11
In ome tlachipaucamen
Oncan onechmacaque se tlacotl ic tlatamachihua huan onechiluihque:
―Xiyau huan xictamachihua in tiopantli den Dios huan in altar. Huan xiquimpohua quesqui tlacamen temahuestiliyahque ompa. Huan ahmo xictamachihua in icaltenco in tiopan, tleca quimactihtoque in sentlapalchanimen. Yehhuan san quixtlasahque inon altepetl den Dios ipan ompohuali huan ome metztli. Nehhuatl niquintitlanis in ome notlachipaucahuan maquinnonotzacan ica nehhua ipan se mil huan ome ciento huan yehpohuali tonali. Huan tlaquentitosque ica in tlocoltlaquemitl.
Inon ome tlachipaucamen yehhuan in tlen quihtosnequi in ome olivoscouten huan in ome candeleros tlen caten teixpa in Dios, quen tlatequiutilo ipan Itecohtzin in tlalticpactli. Tla aquin quinequi quinmicti, yehhuan quitlasasque tletl ica incamac huan quintlamitlatis intecocolihcahuan. Huan ijcon quipiya tlen miquis in aquin quinequi quinmictis. Huan inin tlachipaucamen quipiyahque inchicahualis ic quitzecosque ahmo maquiahui ipan quesqui tonali ic tlami tlahtosque tepampa in Dios. Huan noyojqui quipiyahque inchicahualis ic quipatlasque in atl ica yestli. Huan quintlapanoltisque in tlalticpac tlacamen ica nochin tlapololisten, huan quesqui viaje yehhuan quinequisque. Huan ihcuac tlamisque intequiu inon ome tlachipaucamen, in ahmo cuali yolcatl hualpanquisas de inon tlacoyoctli huan quinixnamiquis huan quintlanis huan quinmictis. Huan intlacayo ompa huetztosque ipan in ohtli den hueyi altepetl Jerusalén canin otemasohualtihque in Totecohtzin. Huan san quitocahhuiyahque Sodoma huan noyojqui Egipto. Ipan yiyi tonali huan tlahco omocauque canin ohuetztoyahque. Huan in tlacamen den altepemen huan den tlalten nohuiyan ipan in tlalticpac hualasque quinitasque intlacayo in mijcamen huan ahmo quincahuasque maquintlalpachocan. 10 Huan in tlacamen den tlalticpac paquisque huan quitlaolichtisque inmiquilis. Huan momamacasque intetlocolil se huan oc seya. Tleca inon ome tlayolchicaucamen tequin oquinmohsihuihtoyahque in tlalticpac tlacamen ica intlahtol. 11 Huan satepa ipan inon yiyi tonali huan tlahco, in Dios oquinyolitiloc oc sepa. Huan nochin aquin oquitaque inon, tequin omomoutihque. 12 Huan niman inon ome tlachipaucamen oquicajque in tlahtoli den neluicac tlen oquiniluic:
―Xihualehco nican tlacpac.
Huan otlehcohque neluicac ipan in mextli, huan oquinahcoitaque intecocolihcahuan. 13 Huan ipan inon hora ocatca tlaluehueyocalistli huan se tanto den mahtlactli pedazo den altepetl oxitin huan omijque chicome mil tlacamen ica inon tlaluehueyocalistli. Huan in tlacamen tlen omocauque tequin omomoutihque huan otemahuestilihque in Dios aquin ilohuac neluicac.
14 Huan opanoc ic oupa in tetzahuitl huan niman ompahuitz in yiyi.
15 Ipan in chicome ángel oquitzahtzilti in trompeta huan oquicajque tlahtoli chicahuac den neluicac tlen quihtohua:
In Tohueyitahtzin huan Teconetzin Cristo,
san Yehhuantzitzin mopiyahque in tequihuahyotl ic tlatequiutilos ipan in tlalticpactli,
huan Yehhuantzitzin motequiutisque nochipa.
16 Oncan in sempohuali huan nahue tetecten tlayecancamen aquin oyehuatoyahque ipan in tronos teixpa in Dios, yehhuan ohuetzque ic ixtlapach huan otemahuestilihque in Dios. 17 Huan oquihtohque:
Titetlasohcamatihque, Totecohtzin,
Dios Hueyicatzintli,
in aquin ilohuac axan huan oilohuaya achto,
tleca mopixtoc in hueyi techicahualis
huan omopehualti ic tlatequiutilos.
18 In tlalticpac tlacamen tequin ocualanque,
huan yoahsico in tonali queman Tehhuatzin quintlapanoltilos,
huan noyojqui in tonali ic moixcomacasque in mijcamen.
Huan momacasque intetlocolil in tetlaquehualuan, yehhuan in tlayolchicaucamen huan in tlamelaucanten,
huan in aquin temahuestiliyahque,
in aquin hueyi inquisca huan in aquin ahmo.
Huan yeh in tonali queman quimpololos yehhuan aquin oquixitinihque in tlalticpactli.
19 Oncan omotlapo in tiopantli den Dios tlen ca neluicac, huan onesticatca in baule den mononotzalistli ipan in tiopantli. Huan ocatca tlapetlanilotl, huan tlatlatzinilotl, huan tlatecuinilotl, huan se tlaluehueyocalistli huan ohueyitesiu.