11
Juan quintilanía lacames pa quilajlanisi Jesús
(Lc. 7:18‑35)
Quiman laquisac quintilanic Jesús in doce imonextilinijmes, uyac yihual cajcapa pa lamaxtis huan pa lamachiltis pa inmincaltilan huejué yehuanten pin lalticpan Galilea.
Huan cataya latzacuali calijtic Juan Lacuayatequini. Nepa yihual quimachiltilije in hual quichijtataya Cristo. Pampín quintilanic Juan ome imonextilinijmes pa yehuanten quilajlanilosquiaya Cristo pa yoje yihual Juan quimatisquiaya mochi inahuac yihual. Huan imonextilinijmes quilije:
—Juan Lacuayatequini quinnotzaya quinmilijtataya lacames pampa Dios yahuiaya quitilani se pan lalticpan. Axan quinequi quimati Juan sinda tehual tiunca in se. Sinda amo, cuaquín quinequi quimati da monequi pa ticchiasi pa hualas oc se.
Jesús quinnanquilic:
—Xiacan huan xicmachiltican Juan oc sejpa innojen hual anquinmiztica huan anquincactica. Anquita huan anquicaqui quinami lachialo in pachacames. Nejnemilo yehuanten hual amo huil nejnemiloaya. Pajtilo yehuanten hual quipialo in cocolisli lepra, huan lacaquilo in panatames. Yulilo oc sejpa yehuanten hual miquije. Huan yehuanten hual amo quipialo nindeno quicaquilo in lamachiltilisli cuali pampa axan quinlamachiltiticate. Huan yulis ca míac paquilisli yihual aqui yes amo mocahuas pa quixtocas pa iyolo huan quineltocas in hual nicmaxtía.
Cuaquín, quiman mohuicaloaya in omenten imonextilinijmes Juan, Cristo pehuac quinlaquetzilic in míac lacalera inahuac Juan, quinmilic:
—In tonalijmes hual anyahuini ca capic amaqui chantiaya pa anquicaquis huan anquitas Juan, ¿quinami len lacal anquijtuaya pampa anyahuiaya anquita? ¿Anquijtuaya pampa in Juan yesquiaya quinami lacal hual quipala in hual quijtúa quinami quihuixujtica se lajtol pa oc se lajtol, quinami se acal hual in ijyecal quihuixúa? No, yíal Juan amo lacal quinami inon. Cuaquinon, ¿quinami len lacal anquijtuaya pampa anyahuiaya anquita? ¿Anquijtuaya pampa Juan yesquiaya lacal hual molaquentiaya ca tzotzomajli cualtichin? No, yíal amo lacal quinami inon. Xiquitacan, yehuanten hual molaquentilo ca tzotzomajli cualtichin chantilo pa inmincalimes cuajcualtichin in huejueyenten. Axan, ¿pa len anyahuini ca umpic pa anquitasquiaya? ¿Anyahuini pa anquitasquiaya se ilajtuni Dios? Quema, annimitzilía yihual se ilajtuni Dios. Huan annimitzilía yihual amo unca jan Dios ilajtuni san. 10 Noje yihual unca in se hual aqui lajtúa Dios pan ipampa ilajtol lajcuiluli capa quijtúa, quil:
Xiquitacan, nictilantica nolanahuatini pa anmitzlaicanas, huan yihual quinnahuatilis lacames pa quimatisi pampa tihualas.
Yihual yes quinami se hual quichijchías moꞌojli quiman tehual ayamo tiajsiaya.
11 Annimitzilía neli, ca moxtin hual lacatije pan lalticpan, amo quiman cataya lacal hual yec yoje hué quinami Juan Lacuayatequini. Ma yoje, Juan Lacuayatequini amo ajsi pa yes yoje hué quinami yihual hual unca in niman tipichin capa Dios huelitía.
12 ’Pa innojen tonalijmes quiman Juan Lacuayatequini pehuac lamachiltilic, huan pan tonalijmes hual ajsitihualaloaya pa axan, lacames hual latequihuilo motolinilo pa cayasi capa Dios huelitía. 13 Pa in tonalijmes quiman nesic Juan lamachiltitica, cataloaya ilamaxtilisli Dios ilajtunijmes huan in lajtol hual Dios quilajcuilultilic Moisés. Innojen lajtomes quijtunijme len yahuiaya panu. 14 Axan, sinda anquinequi anquineltoca inminlamaxtilisli, cuaquinon Juan Lacuayatequini unca in Elías hual Dios ilajtol quijtúa pampa yahuiaya huala pa anmitznextilis aqui yes in Cristo. 15 Aqui yes quipía inacas pa lacaquis, ma quicaqui inon ca mochi ilacaquilisli.
16 ’Yehuanten hual yulticate axan amo quixtocaloaya Juan ilamaxtilisli huan amo quixtocalo nolamaxtilisli nehual. Amo unca nindeno calica mopaquiltisi. Cate quinami xolomes yehuaticate nepa pin lajcotiyan capa lanamacalo huan capa monechiculo xolomes pa mahuiltisi. Sequin xolomes quinnotzalo in oc sequin, quinmililo: 17 “Antimitzmahuiltilije quinami cataya monamictilisli huan amhuanten amo anquinequic anmahuiltic ca tehuanten. Huan antimitzmahuiltilije quinami cataya latzotzonalisli pa se mijquil huan amo anquinequic anmahuiltic.”
18 Jesús quinmilijtíac:
—Juan hualac capa amhuanten amo lacuajtataya quinami anlacua amhuanten, huan amo cunic alcohol huan iayo uva coc. Huan amhuanten anquijtúa pampa quipía se ijyecal amo cuali hual huelitía laijtic yihual. 19 Nehual ilacal in cielo nihualac capa lacames nilacuajtica huan nicuntica jan quinami in oc sequin, huan amhuanten anquijtúa: “Xiquitacan in lacal lacuani huan lahuanani, inminlasojli yehuanten hual anmitzanililo ilapixcalisli tomin pa in lahueliltilisli romano. Huan noje yihual inminlasojli yehuanten hual amo quichihualo quinami monequi pa se quimolancuacuetzilis Dios, quinami quijtúa tolajtol.” Anquinami in xolomes hual amo quinequilo mahuiltilo. Ma yoje tiyulilo Juan huan nehual quinami inon pampa ticpialo Dios ilajmatilisli. Huan yehuanten hual quineltocalo tolamaxtilisli quimatilo pampa neli unca Dios ilajmatilisli calica tiyulilo. Huan yehuanten quichihualo quinami tiquinnextililo.
Sequin caltilan capa yehuanten amo quineltocaje Jesús
(Lc. 10:13‑15)
20 Cuaquinon pehuac Jesús quinmajua yehuanten pa sequin caltilan huejué. Yehuanten cataloaya capa yihual quinchíac innojen míac ilachihualisli hual lanextilije pampa Dios neli quitilanic yihual pa in lalticpan. Laquetzac yoje pampa yehuanten amo mopalaje inminyolo pa pehualosquiaya laijnamiquilo quinami Dios, quilic:
21 —¡Dios anmitztilanis pa anpanus lacocoltilisli, amhuanten pa Corazín huan Betsaida! Unca pampa niquinchíac míac lachihualisli huejué capa amhuanten. Huan sinda innojen lachihualisli cataloaya lachihuali ca yehuanten hual yulinijme pa yina pa innojen caltilan huejué Tiro huan Sidón, quipiaya míac tonalijmes yehuanten mopalaloaya inminyolo pa laijnamiquilosquiaya quinami laijnamiquía Dios. Huan pa lanextililosquiaya quinami mopalaloaya inminyolo, molaquentiloaya ca tzotzomajli huahuastic huan molaliloaya pan tinextilan. 22 Noje annimitzilía pampa yehuanten pa Tiro huan Sidón Dios amo quintilanis pa panusi míac lacocoltilisli quinami anyahui anpanúa amhuanten. Anmitztilanis pa anpanus lacocoltilisli pan tonali quiman yihual quintojtocas ilaixpan yihual yehuanten pin lalticpan hual amo quineltocalo.
23 ’Huan amhuanten pa Capernaúm, anquijtúa pampa anyahui anquichía pa anmocaltilan yes hué quinami oc sequin caltilan huejué. Ma yoje, amo yahui caya yoje. Anmocaltilan xitinis huan yajmo nesis. In quipanus pampa anunca niman elehuis, amo yoje elehuis catanijme yehuanten pa Sodoma. Sinda yehuanten pa Sodoma hual yulinijme pa yina quinmitaloaya in lachihualisli huejué hual amhuanten anquinmitac, cuaquín Sodoma mocajtihualaya axan, pampa ilacames quipalaloaya inminyolo pa pehualosquiaya lajtulo pa inminyolo quinami Dios quinequi. 24 Huan annimitzilía pampa yehuanten pa Sodoma Dios amo quintilanis pa panusi lacocoltilisli chicahuac quinami anpanus amhuanten pa in tonali quiman quintojtocas ilaixpan yihual moxtin pin lalticpan hual amo quineltocalo.
Jesús quinmilía moxtin pa hualasi ca yihual pa mosehuisi
(Lc. 10:21‑22)
25 Quinami pa in tonali, Jesús laquetzac ca Dios, quilic:
—Nimijsehuía, Tata, tehual iTeco in cielo huan in lalticpan. Nimijsehuía pampa tiquintzacuilic pa camo quimatisi innojen yehuanten hual quijtulo pampa quimatilo míac monahuac tehual huan ma yoje amo quimatilo. Jan quipialo in ilajmatilisli in lalticpan. Quema, tiquintzacuilic pa camo quimatisi yehuanten. Ma yoje, tiquinnextilic yehuanten hual amo quipialo ilajmatilisli in lalticpan, huan cate yehuanten hual quinequilo míac pa monextilisi pan nopampa nehual. 26 Quema, Tata, pampa yoje tiquitac cuali pa camo quimatisi len quinequi quijtúa molajtol yehuanten hual quijtulo pampa quimatilo. Huan quema, tiquitac cuali pa quimatisi len quinequi quijtúa molajtol yehuanten hual amo quimatilo.
27 Cuaquinon Jesús quinmilic:
—NoTajtzin nechlalic nehual pa niquinnextilisquiaya yehuanten pin lalticpan mochi quinami yihual unca. Nehual niunca ixól huan amaqui pin lalticpan quimati quinami niunca, amo quimati pa len nihualaya pan lalticpan. Jan noTajtzin san quimati inon. Noje amaqui pan lalticpan quimati quinami unca noTajtzin, huan amo quiximati. Jan nehual hual niunca ixól nicmati mochi quinami yihual unca, huan jan nehual san niquiximati yihual. Huan yihual san quiximatis noTajtzin aqui yes nehual nicnequis nicnextilis. 28 Xihualacan ca nehual anmoxtin hual anmitzmacalo tequil huan anunca anlamantica ca mochi in lajtomes hual amo anmitzpalehuilo anmitzquixtililo anmolaijlaculisli huan anmoicnotilisli. Quema, xihualacan ca nehual, annimitzmosehuiltis. 29 Ximonextilican quinami anmochías nomonextilinijmes. Yes quinami ancataya lailpili ca nehual pa yoje tiomenten quinami tilamantiasi, quinami lamantialo yulijquimes. Anmoitas ca mosehuilisli pa anmoyulilisli pampa nehual amo nilamaxtía chicahuac. Nehual amo nilatequihuía chicahuac, jan sejpa niunca. 30 Xihualacan ca nehual, pampa notequipanulisli amo quiman anmitzlamilis anmochicahualisli huan nolamaxtilisli unca quinami lamamani hual amo etic.