14
Herodes quimictía Juan Lacuayatequini
(Mr. 6:14‑29; Lc. 9:7‑9)
Pa innojen tonalijmes, quicaquic Herodes quinami molaquetzililoaya moxtin inahuac mochi hual quichihuaya Jesús. In Herodes huelitiaya pin lalticpan Galilea. Quinmilic yehuanten hual quitequipanuililoaya, quil:
—Niquijtúa in Jesús neli yes Juan Lacuayatequini. Mas que miquic Juan, axan yultica oc sejpa. Huan pampa yultica oc sejpa, quipía lahueliltilisli pa quinchías mochi innojen hual quinmolachialtilo lacames ca lamajtilisli.
Yojque quijtuc Herodes, pampa quiman ayamo quimatic Herodes in hual Jesús quinchihuaya, latilanic pa quiquitzquilosquiaya Juan pa quilpililosquiaya ca teposli huan pa quitzacualosquiaya pin calijtic. Herodes quichihuilic yojque pa quipaquiltisquiaya Herodías. In Herodías yec isihua Felipe hual yec icni Herodes. Huan Herodes latilanic pa Juan yes latzacuali pin calijtic pampa Juan quilic:
—Amo unca moyaxca pa anyulis huan yihual, pampa yihual isihua mocni.
Yoje, mas que Herodes quinequiaya latilani pa quimictilosquiaya Juan, yihual momajtic pampa cualanilosquiaya in lacalera. Yehuanten quimatiloaya Juan yec ilajtuni Dios. Ma yoje, pa in tonali quiman quipialoaya fiesta (ilhuil) pa Herodes pa quijnamiquilosquiaya quiman lacatic, cuaquín Herodías ixolol sihual mijtotic inminlaixpan yehuanten hual quinnotzaje pa hualasi pa in fiesta. Huan Herodes quixtocac quinami mijtotic. Pampa inon quimacac ilajtol pampa quimacasquiaya len yes quilajlanisquiaya. Herodías inantzin in xolol sihual quilic ixolol quiman lamic mijtotic pa quilajlanisquiaya Herodes pa quimacasquiaya itzontecon Juan Lacuayatequini pan se xicali. Yojque quichíac in muachita quinami quilic inantzin. Cuaquín in hué Herodes icnotic míac. Ma yoje latilanic pa quihualiquililosquiaya. Quichíac yojque pampa quimacac ilajtol. Huan yehuanten hual quinnotzaje pa in fiesta quicaquije quiman quimacac ilajtol. 10 Yoje, quitilanic se guache pa quicotonilisquiaya iquixlan Juan capa cataya latzacuali calijtic. 11 Huan quihualiquilic itzontecon pan se xicali, huan quimacac in muachita huan yihual quihuiquilic inantzin.
12 Cuaquín hualaje pin calijtic Juan imonextilinijmes, canaje in mijquil huan quilaltocaje. Cuaquinon uyaje quipuhuilije Jesús len panuc.
Jesús quinlacualtía macuili mil lacames
(Mr. 6:30‑44; Lc. 9:10‑17; Jn. 6:1‑14)
13 Quiman Jesús quimatic inon, yihual mohuicac pan se barquito, uyajtíac pa capa amaqui chantiaya. Huan quiman quimatije in lacalera ca capic uyac Jesús, cuaquín quitocaje nejnentiyahuiloaya pa ojli. 14 Huan quisac Jesús pin barquito, quinmitac lacalera, je lanechiculisli hué. Quinmicnilic yehuanten huan quinpajtic in cocoxquimes hual ca yehuanten cataloaya. 15 Hualaje pin barquito ca Jesús imonextilinijmes. Quiman tiolactic, yehuanten hualaje ca yihual, quilije:
—Nican ticate capa amaqui chanti, huan axan panuc in semilhuil, monequi pa tilacuasi. Xiquinmili in lacalera pa mohuicasi, yoje huil yasi pa in calimes pa mocuhuilisi len quicuasi.
16 Jesús quinmilic:
—Amo monequi pa mohuicasi. Amhuanten xiquinmacacan len quicuasi.
17 Quilije:
—Nican ticpialo jan macuili panes pa quincuasi huan ome michimes san.
18 Quinmilic:
—Xichualiquilican nican.
19 Cuaquinon quinmilic in lacalera pa molalilosquiaya pani pin ixlán (ixlahuayan) capa cataya míac sacal. Quinmanac innojen macuili panes chicuenta tzopimes huan innojen ome michimes, lachíac pa in cielo (ilhuicac), quisehuic Dios. Cuaquín quinlapanac in panes, quinmacac imonextilinijmes, huan yehuanten quinxiluilije mochi sejse innojen míac lacames. 20 Moxtin lacuaje huan pachihuije. Quinpejpenaje mochi in lajlajco hual mocahuaje huan quintemiltije doce (majlaclihuanome) chiquihuimes. 21 Cataloaya cinco (macuili) mil lacames hual lacuaje huan amo quinpuhuaje in sihuames huan xolotzitzindis hual noje lacuaje huan pachihuije.
Jesús nejnemi pani in al
(Mr. 6:45‑52; Jn. 6:16‑21)
22 Jan ajnaxcan, Jesús quinmilic imonextilinijmes pa lejculosquiaya pan in barquito pa quipanahuisi quilaicanticate yihual ca yoje itenco (analco) in al huejcalan. Huan yihual yahuiaya mocahua pa quinmilisquiaya in míac lacames pa mohuicalosquiaya. 23 Quiman quinmilic pa mohuicalosquiaya, yihual panquisac se loma (tepetzindi) ihuían pa quilajlanisquiaya Dios. Huan quiman layuajtic, nepa mocahuac ihuían. 24 In barquito axan cataya lajco pin al huejcalan, majcoquiaya in al huan quihuixuaya in barquito, pampa ijyecatataya inminpan yehuanten. 25 Huan pa cualcan, uyac Jesús capa yehuanten cataloaya, nejnentiahuiaya pani in al. 26 Quiman quitaje imonextilinijmes Jesús nejnentiahuiaya pani pin al, momajtije niman míac, tzajtzije:
—¡Unca se temajquil! —huan tzajtzije ca momajtilisli.
27 Jan axcan Jesús quinnotzac, quinmilic:
—¡Amo xicmacajsican! ¡Nehual niunca, amo ximomajtican!
28 Cuaquín Pedro quinanquilic:
—Tata, sinda tehual tiunca, xichili pa nehual nihuala capa tehual pani pin al.
29 Huan Jesús quilic:
—Xihuala.
Cuaquinon quisac Pedro pin barquito, nejnemic pani pin al pa yasquiaya capa Jesús. 30 Ma yoje, pehuaya quita quinami chicahuac ijyecatataya, huan quimacajsic, pehuac moijsimac. Jan axcan quitzajtzilic Jesús, quilic:
—¡Tata, xichquixti, nipolejtica!
31 Huan jan axcan quixilanic Jesús imajma, quiquitzquic huan quilic:
—¡Amo tichneltoca jan nadita san! ¿Leca ticmahuiliaya pampa tiahuiaya timoatocti?
32 Quiman lejcuje pin barquito laijtic, mosehuic in ijyecal. 33 Huan yehuanten hual cataloaya pin barquito quimolancuacuetzilije Jesús, quilije:
—Neli tehual tiDios iXól.
Jesús quinpajtía yehuanten de Genesaret
(Mr. 6:53‑56)
34 Quiman quipanahuije in al huejcalan, ajsije pa in lali itoca Genesaret. 35 Huan quiman quitaje yehuanten hual yuliloaya nepa, quiximatije, huan lanahuatije pa mochi itenco in lali pampa axan cataya nepa Jesús. Huan quihualiquilije moxtin in cocoxquimes. 36 Quilajlanije pa quinmacahuiltisquiaya pa in cocoxquimes jan quimatocalosquiaya ilatemijmiluli inahuas. Huan pajtije moxtin hual quimatocaje.