15
In uvascomecatl huan in imacouyohuan
’Nehhuatl quen uvascomecatl huan Notahtzin quen in tequitqui ipan in uvasmili. Quitlaquixtilos san tlen nomacouyo tlen ahmo quitemaca itlaquilyo. Huan in tlen quitemaca itlaquilyo quitlahtlaquixtilos ic maquitemaca ocachi itlaquilyo. Namehhuanten quen nanimacouyohuan tlen quitemacahque intlaquilyo tleca nanquichiutoque cuenta ica tlen namechnextilihtoc. Xiyecan nohuan quenin nehhuatl nochipa niyes namohuan. Se imacouyo ahhuel quitemacas itlaquilyo san isel. Quipiya tlen saliutos ihuan itacayo. No ijcon ca ica namehhuan. Ahhuel nannemisque cuali in tlahmo nanyesque nohuan.
’Nehhuatl quen in uvascomecatl, huan namehhuan quen in imacouyo. In aquin yes nohuan huan nehhuatl niyes ihuan, yehhuatl nemis nochipa ocachi cuali teixpa. Huan in aquin ahmo yes nohuan, ahhuel nemis cuali teixpa. In aquin ahmo yesque nohuan, quinchihuilisque quen inmacouyo tlen ahmo quitemacahque itlaquilyo.
’In tla namehhuanten nochipa nanyesque nohuan, huan ahmo nanquilcahuahque in tlen onamechnextili, xictlahtlanican in tlen nanquinequihque, huan nochin mechchihuilisque. Temahuestilisque Tohueyitahtzin ihcuac namehhuan nannemisque cuali teixpa huan ijcon monextis namehhuan nele notlamachticahuan. Nehhuatl namechtlasohtla, ijcon quen in Tohueyitahtzin nechtlasohtlalo. Xicchiutiyecan cuenta quen namechtlasohtla huan ic inon xicchiutiyecan in tlen nechpactiya. 10 In tla nanquitlacamatihque in notlatequiutiluan, ijcon nanmonextilisque quen nannechtlasohtlahque, ijcon quen nictlacamautoc tetlatequiutil Notahtzin. Huan ijcon nimonextiya quen nitetlasohtla, ijcon quen Yehhuatzin nechtlasohtlalo.
11 ’Nehhuatl namechiluiya nochin inin ic xipaquican quen nehhua nipactoc, huan nanyesque ica paquilistli. 12 Notlatequiutil yeh inin: ximotlasohtlacan se huan oc seya, quen namechtlasohtlahtoc. 13 In aquin nele quitlasohtla itenonotzcau ahmo moxihxicohua ic quitemactis inemilis ipampa. 14 Namehhuanten notenonotzcahuan in tla nanquichihuahque in tlen namechtequiutiya. 15 Ayacmo namechnotzas tlaquehualten, tleca in tlaquehuali ahmo quimati tlen quichihua in ipatron. Namechnotza notenonotzcahuan, tleca namechmatiltihtoc nochin tlen nechiluihtoc Notahtzin. 16 Namehhuanten ahmo onannechtlapehpenihque nehhuatl, tlahmo nehhuatl onamechtlapehpeni. Huan namechmacatoc namotequiu xiyacan canin namechtitlani huan xinemican molui cuali teixpa. Ijcon nanquintlaneltoctisque ica nehhuatl. Huan tla nanquitlacamatisque inin tlahtoli, in Tohueyitahtzin mechmacalos nochin tlen nantetlahtlanilisque. 17 Inin in tlen namechtequiutiya; ximotlasohtlacan se huan oc seya.
In tlacamen mococoliyahque in Jesús huan tetlamachticahuan
18 ’Tla mechcocoliyahque in tlacamen, xicmatican quen achto onechcocolihque. 19 In tla namehhuan nanquisematinihque inuan in tlalticpac tlacamen, mechtlasohtlanihque quen yehhuan motlasohtlahque. Huan nehhuatl onamechtlapehpeni den tlalticpac tlacamen, huan yeh in ica in tlacamen mechcocoliyahque, tleca ayacmo nampoutoque inuan. 20 Xiquilnamiquican in tlen onamechiluic: “Niyan se tlaquehuali ahhuel mochihuas ocachi hueyi quen ipatron.” Ijcon quen nechmohsihuiyahque, ijcon noyojqui mechmohsihuisque. Huan in tla quitlacamautoque in notlanextilil, noyojqui quitlacamatisque namotlanextilil. 21 Nochin inin mechchihuilisque tleca nannotlamachticahuan, huan tleca ahmo teixmatihque in aquin onechualtitlaniloc.
22 ’Yehhuanten ahmo tlahtlacoltihtonihque tla nehhuatl ahmo nihualani niquinmonextilini quen ilohuac Tohueyitahtzin. Huan axan tlahtlacoltihtoque tleca ahmo nechchihuiliyahque cuenta. 23 In aquin nechcocoliyahque noyojqui tecocoliyahque in Notahtzin. 24 Ahmo tlahtlacoltihtonihque in tla nehhuatl ahmo nicchihuani inixpa inohque tlachiuten tlen niyan aquin oc seya cuali quichihuas. Huan masque oquitaque inon tlachiuten, techcocoliyahque nehhuatl huan Notahtzin. 25 Inin panohua matzonquisas inin tlahtolten tlen ca tlahcuiloli ipan intlanahuatil: “Onechcocolihque san tlaluis.”
26 ’Huan ihcuac hualuilohuas Yehhuatzin in aquin quintlahtolmacalo, in aquin namechualtitlanilis ic Notahtzin, Yehhuatzin tlahtolos ica nehhua. Yeh in Itiotonaltzin tlen in Tlamelajcatzintli aquin quixohua teca Tohueyitahtzin. 27 Huan namehhuanten noyojqui noca nantlahtosque, tleca nanyetoque nohuan den achto.