5
Quinami monequi pa yulisi Dios ixolomes
Yoje, ximochihuacan lacames hual mochihualo quinami Dios, jan quinami xolomes hual Dios quinlasojla míac. Huan xiyulican anquinlasojlatica oc sequin quinami Cristo anmitzlasojlac. Motemacac pa miquis pa amhuanten hual anquipiaya pa anmiquisquiaya pampa anyec laijlaculi. Motemacac ca Dios quinami se huendi lamictili pa anmijchipahuilis anmolaijlaculisli. Mochíac se huendi lamictili calica Dios mocahuac lapaquiltili. Quema, mocahuac ca paquilisli ca inon hual quichíac Cristo.
Ma yoje, ma camo panu ca amhuanten inon quinami lacames quichihualo len unca amo cuali ca sihuames huan quinami sihuames quichihualo hual amo cuali ca lacames. Quema, ma camo quiman molaquetzilican pan amhuanten, huan ma camo panu capa amhuanten innojen lachihualisli hual lapinahualtilo. Ma camo molaquetzilican capa amhuanten quinami quinequilo canalo niman míac. No, pampa amo cana cuali pa Dios ilacames molaquetzilisi pa quichihuasi len quinami innojen. Noje ma camo quijtucan huan ma camo quichihuacan in hual lapinahualtía, huan ma camo laquetzacan ca lajtomes quinami quijtulo yehuanten hual amo laijnamiquilo cuali. Inon amo lapalehuía nindeno pa quimaxtis oc sequin. Huan ma camo lajtucan quihuitzquilijticate in hual unca cuali, pampa ca inon noje mopinajtilo. Pa Dios ixolomes amo cana cuali pa quichihuasi yoje. Yes cuali pa laquetzasi quisejticate Dios. Xicchihuacan yoje, nicnequi niquijtúa, xiyultiacan quinami monequi pa yulisi lacames hual cate layancuili pa inminyolo. Monequi pa neli anquimatis inon: Se hual yuli monilujtica ca oc se sihual o lacal calica amo monamictic o yuli quichijtica hual amo unca ca se lajtulisli ca in hual Dios quilalic, amo yahui quipía nindeno hual iyaxca Cristo capa huelitía Cristo. Cristo noje unca Dios. Huan se hual yuli lapinahualtitica amo quipías in hual iyaxca Cristo. Amo cayas se hual quipías in hual iyaxca Cristo sinda yuli quinectica niman míac pa yihual ihuían. Aqui hual yuli quichijtica yoje neli amo quinequi pa huelitis Dios capa yihual. San quinequi yuli quipixtica míac huan quimacahuiltía pa innojen míac hual quinnequi huelitía ca yihual. In unca jan quinami quimolancuacuetzilía se in monos. Ma camo anmitzcuajcuamana amaqui ca lajtomes amo mejmelahuac, anmitzilijtica pampa huil anyuli anquichijtica len yes amo cuali hual anquinequi anquichía, pampa yehuanten quichihualo innojen hual nilamic annimitzilic. Dios cualani ca yehuanten pampa amo quineltocalo. Pampín yalo panulo in lacocoltilisli pan ipampa Dios icualanilisli, polehuisi huan amo quiman quisasi. Pampa inon, amo xicpiacan nindeno ca quinami yulilo yehuanten.
Pa yina mas que anyulini quinami capa laticumac amo ancantataya Dios iojli, axan unca quinami anyultica pan lahuilisli, pampa anquitac Dios iojli. Xiyulican axan quinami monequi pa yulisi yehuanten hual quipialo Dios ilahuilisli laijtic inminyolo. Momatis quinami anquipía lahuilisli pa anmoyolo pan ipampa quinami anyuli anquichijtica in hual unca cuali huan ca laijnamiquilisli cuali huan melahuac. 10 Xiyulican anquijtutica laijtic anmoyolo quinami quinequi Dios pa anyulis anlachijtica huan cuaquín xicchihuacan yoje. 11 Amo xiyultiacan anquipilijtica paquilisli anquichijtica in hual moijlacúa. Inon unca quinami quichihualo yehuanten hual quipialo laticumac inminyolo. Yes cuali pa anquinnextilis yehuanten quinami inon hual quichijticate quinmijlacus huan amo quiman huil mochijchihuasi. 12 Quema, pampa quipinahualtía se quiman laquetza san nadita inminahuac innojen hual quinchijtialo capa amaqui quinmita huan amaqui quimati. 13 Dios ixolomes hual quipialo ilahuilisli pa inminyolo quimatisi quinami amo cana cuali innojen hual quichijtialo. Mochi huil momati pan ipampa Dios ilahuilisli. 14 Yoje moita jan quinami unca, sinda unca amo cuali o sinda unca cuali. Pampín, tiquililo se hual quimahuilía quineltoca Cristo, tiquililo:
Xicmati pampa tiunca capa tía tipolehuía tehual hual tiyuli quinami ticoxtica.
Dios mitzita quinami timiquic pampa tiunca laijlaculi.
Ma yoje, axan xicpala moyolo pa tipehuas tiyulis pa moyolo, huan yoje Cristo mitzlahuis moꞌojli.
15 Pampín, xiquiztiacan quinami anyuli, nocnían hual anquineltoca. Amo xiyulican quinami yehuanten hual amo laijnamiquilo. Xiyulican quinami aquinojen laijnamiquilo quipixticate Dios ilajmatilisli. 16 Xitequipanucan cuali pin tonalijmes hual anmitzcahuililo, pa yoje anyulis pa anquichías in hual Dios quinequi. Xicchihuacan yoje pampa tiyulticate pin tonalijmes capa lacames quichihualo míac hual elehuis. 17 Pampa inon, amo xiyén oc sejpa lacames hual amo laijnamiquilo. Axan yes cuali pa anquimatis in hual in Tata quinequi pa anquichías. 18 Huan amo xilahuanacan. Amo anquitas paquilisli yoje. San anmoijlacus huan yoje se tonali yajmo huil anyes laquixtili pa ipolehuilisli anmolaijlaculisli. Amo quiman lamis in polehuilisli. Xicayacan anquimacahuiltitica pa in Espíritu Santo anmitzmoyaxcajtilis, yoje neli anquitas paquilisli. 19 Xilaqueztiacan se ca oc se anmoilijtica ca salmos huan himnos huan alabanzas pa anmoyolo. Xijcantaruilican (xijcuiquilican) in Tata anquilijtica lajtomes cuajcualtichin pa anmoyolo. 20 Quiman anquichijtica yoje, xicsehuican Dios toTajtzin mojmosta pa mochi ilaicnililisli huan ilatuchihualisli. Huan quiman yes anquisehuía Dios, xicsehuican pan ipampa itoca Jesucristo toTata. Pan ipampa yihual ticpialo inon hual toyaxca hual techmacahuiltía pa ticalaquisi iyampa Dios.
Quinami monequi pa tiyulisi pa tochan
21 Mochi sejse ca amhuanten ma moita tipichin ca moxtin in oc sequin. Ma ye yoje, pa yoje pan tonali hual monequi pa anquinpalehuis oc sequin, cuaquín huil anquintequipanuilis anmocnían laneltocanijmes. Xiyén (xiyecan) yoje anmoxtin pampa anquimati anmomajtía ilaixpan Cristo huan yihual techilía chicahuac pa tiyulisi yoje. 22 In sihuames quipialo pa moitasi tipichin inminlaixpan inminlahuicalhuan, jan quinami quilalilo pa quimacahuiltisi pa in Tata Cristo quinmilis in hual quipiasi pa quichihuasi. 23 Monequi pa quichihuasi yoje pampa unca iyaxca se lahuical pa laicanas, jan quinami unca Cristo iyaxca pa laicanas capa moxtin in laneltocanijmes hual cate quinami icuerpo (inacayo). Yihual quinmiztía huan quinmacatía in hual monequi pa quipiasi. Huan yihual quinpalehuía huan quinnapatía. 24 Ma yoje, quinami moxtin in laneltocanijmes momacahuiltilo pa quinlaicanas Cristo, jan yoje in sihuames noje ma momacahuiltican pa quinlaicanasi inminlahuicalhuan ca mochi.
25 Lacames, xiquinlasojlacan anmosihuahuan jan quinami Cristo techlasojla tehuanten in laneltocanijmes, huan pampín motemacac pa timoxtin tehuanten. 26 Inon quichíac pa yoje techlalis pa tiyesi san se, cuali huan chipahuac pa yihual san. Quema, tejchipahuilic timoxtin Cristo tolaijlaculisli tehuanten. Unca quinami yihual techaltilic tolaijlaculisli quiman ticyolcuitilije ticlalijtataloaya mochi tolaneltocalisli ca ilajtol. 27 Yoje quinchipahuilic Cristo ilacames pa mohualiquilisquiaya se lanechiculisli ca lacames. Quinequic pa yelosquiaya cualtichin pan ipampa ilaixpelalisli jan quinami unca se sihual lalaquentili pan tonali hual monamictía. Quinequi pa camo quipialosquiaya nindeno hual unca laijlaculi huan len yes hual Dios amo quitasquiaya cuali. Quema, quinequiaya Cristo pa yesi lacames hual quinlalic pa yesi iyaxca pa yulilosquiaya yojque chipahuac huan pa camo quinmotexpahuilisquiaya nindeno. 28 Yojque quinlasojla Cristo ilacames hual cate quinami icuerpo. Huan jan yoje monequi pa ilacames noje quinlasojlasi inminsihuahuan jan quinami se lacal quilasojla icuerpo yihual. Aqui hual quilasojla isihua molasojla yihual noje. 29 Amo quiman cataya se hual quixijxicuhuaya icuerpo (inacayo) yihual. Mochi sejse quiztía icuerpo, quilacualtitica huan moutzcutica pa huil mocahuas ca paquilisli. Huan jan yoje quinmiztía Cristo ilacames. 30 Unca pampa timoxtin ticate quinami ilajquitos icuerpo Cristo, ticate quinami lachihuali ca inacal huan iumimes. 31 Huan Dios ilajtol quijtúa, quil: “Pampa inon se lacal quicajcahuas itajtzin huan inantzin huan mocajtías inahuac isihua. Huan in omenten Dios quinmita quinami jan se san.” 32 In unca se lamaxtilisli niman hué hual tiquitalo pa Dios ilajtol. Unca se lamaxtilisli hual amo ticmatilo cuali len quinequi quijtúa. Dios techmaxtía yoje pampa Cristo huan ilacames hual quinnotzac cate se san ca yihual. 33 Ma yoje, ca monamictilisli pin lacames huan inminsihuahuan, quinequi Dios pa ticmatisi pampa mochi sejse lacal quipía pa quilasojla isihua quinami molasojla yihual noje. Huan isihua ma quilasojla ilahuical ca lamajtilisli.