12
Dios quimaxtic Pablo míac pan ipampa len quinextilic pa quitas ihuían huan pa quicaquis ihuían
Nicpiaya pa nilajtus hué annimitzilijtica mochi innojen hual nechpanuje nehual, mas que amo nechpalehuiaya huan amo quimpalehuiaya oc sequin. Ma yoje, niajtías niquijtutica quinami in Tata nechlaitaltic míac pan ipampa quinami laxotocalisli, huan noje quinami míac nechlacaquiltic nehual nohuían san. Cate innojen hual amo huil ticmatilo pan ipampa tolahueliltilisli ihuían. Nicmati in hual quipanuc se lacal, yihual se ca Cristo ilacames hual axan quipía catorce xixihuil, cataya laꞌajcoquili huan ajsic capa unca se cielo (ilhuicac) hual unca pa pani in ome cielos. Amo nicmati sinda in lacal cataya pa laijtic icuerpo (inacayo) o pa quiahuac icuerpo. Dios quimati san. Huan nicmati in lacal yec laquitzquili pa yes laꞌajcoquili. Huan sinda cataya laꞌajcoquili ca icuerpo o amo ca icuerpo, jan iyolo san, inon amo nicmati. San cataya laꞌajcoquili pa ilajco in cielo itoca paraiso huan nepa quicaquic lajtomes hual Dios amo quimacahuiltiaya se lacal pa quijtusquiaya sinda huil quinmijtuaya in lajtomes. Pampa inon hual quipanuc in se unca noyaxca pa nilajtus hué. Quema, nicataya in lacal huan nicmati unca melahuac in hual nijcaquic. Ma yoje, amo nicnequi nilajtúa hué inahuac in hual nechpanuc. San nicnequi nilajtúa inminahuac innojen hual lanextilo pampa amo nicpía chicahualisli. Huil nilajtusquiaya hué inahuac in hual nechpanuc, pampa sinda nicnequiaya nicchía, amo nicataya quinami se hual amo quimati len unca melahuac. Ma yoje, nimotzacuilis pa camo nilaquetzas hué inahuac inon. Yoje amaqui quijtus laijtic yihual pampa nehual niunca hué mas que cuajnesi ninesi niman hué ca oc sequin o nechitalo hué oc sequin o quijtulo pa inminyolo pampa niunca hué quiman quicaquilo in hual niquijtúa.
Dios nechnextilic niman míac quinami unca yihual ca oc sequin lanextilisli pa innojen. Ma yoje, pa camo nimochihuasquiaya hué quiman niquijnamictica mochi in cuali hual nejchihuilic, quimacahuiltic pa Satanás latilanis pa se ca iijyecames nechcocoltitías quinami se huizli quitzopintica icuerpo se. Quema, in unca pa nejtzacuilis pa camo nimochías hué. Pan ye latemachilisli nictemachic in Tata pa yihual quijcuanisquiaya capa nehual in iijyecal Satanás. Ma yoje, nechilic in Tata: “In cuali hual nimijchihuilía unca mochi hual monequi pa ticpías, san inon. Unca pampa nochicahualisli ajsis monextilis hué ca lacames quiman yehuanten amo quipialo chicahualisli.” Yoje nechilic. Cuaquinon, ca paquilisli hué, nicnequi míac pa nilaquetzas hué inahuac quinami yoje huan yoje amo nicpía chicahualisli. Nicchías inon, pa yojque ichicahualisli Cristo moitilis ca nehual. 10 Pampín, pa nesis hué Cristo, nicpía niman míac paquilisli quiman nimoita amo nicpixtica chicahualisli huan quiman nechuejuecaltilo huan quiman nipanúa lacocoltilisli huan quiman nechtojtocalo pa nejchihuilisi amo cuali huan quiman nimoita capa amo huil niquisa pa camo nipanus lacocoltilisli. Niquijtúa inon pampa sinda niunca amo nicpixtica nochicahualisli, cuaquinon monextía ca nehual Dios ichicahualisli.
Pablo quita míac hual quichihualo laneltocanijmes pa Corinto hual quicocúa iyolo
11 Axan, nimochíac quinami se hual amo quimati len quijtutica. Amhuanten annejchihualtic inon. Monequiaya pa amhuanten anlajtusquiaya hué inahuac mochi hual nechpanuc nehual pa yoje amo nicpiaya pa nilajtus yojque. Ma yoje, amo anlajtuc hué inahuac in hual nechpanuc. Pampín annejchihualtic pa nilaquetzas yoje, pampa innojen lanahuatinijmes hual anquintoca moitalo huejué. Ma yoje, nehual amo nimoita tipichin inminnahuac. Mas que amo nimonotza nindeno, amo niunca nadita tipichin huan yehuanten huejué. 12 Neli unca pampa capa amhuanten, Dios quinchíac pan nopampa innojen lanextilisli hual lanextililo quinami neli niunca se ilanahuatini ca in oc sequin. Niquinchihuaya innojen huan nipanuaya mochi hual nejchihuilic amo cuali hual ajsic ca nehual. Quema, niquinchihuaya innojen lanextilisli hual monextije pampa mochihualoaya ca Dios ichicahualisli. Cataloaya hual quinlachialtije ca lamajtilisli lacames huan quinnextilic Dios ichicahualisli hué. 13 Pampín, amo niunca tipichin huan in oc sequin lanahuatinijmes niman huejué. ¿Anquijtúa pampa amhuanten ancanac jan nadita in cuali hual Dios tejchihuilía? Cate míac oc sequin ilanechicujquimes Dios ilacames cajcapa. ¿Anquijtúa pampa innojen canaje míac ilachihualisli cuali? Amo cataya yoje. O jan in san, ¿cuajnesi anquijtutica amo annimijchihuilic mochi hual niquinchihuilic mochi oc sequin inminlanechiculisli in laneltocanijmes quiman amo annimitzlalilic len etic pa annechlacualtis? ¡Xicpujpuhuacan in hual amo nicnequic annimijchihuilic!
14 Xiquitacan. Inon unca in ye lapaxaluilisli hual niunca lachijchihuali pa annimitzpaxaluilis. Huan amo annimitzmacahuiltis pa annechlacualtis. Amo nictemujtica pa nicanas len unca anmoyaxca. Quema, nictemúa quinami annimitzanas amhuanten pa in Tata. Amo nicnequi nicana len unca anmoyaxca, pampa in xolomes amo quipialo pa quinmajcoquilisi len pa inmintajtzitzían. Cate inmintajtzitzían hual quipialo quinmajcoquilisi len pa inminxolomes. 15 Huan nehual quinami anmotajtzin nicayas ca míac paquilisli pa annimitztequipanuilis huan pa niclaxlahuis mochi, quema, mas que yajmo nechcahuilis tomin nindeno huan yajmo nechcahuilis nochicahualisli. Inon nicchiasquiaya pa yoje annimitzpalehuis pa anquipías mochi in cuali hual Dios quipía pa anmoyolo. Huan sinda yojque annimitzlasojlatía, cuaquín ¿amo yoje míac anyahui annechlasojla?
16 Ma caya inon da amo annimitzlalilic in etialisli pa annechlacualtis. Ma yoje, quijtulo pampa nehual nicataya se hual niunca lachijchihuali pa nicchías len yes pa nicanas len nicnequiaya. Quijtulo pampa annimitzanilic len nicnequiaya ca lacuajcuamanalisli. 17 ¿Annimitzcuajcuamanac amhuanten pan ipampa se ca yehuanten hual nictilanic ca amhuanten? No, amo se ca yehuanten. 18 Niquiyantic Tito pa yas ca amhuanten huan nictilanic in oc se tocni pa yasi huan yihual. Axan, ¿yihual Tito anmitzcuajcuamanac? Amo quiman. Tilachihuaje Tito huan nehual ticpixtataloaya toyolo tehuanten jan yoje, se quinami in oc se.
19 ¿Axan anquijtutica pa míac tonalijmes pampa timotolinticate pa tinesisi cuali anmolaixpan? No. San unca ilaixpan Dios tiquijtulo inon, quinami ticate se ca Cristo. Mochi hual antimitzililo unca pa antimijchicahualtisi pa momiactis anmolaneltocalisli pa Cristo, amhuanten nocnían hual annimitzlasojla. 20 Monequi pa anyes lachicahualtili, pampa nimomajtitica cuajnesi quiman niajsis capa amhuanten, amo annimitzitas quinami nicnequi pa ancayas. Huan amhuanten cuajnesi amo annechitas nehual quinami anquinequi. Nimomajtía pampa cuajnesi annimitzitas anmolaxilijtica lajtomes huan anchahuatijtica huan ancualantiquisa huan san anquijtutica pa anmoyolo quinami mochi sejse huil cana len pa yihual ihuían. Huan cuajnesi annimitzitas anlaxijxicujtica huan anlatenejtica yoje lalatili huan anlajtutica hué inahuac quinami anmoita. Quema, cuajnesi annimitzitas anyultica amo ca melahualisli. Huan yoje ca nadita amo anquitas len monequi pa quichihuasi Dios ilacames. 21 Quema, nimomajtía pampa quiman nihualas ca amhuanten oc sejpa, cuajnesi noDios nechpinahualtis anmolaixpan. Cuajnesi nicpías pa nimococus pa noyolo pampa míac capa amhuanten quichihuaje laijlaculisli huan amo mopatilije inminyolo pa lajtusi pa inminyolo quinami Dios. Quinchihuaje innojen hual Dios quinmita pucmic. Lacames canaje sihuames amo quinami quijtúa ilajtol Dios. Huan amo mocahuaje pa quinequisi quichihuasi len hual amo cana cuali. Quema, nimomajtía da míac amo quipalaje inminyolo pampa quinchihuaje innojen.