17
In tlapanolistli den sihuatl aquin tequin tlacaahuiltiyani
Huan seya den chicome ángeles tlen oquipiyayahque in chicome conten ohuala nechiluiya:
―Xihuala huan nimitznextilis quen quitlapanoltilos in sihuatl aquin tequin tlacaahuiltiyani. Huan yehuatoc ipan in mar. Huan in hueyixtoque nohuiyan ipan in tlalticpac oquiahuiltihque ica yehhua. Huan oquintlahtlacolanaltihque in tlacamen den tlalticpac ica in ahmo cuali tlen oquichiuque.
Oncan in Itiotonaltzin onechuiquilihque huan onicmauticatca onicatca ipan in acahualtlahtli. Huan oniquitac se sihuatl yehuatoc ipan se ahmo cuali yolcatl yec chichiltic. Huan inon yolcatl oquipiyaya tlahcuilotoc miyac intoca ic tlen teca mohueyiliyahque in Dios. Huan oquipiyaya chicome itzonteco huan mahtlactli icuacou. In sihuatl tlaquentitoc ixchichil huan chichiltic huan tlatlahmachyo ica oro huan temen cualtzihtoto intoca joyas huan perlas. Huan oquiquitzquihticatca se vaso de oro tentica ica nochin ahmo cuali den iixpoliucayo. Huan ipan iixcuac quipiya ihcuiliutoc se itoca tlen ahmo aquin quinehnehuiliya. Huan itoca quihtosnequi: “In hueyi Babilonia, tlicantoc de nochin ixpoliucasihuamen, huan noyojqui de nochin ahmo cuali ipan in tlalticpactli.” Huan oniquitac in sihuatl huinti ica inyes in tlaneltocanimen aquin oquixicohque hasta oquinmictihque tepampa in Jesús. Huan tequin oniquistlaco ic oniquitac. Huan in ángel onechiluic:
―¿Tleca tequin tiquistlacohua? Nehhuatl nimitzyequiluis tlen quihtosnequi in tlanextilistli den sihuatl huan in ahmo cuali yolcatl tlen ipan yehuatoc in sihuatl. Yeh in tlen quipiya in chicome itzonteco huan mahtlactli icuacou. In ahmo cuali yolcatl tlen otiquitac, yehhua tlen onentoya achto huan ahmo quimautoque tla nentica. Huan hualquisas den tlacoyoctli tlen ahmo quipiya itlamiyan, huan yas canin quintlapanoltisque in aquin polihuisque. Huan in tlalticpac tlacamen aquin ahmo quipiyahque ihcuiliutoc intoca ipan inon tlahcuilolamatl tlen nochin tlahcuilohtoc ihcuac opeu in tlalticpactli, yehhuan quistlacosque ihcuac quitasque inon ahmo cuali yolcatl, tleca oc sepa nesis.
’Maye aquin molui tlamati tla quinehnehuilis tlen quihtosnequi nochin inin. In chicome itzonteco in ahmo cuali yolcatl quihtosnequi chicome tepemen tlen ipan yehuatoc inon sihuatl. 10 Noyojqui quihtosnequi chicome huehhueyinten aquin quintequiutiya in sihuatl. Huan macuili yoquinmayauque, huan seya tequiutica, huan in oc seya ayamo hualahtoc. Huan ihcuac hualas, huelica tlatequiutis masque san quesqui tonali. 11 Huan ica in ahmo cuali yolcatl tlen onentoya achto huan ahmo quimautoque tla nentica, yeh quihtosnequi ipan chicueyi hueyixtoc tlen quisa inon chicuasin ihuaxcayo. Huan yas canin quintlapanoltisque in aquin polihuisque.
12 ’Huan in mahtlactli cuacohmitl tlen otiquinitac quihtosnequi oc mahtlactli huehhueyinten aquin ayamo quipiyahque quen tlatequiutisque. Huan tlatequiutisque san se rato ihuan in ahmo cuali yolcatl. 13 Inon mahtlactli huehhueyinten san se intlanehnehuilis huan quimacasque intequihuahyo huan inchicahualis in ahmo cuali yolcatl. 14 Yehhuan motehuisque tehuan in Colelohtzintli, huan Yehhuatzin quintlanilos tleca Yehhuatzin in Tecohtzin ocachi Hueyicatzintli, huan Hueyixtoc ocachi hueyiyalotoc. Huan yehhuan aquin tehuan caten quinnotzalotoc, huan quintlapehpenilotoc, huan yolcualten.
15 Huan noyojqui onechiluic:
―Huan in atl tlen otiquitac tlen ipan yehuatoc in sihuatl aquin tequin tlacaahuiltiyani, inon atl quihtosnequi in miyac tlacamen den altepemen nohuiyan ipan in tlalticpac, ica sehsen intlahtol. 16 Huan in mahtlactli cuacohmitl tlen otiquitac, yehhuan ihuan in ahmo cuali yolcatl quicocolisque inon sihuatl. Quitzetzelcahuasque ic mocahuas xipetz, huan quicuasque inacayo huan quitlatisque. 17 Tleca Dios oquinyolmacalotoc maquichihuacan quen Yehhuatzin monequi, yeh in ica omosechiuque ic oquimacaque in tequihuahyo in ahmo cuali yolcatl hasta ic tzonquisas in tlen Dios mihtohtoc. 18 Huan in sihuatl tlen otiquitac, yeh quihtosnequi in hueyi altepetl tlen quintequiutiya in huehhueyinten den tlalticpac.