16
In conten den tlapanolistli
Huan onicac chicahuac otlahto seya ipan in tiopan. Huan oquiniluic in chicome ángeles:
―Xiyacan xiquixcuepacan ipan in tlalticpactli in chicome conten in tlen quipiyahque in tlapanolistli den Dios.
Huan ic inon in achto ángel oquixcuep icon ipan in tlalticpactli huan opanquis sahuatl chopoctli, huan tequin titica ipan in tlacamen aquin quipiyahque itlapohualis in ahmo cuali yolcatl huan oquimahuestilihque iixnesca.
Huan ipan ome ángel oquixcuep icon ipan in mar huan in atl omocuep quen iyes in mijqui. Huan omijque nochin tlen oyoltoyahque ipan in mar.
Huan ipan yiyi ángel oquixcuep icon ipan in atenten huan in amelten. Huan in atl omocuepque yestli. Huan onicac in ángel aquin oquihtlaco in atl oquihto:
―Nochipa quinixcomacalo in tlacamen quen quinamiquis, Tehhuatzin aquin axan nemohua quen nochipa onemohuayaya, in aquin Mahuesticatzintli. Tleca omomahuiltihque ica inyes in teyolchicaucahuan huan yehhuan aquin tehuan mosecnintlalihtoque. Huan ic inon oquinmacaloc maquionican yestli. ¡Nele yeh in tlen quinequihque!
Huan onicac quen aquin otlahto inahuac in altar oquihto:
―Totecohtzin Dios, in aquin mopiya nochin chicahualistli, nele quinixcomacalo in tlacamen quen quinamiqui.
Huan ipan nahue ángel oquixcuep icon ipan in tonaltzintli. Quicahuilihtoc in tonaltzintli maquintlati in tlacamen. Huan ijcon oquintlati ica chicahuac tlatotonilotl, huan otepactecahque in Tetocahtzin Dios aquin quintequiutilo inihque cocolisten. Huan ahmo omoyolcuepque niyan ahmo otehueyichiuque.
10 Huan ipan in macuili ángel oquixcuep icon ipan canin tlatequiutiya in ahmo cuali yolcatl, huan nochin otlayohuayantix. Huan in tlacamen omonenepilcuahque ica in titicalistli. 11 Huan ocachi otepactecaque in Dios aquin ilohuac neluicac ica intiticalis den insahuachopocyo. Huan ahmo omoyolcuepque ica tlen quichiutoque.
12 Huan ipan in chicuasin ángel oquixcuep icon ipan in hueyi atentli itoca Eufrates. Huan ohuac in atentli, ic mochihua maye se ohtli canin tlanecuilanasque in soldados den hueyixtoque aquin hualquisasque ic canic hualquixohua in tonaltzintli.
13 Huan oniquitac quen oquisque yiyi ahmo cuali yehyecamen den incamac in dragón, huan in ahmo cuali yolcatl, huan in tlayolchicauqui tlacahcayauqui, seya de cada sehse. Onesiyayahque quen xochicamen. 14 Huan nele yehhuan ahmo cuali yehyecamen aquin cuali quichihuahque hueyi tlachiuten. Huan oyahque quinnotzahque in hueyixtoque den nochin tlalticpac. Ijquin yolchicahuahque maquinsentlalican nochin insoldados ic motehuisque teca in Dios ipan in tonali queman quinixcomacalos Yehhuatzin Dios aquin mopiya nochin chicahualistli. 15 Maquichihuacan cuenta nochin aquin quicaquis inin tlahcuiloli ica tlen mihtohua in Cristo: “Ahmo aquin quimatis tlen tonali nihualas. Yes quen hualas in tlachtejqui huan ahmo aquin quimatis queman. Pactoque yehhuan aquin ahmo yes cochtosque huan tlaquentitosque ihcuac nihualas. Huan in aquin ahmo tlaquentitosque mopinautisque tleca nesisque xipetzten.” 16 Huan omosentlalihque inon soldados nepa canin quiluiyahque ica in tlahtoli hebreo, Armagedón.
17 Huan ipan in chicome ángel oquixcuep icon ipan yehyecatl. Huan otlahto chicahuac seya de ipan in tiopan, inahuac in trono, huan oquihto:
―Yica nochin tlachiutli.
18 Tequin otlapetlan, huan otlatehtecuin, huan tlaluis chicahuac otlaluehueyocac. Ahyic ijcon chicahuac tlaluehueyoca ic ocatcahque tlacamen ipan in tlalticpactli. 19 Huan in hueyi altepetl Babilonia oyiyiquis ica in tlaluehueyocalistli huan otlamihuetzque in altepemen nohuiyan ipan in tlalticpactli. Huan ijcon omoilnamicticatca ica in tlapanolistli tlen omochihuili inon altepetl ica tecualan. 20 Huan ayacmo onesque in tlen tlali ocatca inepanco in atl, niyan in tepemen ahmo omocauque. 21 Huan ohualuetz den neluicac ipan tlacamen in huehhueyi tesihuitl oquipiyaya cana ompohuali kilo. Huan in tlacamen otepactecaque in Dios ica in cocolistli den tesihuitl. Tequin temohmouti inon cocolistli.