14
Satepaniyan onitlachix huan oniteitac in Colelohtzintli ihcatilotoc ipan in tepetl Sión. Tehuan ocatcahque in se ciento huan ompohuali huan nahue mil tlacatl. Huan ipan inixcuac oihcuiliutoya tetoca in Colelohtzintli huan tetoca in Tetahtzin. Huan onicac se tlahtoli chicahuac den neluicac. Oxahuaniyaya quen hueyi atl huan quen chicahuac otlatecuiniyaya. Huan onicac quen quitzotzonahque miyac intlatzotzonali ica cuerdas itoca arpas. Huan in ciento huan ompohuali huan nahue mil tlacatl ocuihcuicayayahque se yancuic cuihcuicalistli iixpa in trono huan in nahue tlachiyanimen huan in tetecten. Huan niyan aquin cuali omomachti in cuihcuicalistli tlahmo inohque ciento huan ompohuali huan nahue mil tlacatl aquin otlamaquixtihque ipan tlalticpactli. Yehhuan in aquin ahmo oquipixque insihuau. Nochipa temahuestiliyahque huan tecuitlapanuiyahque in Colelohtzintli san canic huilohua, yehhuan in achtohque aquin oquinquixtiloc imajco in ahmo cuali, mayecan temajco in Dios huan in Colelohtzintli. Inin tlacamen ahyic oistlacatque huan ahyic otlacahcayauque, huan ic inon molui yolchipahuaque.
Oncan oniquitac oc se ángel opatlantinemiyaya ipan neluicac. Huan otlanonotzayaya in itlahtoltzin Dios tlen nochipa yes. Oquinnonotz in tlacamen nohuiyan ipan in tlalticpac, aquin ica tlahtlen tlahtoli oquicajque. Huan oquiniluic ica chicahuac tlahtoli:
―Xitemoucaitacan in Dios huan xitehueyilican, tleca yoahsico in tonali queman quinixcomacalos in tlacamen. Huan xitemahuestilican quen omochiu in neluicactli huan in tlalticpactli, huan nochin tlen ca ipan.
Huan satepa de inon ohuala oc se ángel huan oquihto:
―¡Otlan polihui! ¡Otlan polihui in hueyi altepetl Babilonia! In tlacamen de inon altepetl oquintlahtlacolanaltihque in tlacamen nohuiyan ipan in tlalticpactli ica in ahmo cuali tlen oquichiuque.
Huan satepa de inon ohuala ipan yiyi ángel, huan oquihto ica chicahuac tlahtoli:
―Nochten aquin quinmahuestiliyahque in ahmo cuali yolcatl huan iixnesca, huan aquin quiseliyahque iixmatcayotl ipan iixcuac noso ipan iyecman, 10 yehhuan noyojqui quintlapanoltisque quen motlalihtoc in Dios. Ica tecualan quintlapanoltilos ica in tletl den azufre tlatlatili. Quitztiyesque in tlapanolistli in ángeles huan in Colelohtzintli. 11 Huan in poctli tlen quisas canin tlapanosque ahyic sehuis. Tlapanotiyesque quen tlahca huan quen tlayohua yehhuan aquin oquinmahuestilihque in ahmo cuali yolcatl huan iixnesca, aquin quipiyahque iixmatcayotl den itoca. 12 Huan ic inon yehhuan aquin mosetilihque tehuan in Dios quipiyahque tlen quixicosque ica inon tlapanolistli. Quitlacamatihque tetlatequiutiluan huan ahmo moxihxicosque ic teneltocasque in Jesús.
13 Huan onicac se tlahtoli den neluicac tlen onechiluic:
―Xiquihcuilo ijquin: “Pactoque yehhuan aquin miquisque axan huan ipan in tonali tlen hualas, tla teneltocasque in Totecohtzin huan ahmo moxihxicosque ica tetequiu.” Tleca omihto in Itiotonaltzin ica yehhuan: “Omosehuihque ica in tlapanolistli huan ompa neluicac cahsisque itlatlan ica intequiu.”
14 Satepaniyan onitlachix huan oniquitac se mextli chipahuac. Huan yehuatilotoc ipan in mextli seya aquin oniteixmat, Yehhuatzin in Jesús, in Tetiachicau ica nochin tlacatl. Huan ipan tetzonteco omopixticatca se corona den oro. Omopixticatca se cuchillo tlen ic moxotequi in trigo huan molui teni. 15 Huan oquis ipan in tiopan den neluicac oc se ángel huan chicahuac otenotz in aquin oyehuatilotoya ipan in mextli, huan oquihto:
―Mapehualo moxotequi in trigo, tleca yochicau huan yoahsic in tonali ic moxotequis.
16 Huan in aquin yehuatilotoc ipan in mextli opehualoc moxotequi in trigo den tlalticpac, huan oquisentlaliloc nochin.
17 Huan oquis ipan in tiopan den neluicac oc se ángel. Huan yehhua noyojqui oquipixticatca se cuchillo tlen ic moxotequi in trigo huan molui teni. 18 Huan de ompa canin ocatca in altar oquis oc se ángel, in aquin tlatequiutiya ica in tletl. Huan chicahuac oquinotz in ángel aquin oquipixticatca in cuchillo huan oquiluic:
―Xipehua xictequi in uvas ipan in tlalticpac, tleca yihuicsic.
19 Huan in ángel aquin oquipixticatca in cuchillo opeu tlatequi ica in uvas ipan in tlalticpactli huan oquisentlali nochin. Oquitohuetzo nochin ipan se pozo canin quixoxacualasque in uvas, quihtosnequi canin in Dios quintlapanoltilos in tlalticpac tlacamen. 20 Huan oquipatzcaque quiahuac den altepetl Jerusalén. Huan oquis in yestli huan omahcoc in quen quiahsic in frenos den cahuayo. Huan ic omosou canin yiyi ciento kilometros.