13
In ome ahmo cuali yolcamen
Huan oc sepa onimoquetz itentla in mar huan oniquitac quen ohualpanquis se ahmo cuali yolcatl quen oquipiyaya chicome itzonteco huan mahtlactli icuacou. Huan ipan sehsen icuacou oquipiyaya se corona. Huan ipan intzonteco oquipiyaya tlahcuilotoc sehse intoca ic tlen teca mohueyilihque in Dios. Inin ahmo cuali yolcatl tlen oniquitac onesiyaya quen in tecuani huan in icxihuan oquimpiyaya quen in oso. Huan in icamac quen in león. Huan in dragón oquimacac in ichicahualis. Huan oquisentlali ipan itrono maquintequiutis yehhuan aquin imajco in dragón. Seya de inon itzonteco den ahmo cuali yolcatl onesiyaya se tlatectli temoutic tlen ic miquisquiyani. Huan inon tlatectli opahtic. Huan nochin tlalticpac tlacamen quen tel oquimautoyahque ica in ahmo cuali yolcatl huan oquitlacamatque. Huan oquimahuestilihque in dragón tleca oquimacac tequihuahyotl in ahmo cuali yolcatl. Huan oquimahuestilihque noyojqui in ahmo cuali yolcatl huan oquihtohque:
―Tel, ¿aquin oncan quen inin ahmo cuali yolcatl, huan aquin cuali quixnamiquis?
Huan oquicahuilihque in ahmo cuali yolcatl matlahto. Huan ica itlahtol omohueyichiu huan ocamanaltihticatca teca in Dios. Huan oquicahuilihque matlatequiuti ompohuali huan ome metztli. Huan ocamanaltic teca in Dios huan Tetocahtzin. Huan noyojqui oquincamaniluic yehhuan aquin chantihtoque neluicac. Huan oquicahuilihque mamotehui inuan aquin tehuan caten in Dios ic quintlanis. Huan oquicahuilihque maquintequiuti nochin tlacamen nohuiyan ipan in tlalticpactli. Huan in tlacamen nohuiyan ipan in tlalticpac oquimahuestilihque inon ahmo cuali yolcatl, yehhuan in aquin ahmo quipiyahque intoca ihcuiliutoc ihtech teamau in Colelohtzintli aquin ocatca tlatemactili. Huan intoca ihcuiliutoc ihtech teamau achto ic opeu in tlalticpactli yehhuan aquin quiahsisque in yancuic nemilistli.
In aquin cuali tlacaqui, maquinehnehuili. 10 Tla quitlalihtoque ica seya maquitzacuacan, ijcon tzactos. Huan yehhuan aquin quitlalihtoque quinmictisque ica in espada, yehhuan noyojqui quinmictisque ica in espada. Huan ic inon yehhuan aquin mosetilihtoque tehuan in Dios quipiyahque tlen quixicosque ica inon tlapanolistli huan quipiyahque tlen tetemachisque ic tlen tzonquisas quen omihto Yehhuatzin.
11 Niman oniquitac oc se ahmo cuali yolcatl ic ohualpanquis ipan tlali. Huan oquipiyaya ome icuacou quen icuacou se colelo. Huan otlahtohuaya quen se dragón. 12 Huan oquipiyaya nochin tequihuahyotl quen quipiya inon ahmo cuali yolcatl tlen ohualpanquis ipan in atl. Huan oquinchihualti in tlalticpac tlacamen maquimahuestilican inon ahmo cuali yolcatl tlen achto, in tlen quipiya in tlatectli opahtic. 13 Noyojqui oquinchiu huehhueyi tlachiuten huan oquihualtequiuti mahualuetzi in tletl den neluicac hasta ipan tlali, inixpa in tlacamen. 14 Oquicahuilihque maquichihua in hueyi tlachiuten iixpa in achto ahmo cuali yolcatl. Oquinec maquincahcayahua in tlalticpac tlacamen ic maquinmahuestilican. Oquinyolchicau maquichihuacan se iixnesca in achto ahmo cuali yolcatl aquin yoltica, masque oquicocohque ica in espada. 15 Noyojqui oquicahuilihque inon ipan ome ahmo cuali yolcatl maquimaca iihyou matlahtos inon iixnesca. Huan yehhua otlatequiuti maquinmictican nochten aquin ahmo quimahuestiliyahque. 16 Oquintequiuti in ahmo cuali yolcatl maquitlalican se ixmatcayotl ipan iixcuac noso ipan iyecman nochin tlalticpac tlacamen, masque inquisca hueyi noso ahmo, masque ricos noso prohues, masque in aquin temajco ca noso in aquin tlacahcautli. 17 Niyan aquin cuali tlacohuas niyan tlanemacas in tlahmo quipiya in ixmatcayotl, quihtosnequi itoca den ahmo cuali yolcatl, noso itlapohualis den itoca. 18 In aquin quinehnehuilisnequi inin tlahtoli, maye tlamati. Yeh in tlapohuali den tlacamen. Huan itlapohual chicuasin ciento huan yehpohuali huan chicuasin.