18
Quen tlamis in altepetl Babilonia
Satepa otlan in tlen oniquitac, niman oniquitac oc se ángel ohualtemoc den neluicac, huan hueyi itequihuahyo. Yehhua opetlan ijcon oxotlac in tlalticpactli. Huan ocoutzahtzic chicahuac huan oquihto:
―Tlami polihui in altepetl Babilonia. Omochiu inchan in ahmo cuali yehyecamen canin nemihque, huan oncan impehpech in ahmo cuali totomen. Tleca inon altepetl oquinmayautoya in tlalticpac tlacamen ica in ahmo cuali tlen oquichiu, huan in hueyixtoque nohuiyan ipan in tlalticpac oquiahuiltihque ijcon quen itlacohuan inon altepetl. Huan in tlasemancamen den tlalticpac omochiuque ricos ica in tlasohchiutli den in ahmo cuali tlanequilisten.
Huan niman oc se tlahtoli den neluicac tlen oquihto:
―Xiquisacan de ompa, notlacahuan, ic ahmo nanquimpalehuisque ica in ahmo cuali, huan ic ahmo nantlapanosque ica incocolis. Tleca intlahtlacol se hueyi tlasentlalili tlen quixahsis in neluicac, huan in Dios quilnamiquilotoc ica nochin inon. Xicchihuilican ica yehhuan ijcon quen oquinchihuilihque, huan xiquintlaxtlahuacan oupa ica in ahmo cuali intlachiu. Xiquintlapanoltican ica ome tanto intlapanolis yehhuan aquin oquintlahtlacolanaltihque. Yehhuan tequin omomahuestilihque ica inixpoliucayo, huan axan tequin xiquintlapanolitican huan xiquintlocoltican. Quiyolnehnehuiliyahque mach mohueyichihuahque quen sihuatequihua aquin quihtohua: “Ahyic nosel niyes, huan ahyic nitlocoxtiyes.” Huan tlahmo ipan san inon tonali quinahsis incocolis. Miquisque sequin ica in cocolistli, huan sequin ican in apistli, huan tequin chocasque, huan tlamitlatlasque, tleca molui Chicahuactzin Totecohtzin Dios aquin quinixcomacalos.
Huan in tequihuahten den tlalticpac aquin oquimpalehuihque ica in ahmo cuali intlachiu huan in tlasohchihualistli, yehhuan chocasque ica itlacahuan inon altepetl ihcuac quitasque in poctli tlen ic tlatlasque. 10 Huan moquetzasque huehca tlachixtiyesque ica inmoucayo, tleca tequin quintlapanoltisque. Huan quihtosque:
―Xitlocoyacan ica in hueyi altepetl, yeh in Babilonia in chicahuac altepetl. Huan san niyan ahmo yoahsico in tlapanolistli.
11 Huan in tlasemancamen den tlalticpac chocasque miyac ica tlen quipanos, tleca ayacmo yes aquin quicohuas itlaseman. 12 Yeh in oro, huan plata, huan tetl cualtzihtoton, huan cualtzin tatapahtli tlachihchiutli ica lino huan seda, huan tlen ixchichil huan chichiltic, huan cohuitl tlen quipiya iahhueyaca, huan tlen tlachiutli ica in ohmitl cualtzihto itoca marfil, huan tlen tlachiutli ica cohuitl cualtzihto, huan ica in tepostli itoca bronce huan hierro, huan in tetl cualtzihto itoca mármol. 13 Niyan ayacuel quinemacasque in canela, huan in tlen quipiya iahhueyaca, huan in copali, huan in pahtli intoca mirra huan olíbano, huan vino, huan aceite, huan cualtzin harina de trigo, huan cuahcuehten, huan calnelos, huan cahuayos, huan cocoucarros. Niyan ayacuel quinemacasque in tlacamen aquin yesque temajco. 14 Huan quiluiyahque:
―Nochin cuali tlen oquinuaxcatiyaya yipoliutoc ihuan nochin tlen onesiyaya cualtzin, huan ayacmo queman quinahsisque ompa.
15 Huan in tlasemancamen aquin omochiuque ricos ica nochin inon moquetzasque huehca, tlachixtiyesque ica inmoucayo, huan chocatiyesque chicahuac. 16 Huan quihtosque:
―Xitlocoyacan ica in hueyi altepetl canin quen ocatca tlaquentitoque ica tatapahtli cualtzihto itoca lino, huan ica tlen ixchichil huan chichiltic. Noyojqui tlatlahmachyo ica oro huan ica tetl cualtzihtoton. 17 Huan ipan se hora tlami polihuis nochin inon ricohyotl.
Huan nochin yehhuan den barcos, in aquin quinehnemitiyahque huan impan tequitihque, yehhuan omoquetzque huehca otlachixticatcahque. 18 Huan otzahtzihque ihcuac oquitaque in poctli tlen ic tlatlasque, huan quihtohuahque:
―¿Canin yes oc se altepetl quen inin hueyi altepetl?
19 Huan omocuatlaltemihque ic tequin ochocaque huan oquihtohque:
―Xitlocoyacan ica in hueyi altepetl canin nochin yehhuan aquin oquipixque in barcos omochiuque ricos. Tleca ocatcahque molui ricos ompa. Huan ipan se hora nochin otlamipoliu.
20 Xipaquican ica yehhuan ompa neluicac, in aquin tehuan mosecnintlalihtoque huan in tetiotlatitlaniluan huan in tetlayolchicahuan, tleca in Dios oquintlapanoltiloc ica tlen oquinchihuilihque.
21 Niman se ángel chicahuac oquiahcoc se tetl patlahuac huan oquitohuetzo ipan in mar. Huan oquihto:
―Ijcon yes tlatohuetzoli in hueyi altepetl Babilonia, huan ayacmo queman cahsisque. 22 Huan ompa ayacmo quicaquisque quen quitzotzonasque in arpa huan in flautas huan in trompetas. Huan ahmo yesque in tequitcamen ipan intequiu. Huan ahmo quicaquisque quen tlacuechotiyes. 23 Huan ompa ayacmo xotla in tlanextli. Huan ayacmo quicaquisque intlahtol den tlacatl huan isihuau. Tlamipolihui in altepetl masque motlasemancahuan in achtohque ipan in tlalticpac. Huan nochin tlalticpac tlacamen oquincahcayau ica in motlamatcayotl.
24 Huan oquitlapanolti in hueyi altepetl tleca oquinmictique ompa in tlayolchicaucamen huan in aquin mosecnintlalihtoque tehuan. Huan quen oquinmictihque nohuiyan ipan in tlalticpac, yeh in itlahtlacol.