20
Ilaijnamiquiltilisli in tequipanujquimes
’Ilahueliltilisli in cielo unca quinami se lacal quipiaya cuajmili huejué. Quisac cualcan pa quinlaquehuasi tequipanujquimes pa tequipanulosquiaya pa iuvatilan. Mochihuaje ca se lajtulisli pa quichi yahuiaya quinlaxlahui. Cataya je denario tomin pa se tonali. Cuaquín quintilanic pa iuvatilan. Uyac pa chicnahui horas pa huajtzinco, quinmitac oc sequin lacames moqueztataloaya pin lajcotiyan, amo quichijtataloaya nindeno. Quinmilic yehuanten: “Xiacan amhuanten noje pa nouvatilan, huan len yes cuali annimitzlaxlahuis.” Huan uyaje yehuanten. Huan oc sejpa quisac pa lacualispan huan oc sejpa pa ye horas pa tiolac in teco huan yoje quinlaquehuac lacames. Huan quinami macuili horas pa tiolac uyac pa in lajcotiyan huan oc sejpa quinmitac lacames moqueztataloaya huan quinmilic: “¿Leca anmoqueztica nican pa mochi in semilhuil anlatzejtica?” Quilije: “Unca pampa amaqui techlaquehuac.” Quinmilic: “Xiacan amhuanten noje pa nouvatilan.” Pehuac layuajtic, huan quilic iteco in uvatilan ilaicanani itequipanujquimes: “Xiquinnotza pa hualasi in tequipanujquimes huan xiquinlaxlahui inmintomin. Xipehua ca yehuanten hual hualaje pa macuili horas pa tiolac huan xilami ca aquinojen hualaje quiman pehuaya in semilhuil.” Hualaje yehuanten hual pehualoaya tequipanulo pa macuili horas pa tiolac, quinmacaje mochi sejse je tomin denario. 10 Hualaje yehuanten hual tequipanuloaya de quiman pehuaya in semilhuil quijtuticate pampa yahuiaya quinlaxlahui oc se tomin ca in denario. Ma yoje, yehuanten noje quinmacac mochi sejse itomin denario. 11 Huan quiman canaje, cualanije pampa quinlaxlahuic yoje in teco. 12 Quijtuloaya: “Innojen hual hualaje niman pa tiolac jan tequipanuje se hora san huan tiquinlaxlahuic se denario quinami tehuanten. Huan xiquita. Tehuanten titequipanuloaya mochi semilhuil quiman tonaya.” 13 Huan in teco quinanquilic se hual cataya ca innojen, quilic: “Nito, amo nimijchihuilijtica len hual amo cuali. ¿Amo timochihuaje ca se lajtulisli pa nimitzlaxlahuisquiaya se tomin denario? 14 Xicana in hual moyaxca huan ximohuica. Nicnequi niclaxlahui aqui hual hualac pa macuili pa tiolac jan quinami nimitzlaxlahuía tehual. 15 ¿Amo unca noyaxca pa nicchías quinami nicnequi ca len unca noyaxca? O ¿amo tiquita cuali pampa nehual nicchijtica len cuali?” 16 Yoje aquinojen hual huejcahualo hualalo yesi quinami yehuanten hual pehualo huan yehuanten hual pehualo yesi quinami yehuanten hual huejcahualo hualalo, jan quinami yehuanten hual huejué cayasi quinami yehuanten hual tijtipichin. Unca pampa cate míac yehuanten hual cate lanotzali pa tequipanusi, huan cate naditas hual cate lajtultili.
Oc sejpa Jesús quinmachiltía pampa yahui miqui
(Mr. 10:32‑34; Lc. 18:31‑34)
17 Quiman canaya Jesús ojli pa Jerusalén, quinnotzac quinhuicac inhuían in doce imonextilinijmes nepa pan ojli huan quinmilic:
18 —Xiquitacan. Tialo pa Jerusalén huan nehual ilacal in cielo nechtemacasi in tiopistas huejué huan in lamaxtinijmes, nechtilanisi pa nechmictisi. 19 Nechtemacasi ca yehuanten hual amo judíos, huan nechhuejuecaltisi huan nechpilusi pan se cuahuil. Huan quiman panusi ye tonalijmes niyulis oc sejpa.
Jacobo huan Juan inminantzin quitemachía Jesús pa quinchihuilis len cuali
(Mr. 10:35‑45)
20 Cuaquinon hualac capa yihual inantzin ixolomes Zebedeo, hualac ca ixolomes. In sihual quimolancuacuetzilic quitemachic pa quinchihuilisquiaya len cuali. 21 Huan Jesús quilic:
—Huan ¿len ticnectica?
Quilic yihual:
—Quiman tipehuas tihuelitis, xicmacahuilti pa innojen omenten noxolomes molalisi se pa momajma cuali huan se pa momajma amo cuali pa huelitisi ca tehual.
22 Jesús quinanquilic:
—Amo anquimati len anquitemachijtica. ¿Huil anmopepenialtía pa anpanus inon hual nehual nicpías pa nipanus? Yes quinami ancunisquiaya len niman chichic pa míac tonalijmes. Huan pa amhuanten anyes nolanahuatinijmes anquipías pa anpanus lacocoltilisli hual cayasi quinami se lacuayatequilisli ca tixuxli. ¿Huil anmopepenialtía pa anpanus inon?
Quinanquilije:
—Huil timochicahualtilo pa tipanusi inon, timopepenialtisi.
23 Quinmilic Jesús:
—Neli anpanus lacocoltilisli quinami launilisli chichic huan quinami lacuayatequilisli pa tixuxli. Ma yoje, pa anmolalis pa noma cuali huan pa noma amo cuali, inon amo unca noyaxca pa annimitzmacas. NoTajtzin quichijchíac innojen pa sequin hual yihual quinlajtultic pa quipiasi, huan quinlalis yehuanten nepa.
24 Quiman quicaquije inon innojen diez (majlacli) imonextilinijmes, cualanije ca in omenten icnían. 25 Ma yoje, Jesús quinnotzac moxtin, quinmilic:
—Anquimati quinami in huejueyenten hual huelitilo pan yehuanten pa mochi lalimes, huelitilo chicahuac. Huan yehuanten hual huelitilo mojmosta quinequilo quinnextililo in lacames quinami quipialo lahueliltilisli. 26 Amo cayas yoje ca amhuanten, cayas quinami inon: Aqui yes quinequi mochía hué ca amhuanten, monequi pa yihual quintequipanuilis moxtin oc sequin. 27 Huan aqui yes quinequi caya in hué ca amhuanten pa anmitzlaicanas, yihual quipías pa yes in se hual mochías quinami tequipanujquil lailpili pa moxtin. Yihual amo motzacuilis pa quichías in tequipanulisli hual moxtin quixijxiculo pa quichihuasi. 28 Quipías pa mochías jan quinami nehual ilacal in cielo. Amo nihualaya pan lalticpan pa nechtequipanuilisi nehual lacames. Nihualaya pa niquintequipanuilis yehuanten huan pa nimotemacas pa nimiquis. Yoje niclaxlahuis pa inminlamacahualisli míac lacames pa camo polehuisi pampa quinchihuaya laijlaculisli.
Jesús quinpajtía ome pachacames
(Mr. 10:46‑52; Lc. 18:35‑43)
29 Quistiahuiloaya yehuanten pin caltilan Jericó, quitocaloaya Jesús míac lacalera. 30 Huan xiquitacan, pa itenco in ojli cataloaya yehuatataloaya ome pachacames, quicaquiloaya pampa panuaya Jesús. Pampín tzajtzije, quilije:
—¡Tata, tiꞌixól David, xitechicnili!
31 Huan in lacalera quinmajuac pa camo nahuatisi. Ma yoje, yehuanten quitzajtzilije chicahuac, quilije:
—¡Tata, tiꞌixól David, xitechicnili!
32 Pampín, moquetzac Jesús, quinnotzac, quinmilic:
—¿Len anquinequi pa annimijchihuilis?
33 Quilije:
—Tata, xiquinpajti toixtololojmes pa huil tilachiasi.
34 Quipíac Jesús laicnililisli pa yehuanten, huan quinmatoquilic inmixtololojmes. Jan ajnaxcan lachiaje huan pehualoaya quitocalo Jesús.