10
Jesús quinlajtultía in doce (majlaclihuanome) lacames pa yesi ilanahuatinijmes
(Mr. 3:13‑19; Lc. 6:12‑16)
Huan quinnotzac Jesús pa hualalosquiaya capa yihual doce imonextilinijmes, quinmacac lahueliltilisli pa quinquixtilisi ijyecames amo cuajcuali in lacames. Quinmacac lahueliltilisli pa quinpajtililosquiaya len yes cocolisli huan len yes hual quincocoltiaya yehuanten.
Huan nican unca quinami motocaloaya in doce ilanahuatinijmes: Pehua ca in se hual motocaya Simón hual unca Pedro, oc se motocaya Andrés, yihual icni Pedro. Cuaquinon cataya se motocaya Jacobo ixolol Zebedeo huan oc se motocaya Juan, yihual icni Jacobo. Cuaquinon cataloaya Felipe huan Bartolomé huan Tomás huan Mateo. Yihual Mateo yec se hual laꞌanilini ilapixcalisli tomin pa in lahueliltilisli romano. Huan cataya Jacobo ixolol Alfeo, cataya Lebeo hual noje motocaya Tadeo, cataya Simón hual catani ca in cananistas hual quinequiloaya huelitilo pa Israel, huan cataya Judas Iscariote hual quitemacac Jesús pa yehuanten hual yahuiloaya quimictilo.
Jesús quintilanía ilanahuatinijmes pa lamachiltitinemisi
(Mr. 6:7‑13; Lc. 9:1‑6)
Innojen doce lacames Jesús quintilanic quinami ilanahuatinijmes. Quinpehualtilic inmintequipanulisli quinmilijtica:
—Amo xiacan capa chantilo yehuanten hual amo judíos. Huan amo xicalaquican pa se inmincaltilan samaritecos. San nicnequi pa anyas capa cate yehuanten pa ilali Israel, in judíos hual monequi pa yesi laquixtili pin polehuilisli ca capic quinhuica inminlaijlaculisli. Yehuanten cate quinami borregos mopolujticate. Xilamachiltitiacan capa yes anyajtía, xiquinmilican: “Ajsitihuala in tonali quiman Dios lanextilis pampa yihual huelitía”, xiquinmilican. Xiquinpajtitiacan in cocoxquimes, xiquinyuliltitiacan in mijquimes, xiquinpajtitiacan yehuanten hual mococulo ca in cocolisli lepra, xiquinquixtilijtiacan yehuanten hual ijyecames amo cuajcuali quincocoltiticate. Annimitzmaca in lahueliltilisli pa anquichías mochi inon, huan amo annimitzlajlaniaya laxlahuilisli nindeno. Pampín ma camo anmitzlaxlahuican nindeno yehuanten hual anquinpalehuis.
’Xiacan jan quinami anunca axan, amo xihuejcahuacan anquichixtica pa huil ancanas tomin pa anquihuicas. 10 Amo xiquinhuicacan anmoxotopajmes, xicuicacan jan se cotón mochi sejse ca amhuanten, xiquinhuicacan san ome anmolacsames, huan amo xiquihuicacan se cuál pa anmopalehuis quiman annejnemi. Amo monequi pa anquinpías innojen. Anmitzmacasi len anquinequi capa yes anajsis, pampa se tequipanujquil monotza pa canas inon hual quicua.
11 ’Huan quiman ancalaquis calía yes caltilan hué o caltilan tipichin, xilajlanican sinda unca se nepa hual moxtin lachialo ca lasojlalisli, hual quinequis pa anmitzmosehuiltis pa ichan. Quiman anquimati aqui yes anmitzmosehuiltis, cuaquín xiacan pa ichan nepa. Ximocahuacan pa anchantis nepa mochi tonalijmes hual anunca pa in caltilan. 12 Huan quiman ancalaquis se cali calijtic, xiquinpialtican yehuanten hual nepa chantilo. 13 Sinda yehuanten pa in cali quinequisi anmitzmosehuiltisi amhuanten huan quineltocasi anmolamachiltilisli, cuaquín ma mocahua ca yehuanten anmomosehuilisli calica anquinpialtic. Huan sinda yehuanten pa in cali amo quinequisi anmitzmosehuiltisi amhuanten huan amo quineltocasi anmolamachiltilisli, cuaquín ma mocuepa pa amhuanten anmomosehuilisli calica anquinpialtic yehuanten. Yoje huil anquinmacas oc sequin anmomosehuilisli. 14 Huan aqui yes amo quinequis anmitzmosehuiltis huan amo quinequis quicaquis anmolamachiltilisli, cuaquín quiman anquisas pa in cali o in caltilan, xiquintzejtzeluilican capa yehuanten in lalmoluncal hual salijtica pa anmolacsames. In yes lanextilisli pa yehuanten. Yoje quimatisi pampa Dios quinmita quinami lacames hual amo quinequilo quineltocalo ilamachiltilisli. Pampín Dios amo quinmanilis pa yesi ilacames. 15 Annimitzilía neli pampa yehuanten hual chantilo pa in caltilan panusi míac lacocoltilisli. Yehuanten hual chantinijme pin caltilan hué itocani Sodoma huan pin caltilan Gomorra, amo panusi yoje míac lacocoltilisli pan tonali quiman quinmotexpahuilis Dios yehuanten hual chantilo pin lalticpan hual amo quineltocalo.
Jesús quinmilía quinami quintojtocasi ilanahuatinijmes
16 ’¡Xiquitacan! Nehual annimitztilantica, huan amhuanten lacames hual amo huil anmonapatía. Anunca quinami borregos hual in coyomes quinyahualujticate pa quinmictisi. Pampín, xiyén (xiyecan) lacames hual quimatilo motzacuililo pa camo mocahuasi capa lacames hual cate quinami in coyomes hual anmijchihuilisi len amo cuali. Quema, xiyén quinami in cuhuames hual quimatilo moixcuepalo pa moquixtisi pin miquilisli. Noje xiyén quinami in huilomes hual amo quiman quichihuililosquiaya amaqui len amo cuali. 17 Ma yoje, ximolachilican pampa lacames molalisi anmopan. Anmitztemacasi ca in laꞌajuanijmes pa anmitzlajlanisi chicahuac. Anmitzhuitequisi pa inmintiopajmes. 18 Anmijchihuilisi inon pampa annechneltoca. Noje pampa inon anmitzhuilanasi inminlaixpan hueyenten huan lacames niman hué hual huelitilo. Quiman anunca inminyampa yehuanten anquinlaquetzilis pa quicaquisi nolamaxtilisli. Huan inminyampa yehuanten hual amo judíos anquinlaquetzilis pa quicaquisi nolamaxtilisli. 19 Huan quiman anmitztemacasi pa anmitzlajlanisi in laꞌajuanijmes, cuaquín amo ximomajtican pampa amo anquimati quinami anlananquilis huan ca len lajtol anquijtus, pampa Dios anmitzmacas jan ajnaxcan lajtomes hual anquinmilis. 20 Amo cayas amhuanten hual anlajtus. Cayas iEspíritu anmoTajtzin pin cielo hual lajtúa pan anmopampa.
21 ’Se lacal quitemacas icni pa quimictisi, pampa icni nechneltoca. Pampa inon noje itajtzin se xól quitemacas ixól pa quimictisi pampa ixól nechneltoca. Huan in xolomes molalisi inminpan inmintajtzitzían huan inminantzitzían, huan in xolomes latilanisi pa quinmictisi. 22 Huan moxtin lacames anmitzcocolisi pampa anmotocayaltis ca notoca. Ma yoje, aqui yes mopepenialtis pa mochicahualtis pa panus innojen pa mochi tonalijmes hual huejcahuas huan mojmosta yultía nechneltocatica, cuaquín yihual cayas laquixtili capa unca pin polehuilisli. Huan quipías ichan capa Dios huelitía. 23 Quiman anmitztojtocalo pa se caltilan, cuaquín xicholucan pa anajsis pa oc se caltilan. Yoje anpanujtinemis pa mochi caltilan pin lali Israel, anquinmilijtica Dios ilamachiltilisli cuali. Ma yoje, annimitzilía neli, ayamo anlaquisas anpanujtinemis pa mochi innojen caltilan quiman nehual ilacal in cielo nihualas oc sejpa.
24 ’Se monextilini amo ajsis yes hué sinda ilamaxtini amo unca yoje hué. Huan se tequipanujquil amo ajsis yes hué sinda amo unca yoje hué iteco. 25 Ma mocahua ca paquilisli se monextilini sinda ajsis yes jan quinami ilamaxtini. Noje ma mocahua ca paquilisli se tequipanujquil sinda ajsis yes jan quinami iteco. Nel nechtocayaltilo Beelzebul (in itoca inminteco in ijyecames amo cuajcuali, yihual in lili). Sinda nechtocayaltilo Beelzebul, cuaquín neli yalo quintocayaltilo niman tetzcuinuc amhuanten hual anchanti ca nehual.
Jesús quinmilía aqui yihual hual monequi pa timomajtisi
(Lc. 12:2‑7)
26 ’Ma yoje, amo ximomajtican inminpampa yehuanten, pampa len yes amo cuali hual anmijchihuililo, Dios quimati, huan moxtin pin lalticpan quimatisi. Amo unca nindeno lalatili hual amo moitas, huan amo unca nindeno hual amo quimatilo hual amo yes lamachiltili. 27 Yoje, len annimitzilis quiman ticate tohuían, inon xiquinlaquetzilican inminyampa in oc sequin lacames. Quema, len yes anquicaquis annimitzilis nel ixtacayito, inon xiquinmachiltitinemican moxtin pa yoje huil quimatisi pa mochi lalticpan. 28 Amo ximomajtican pampa yehuanten huil quimictilo se icuerpo huan ma yoje amo huil quimictilo se iyulilisli. Monequi pa anmomajtis niman míac ilaixpan Dios hual huil quijlacúa se icuerpo huan iyulilisli capa amo mocahuas pa quincocoltis yehuanten hual amo quineltocalo. In unca in coyunquil capa chichinahuía.
29 ’Anquimati pampa jan quilaxlahuilo se naditita san pa ome tutotzitzindis. Huan mas que amo ipatilo, ma yoje amo unca se capa yehuanten hual huetzis pan lali huan miquis sinda amo quimacahuiltis anmoTajtzin pin cielo. 30 Huan amhuanten anmitzpuhuilía Dios mochi in tzondis pa anmotzontecon. 31 Pampín, amo ximomajtican. Dios anmitzita quinami anmonotza niman míac. Amo yoje míac monotzalo míac tutotzitzindis.
Yehuanten hual quineltocalo huan quinmililo oc sequin pampa quineltocalo
(Lc. 12:8‑9)
32 ’Aqui yes hual quijtus neli inminyampa lacames pampa yihual nechneltoca, cuaquín nehual noje niquijtus iyampa noTajtzin hual unca pin cielo pampa nehual niquiximati in se. 33 Ma yoje, aqui yes quijtus inminyampa lacames pampa amo nechneltoca, cuaquín nehual noje niquijtus iyampa noTajtzin hual unca pin cielo pampa in se amo unca noyaxca.
Jesús quijtúa pampa lacames amo cayasi jan sejpa ipampa ilamaxtilisli
(Lc. 12:51‑53; 14:26‑27)
34 ’Amo xiquijtucan laijtic amhuanten pampa quiman nel nihualaya pan lalticpan yahuiaya caya mosehuilisli pan lalticpan pan nopampa. Amo nihualaya pa nicchías mosehuilisli. Amo nicualicatihualaya mosehuilisli, pampa pan nehual nopampa yehuanten hual amo nechneltocalo majcoquisi pa moanasi. 35 Quema, nihualaya pa nicchihuilis pa se lacal yes lacocolini ca itajtzin, in xól sihual pa yes lacocolini ca inantzin huan isihua ixól pa yes lacocolini ca inantzin ilahuical. 36 Yoje, se lacal ilacocolinijmes yesi yehuanten hual chantilo ca yihual pa se cali. 37 Se lacal quinlasojlas itajtzin huan inantzin. Ma yoje, monequi pa nechlasojlas nel niman míac, amo san yoje quinami quinlasojlas itajtzin huan inantzin. Sinda amo yoje, cuaquín amo monotza pa yes nomonextilini. Huan se lacal neli quilasojlas ixól lacal huan ixól sihual. Ma yoje, monequi pa nechlasojlas niman míac, amo san yoje quinami quinlasojlas yehuanten. Sinda amo yoje, amo monotza pa yes nomonextilini. 38 Huan aqui yes amo quineltocas nolamaxtilisli amo monotza pa yes nomonextilini. Huan aqui yes amo quinequis mopepenialtis pa mochicahualtis pa panus mochi lacocoltilisli hual Dios quimacahuiltía pa panus, cuaquín yihual amo monotza pa yes nomonextilini. Quema, quipías pa mochicahualtis pa panus in hual quicocoltía mas que cuajnesi Dios quimacahuiltis pa miquis pan se cuahuil quinami nel. 39 Aqui yes quinequi niman míac pa yultías pan lalticpan huan amo san yoje quinequi quineltoca Dios, cuaquín yihual amo quiman yulis capa Dios. Huan sinda Dios quinequi pa se quipolus iyulilisli pa yoje Dios canas lahueyilisli pampa inon, huan sinda in se amo motzacuilis pa miquis yoje, cuaquín yihual quipías yulilisli capa unca Dios.
Jesús quijtúa pampa ilacames quipiasi laxlahuilisli
(Mr. 9:41)
40 ’Aqui yes anmitzitas quinami ilasojlimes huan anmitzixtocas pampa anquipía nolamaxtilisli, cuaquín yihual noje nechiztica nel quinami ilasojli pampa quixtoca nolamaxtilisli. Huan aqui yes nechiztica quinami ilasojli noje quiztica quinami ilasojli yihual hual nechtilanic. 41 Aqui yes quitas quinami se ilasojli se ilajtuni Dios jan pampa unca Dios ilajtuni, cuaquín Dios quimacas in laxlahuilisli hual yes quinami inon hual canas Dios ilajtuni. Huan aqui quitas quinami ilasojli se lacal hual amo mocahua pa yultías quinami Dios quinequi pa yulis, huan quitas quinami ilasojli jan pampa yuli quinami Dios quinequi pa yulis, cuaquinon Dios quimacas yihual se laxlahuilisli jan quinami in laxlahuilisli hual canas in lacal hual yultía quinami Dios quinequi pa yulis. 42 Cuajnesi cayas se hual quichihuilis se nomonextilini niman tipichin jan len lachihualisli tipichin. Cuajnesi jan quimacas se tecomal al iztic san, huan jan quimacas pampa yihual hual cuni in al unca nomonextilini. Annimitzilía neli, yihual neli quipías ilaxlahuilisli.