12
Jesús imonextilinijmes canalo trigo pan tonali chicome
(Mr. 2:23‑28; Lc. 6:1‑5)
Panuc inon, cataya pan in tonali quiman amo tequipanulo judíos, uyac Jesús panujtataya capa cataloaya in cuajmilimes ca trigo. Huan mayantataloaya imonextilinijmes. Pampín pehuaje quincapehuaje imiahuimes trigo huan quicuaje in trigo. Quitaje inon sequin fariseos, huan quilije:
—Xiquita. Quichijticate momonextilinijmes len amo cuali. Tolajtol hual technextilía quinami ticmolancuacuetzililo Dios amo quimacahuiltía pa quichihuasi pan tonalijmes quiman amo titequipanulo.
Huan Jesús quinmilic:
—¿Amo quiman anmomaxtic pin iamal Dios ilajtol capa quijtúa in hual quichíac David? Mayantataloaya yihual huan yehuanten hual cataloaya ca yihual. ¿Amo anmomaxtic quinami calaquic pin tiopan huan quicuac in pan hual quilalilo in tiopistas ilaixpan Dios? Huan in lajtol quijtúa pampa jan unca inminyaxca in tiopistas san pa quicuasi in pan. Ma yoje quicuaje David huan yehuanten hual cataloaya ca yihual. Huan amo inon san. ¿Amo anmomaxtic pa iamal ilajtol hual anmitznextilía quinami anquimolancuacuetzilía Dios? Pan tonali siete (chicome) quiman monequi pa camo antequipanus, ma yoje tequipanulo pin tiopan in tiopistas huan amo quipialo laijlaculisli. Pampín, nehual annimitzilía pampa nel niunca nican huan nicpía lahueliltilisli hual amo quipialo yehuanten hual tequipanulo pin tiopan. Huan sinda ilajtol in tonali chicome amo quintzacuilía pa tequipanusi pin tiopan in tiopistas, cuaquín amo nejtzacuilía nel. Dios quijtúa, quil: “Nicnequi niman míac pa quimatisi laicnilisi lacames. Amo yoje míac nicnequi pa nechmacasi huendis.” Sinda anquimatiaya len quinequi quijtúa Dios quiman quijtúa inon, cuaquinon amo anejsehuiaya anquinmotexpahuili yehuanten hual amo quichihualoaya nindeno amo cuali. Nehual ilacal in cielo nicpía lahueliltilisli niman hué hual amo quipía ilajtol in tiopan. Pampín noje nicpía mochi lahueliltilisli pa niquilis len huil quichía se pan tonali quiman amo antequipanúa.
Quipajtía Jesús se lacal imajma
(Mr. 3:1‑6; Lc. 6:6‑11)
Huan quiman mohuicaya, calaquic pa inmintiopan capa momaxtiloaya Dios ilajtol. 10 Nepa quitac se lacal ca se imajma patzajquil. Quilajlanije Jesús len quijtuaya inahuac yihual, quilije:
—¿Tolajtol hual techilía quinami ticmolancuacuetzililo Dios quimacahuiltía pa quipajtis se pan tonali quiman amo titequipanulo?
Inon quilajlanije pa yoje huil quimotexpahuililosquiaya ca se laijlaculisli. 11 Huan Jesús quinmilic:
—Mochi lacal ca amhuanten sinda quipiaya se borrego hual huetzic pa se coyunquil pan tonali quiman amo antequipanúa, jan axcan quiquixtiaya in borrego. 12 Huan se lacal monotza niman míac, amo monotza yoje míac se borrego. Pampín, quema, in lajtol quimacahuiltía pa se quichías len cuali pan tonali quiman amo antequipanúa.
13 Cuaquinon Jesús quilic in lacal:
—Xicxilani momajma.
Huan quixilanic imajma in lacal huan jan ajnaxcan pajtic mochi, jan quinami in oc se imajma. 14 Cuaquinon quisaje yehuanten in fariseos, monechicuje pa molaquetzililosquiaya quinami huil quimictilosquiaya Jesús. Quinequiloaya quimictilo pampa Jesús amo quineltocaya inminlajtol hual quijtuaya quinami yehuanten quinequiloaya pa lacames quimolancuacuetzililosquiaya Dios.
Dios ilajtunijmes pa yina quijcuiluc pampa yahuiaya huala Jesús
15 Ma yoje, quimatic Jesús inon, huan mohuicac, amo mocahuac nepa. Niman míac lacames quitocaloaya huan quinpajtic moxtin. 16 Huan Jesús quinmilic chicahuac pa camo quilaquetzilijtinemilosquiaya quinami yihual quinpajtiaya pa yoje amo quimatilosquiaya moxtin in hual yihual quichijtataya. 17 Inon Jesús quinmilic pa yoje mochiasquiaya len quijtuc Dios inahuac yihual pa yina pan ipampa ilajtuni Isaías. Yihual Isaías quijcuiluc quijtutataya pa iamal, quil:
18 Xiquitacan notequipanujquil.
Niclajtultic pa yesquiaya notequipanujquil.
Niclasojla huan pa noyolo nicpía míac paquilisli ca yihual.
Niclalis noEspíritu (noIjyecal Cuali) laijtic yihual, huan yihual quihueliltis.
Huan notequipanujquil quinmachiltis yehuanten hual amo judíos quinami huil quipiasi Dios ilapujpuhualisli pa inminlaijlaculisli.
19 Yihual amo mochihualtis pa lacames quicaquisi.
Yihual amo lanojnotzas chicahuac pin ojlimes capa cate in niman míac lacalera.
20 Yihual quinpajtis huan quinmanas pa yesi ilacames yehuanten hual quimatilo pampa amo quipialo nindeno calica mopalehuisi.
Jan yihual notequipanujquil san huil quinpalehuía yehuanten hual quimonextililo yoje.
In lacames cate quinami acal laxamanili, quinami se icpal tomahuac hual pupucatica se nadita pan se tapalquita pa lahuis.
Quema, lacames quinami innojen yihual notequipanujquil quinmanas pa yesi iyaxca huan yihual quinsulahuas moxtin ilacocolinijmes.
Quichías inon quiman quintojtocas ilaixpan yihual yehuanten hual amo quineltocalo huan cuaquín quilalis ilahueliltilisli pan lalticpan calica quichihuilis sejse jan yoje quinami quichihuilía oc se.
21 Huan quiman yehuanten hual amo judíos quicaquisi itoca, quimatisi len huil quinchihuilía yehuanten.
Pampa inon quilalisi inminlaneltocalisli ca yihual notequipanujquil.
Quijtulo pampa Jesús quipía Satanás pa iyolo
(Mr. 3:20‑30; Lc. 11:14‑23; 12:10)
22 Cuaquinon quihualiquilije se hual se ijyecal amo cuali quichihualtiaya. In ijyecal quipachacaltic in lacal, noje quichihuilic pa camo huil lajtuc. Jesús quipajtic huan yoje in lacal huil lachiaya huan lajtuaya. 23 Moxtin moitaloaya ca lamajtilisli huan moililoaya:
—¿Cuajnesi yihual yes David imiahuil hual Dios techilic pampa yahuiaya huala pan lalticpan?
24 Quiman quicaquije inon in fariseos, quilije:
—In se quinquixtilía in ijyecames amo cuajcuali hual quinchihualtiticate jan pan ipampa ilahueliltilisli Beelzebú. Yihual Satanás hual huelitía pan mochi in ijyecames amo cuajcuali.
25 Jesús quimatic len quijtutataloaya laijtic inminyolo huan quinmilic:
—Sinda se lahueliltilisli moana ca yihual ihuían, cuaquín moijlacus in lahueliltilisli. Huan sinda yehuanten pa se caltilan o yehuanten hual chantilo pa se cali moanalo ca yehuanten inminhuían, cuaquín yajmo yahuilo huejcahualo. 26 Huan sinda Satanás moquixtis yihual ihuían pa capa huelitijtica, yihual moana ipan yihual ihuían. Yoje, yajmo huejcahuas ilahueliltilisli sinda yoje quichías. 27 Huan sinda pan ipampa Beelzebú ilahueliltilisli nehual niquinquixtilía lacames in ijyecames, cuaquín ¿pan ipampa aqui ilahueliltilisli quinquixtililo ijyecames anmomonextilinijmes? Noje yes pan ipampa ilahueliltilisli Beelzebú. Huan sinda amhuanten anquijtúa inon, cuaquín anmomonextilinijmes yalo anmitzmotexpahuililo, pampa anquijtutica yehuanten quinquixtililo ijyecames pan ipampa Beelzebú. 28 Axan, sinda nehual niquinquixtilía in ijyecames lacames pan ipampa Dios iEspíritu ilahueliltilisli, huan yoje nicchía, cuaquinon axan hualac Dios ca amhuanten pa huelitis.
29 ’Sinda se quinequi calaqui pa calijtic icali se lacal chicahuac pa quixtequilis len quipía, monequi pa quipehualtis quilpilijtica in lacal chicahuac. Cuaquín huil quixtequilis len quipía pa icali. Huan jan yoje niunca quinami niquilpic Satanás huan iijyecames amo cuajcuali hual pan yehuanten yihual huelitía. Axan huil niquinquixtilía moxtin lacames innojen ijyecames. 30 Aqui yes amo unca ca se lajtulisli ca nehual, cuaquín yihual unca nolacocolini. Huan aqui yes amo nechpalehuis pa niquinnechicus lacames pa yoje momacahuiltisi pa Dios huelitis pan yehuanten, cuaquín yihual quinsemana in lacames pa camo monechicusi pa yesi ca nehual.
31 ’Pampín, annimitzilía Dios quinpujpuhuas mochi inminlaijlaculisli hual quichihualo lacames. Ma yoje, Dios amo quiman quinpujpuhuas yehuanten hual quihuejuecaltilo in Espíritu Santo. 32 Huan aqui yes quijtúa len amo cuali nonahuac nehual ilacal in cielo, Dios huil quipujpuhuas. Ma yoje, aqui yes quijtúa len amo cuali inahuac in Espíritu Santo, cuaquín Dios amo quiman quipujpuhuas pa mochi in tonalijmes huejcahuas in lalticpan, huan amo quipujpuhuas quiman lamis in lalticpan.
Jesús quijtúa pampa se quiximati se cuahuil pan ipampa ilaquilyo
(Lc. 6:43‑45)
33 ’Quiximatilo se cuahuil pan ipampa ilaquilyo. Anquijtúa se cuahuil unca cuali quiman ilaquilyo unca cuali. Anquijtúa se cuahuil amo unca cuali sinda ilaquilyo amo unca cuali. Quiman nel niquinquixtilía in ijyecames amo cuajcuali, nicchijtica len cuali huan yoje monequi pa anquimatis pampa nel nicuali. 34 ¡Amhuanten Satanás ilacames! Amo anquijtúa len cuali pampa amhuanten amo anunca cuali. Lajtúa se lacal pampa in míac lajtulisli cate pa iyolo. 35 Se lacal cuali lajtúa pampa in míac cuali unca pa iyolo. Huan se lacal amo cuali lajtúa pampa in míac amo cuali unca pa iyolo. 36 Huan annimitzilía pampa quinmixcomacas Dios in lacames ca mochi lajtol laijlaculi hual quijtulo. Quema, pa in tonali quiman Dios quintojtocas ilaixpan yihual yehuanten pin lalticpan hual amo quineltocalo, yehuanten quimachiltisi mochi hual quichihuaje. 37 Dios anmitztojtocas ilaixpan yihual pampa anlajtúa elehuis. Sinda cataloaya cuajcuali anmolajtomes anmitzquixtís anmolaijlaculisli huan sinda amo cuajcuali anmolajtomes, anmitzcahuilis anmolaijlaculisli.
Yehuanten hual amo cuali amo mocahualo pa quinequisi quitasi lanextilisli pin cielo
(Mr. 8:12; Lc. 11:29‑32)
38 Cuaquinon sequin ilamaxtinijmes ilajtol hual quinnextilía quinami quimolancuacuetzililo Dios in judíos huan sequin fariseos quilije:
—Lamaxtini, ticnequilo timitzitalo ticchías len hual lanextilis pampa neli ticpía Dios ilahueliltilisli.
39 Jesús quinnanquilic:
—Yehuanten hual yulticate axan cate amo cuali huan quicajcahualo Dios. Jan lacames quinami yehuanten quitemulo pa quitasi len hual lanextilía pampa se quipía Dios ilahueliltilisli. Huan Dios amo quinmacas lacames quinami innojen se lanextilisli. San quinmacas ilanextilisli Jonás, hual yec Dios ilajtuni. 40 Yihual Jonás cataya laijtic iyolo in michin niman hué pa ye tonalijmes huan ye layuajmes. Huan len quinami inon nechpanus nehual ilacal in cielo. Nehual nicayas lalalili laijtic in lali quiman nimiquis. Nimocahuas nepa ye tonalijmes huan ye layuajmes. 41 Pan tonali hual Dios quintojtocas ilaixpan yihual yehuanten hual amo quineltocalo, cuaquín moquetzasi in lacames hual yulinijme pin caltilan hué Nínive quiman Dios quinlatexpahuilis yehuanten hual yulticate axcan. Huan yehuanten hual yulinijme pa Nínive quinmotexpahuilisi yehuanten hual yulticate axan. Quinmotexpahuilisi pampa yehuanten pa Nínive quipalaje inminyolo pa pehualosquiaya lajtulo pa inminyolo quinami Dios. Cataya quiman quinnotzac Jonás quinmilijtataya ilajtol Dios. Huan xiquitacan. Nican unca se niman hué. Jonás amo yec hué quinami in se. Ma yoje yehuanten hual yulticate axan amo quinequilo nechcaquilo. 42 Huan pan tonali hual Dios quintojtocas ilaixpan yihual yehuanten hual yulticate axan, cuaquín moquetzas in hué sihual hual yulini pin lali Sebá hual unca pin sur. Huan yihual quinmotexpahuilis yehuanten hual yulticate axan. Quinmotexpahuilis pampa yihual hualac niman huejca pa quicaquis nican in hué Salomón ilajmatilisli. Huan xiquitacan, unca nican se niman hué. Salomón amo yec hué quinami in se. Ma yoje amo quinequilo nechcaquilo yehuanten hual yulticate axan.
Jesús lajtúa quinami se ijyecal amo cuali mocuepa
(Lc. 11:24‑26)
43 ’Quisa se ijyecal amo cuali hual quichihualtía laijtic se lacal, cuaquín nejnentinemis pa capa unca lali huaqui. Quitemujtinemi capa huil mosehuis, huan amo quita capa mosehuis. 44 Cuaquín quilía: “Nehual nimocuepas pa nochan hual unca icuerpo in se pa capa niquisac.” Huan quiman ajsi, quita icuerpo in se axan quinami se cali capa amo unca nindeno huan unca quinami laxpanali huan lachijchihuali jan cuali. 45 Cuaquín yahui yihual huan quinmana oc sequin chicome ijyecames niman ejꞌelehuis. Yihual amo ajsic yec elehuis quinami yehuanten. Cuaquinon hualalo, calaquilo icuerpo in se huan nepa chantilo. Yoje in se capa calaquije moita niman temajquil. Amo yoje temajquil cataya quiman jan cataya se ijyecal san laijtic icuerpo. Jan yoje quinpanus in lacames ejꞌelehuis hual yulticate axan.
Jesús inantzin huan icnían: ¿Aquinojen cate?
(Mr. 3:31‑35; Lc. 8:19‑21)
46 Ayamo mocahuac quinlaquetzilic yehuanten quiman hualaje inantzin huan icnían huan mocahuaje moqueztataloaya pa itenco in lacalera, quinectataloaya laquetzalo ca yihual. 47 Cuaquinon se quilic:
—Quita. Moquezticate pa quiahuac monantzin huan mocnían, quinecticate laquetzalo ca tehual.
48 Huan Jesús quinanquilic yihual hual quilic inon, quilic:
—Ma nimitzili aquinojen yehuanten hual niquijtúa cate nonantzin huan nocnían.
49 Huan quixilanic imajma ca imonextilinijmes huan quilic:
—Quita. Innojen nonantzin huan nocnían. 50 Aqui yes quichías len quinequi noTajtzin hual unca pin cielo, in se unca nocni lacal huan nocni sihual huan nonantzin.