10
In ángel ica in amatl
Huan oniquitac oc se ángel molui chicahuac ohualtemohuaya den neluicac pihpictoc ica mextli huan ipan itzonteco nestihuitz se cosemalotl. Huan ixayac opetlaniyaya quen in tonaltzintli, huan iquesuan onesiyaya quen xotlatica ica tletl. Oquiquitzquihticatca se iamau quitzinihto tlen oixtlapoutoya. Huan in se icxi oquitlali ipan in mar huan in oc seya ipan in tlali. Oncan otzahtzic ica in itlahtol chicahuac quen se león ic onanalcac. Huan ihcuac otzahtzic, onicac chicome viaje in tlatecuinilotl. Huan satepa ic onicac inon chicome tlatecuinilotl, nitlahcuiloni. Huan onicac se tlahtoli den neluicac tlen onechiluic:
―San xicnehnehuilihtiye in tlen oquihtohque inon chicome tlatecuinilotl huan ahmo xiquihcuilo.
Niman inon ángel aquin oniquitac ihcatoc ipan in mar huan ipan in tlali, yehhua omomaahcoc in iyecman neluicac. Otenotz in Dios yolihuatoc maquichipahualo ica itlahtol, in Dios aquin oquichihualoc in neluicactli huan in tlalticpactli huan in mar huan nochin tlen ca ihtech. Huan oquihto:
―Yiahsitihuiz in tonali ic ayacmo ocachi huehcahuihuas. Ihsiu ahsiquiu in tonali queman ipan in chicome ángel quitzahtziltis inon trompeta. Huan tzonquisas in tlen motlalihtoc in Dios, ijcon quen oquinnahuatiloc itlaquehualuan huan teyolchicaucahuan.
In tlahtoli tlen onicac, tlen ohualquis den neluicac, oc sepa onechiluic:
―Xiyau xicana in amatl ixtlapoutoc tlen quiquitzquihtica inon ángel aquin ihcatoc ipan in mar huan ipan in tlalticpactli.
Oncan oniya niquita in ángel huan onictlahtlanili in iamau. Huan yehhua onechiluic:
―Xicana huan xicua. Huan ipan mocamac yes nectic quen in nectli huan ipan moite mocuepas chichic.
10 Huan onicuili in amatl inon ángel huan onicua. Huan ipan nocamac ocatca nectic quen in nectli, huan omocuep chichic ipan noite. 11 Huan niman onechiluihque:
―Ticpiya tlen tiquinnonotzas oc sepa ica tlen Dios quinchihuililos ica in tlalticpac tlacamen, in aquin tlahtohuahque ica miyac tlahtoli ihuan in tequihuahten.