhueyi cuali quichihuas, tleca nehhuatl niyau canin ilohuac in Tohueyitahtzin. 13 Huan nochin tlen nanquitetlahtlanilisque nopampa, nehhuatl namechchihuilis. Huan ijcon monextilis in tehueyilistzin Tohueyitahtzin ica tlen namechchihuilis. 14 Nehhuatl namechchihuilis nochin tlen nanquitetlahtlanilisque nopampa.
Jesús mihtohua quen mohualtitlanis in Itiotonaltzin Dios
15 ’In tla namehhuanten nannechtlasotlahque, xictlacamatican in notlanahuatiluan. 16 Huan nehhuatl nitetlatlautis in Tohueyitahtzin mamechualtitlanilican oc seya aquin mechpalehuilos huan mechyolchicahualos, huan nochipa mocahualos namohuan. 17 Yeh in Itiotonaltzin Tlamelajcatzintli. Huan in tlalticpac tlacamen ahhuel teselisque, tleca ahmo teitahque niyan ahmo teixmatihque. Huan namehhuanten nanteixmatihque, tleca nican ilohuac namohuan huan nochipa mocahualos namohuan. 18 Ahmo namechcahuas namosel. Nimocuepas huan niyes namohuan. 19 Sa se chihton in tlalticpac tlacamen ayacmo nechitasque, huan namehhuanten nannechitasque. Huan nanquipiyasque yancuic nemilistli, tleca nehhuatl niyoltos. 20 Ipan inon tonali nanquimatisque quen tehuan nimosetilihtoc Notahtzin. Huan nohuan nanmosetilihtoque huan nehhua namohuan nimosetilihtoc. 21 In aquin quimati huan quitlacamati in notlatequiutil, yehhua quixnextiya quen nele nechtlasohtla. Huan Notahtzin motlasohtlas in aquin nechtlasohtla, huan nehhuatl noyojqui nictlasohtlas huan nimonextis ica yehhuatl.
22 Huan otetlahtlani in oc se Judas, ahmo in Iscariote:
―Totecohtzin, ¿tleca techmonehnextilos ica tehhuanten, huan ahmo ica in tlalticpac tlacamen?
23 Huan Jesús oquinanquililoc:
―In aquin nechtlasohtla quichihuas cuenta in tlen niquihtohua. Huan Notahtzin quitlasohtlalos, huan timocahuasque iyolihtec. 24 In aquin ahmo nechtlasohtla, ahmo quichihua cuenta in tlen niquihtohua. In tlahtoli tlen nanquicacticaten ahmo nohuaxca, tlahmo den Tohueyitahtzin aquin onechualtitlaniloc.
25 ’Namechiluihtica nochin inin ic oc oncan nica namohuan. 26 Huan nitetlatlautis in Tohueyitahtzin mamechualtitlanilo Yehhuatzin in aquin mechtlahtolmacasque, yeh in Itiotonaltzin Dios. Yehhuatzin mechnextililos nochin tlahtoli tlen ayamo nanquinehnehuilihque, huan mechilnamictilos ica nochin tlen namechiluihtoc.
27 ’Namechcahuilis huan xicpiyacan in yolsehuilistli tlen namechmacatoc. Inin yolsehuilistli tlen namechmaca, ahmo cahsisque niyan canin nican tlalticpac. Ahmo ximomohsihuican niyan ahmo ximomoutican. 28 Yonannechcajque quen onamechiluic niyau, huan oc sepa nihualas niyes namohuan. In tla nele nannechtlasohtlanihque, nampactiyanihque tleca niyas canin ilohuac Tohueyitahtzin huan ompa nechueyililos, tleca Yehhuatzin ocachi Chicahuactzin quen nehhuatl. 29 Namechiluiya inin achto queman tzonquisas. Huan queman tzonquisas quen niyahtos, ic inon nanquineltocasque nele niCristo.
30 ’Ayacmo nihuehcahuis namechnonotzas, tleca oncan huitz in ahmo cuali tlacatl, in aquin tlatequiutis ipan inin tlalticpactli. Huan ahhuel nechtequiutiya yehhuatl. 31 Huan axan niyahtos quen nechtequiutilo Tohueyitahtzin, maquimatican in tlalticpac tlacamen quen nehhuatl nitetlasohtla in Tohueyitahtzin. Ximotelquetzacan. Tiyohue den nican.