13
Jesús lamaxtía ca ilapuhualisli in latocani
(Mr. 4:1‑9; Lc. 8:4‑8)
Pa in tonali quisac Jesús pin cali huan molalic pa itenco in al huejcalan. Huan monechicuje capa yihual niman míac lacalera. Pampa inon lejcuc pan se barquito, molaliaya, huan mochi in míac lacames mocahuaje moquezticate pa itenco in al huejcalan. Huan Jesús quinlaquetzilic míac pan ipampa sequin lapuhualisli calica quinextiliaya ilamaxtilisli. Quinmilic:
—Quisac se lacal latocani pa latocas. Huan quiman latocatiahuiaya, sequin in latocli quixintiahuiaya pa itenco in ojlito. Huan temujtihualaje in tutomes, quincuaje. Xintiahuiaya in lacal, sequin in latocli calaquije pin lali canahuac capa quipiaya tel itzindan. Jan ajnaxcan ixuaje pampa amo cataya telahuac in lali. Quisac in tonali laixpelatataya chicahuac. Quinchichinuc in pacholimes huan huaquije pampa amo quipialoaya lalhuayojmes. Quixintiahuiaya sequin in latocli pin huiztilan, huan moscaltitiquisaje in huizlimes, quintzacuilije in pacholimes hual ixuaje capa xiniaya in latocli. Cuaquinon, quixintiahuiaya oc sequin latocli pan lali cuali, huan quiman ixuaje, laquije cien pa sejse latocli, ca oc sequin laquije sesenta, ca oc sequin laquije treinta pa sejse latocli hual yec latocali. Aqui yes quipía inacas pa lacaquis, ma caya jan sejpa pa quicaquis.
Jesús quinmilía leca lamaxtía ca lapuhualisli
(Mr. 4:10‑12; Lc. 8:9‑10)
10 Ajsije capa yihual imonextilinijmes, quilije:
—¿Leca tiquinlaquetzilía ca lapuhualisli pa tiquinmaxtis?
Quinnanquilic:
11 —Niquinlaquetzilía yoje pampa amo quimacahuiltía Dios pa yehuanten quimatisi ilajtulisli iyolo huan ilachihualisli hual quiman pehuac in lalticpan huan pa axan quinlatilic moxtin. Axan quinlamachiltilijtica jan sequin san. Huan amhuanten anunca yehuanten hual Dios quinlamachiltilijtica ilachihualisli huan ilajtulisli hual anmitznextilis quinami yahui huelitía. 12 Unca pampa aqui yes quipía lajmatilisli hual lanextilía quinami Dios huelitía, yihual yajtía quipixtica mojmosta oc se nadita in lajmatilisli. Huan aqui yes amo quipía lajmatilisli hual quinextilía quinami Dios huelitía, yoje Dios quichihuilis pa yajmo huil quimatis quinami Dios huelitía. 13 Pampín niquinlaquetzilía pan ipampa lapuhualisli hual quinlatililo nolamaxtilisli, pampa yehuanten, mas que huil lachía, amo quinequilo monextililo len quinequi quijtúa nel nolamaxtilisli. Huan mas que lacaquilo amo quinequilo quimatilo nolamaxtilisli. 14 Huan pan inminpampa yehuanten, yoje mochijtica len Dios ilajtuni Isaías quijtuc inminahuac yehuanten. Quijtuc quinami yahuiloaya yelo, quijtuc, quil:
Mas que anlacaqui, amo anquimati len quinequi quijtúa.
Huan mas que anlachía ca anmoixtololojmes, ma yoje amo anquimatis pa anmoyolo len quinequi quijtúa.
15 Unca pampa inminlajmatilisli inminyolo yehuanten yajmo quinpalehuía pa quimatisi len quinequi quijtúa.
Huan inminacajmes yajmo lacaquilo cuali pa quimatisi pa inminyolo len quinequilo quijtulo nolajtomes.
Unca quinami motzacuilijque inmixtololojmes pa yoje amo quitalosquiaya pa quimatilosquiaya.
Quema, quichihualo mochi len huil quichihualo pa yoje amo quimatisi pa inminyolo len quinequi quijtúa nolajtol.
Quichihualo yoje pa camo yelosquiaya lapatili pa inminyolo, huan pa yoje nehual amo niquinpajtilisquiaya inminlaijlaculisli.
Yoje quijtuc Isaías quiman quijcuiluc ilajtol Dios.
16 ’Ma yoje, ¡quinami anquipías paquilisli pampa anquita innojen hual niquinchía huan anquimati len nicnequi niquijtúa! Huan anquicaqui innojen lajtomes hual niquinmijtúa huan anquimati len quinequilo quijtulo. 17 Neli annimitzilía inon. Catanijme míac ilajtunijmes Dios huan míac oc sequin ilacames Dios hual quinequinijme míac quitalo innojen hual amhuanten anquinmiztica. Ma yoje, amo quiman quinmitaje. Quinequinijme míac quincaquilo innojen lajtomes hual amhuanten anquincactica, huan amo quiman quincaquije.
Jesús quinmilía len quinequi quijtúa ilapuhualisli in latocani
(Mr. 4:13‑20; Lc. 8:11‑15)
18 ’Xilacaquican axan, huan annimitznextilis len quinequi quijtúa ilapuhualisli in latocani. 19 Quiman yes quicaquis se in lajtol hual lanextilía quinami Dios huelitía, huan amo quimati len quinequi quijtúa, cuaquín hualas in lili huan quilcahualtía in lajtol hual quicaquic. In lacal unca quinami in lali pa itenco in ojlito capa quixintiahuiaya in latocli. 20 Huan in lali canahuac capa quixintiahuiaya capa cataya tel itzindan, in quinami se hual quicaqui ilajtol Dios huan quineltoca ca paquilisli. 21 Ma yoje, yihual quinami in latocli hual amo quipía lali telahuac pampa unca tel itzindan. Amo calaqui pin lali míac, huan ca in se amo calaqui in lajtol míac laijtic iyolo. Yoje, yihual quineltoca ilajtol Dios pa se nadita. Huan quiman péa panúa len lacocoltilisli pampa quineltoca ilajtol Dios, quiman quitojtocalo pampa quineltoca, cuaquín jan axcan mocahua pa quineltocas. 22 Huan in lali capa catá huiztilan capa quixintiahuiaya in latocli unca quinami se hual quicaqui ilajtol Dios, huan ma yoje momaca míac tequil inahuac quinami yahui yuli pan lalticpan. Noje amo mocahua pa quijnamiquis quinami huil monechiculis míac tomin. Huan jan quinami in huizli quintzacuilía in pacholimes yajyancuic, jan yoje in se ilaijnamiquilisli quitzacuilía Dios ilajtol pa camo mocahuas laijtic iyolo. Yoje yajmo quipalehuía ilajtol Dios. 23 Huan in lali cuali capa quixintiahuiaya in latocli unca quinami se hual quicaqui Dios ilajtol huan quimati len quinequi quijtúa. Huan Dios ilajtol yajtía quijnamiquiltijtica míac. Quichihuilis quinami pacholi hual quilaquiltía cien ilaquilyo ca se latocli. O quichihuilis quinami pacholi hual quilaquiltía sesenta ilaquilyo ca se latocli o quinami se pacholi hual quilaquiltía treinta ilaquilyo ca se latocli. Quema, Dios quichía míac pan ipampa in se.
In trigo huan in latocli amo cuali
24 Quinpuhuilic oc se lapuhualisli calica yahuiaya quinnextili ilamaxtilisli, quinmilic:
—Dios huelitía yoje pan lalticpan. Unca quinami se lacal hual quitocac trigo ca latocli cuali pa icuajmili. 25 Huan coxtataloaya itequipanujquimes, hualac ilacocolini, quitocac latocli amo cuali ca in trigo latocali, cuaquín uyac. 26 Quiman ixuaje inminpacholimes in trigo huan quilalilije miahuil, noje nesije inminpacholimes in latocli amo cuali, hual nesiloaya quinami trigo huan ma yoje amo quipialoaya imiahuil trigo. 27 Cuaquín hualaje itequipanujquimes in teco capa yihual, quilije: “Xiquita, Tata, ¿amo tictocac latocli cuali pa mocuajmili? ¿Leca quipía in pacholimes amo cuali?” 28 Quinmilic: “Quichíac inon se nolacocolini.” Quilije itequipanujquimes: “¿Ticnequi pa tiasi pin cuajmili pa tiquincapunasi in pacholimes amo cuajcuali?” 29 Yihual quinmilic: “No, amo xicchihuacan yoje, amo sangá anquincapunas noje inminpacholimes in trigo quiman anquincapuntica inminpacholijmes in latocli amo cuali. 30 Ma moscaltitiacan in omenten huan quiman ajsis in lapixcalisli, cuaquinon niquinmilis in lapixcanijmes pa pehuasi quitequisi in pacholimes amo cuajcuali. Quinmontusi huan quilpisi ca míac pa quichichinusi. Huan inminpacholimes in trigo quinmontusi huan quilpisi ca míac huan quilalisi pa nochan.”
Ilatocli in mostaza
(Mr. 4:30‑32; Lc. 13:18‑19)
31 Quinmilic oc se lapuhualisli calica quinnextilic ilamaxtilisli, quinmilic:
—In unca quinami panúa capa Dios huelitía. Unca quinami se lacal hual canac se ilatocli in mostaza huan quitocac pa icuajmili. 32 In latocli unca niman tipichin, amo yoje mochi oc sequin latoclimes hual quitocalo lacames. Ma yoje, quiman moscaltis, unca niman hué, amo yoje hué mochi in oc sequin pacholimes. Mochías hué quinami se cuahuil, huan hualalo in tutomes hual palanilo, mosehuilo pani iramas (iitzmolinquimes).
Ilapuhualisli in laxocoyaltili
(Lc. 13:20‑21)
33 Quinlaquetzilic oc se lapuhualisli calica quinnextilic ilamaxtilisli, quinmilic:
—Yoje unca quinami panúa capa Dios huelitía. Unca quinami se sihual hual canac laxocoyajquil huan quilalic pa se lamachihualoni harina, huan cuaquín moteposahuac mochi in texli.
Jesús quinmilía in lapuhualisli pa lamaxtía
(Mr. 4:33‑34)
34 Mochi innojen lajtomes quinmilic Jesús in míac lacalera pan inminpampa lapuhualisli calica quinnextilic ilamaxtilisli. Quema, jan ca lapuhualisli quinami innojen Jesús quinlaquetzilic yehuanten, amo quinlaquetzilic ca oc se laquetzalisli. 35 Yoje quinlaquetziliaya pa mochías len Dios ilajtuni quijcuiluc, quijtuc, quil:
Niclapus nocamac pa nilaquetzas pan ipampa lapuhualisli calica nilamaxtis.
Niquinmilis innojen hual quiman nicchíac in lalticpan pa axan, amo nicmacahuiltiaya pa quimatisi lacames.
Yoje quijtúa pin amal hual quijcuiluc Dios ilajtuni.
¿Len quinequi quijtúa ilapuhualisli in latocli amo cuali?
36 Cuaquinon Jesús quinmilic in míac lacames pa mohuicalosquiaya huan yihual calaquic pa calijtic. Huan hualaje capa yihual imonextilinijmes, quilije:
—Xitechili len quinequi quijtúa ilapuhualisli molamaxtilisli in latocli amo cuali hual nesic quinami trigo mas que amo yec trigo.
37 Quinnanquilic:
—Yihual hual quixinic in latocli unca nehual ilacal in cielo. 38 In cuajmili pin lapuhualisli unca quinami in lalticpan. In latocli cuali unca quinami in lacames hual pan yehuanten Dios huelitijtica. Huan in latocli amo cuali hual nesi quinami trigo quiman ixua, huan ma yoje amo unca, in unca quinami yehuanten capa Satanás huelitijtica. 39 In lacocolini hual quixinic in latocli amo cuali unca quinami in lili Satanás. In lapixcalisli unca quinami quiman lamis in lalticpan hual axan unca. Innojen lapixcanijmes cate quinami Dios ilanahuatinijmes pin cielo. 40 Huan quinami yehuanten quinnechiculo inminpacholimes in latocli amo cuali huan quichichinulo pin tixuxli, inon unca quinami quiman lamis in lalticpan. 41 Nel ilacal in cielo niquintilanis pa temuán nolanahuatinijmes pin cielo. Huan yehuanten quinnechicusi moxtin hual cate capa Dios huelitía, moxtin hual quinmijlaculo oc sequin ilaixpan Dios. Quema, huan quinnechicusi yehuanten hual yulilo quichijticate amo cuali. 42 Quinlasasi ca capic panusi lacocoltilisli hual quincocoltis quinami tixuxli. Nepa choca huan lacuajcualo ca inminlames pampa quincocúa niman míac. 43 Cuaquín quinpanus len niman cuali Dios ilacames hual yihual quinmitas amo quipixticate laijlaculisli nindeno. Quema, Dios ilacames nesisi ca mochi Dios ilaixpelalisli cualtichin capa Dios inminTajtzin huelitía. ¡Ma quicaqui inon aqui yes huil lacaqui!
In hual cataya lalatili hual ipati niman míac
44 ’Dios ilahueliltilisli unca quinami len hual ipati niman míac huan unca lalatili pin se cuajmili. Quiman se lacal quita capa unca lalalpachuli, mocuepa quilatía. Cuaquín yahui pa quinamacas mochi hual quipía pa yoje huil mocuhuilis in cuajmili. Mocuhuilis quipixtica míac paquilisli pampa quitac in hual ipati niman míac.
Se tixcalito hual ipati niman míac
45 ’Noje, sinda se quinequi caya capa huelitía Dios, yihual unca quinami se lanamacani hual yajtinemi quintemujtica tixcalitos hual ipatilo míac pa mocuhuilis. 46 Huan quiman in lanamacani quita se tixcalito hual ipati niman míac, cuaquín yahui, quinamaca mochi hual quipía huan mocuhuilía in tixcalito ca in tomin hual quilaxlahuiloaya pa mochi hual quinnamaquiltic.
In latzojuini hué ca michimes
47 ’Ca oc se lapuhualisli, Dios ilahueliltilisli huil moita quinami se latzojuini niman hué pa michimes hual quilasalo pan al huéjcalan huan quinmana michimes huejué huan tijtipichin. 48 Tentica in latzojuini ca michimes, quitilanalo pa itenco in al huejcalan. Molalilo, quinnechiculo in michimes cuajcuali, quinlalijticate pa chiquihuimes. Huan quinlasalo in michimes amo cuajcuali. 49 Inon unca quinami yes quiman lamis in lalticpan. Hualasi Dios ilanahuatinijmes pin cielo huan quinxilusi yehuanten hual amo yulilo cuali pa camo cayasi ca yehuanten hual yulilo quinami Dios quinequi. 50 Huan quinlasasi yehuanten hual yulilo amo cuali ca capic amo quiman laquisasi panusi lacocoltilisli, quincocoltis quinami tixuxli. Nepa moxtin chocasi huan lacuajcuasi inminlames pampa quincocúa niman míac.
Jesús lamaxtía ca in hual yajyancuic huan in hual moviejojtic hual ipatilo míac
51 Jesús quinmilic:
—¿Axan anquimati len quinequije quijtuje mochi innojen?
Quilijque:
—Quema, Tata.
52 Cuaquinon quinmilic:
—Dios ilajtol hual quijtuc pa yina unca Dios ilajtol hual moviejojtic. Huan in lajtol hual lanextilía quinami Dios huelitía unca ilajtol yancuic. Sinda anquimati len quinequilo quijtulo mochi innojen, yoje huil anquimatis quinami unca ca se hual quimaxtía ilajtol Dios huan noje unca lamaxtili pa quimatis quinami Dios huelitía axan. Se hual unca quinami in lacal quimati lamaxtía ca lajtol hual quijtuje pa yina huan ca lajtol yancuic. Yihual quinami se hual quipía cali hué capa quipía laꞌajcoquili innojen lachihuali pa yina huan innojen hual yajyancuic hual ipatilo míac. Huan in lacal quimati quinquixtía innojen quiman quinequi quintequipanúa. Huan jan yoje yihual hual quimati Dios ilajtol hual quijtuc pa yina huan ilajtol yancuic quimati quitequipanúa quiman quinequi lamaxtía.
Jesús yahui paxalúa pa Nazaret
(Mr. 6:1‑6; Lc. 4:16‑30)
53 Quiman panuc inon huan lamic quinlaquetzilic Jesús innojen lapuhualisli calica lamaxtitataya, mohuicac, canac ojli. 54 Ajsic pa yihual ilali capa moscaltic quiman yec xolol. Pehuac quinmaxtic pa inmintiopan capa momaxtilo in judíos. Huan moitaloaya ca lamajtilisli pampa in hual quimaxtiaya, quililoaya:
—¿Capa canac in lacal in lajmatilisli? ¿Quinami huil quinchía mochi innojen hual techlachialtilo ca lamajtilisli? 55 Yihual jan ixól in carpintero san. Huan inantzin itoca María, huan motocalo icnían Santiago huan José huan Simón huan Judas. 56 Huan icnían sihuames chantilo moxtin ca tehuanten. ¿Capa quinmanac in lacal mochi innojen hual huil quinchía?
57 Huan amo quixtocaloaya, quixijxiculoaya Jesús. Pampín yihual quinmilic:
—Ca capic yes yahuis se ilajtuni Dios, quimatilo momajtilo ilaixpan yihual. Ma yoje, quiman unca capa yehuanten pa icaltilan huan pin cali capa chantilo icnían, amo quimatilo momajtilo ilaixpan.
58 Huan pampa yehuanten amo quineltocaloaya, Jesús amo quinchíac míac lachihualisli huejué nepa.