11
In lanahuatinijmes hual islacatilo
Nicnequisquiaya pa anquicaquis nadita laquetzalisli hual nesis quinami nilajtutica quinami se hual amo quimati len quijtutica. Quema, xijcaquican in laquetzalisli amo ansiajtica huan amo ancualantica pampa nía annimitzilía inon. Neli annechpilía lanequilisli pa annechcaquis. Nichahuatía pa amhuanten, Dios nejchihuilic pa nilaijnamiquis yoje pa noyolo, pampa annimitzanac pa anyes quinami sihual yancuic hual monamictía ca Cristo. Unca quinami sihual yancuic huan chipahuac hual yes iyaxca ilahuical, in se san hual iyaxca in se ilahuical. Ma yoje, san quinami in cuhual quicuajcuamanac Eva ca islacatilisli pa camo quineltocas Dios, nimomajtitica amhuanten noje anmijcuanis pan iojli Cristo pampa cuajnesi anlajtúa yoje pa anmoyolo. Huan yoje yajmo anquilasojlas Cristo quinami monequi quilasojla se sihual yancuic ilahuical ca se laijnamiquilisli chipahuac. Nicnequi pa anquicaquis inon hual nehual annimitzilis. Nicnequi pa anquicaquis pampa amhuanten amo anhuejcahua pa anquimacahuiltis pa anmitzmaxtis se hual huala capa amhuanten pa anmitzlamachiltía pampa unca oc se Jesús hual quipía oc se lamaxtilisli. Yihual amo quinami in Jesús hual antimitzlamachiltije. Amo anhuejcahua pa anquineltocas oc se espíritu hual amo in Espíritu Santo hual anpehuac anquineltocac. Huan amo anhuejcahua pa anquimacahuiltis oc se pa anmitzyantis pa anquineltocas se lamachiltilisli hual amo unca in lamachiltilisli cuali. Amo unca cuali pa anquimacahuiltis pa anmitzyantisi yoje yehuanten. Niquijtúa nehual amo niunca se hual monequi pa niquitas oc se hual nechpalehuis pa niajsis nicayas jan yoje cuajcualtichin quinami in lanahuatinijmes hual islacatilo. Quijtulo pampa yehuanten lacames niman huejué. Mas que cuajnesi amo nilanotza cuali inminlaixpan lacames, ma yoje nicmati cuali len niquijtúa. Ca mochi quinami huil, tehuanten antimitzmachiltije inon ca lajtol hual moxtin quimatiloaya len quinequiaya quijtu. Huan antimitznextilije len quinequi Dios ca mochi hual ticchihuaje.
Nimochíac tipichin pampa nitequipanuc pa nimolacualtic, pa yojque amhuanten huil anmochiasquiaya huejué anmochijtataya ixolomes Dios. ¿Anquijtúa cataya laijlaculisli pa nehual pampa annimitzmachiltic ilamachiltilisli cuali Dios huan amo annimitzlajlanic laxlahuilisli nindeno pa inon? Xiquitacan, cataya quinami nicanilic tomin oc sequin inminlanechiculisli laneltocanijmes quiman nechmacaje inmintomin pa nimolacualtic pa yojque annimijchihuilis Dios itequipanulisli capa amhuanten. Huan innojen tonalijmes nicatani ca amhuanten huan monequini pa nicpiasquiaya len, amo nicmacac tequil amaqui ca amhuanten pa nechpalehuis, pampa tocnían pa Macedonia hual hualaje ca nehual nechhualiquilic mochi in hual monequini pa nicpiasquiaya. Huan yojque nimotzacuilic huan nimotzacuilis mochi quinami huil pa camo annimitzlalilis etialisli. 10 Neli niquijtutica inon ilaixpan Cristo hual unca laijtic nehual pa nechlaquetzaltis melahuac. Inon hual nilaqueztica hué nonahuac nehual amo yes latzacuali pa camo mocaquis pin calimes hual cate pa Acaya. 11 Huan ¿leca niquijtúa inon? ¿Unca pampa amo annimitzlasojla? ¡Dios quimati annimitzlasojla!
12 Inon hual nicchijtica, nía nicchijtía pa niquintzacuilis yehuanten hual quitemulo quinami huil laquetzasi hué inahuac quinami tequipanulo. Quijtulo pampa tequipanulo san quinami tehuanten titequipanulo. 13 Lacames quinami yehuanten cate lanahuatinijmes hual islacatilo, cate tequipanujquimes hual lacuajcuamanalo, mochijticate quinami ilanahuatinijmes Cristo, huan neli amo cate. 14 Huan ¿leca timocahualo timoizticate, amo ticmazticate len tiquijtulo inahuac inon? Yihual Satanás mochía quinami se ilanahuatini in cielo hual quipía Dios ilahuilisli. Quema, mochía quinami se hual quichía in hual unca cuali. 15 Yojque, amo timolapolulosquiaya sinda tiquitalo Satanás itequipanujquimes mochijticate quinami lacames hual quimaxtilo islacatijticate quinami monequi pa yulis se pa quipaquiltis Dios. In lanahuatinijmes lamisi quinami quinmahuilúa pampa quimaxtilo in amo cuali.
Quinami Pablo panuc lacocoltilisli
16 Annimitzilía oc sejpa, ma camo quijtu amaqui pampa nehual amo nicmati nindeno. Sinda quema anquijtúa yoje, xichitacan quinami nicataya se hual amo quimati nindeno, pa yojque nehual noje nilaquetzas nadita hué nonahuac nehual. 17 In hual niquijtutica, amo niquijtutica quinami cataya ilajtol in Tata. San niquijtutica quinami nicataya se hual amo quimati nindeno huan ma yoje amo pinahua pa lajtus quinami unca hué yihual ihuían. 18 Míac lacames quijtulo quinami yehuanten cate hué, quinami cate huejueyenten pan ipampa len huil canalo nican pan lalticpan. Pampín niquijtus quinami nehual niunca hué, quinami se hual amo quimati nindeno, pampa niyulic nipanujtica míac calica huil nilajtúa quinami nehual nicuali. 19 Niquijtúa yoje, pampa amo anquintzacuilía yehuanten hual amo quimatilo nindeno pa camo anmitzmaxtisi, pampa anquijtúa yehuanten quimatilo míac. Pampa inon annechmacahuiltis sinda nehual nilaquetza quinami se hual amo quimati nindeno. 20 Quema, pampa anquimacahuiltía sinda se lacal anmitztequipanultilis chicahuac amo anmitzlaxlajtica, o anmitzanilía len o anmitzcajcayahua o mochía hué capa amhuanten o anmitzhuejuecaltía huan anmitztecua pa anmoixco. 21 Cuajnesi nicpía pa niquijtus: “¡Nipinahua pampa timomajtiloaya pa antimijchihuililosquiaya quinami inon!”
Ma yoje, sinda aqui yes amo momajtía pa quijtus len inahuac quinami yihual unca hué, nehual noje amo nía nimomajtía pa nilaquetzas quinami nehual niunca hué yoje quinami yihual. Xiquijnamiquican pampa nehual nilajtutica quinami se hual amo quimati len quijtutica. 22 Quijtulo pampa cate hebreos hual quimatilo lajtulo ca hebreo. Nehual noje nihebreo huan nilajtúa ca hebreo. Quijtulo pampa cate israelitos. Nehual noje, niꞌisraelito. Quijtulo pampa cate imiahuimes Abrahám. Nehual noje niunca. 23 Quijtulo pampa cate Cristo itequipanujquimes. Huan nel niquijtúa niunca se itequipanujquil niman hué quinami yehuanten amo quiman cataloaya. Ma yoje xiquijnamiquican, nilajtutica quinami se hual unca pa quiahuac itzontecon. Nitequipanuc niman míac, amo yoje míac tequipanuje yehuanten. Nicataya latzacuali calijtic niman míac huan yehuanten amo quiman ajsije cayaje latzacuali yoje míac. Amo nicmati quichi tonalijmes nicataya lahuitequili huan míac tonalijmes niahuiaya nimiqui. 24 Ca macuili lahuitequilisli nechhuitequije in judíos ca mecal hueyote innojen treinta y nueve latecualisli. 25 Ca ye lahuitequilisli nechhuitequiloaya lacames ca cuahuimes. Se tonali nechlaxilijque tixcalazos. Xitinije ye barcos capa niahuiaya pan al huejcalan. Se semilhuil huan se layúa nicataya pin al huejcalan ca itenco huejca. Nilanilujtataya pan icuahuimes in barco hual xitinic. 26 Míac nicanaya ojli capa nimoitaya quinami nimiquisquiaya. Cataloaya atencojmes huejué huan cataloaya laxtequinijmes. Nimoitaya ca in judíos nocnían huan ca yehuanten hual amo judíos hual quinequiloaya nechmictilo. Nimoitaya míac quinami nimictinemisquiaya pa cajcaltilan huan pa cuajlan huan pan barcos huan ca lacames hual quijtuloaya yehuanten tocnían laneltocanijmes huan islacatiloaya. 27 Huan nicpiaya pa nitequipanus niman chicahuac, amo nicpixtataya in hual monequiaya pa nicpías. Míac layuajmes amo huil nimocochiltiaya, oc sejpa huan oc sejpa nimayantinemiaya huan niamictinemiaya. Quema, míac tonalijmes amo nicpiaya len nijcuasquiaya, míac tonalijmes niquiztataya sehua huan amo nicpiaya tzotzomajli.
28 Huan ca mochi innojen, nimoita ca ietialisli mochi inminlanechicujquimes in laneltocanijmes. Niquijnamiquía míac moxtin yehuanten pampa amo nicmati len quinpanujtica. 29 Mochi sejse capa yehuanten hual panúa lacocoltilisli o laijlaculisli, ca yihual nechcocúa noyolo quinami nechpanuaya nehual yoje. Huan mochi sejse capa yehuanten sinda unca se hual quilaicanac pa quichías laijlaculisli, cuaquín nel nichichinahuiaya laijtic noyolo pampa nechcocuhuaya noyolo, nipinahuaya huan nicualaniaya. 30 Sinda monequi pa nilajtus hué, cuaquinon nilajtus hué pampa amo nicpía chicahualisli. 31 In Dios huan iTajtzin in Tata Jesús, yihual hual moxtin amo mocahuasi pa quilisi lajtomes huejué huan cuajcuali, yihual quimati amo nislacatijtica. 32 Pin caltilan hué itoca Damasco, in huelitini (gobernador) hual in hué Aretas quilalic nepa, yihual quinlalic guaches pa mochi in caltilan capa calaquilo huan quisalo pin caltilan. Quinlalic nepa pa nejtzacualosquiaya pa camo nicholusquiaya. Yoje huil nechquitzquilosquiaya. 33 Huan tocnían nechtemuhuije pa se chiquihuil hué pa se lapulisli pin cali (tepandi) cuajtic huan palahuac lachihuali ca tixcali hual quiyahualuaya in caltilan. Yoje nimoquixtic pin nopolehuilisli huan nicholuc.