6
Amhuanten in xolomes, xiquinneltocacan anmotajtzitzían. Anquineltoca in Tata, pampín cuali unca pa anquinneltocas anmotajtzitzían. Dios ilajtol quijtúa, quil: “Xiquinlasojla ca lamajtilisli motajtzin huan monantzin.” In lajtol unca in lapehualtilisli pin majlacli lajtomes capa neli techilía Dios pampa yahui tejchihuilía cuali sinda ticneltocalo in lajtol. Quema, pampa in lajtol lami ca in lajtomes, quijtúa, quil: “Xicchía, pa yoje tiyulis cuali huan pa tiyulis míac tonalijmes pan in lalticpan.”
Huan amhuanten inmintajtzitzían amo xiquinchihuilican anmoxolomes yoje hual amo melahuac huan yoje anquincualantía. Monequi pa anquinscaltis anquinlasojlatica huan anquinlaneltocaltitica. Huan xiquinnextilican pa quimatisi len quinequi quijtúa Dios ilajtol. Ca mochi, xiquinnextilican quinami monequi pa quichihuasi cuali sinda inon hual quichijticate amo cana cuali. Xicchihuacan yoje pan ipampa Dios ilajmatilisli hual unca laijtic anmoyolo.
Amhuanten in tequipanujquimes hual amo quinlaxlahuilo, xiquinneltocacan anmotecojuan nican pan lalticpan. Xicmatican ximomajtican inminlaixpan pa anquintequipanuilis cuali, jan anquinectica pa anmotequipanulisli yes lachihuali cuali. Yoje monequi pa quichihuasi Cristo ilacames. Pampín, xiquintequipanuilican quinami anquitequipanuilía Cristo.
Amo xitequipanucan jan pa anmotecojuan anmitzitasi antequipanujtica cuali, yoje pa anmitzitas cuali. Noje xitequipanucan cuali pan tonalijmes hual amo anmitzizticate. Xitequipanucan quinami monequi tequipanulo Cristo itequipanujquimes. Monequi pa quichihuasi ca mochi inminyolo quinami Dios quinequi. Xiquintequipanuilican anmotecojuan yoje, anquinectica anquinchihuilía cuali. Xiquintequipanuilican quinami anquitequipanuiliaya in Tata huan amo quinami anquintequipanuiliaya jan lacames san. Anquimati pampa len yes cuali hual quichía mochi sejse, yoje in Tata quicuepilis sinda in se unca tequipanujquil hual iteco mocuhuilic, o sinda in se amo unca tequipanujquil lacuhuali.
Huan amhuanten in tecojuan xiquinchihuilican jan yoje ca anmotequipanujquimes huan ximocahuacan pa anquintzajtzilis ancualantica, anquinmilijtica len amo cuali anyahui anquinchihuilía pa anquincocoltis. Anquimati quinami inminTeco huan anmoTeco unca pin cielo (ilhuicac), yihual in Tata Jesús. Huan anmitziztica amhuanten in tecojuan jan quinami quinmiztica anmotequipanujquimes. Huan mas que amhuanten anunca in tecojuan, ma yoje amo anmitzita niman cuali huan yehuanten amo yoje cuali.
Quinami moanalo Dios ilacames pan ipampa in Espíritu
10 Pa niclamis in amal, nocnían, ma annimitzili inon: Anyultica ca in Tata quinami se san. Pampín, xicanacan in Tata ichicahualisli niman hué pa anmoyolo. 11 Dios quipía míac pa amhuanten hual anmitzpalehuis pa anmitzhueliltis anmoanas ca in lili. Yihual in lili motolinía pa anmitzcuajcuamanas pa yoje anmijcuanis pa iojli Cristo. Inon hual Dios quipía pa amhuanten quitzacuilis anmoyolo pa camo moitas pin polehuilisli. Anmijtzacuilía quinami in tzotzomajli lachihuali ca teposli calica molaquentilo in guaches. Huan anmijtzacuilía quinami in teposli calica mopalehuilo sinda moanticate. 12 Xicmatican pampa tehuanten amo timoanticate ca lacames lachihuali ca nacal huan esli quinami tehuanten. No, timoanticate ca míac ijyecames hual quinequilo techlamisi. Quipialo in ijyecames míac lahueliltilisli, mas que sequin inminlahueliltilisli unca hué huan oc sequin inminlahueliltilisli amo yoje hué. Yulilo nepa pin cielo itzindan capa unca Dios, huan huelitilo ca chicahualisli pa mochi in lalticpan. Huelitilo capa moxtin in lacames hual cate laticumac pa inminyolo pampa cate laijcuanili pa camo cayasi capa unca Dios. 13 Pampa inon, xicanacan mochi hual Dios quipía pa anmitzmacas pa anmitzpalehuis, cate innojen calica anmoanas. Yoje huil anmoqueztías anquisulajtica Satanás huan moxtin iijyecames pin tonali amo cuali quiman yes molasalo anmopan. Huan in tonali hual anlaquisas ca mochi hual Dios anmitzpalehuic pa anquichiasquiaya, cuaquín huil anmocahuas anmoqueztica inminlaixpan anmolacocolinijmes lasulahuali. 14 Ximoqueztiacan lachijchihuali cuaquín, pa anmoanas. Axan, ximopehualtican pa anyes lacames mejmelahuac, mojmosta anquichijtica huan anquijtutica in hual unca melahuac. Xiyulican mojmosta melahuac. Yoje pa anmoyolo amo anquitas polehuilisli pan tonali hual anmoanas ca Satanás huan iijyecames. Sinda anyulis yoje, anyes quinami se guache hual mochijchía ca icuejtiloni pa icuerpo pa yoje itzotzomajli amo nadita quitzacuas pan tonali hual quipías pa moanas. Mochijchía noje se guache molaquentitica ca teposli pa camo huil quichihuilía polehuilisli nindeno iyolo. 15 Ximochijchihuacan pa ancayas lachijchihuali pa anyas ca capic yes pa anquinmilis lacames in lamachiltilisli cuali hual quinmaca mosehuilisli pa inminyolo. Yoje anyes quinami guaches hual quinpialo icxihuajmes lachijchihuali ca lacsames pa huil yasi ca capic yes. 16 Ca mochi inon, monotza míac pa anmotzacuilis pa camo anquitas polehuilisli pa anmoyolo. Huil anmotzacuilis pan ipampa quinami anquineltoca Cristo ca mochi anmoyolo. Inon unca quinami in teposli hual in guaches quipialo pa inminmajmajuan. Ca inon quintzacualo pa camo cajsisi inmincuerpo in lamulalisli huan teposlimes calica moanalo. Huan jan yoje anmolaneltocalisli hual anquilalía ca Cristo anmitzpalehuis pa anmonapatis pa camo anmitzajsis mochi hual Satanás anmijchihuilía. Anmijchihuilía pa anmocahuas pa anquineltocas Cristo. Unca quinami Satanás anmitzmulatica ca lamulalisli milinticate. 17 Huan xiclalican pa anmotzontecon in lajtol melahuac calica anmitzquixtic Cristo pin ipolehuilisli anmolaijlaculisli pa yoje amo anyes lapoluli. In lajtol melahuac unca quinami se lasehualoni (sombrero) lachihuali ca teposli pa anmotzontecon calica se guache motzacuilía pa camo quitecuasi pa itzontecon. Xicmatican cuali ilajtol Dios. In unca quinami se teposli latequi hual in Espíritu Santo quipía calica anmitzhueliltía pa anquitequipanus pan tonalijmes hual anmoantica ca Satanás huan in oc sequin ijyecames. 18 Pa huil anquitequipanus mochi inon hual anmitzmaca Dios pa anmitzpalehuis, monequi pa anquilajlanis Dios cajcapa yes anmoita, anquimacahuiltitica in Espíritu Santo pa moyaxcajtis ca anmoyolo. Yoje yihual quilajlanis Dios pa amhuanten. Amo ximocahuacan pa anquilajlanis Dios pa mochi hual amhuanten anquinequi. In lajlanilisli amo ximocahuacan pa anquichías ca mochi anmoyolo. Ximoiztiacan pa camo anmitztilanilis anmoyolo Satanás pa anmijchihualtis len amo cuali. Anyes quinami guaches hual mocahualo ejsaticate, laizticate, pa camo anmitzajsis se lacocolini pa anmoyolo. Yojque xiclajlanican Dios pa len yes monequi pa quipiasi ilacames. 19 Huan xiclajlanican pa nehual, pa Dios nechmacas lajtol pa niquinmilis oc sequin in lamachiltilisli cuali. Amaqui huil quimati len quinequi quijtúa sinda Dios amo quipalehuía. Axan yihual quinpalejtica lacames pa quimatisi. Pampín, xiclajlanican pa camo nimomajtis niquinnahuatilis in lamachiltilisli cuali. 20 Niunca se hual nicnahuatía inon, mas que niunca latzacuali pa calijtic. Xiclajlanican Dios pa nehual niquinlaquetzilis ca in lamachiltilisli cuali, jan quinami nicpías pa niquinmilis, amo nimomajtitica.
Pablo quinchicahua
21 Pa anquimatis in hual nechpanujtica huan in hual nicchijtica, tocni Tíquico anmitzmachiltis mochi. Yihual tocni hual ticlasojlalo huan yihual se itequipanujquil toTata. Yihual ticmatilo pampa yuli quichijtía in hual quipía pa quichías. Yuli ca in Tata huelitijtica pa iyolo. 22 Pampa inon, nictilanic pa yas ca amhuanten, pa anquimatis quinami unca ca tehuanten huan pa anmijchicahualtilis anmoyolo.
23 Ma quipiacan mosehuilisli huan mochi hual cuali tocnían. Ma molasojlacan quinami monequi pa molasojlasi yehuanten hual quilalilo mochi inminlaneltocalisli ca Cristo. Quipialo in mosehuilisli huan in lasojlalisli pampa Dios toTajtzin huan in Tata Jesucristo quinmacalo. 24 Ma mocahua Dios ilachihualisli cuali ca moxtin hual quilasojlalo toTata Jesucristo ca lasojlalisli hual amo quiman lamis huan amo quiman mopala. Yoje ma ye.