22
Se monamictilisli hual míac quixijxiculoaya
(Lc. 14:15‑24)
Huan Jesús pehuac quinlaquetzilic oc sejpa, quinlaquetzilic ca lapuhualisli calica quinmaxtiaya, quinmilic:
—Ilahueliltilisli in cielo unca quinami se hué hual quichíac se lacualisli pampa ixól monamictiaya. Huan quintilanic itequipanujquimes pa quinnotzalosquiaya pa hualasi yehuanten hual quinnotzac pan lacualisli. Huan amo quinequiloaya. Oc sejpa quintilanic oc sequin tequipanujquimes, quinmilic: “Xiquinmilican yehuanten yoje: Axan nicpía lachijchihuali mochi pa anquicuas. Nilatilanic pa quinmictisi notoros huan noborregos tojtomahuac. Mochi unca lachijchihuali. Xihualacan pa in lacualisli.” Ma yoje, yehuanten hual quinnotzac amo quinequiloaya quincaquilo huan uyaje se pa icuajmili, oc se pa ilanamacaloyan pa lanamaquiltis. Huan in oc sequin quinquitzquije itequipanujquimes in hué, quinchihuilije amo cuali huan noje quinmictije. Cuaquín cualanic míac in hué huan quintilanic iguaches hual quinmictije innojen lamictinijmes huan quichichinuje inmincaltilan yehuanten. Cuaquinon quinmilic itequipanujquimes: “In lacualisli unca lachijchihuali. Ma yoje, yehuanten hual niquinnotzac pa hualasi amo monotzaloaya. Xiacan pa in lajcotiyan capa quisalo in ojlimes huan xiquinnotzacan moxtin hual anquinmitas pa hualasi pan lacualisli.” 10 Quisaje in tequipanujquimes pan ojlimes, quinechicuje moxtin hual quinmitaje, yehuanten hual amo cuajcuali huan hual cuajcuali. Yoje tentataya in cali ca yehuanten hual quinnotzaje pa hualasi.
11 ’Cuaquinon calaquic in hué, quinmitac moxtin yehuanten huan nepa quitac se hual amo molaquentic ca inahuas in monamictilisli. 12 Quilic: “Nito, ¿quinami ticalaquic nican huan amo ticpiaya in nahuas pa in monamictilisli?” Huan amo huil quinanquiliaya. 13 Cuaquín in hué quinmilic itequipanujquimes: “Xiquilpilican imajmajuan huan icxihuajmes, xiclasacan pa quiahuac capa laticumac. Nepa moxtin chocasi chicahuac huan quincuajcuasi inminlames.” 14 Pampa míac cate lanotzali huan jan naditas san cate lalajtultili pa cayasi Dios ilacames.
Jesús quijtúa quinami quilaxlahuilo ilapixcalisli tomin
(Mr. 12:13‑17; Lc. 20:20‑26)
15 Cuaquinon uyaje in fariseos huan molaquetzilije pa quimatilosquiaya quinami huil quicuajcuamanalosquiaya Jesús pa quijtusquiaya len lajtol calica huil quimotexpahuililosquiaya. 16 Yoje quintilanije sequin hual quintocaloaya yehuanten huan sequin hual cataloaya ca in herodistas, quilije:
—Lamaxtini, ticmatilo pampa tehual tiquijtúa len unca melahuac huan ticmaxtía iojli Dios ca melahualisli. Ticmatilo pampa amo tictemúa quinami ticpaquiltis amaqui ca len tiquilía, huan inon unca pampa tiquita se lacal jan quinami tiquita oc se. 17 Axcan, xitechili quinami tiquita inon. ¿Unca cuali ilaixpan Dios pa ticlaxlahuisi ilapixcalisli in tomin pa in hué romano César?
18 Quimatic Jesús quinami yehuanten quinequiloaya quimotexpahuililo huan quinmilic:
—Amhuanten lacuajcuamananijmes, anquinequi annesi quinami lacames cuajcuali, huan ma yoje nicmati pampa anquijtutica amo cuali laijtic amhuanten. ¿Leca annechlalilía in calica anquinequi annechmotexpahuilía? 19 Xichnextili in tomin pa lapixcalisli.
Quihualiquilije in tomin. 20 Jesús quitaya huan quinmilic:
—¿Aqui iyaxca in layapali huan in lajcuilulisli?
21 Quinanquilije:
—Iyaxca César in hué.
Cuaquinon quinmilic:
—Xicmacacan César in hual iyaxca, huan xicmacacan Dios in hual iyaxca yihual.
22 Quicaquije inon, mocahuaje moiztataloaya ca lamajtilisli. Cuaquinon quicahuaje huan uyaje.
Quilajlanilo Jesús quinami yulilo oc sejpa
(Mr. 12:18‑27; Lc. 20:27‑40)
23 Cataya in tonali hualaje capa Jesús sequin saduceos. yehuanten quijtulo pampa amo yulilo oc sejpa yehuanten hual miquije. Pampa inon, quilajlanije:
24 —Lamaxtini, quijtuc Moisés sinda miqui se huan amo quinpiaya xolomes, cuaquín monequi pa monamictis icni ca isihua ihuían icni pa yoje quinpiasi xolomes hual quihuicasi itoca in se hual miquic. 25 Axcan, cataloaya siete (chicome) icnían hual yuliloaya capa tehuanten. Monamictic inmicni hué huan miquic amo quinpixtataya xolomes. Pampín icni canac isihua ihuían icni. 26 Quimpanuc yehuanten jan quinami ca in se, amo quinpiaje xolomes. Huan noje quinpanuc ca in oc sequin icnían, ca moxtin in chicome, huan amo quinpiaje xolomes. 27 Huan quiman lamije miquije moxtin in chicome, cuaquín miquic noje in sihual. 28 Axcan, quiman yulisi oc sejpa, ¿aqui ca in chicome icnían yes ilahuical in sihual? Pampa moxtin canaje.
29 Jesús quinnanquilic:
—Anmoixpolúa pampa amo anquimati ilajtol Dios hual unca lajcuiluli, huan amo anquimati ilahueliltilisli Dios. 30 Quiman yulisi oc sejpa yehuanten hual miquije, amo monamictilo huan amo temacasi pa monamictisi. 31 Cayasi quinami Dios ilanahuatinijmes hual cate pin cielo. 32 Huan inon hual quinmatoca yehuanten hual miquije, neli unca pampa yulisi oc sejpa. ¿Amo quiman anmomaxtic len yihual Dios anmitzilic? Yoje quijtuc: “Nehual niunca iDios Abrahám huan iDios Isaac huan iDios Jacob.” Dios amo inminDios in mijquimes. Yihual inminDios yehuanten hual yulticate. Pampín yulticate mas que miquije.
33 Quicaquije inon in míac lacames, huan molapolultije ca Jesús ilamaxtilisli.
Dios ilajtol hué hual amo unca oc se ilajtol yoje hué
(Mr. 12:28‑34)
34 Quimatije in fariseos quinami Jesús quinsulahuac in saduceos pa yajmo huil monapatisi ca inminlajtomes. Pampín monechicuje capa yihual. 35 Huan se ca yehuanten hual yec ilamaxtini in lajtol quilajlanic len pa quimatis sinda neli quinanquilisquiaya quinami quijtúa Dios ilajtol, quilic:
36 —Lamaxtini, ¿calía unca ilajtol Dios niman hué?
37 Jesús quilic:
—“Ticlasojlas in Tata moDios ca mochi moyolo huan ca mochi moyulilisli huan ca mochi molaijnamiquilisli.” 38 In unca in lajtol niman hué huan quipehualtía mochi Dios ilajtomes. 39 In oc se unca quinami in calica quipehualtic: “Ticlasojlas mochi oc se hual unca monahuac quinami timolasojla tehual.” 40 Aqui hual quichía in ome lajtomes, noje quichijtica mochi hual quijtulo Dios ilajtomes huan Dios ilajtunijmes.
¿Unca Cristo ixolol David?
(Mr. 12:35‑37; Lc. 20:41‑44)
41 In fariseos ayamo mohuicaje. 42 Cuaquín Jesús quinlajlanic:
—¿Quinami anquita inon hual quijtúa quinami unca in Cristo? ¿Aqui ixól yihual?
Yehuanten quilije:
—Yihual ixól David.
43 Cuaquinon quinmilic Jesús:
—Cuaquinon, ¿quinami unca yoje sinda David quitocayaltic Tata quiman quijcuiluc pan ipampa in Espíritu Santo innojen lajtomes? Quijtúa:
44 In Tata quilic noTata:
“Ximolali inahuac noma cuali,
huan niquinsulahuas molacocolinijmes huan yesi quinami se icpali pa itzindan mocxihuajmes.”
45 Axan, sinda David quitocayaltic “noTata”, cuaquín ¿quinami huil yes ixolol David?
46 Huan amaqui huil quinanquilic se lajtol. Huan pa in tonali huan pa mochi tonalijmes hual ajsitiahuiloaya, momajtiloaya moxtin pa quilajlanilosquiaya len.