21
Jesús calaqui pa Jerusalén
(Mr. 11:1‑11; Lc. 19:28‑40; Jn. 12:12‑19)
Ajsitihualaloaya yehuanten pa Jerusalén huan hualaloaya pa Betfagé pa in tepetzindi (loma) itoca Olivos. Cuaquinon quintilanic Jesús ome imonextilinijmes. Quinmilic:
—Xiacan pin caltilan hual anmolaixpan, huan jan ajnaxcan anquitas se burra ilpitica huan ixól ca yihual. Xictomacan huan xichhualiquilican. Huan sinda se anmitzilía len, xiquilican: “Monequi pa in Tata quinpías yehuanten huan ca nadita yahui quincuepa.”
Inon panuc pa mochías len quijtúa ilajtol Dios ilajtuni hual quijcuiluc:
Xiquilican yehuanten pin caltilan Sión:
“Xiquitacan, huala anmoHué capa amhuanten, yihual hual momacahuiltía, yihual lejcutica pan se burra, pani ixolol se burra hual quilamamiltilo.”
Cuaquinon uyaje imonextilinijmes, quichihuaje quinami Jesús quinmilic. Quinhuicaje in burra ca ixolol, huan quilalije inminpan inminlaquemes, huan quilejcultije Jesús huan ipan molalic. Huan in lacalera quinsuhuaje inminlaquemes pan in ojli. Oc sequin quincotonaje inminitzmolinquijmes (ramas) cuahuimes, quinxintiaje pan ojli. Quilaicanaje huan quitocaje in míac lacalera tzajtzitiahuiloaya huan quijtutiahuiloaya:
—¡Ma yuli pa techquixtis pin polehuilisli yihual ixolol David! ¡Ma quilican lajtomes hué inahuac yihual hual hualaya ca ilahueliltilisli Dios! ¡Ma techquixti pin polehuilisli yihual hual hualac, quisac pin niman cuajtic pin cielo!
10 Yoje calaquic Jesús pin Jerusalén, huan moxtin yehuanten pin caltilan hué molinije huan majcoquije, quilije:
—¿Aqui in se?
11 Huan in lacalera quinmililoaya:
—In se ilajtuni Dios itoca Jesús hual moscaltic pin caltilan Nazaret pin lalticpan Galilea.
Jesús quichipahua in tiopan hué
(Mr. 11:15‑19; Lc. 19:45‑48; Jn. 2:13‑22)
12 Calaquic Jesús pin tiopan hué huan quinquixtic pa quiahuac moxtin hual lanamactataloaya huan lacujtataloaya pin tiopan hué calijtic. Quintzincuepac innojen capa lacames quipatililoaya in tomin. Noje quintzincuepilic inmicpalimes yehuanten hual quinnamacaloaya huilomes. 13 Quinmiliaya:
—Unca lajcuiluli pa ilajtol Dios: “Quitocayaltisqui nocali se cali capa quilajlanilo Dios.” Huan amhuanten anquichihuac quinami se cueva (ostul) capa chantilo laxtequinijmes.
14 Nepa pin tiopan hué hualaloaya capa yihual pachacames huan yehuanten hual amo huil nejnemiloaya, huan yihual quinpajtic. 15 Yoje quitaloaya in tiopistas huan in lamaxtinijmes innojen hual quinlachialtiloaya moxtin ca lamajtilisli. Noje quicaquiloaya quinami in xolomes tzajtziloaya calijtic in tiopan hué, quijtutataloaya: “¡Ma yuli pa techquixtis pin polehuilisli ixól in Hué David!” Pampín cualanije in tiopistas huan in lamaxtinijmes. 16 Quilije Jesús:
—¿Tijcaquía len quijtuticate innojen?
Huan Jesús quinmilic:
—Jo quema. ¿Amo quiman anmomaxtic in hual unca lajcuiluli pa ilajtol Dios hual quijtúa inon? Yoje quijtúa:
Quisalo lajtomes huejué pa tehual pa inmincamac xolomes tipichinchitos huan xolomes hual ayamo mocahuajque pa chichisi.
Huan inminlajtomes yehuanten amo quipialo laijlaculisli.
O Dios, tiquinhueliltic pa quichihuasqui inon.
17 Cuaquinon quincahuac Jesús huan quisac nepa Jerusalén, uyac pa in caltilan Betania, nepa panuc in layúa.
Jesús cajua se amacual hual amo sulajtica
(Mr. 11:12‑14, 20‑26)
18 Huan niman pa huajtzinco, mocuepaya pa Jerusalén huan mayantataya. 19 Quitac se amacual tipichin inahuac in ojli huan uyac capa cataya. Huan amo quitac ilaquilyo nindeno ipan, jan quitac isacayo san. Cuaquinon quilic in cuahuil:
—Ma yajmo quiman caya laquilyo mopan.
Huan jan ajnaxcan huaquic in amacual tipichin nepa capa cataya. 20 Quitaje inon imonextilinijmes huan moitaje ca lamajtilisli, quilije:
—¿Quinami huaquic jan axcan in amacual tipichin nican capa cataya?
21 Quinnanquilic Jesús, quinmilic:
—Neli annimitzilía, sinda anquineltoca huan sinda amo anquimahuilía pa anmoyolo cuajnesi amo panus in hual anquitemachis pa Dios anmitzmacas, cuaquín anquichihuís in amacual tipichin inon jan quinami nel nicchihuíc. Huan amo in san. Noje huil anquilis in loma: “Ximoejua, ximolasa pa al huejcalan”, huan yoje quipanus. 22 Huan mochi hual anquitemachis Dios anquipías sinda anquitemachía anquineltocatica pampa yihual anmitzmacas.
Jesús quipía lahueliltilisli
(Mr. 11:27‑33; Lc. 20:1‑8)
23 Cuaquinon calaquic Jesús pin tiopan hué, hualaje capa yihual quiman lamaxtitataya in tiopistas huejué huan inminabuelojmes hueyenten in judíos, quilije:
—¿Ca aqui ilahueliltilisli tiquinchijtica innojen? Huan ¿aqui mitzmacac in lahueliltilisli?
24 Jesús quinnanquilic:
—Annimitzlajlanis nehual noje se lajtol, huan sinda annechnanquilis, cuaquín nehual noje annimitzilía ca aqui ilahueliltilisli niquinchijtica innojen. 25 ¿Aqui quitilanic Juan Lacuayatequini pa yihual lacuayatequisquiaya? ¿Quitilanic Dios, o quitilanije lacames?
Cuaquinon molaquetzilije yehuanten, moilijtataloaya:
—Sinda tiquijtulo cataya Dios, cuaquín techilis: “Cuaquín ¿leca amo anquineltocac?” 26 Huan sinda tiquijtusi cataloaya lacames, timomajtía inminlaixpan in míac lacames, pampa moxtin quineltocalo pampa Juan yec se ilajtuni Dios.
27 Yoje quinanquilije Jesús:
—Amo ticmatilo.
Huan Jesús quinmilic:
—Huan nehual noje amo annimitzilis ca aqui ilahueliltilisli niquinchijtica innojen.
Jesús quinpuhuilía quinami ome xolomes quitequipanuilije inmintajtzin
28 Huan quinmilic:
—¿Quinami anquita inon? Quimpiaya se lacal ome ixolomes huan quilic se: “Noxól, xía xitequipanu axan pin uvatilan.” 29 Huan ixól quinanquilic: “Amo nicnequi.” Ma yoje, ca nadita mopatilic iyolo, uyac tequipanuc. 30 Cuaquín uyac quitac in oc se ixól huan quilic pa yas tequipanus, huan yihual quinanquilic: “Jo quema, Tata, nías.” Ma yoje, amo uyac. 31 ¿Calía ca in omenten quichihuaya quinami quinequiaya itajtzin?
Quilije:
—In xól hual quipatilic iyolo huan uyac tequipanuc.
Cuaquinon Jesús quinmilic:
—Annimitzilía neli pampa yehuanten hual canalo ilapixcalisli tomin pa in lahueliltilisli romano, huan in sihuames amo cuajcuali calaquisi capa Dios huelitía huan amhuanten amo. 32 Yoje cayas, pampa hualac Juan pa anmitznextilisquiaya amhuanten quinami ancanas se ojli melahuac huan cuali. Huan amhuanten amo anquineltocac. Ma yoje, quineltocaje yehuanten hual canalo ilapixcalisli tomin huan in sihuames amo cuajcuali. Huan amhuanten, mas que anquitac in, ma yoje amo anmopatilic anmoyolo pa anquineltocasquiaya.
Jesús quinpuhuilía in hual quichihuaje in tequipanujquimes ejꞌelehuis
(Mr. 12:1‑12; Lc. 20:9‑19)
33 Xijcaquican oc se lapuhualisli hual annimitzmaxtis. Cataya se lacal hué hual quipiaya míac, quitocac se uvatilan. Quitzacuac itenco, quihuajuanac coyunquil pin tel capa quitelicsalo in uvas, huan quichíac se caltzindi cuajtic capa huil quitalo sinda calaquilo yulijquimes putzames.
Cuaquín quilaquehualtilic sequin tequipanujquimes lachianijmes huan uyac pa oc se lali. 34 Ajsic in tonalijmes quiman yucsiaya in laquilyo. Quintilanic sequin itequipanujquimes pa canalosquiaya in hual iyaxca in laquilyo. 35 Cuaquín in tequipanujquimes lachianijmes quinquitzquije itequipanujquimes in teco, huan se quihuitequije, oc se quimictije huan oc se quilaxilije tixcalimes. 36 Oc sejpa quintilanic in teco oc sequin míac itequipanujquimes, amo ajsiloaya cayalo yoje míac yehuanten hual yihual pehuac quintilanic. Ma yoje, quinchihuilije in tequipanujquimes jan yoje quinami ca yehuanten hual pehuac quintilanic.
37 Cuaquín quintilanilic ixól, ca yihual laquisac, quijtuc: “Quimatisi momajtisi ilaixpan noxól.” 38 Ma yoje, quiman quitaje ixól in tequipanujquimes lachianijmes, moilije: “In se unca hual canas in hual iyaxca in teco. Ma tián, ma ticmictican. Yoje cayas toyaxca in uvatilan.” 39 Yoje quihuicaje, quilasaje pa quiahuac in uvatilan, quimictije.
40 Cuaquinon Jesús quinlajlanic:
—Quiman hualas iteco in uvatilan, ¿len quinchihuilis innojen tequipanujquimes lachianijmes?
41 Quilije:
—Quinmictis in lacames ejꞌelehuis yoje tetzcuinuc huan quintemacas in uvatilan oc sequin tequipanujquimes lachianijmes hual quitemacasi in laquilyo pa in tonalijmes quiman yucsis.
42 Jesús quinmilic:
—Huan ¿amo quiman anmomaxtic pa Dios ilajtol lajcuiluli? Quijtúa:
In tel hual quijtuje amo monotza nindeno yehuanten hual quichijtataloaya in cali,
axan mochíac pa in cali itel niman cuali, in tel capa quipehualtijque mochi in cali.
Panuc yoje pampa toTeco quichíac, huan quiman tiquitajque, timoitajque ca lamajtilisli.
43 Pampín, annimitzilía pampa anmitzquixtilis Dios ilahueliltilisli amhuanten huan quintemacas yehuanten hual yulisi quichijticate quinami Dios quinequi. 44 Aqui huetzis ipan in tel quilajlapanas yihual. Huan sinda in tel huetzis ipan aqui yes, yoje quitesis huan yihual mochías lalpotocli. Nehual niquinami in tel. Ca inon niquijtúa pampa sinda se quinequi quijlacúa nolahueliltilisli, in se polehuis.
45 Quicaquije in tiopistas huejué huan in fariseos innojen lapuhualisli hual quinmilic Jesús. Quimatiloaya pampa Jesús quinmiliaya pampa yehuanten cataloaya quinami innojen lacames ejꞌelehuis pa innojen lapuhualisli. 46 Pampín quitemuje quinami quiquitzquilosquiaya. Ma yoje, momajtiloaya quiquitzquilo pampa in míac lacalera nepa cataloaya. yehuanten quineltocaloaya pampa Jesús yec se ilajtuni Dios, huan pampín amo quinmacahuiltilosquiaya pa quiquitzquilosquiaya.