23
Jesús quinmotexpahuilía in fariseos huan ilamaxtinijmes in lajtol
(Mr. 12:38‑40; Lc. 11:37‑54; 20:45‑47)
Cuaquinon quinlaquetzilic Jesús in lacalera huan imonextilinijmes, quinmilic:
—Huelitilo in lamaxtinijmes huan in fariseos ca Moisés ilahueliltilisli huan ca in hual iyaxca Moisés. Pampín, mochi hual anmitzililo, in xicchihuacan huan xiquinneltocacan. Ma yoje, amo xilachihuacan quinami yehuanten lachihualo, pampa quijtulo len quipía pa quichías se, mas que yehuanten amo quichihualo. Huelitilo quinami quinmilpilijticate lamamanijquimes ejꞌetic huan unca quinami quinlamamiltilo pani inminhuajcomes lacames. Huan yehuanten amo quinequilo quinmijcuanilía nadita in lamamanijquimes ejꞌetic, amo quinmatocalosquiaya ca se ixerixa yehuanten. Huan mochi in hual quichihualo, san quichihualo pa quinmitasi cuali lacames. Yoje quinchihualo palahuac in latzacualinijmes tijtipichin hual quipixticate laijtic ilajcuilulisli Dios ilajtol, huan quinpilulo pa pani inminlaixpan huan pa inminmajmajuan. Huan quihuejcanaltilo niman xilanquil inminicpalmes inminahuas calica molaquentilo, amo cate yoje xilanquil innojen hual in oc sequin quipialo. Huan quixtocalo molalilo capa lacualo pin fiestas pani in icpalimes hual cate pa in huejueyenten. Huan quixtocalo in icpalimes pa in huejueyenten pin tiopajmes. Quixtocalo pa moxtin quinpialtisi ca míac lamajtilisli quinnozticate “Rabí” pan ojlimes huan pin lajcotiyan hué lajco pin caltilan.
’Axan, amhuanten, amo xiquinmacahuiltican pa lacames anmitznotzasi Rabí Lamaxtini, pampa anquipía se anmolamaxtini hual nehual niunca, Cristo. Huan amhuanten anmoxtin anunca anmocnían se ca oc se. Huan amo xicnotzacan amaqui pan lalticpan anmotajtzin, pampa se san unca anmoTajtzin, yihual pin cielo. 10 Huan monequi pa camo anquimacahuiltis pa amaqui anmitznotzas “noteco”, pampa se san unca anmoteco, yihual Cristo. 11 Yihual hual quitequipanuilía in oc sequin yes in hué capa amhuanten. 12 Pampín, aqui yes quijtúa pa iyolo pampa yihual hué, yihual yes lachihuali tipichin. Huan aqui yes quijtúa pa iyolo pampa unca tipichin yes lachihuali hué.
13 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten ilamaxtinijmes in lajtol huan fariseos hual anyuli anquincuajcuamantica lacames! Anquichihuilía pa quijtusi pa inminyolo pampa amhuanten anunca lacames niman cuali, huan neli anunca lacuajcuamananijmes. Unca pampa anquitzacuilía lacames hual canticate in ojli capa quitasi ilahueliltilisli in cielo. Amhuanten amo anquinequi ancana in ojli huan amo anquinmacahuiltía pa canasi yehuanten hual quinequilo canalo.
14 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten, ilamaxtinijmes in lajtol huan fariseos, amhuanten lacuajcuamananijmes! Unca pampa anquinquixtilía in calimes in sihuames hual inminlahuicalhuan polehuije. Cuaquín anquichía oración ca míac lajtomes pa anquinmonextilis lacames pampa anunca niman cuali, huan ma yoje anunca lacuajcuamananijmes. Pampín, Dios anmitzmacas lacocoltilisli niman chicahuac hual amo yoje quinmacas oc sequin.
15 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten, ilamaxtinijmes in lajtol huan fariseos, lacuajcuamananijmes! Unca pampa anquipanahuía in al huejcalan huan anyahui pa míac lalimes pa anquitemus se pa anquineltocaltis anmolamaxtilisli. Huan quiman anquitas se hual quinequi, cuaquín anquijlacúa ca anmolamaxtilisli. Huan yoje anquichía pa monequis pa panus in lacocoltilisli hual ome ca amhuanten anpanus.
16 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten, telaicana nijmes pachacames! Amhuanten anquijtúa: “Aqui yes quilis ilaixpan Dios len yahui quichía, huan quijtúa ca lajtol hual amo mopala pan ipampa in tiopan hué, cuaquín amo quipía pa quichías in hual quilic. Ma yoje, aqui yes quilis ilaixpan Dios ca lajtol hual amo mopala pampa yahui quichía len, huan quilía pan ipampa in oro calijtic in tiopan hué, cuaquín yihual quipías pa quichías.” 17 ¡Amo anquimati anlaijnamiquía, anunca pachacames, amhuanten! ¿Calía ca innojen monotza ca Dios? ¿Unca in oro, o unca in tiopan hué capa Dios mochihuilía lachipahuali in oro pa huil quitas quinami iyaxca? ¡Anquimati unca in tiopan hué hual monotza ca Dios! 18 Huan noje amhuanten anquijtúa: “Aqui yes quijtúa ilaixpan Dios pampa yahui quichía len, huan ca lajtol hual amo mopala quijtúa pan ipampa inon capa quilalilo in huendi, cuaquín amo quipías pa quichías. Ma yoje, sinda se quijtúa ilaixpan Dios ca lajtol hual amo mopala pampa yahui quichía len, huan quilía pan ipampa in huendi pa pani capa quilalilo, cuaquín yihual quipía pa quichías.” 19 ¡Amo anquimati anlaijnamiquía, anunca pachacames, amhuanten! ¿Calía ca innojen monotza ca Dios? ¿Unca in huendi, o unca inon capa quilalilo capa Dios mochihuilía lachipahuali in huendi pa huil quitas quinami iyaxca? ¡Anquimati unca in capa quilalilo hual monotza ca Dios! 20 Yoje, aqui yes quijtus len ilaixpan Dios ca lajtol hual amo mopala, huan quijtúa pan ipampa inon capa quilalilo in huendi, cuaquín amo jan quijtutica pan ipampa inon capa quilalilo in huendi san. Quijtutica pan ipampa capa quilalilo huan pa mochi huendi hual unca pa pani inon. 21 Huan aqui yes quijtúa len ilaixpan Dios ca lajtol hual amo mopala, huan quijtúa pan ipampa in tiopan hué, yihual amo quijtutica jan pan ipampa in tiopan hué san. Noje quijtutica pan ipampa Dios hual yuli calijtic in tiopan hué. 22 Noje aqui yes quijtúa len ca lajtol hual amo mopala pan ipampa in cielo, yoje yihual quijtutica pan ipampa in icpali cualtichin capa Dios huelitía huan jan yoje quijtutica pan ipampa Dios hual molalía ipan.
23 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten, ilamaxtinijmes in lajtol huan fariseos, amhuanten lacuajcuamananijmes! Amhuanten anquimaca Dios se ca mochi diez inminlajlajco menta huan eneldo huan cominos hual anquipixca, huan amo anquinequi anquinmijnamiquía in lajtomes hual niman monotzalo ca Dios. Cate innojen lajtomes hual anmitznextililo quinami monequi pa anyuli anquichijtica len hual Dios quita cuali pa moxtin. Huan cate innojen lajtomes hual anmitznextililo quinami monequi pa anquimatis anlaicnilía huan quinami monequi pa anquimatis anquilalía anmolaneltocalisli ca Dios. Cate innojen hual monequi pa anquimatis anquichías. Huan noje monequi pa camo anmocahuas pa anquichías len quililo in oc sequin lajtomes tijtipichin. 24 ¡Amhuanten telaicananijmes pachacames! Anunca quinami se hual quitzejtzelúa pa quisas se muyol pin al huan quitolúa se camello, pampa ca míac lachialisli anlaquisa anquichijtica in lajtomes tijtipichin huan amo anquinequi anquijnamiquía in lajtomes huejué.
25 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten, ilamaxtinijmes in lajtol huan fariseos, lacuajcuamananijmes! Unca quinami ancaltía pa quiahuac in tecomal huan in nixcumil. Ma yoje, pa laijtic cate catzahuac, quinami amhuanten laijtic anmoyolo anunca catzahuac. Anunca catzahuac pampa ancanac mochi hual anquinequic míac. Amo cataya anmoyaxca huan ma yoje anquinmixtequilic oc sequin pa ancanas. 26 Fariseo pachacal, monequi pa tipehuas timochipajtica molaijtic quinami quichipahualo ilaijtic in tecomal huan in nixcumil huan cuaquín ancayas chipahuac pa quiahuac.
27 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten ilamaxtinijmes in lajtol huan fariseos lacuajcuamananijmes!, pampa amhuanten anquinami in caltzindis layapali iztac hual quichihualo capa quinlalpachulo in mijquimes. Nesilo cualtichin pa quiahuac, huan ma yoje laijtic tenticate ca inminumimes mijquimes huan ca mochi catzahualisli. 28 Yoje nuso annesi amhuanten noje quinami cuali huan cualtichin huan melahuac pa anmoquiahuac. Ma yoje, laijtic amhuanten antentica ca ilacuajcuamanalisli anmoyolo huan amo anquinequi anquineltoca Dios ilajtol, amhuanten ejꞌelehuis.
29 ’¡Quichi anpanus lacocoltilisli amhuanten ilamaxtinijmes in lajtol huan fariseos lacuajcuamananijmes! Pampa anquinchía in caltzindis capa quinlalpachuje Dios ilajtunijmes, huan anquichijchía cuajcualtichin inminlaijnamiquiltinijmes in lacames cuajcuali. 30 Cuaquín anquijtúa: “Sinda tiyuliloaya quiman yuliloaya totajtzitzían, amo tiquinpalehuiloaya quiman quinmictinijme Dios ilajtunijmes.” 31 Ca inon anquijtutica nuso pampa amhuanten nojen anunca inminmiahuimes yehuanten hual quinmictije Dios ilajtunijmes. 32 Axan ¡xilaquistiacan anquichijtica len pehuaje quichihuaje anmotajtzitzían!
33 ’¡Cuhuames! ¡Amhuanten inminxolomes cuhuames! ¡Quinami huil anmoquixtis pin lacocoltilisli capa cayasi yehuanten hual amo iyaxca Dios! 34 Pampín, xiquitacan. Annimitztilanilis Dios ilajtunijmes huan lacames hual quimatilo huan lamaxtinijmes. Sequin anquinmictis, sequin anquinpilus pan cuahuimes. Oc sequin anquinhuitequis pa anmotiopames huan oc sequin anquintojtocas pa quisasi pa se caltilan huan pa oc se. 35 In anmitzpanus pa yoje Dios anmitzmotexpahuilis amhuanten. Anmitzmotexpahuilis pa mochi lacames inminesli latoyahuili, quema, inminesli moxtin lacames cuajcuali hual cataloaya lamictili pan mochi in lalticpan quiman pehuac in lalticpan huan pa axan. Inon unca quiman Abel yec lamictili pa quiman anquimictic Zacarías hual yec ixolol Baraquías. Yihual anquimictic lajco pin tiopan hué huan inon capa quilalilo in huendis. 36 Neli annimitzilía, Dios quinmotexpahuilis inminpampa moxtin yehuanten hual cate lamictili. Quema, Dios anmitzmotexpahuilis amhuanten hual anyultica axan.
Jesús quinchoquilía yehuanten hual chantilo pa Jerusalén
(Lc. 13:34‑35)
37 ’¡Jerusalén, Jerusalén! Yehuanten laijtic tehual, Jerusalén, yehuanten quinmictilo Dios ilajtunijmes huan quinlaxililo tixcalimes yehuanten hual Dios quintilanilía. ¡Quichi míac nicnequic niquinnechicuc yehuanten pa Jerusalén quinami quinnechicúa se lapachuani iparachitos itzindan inastacapajmes huan amo quinequije! 38 Xiquitacan. Cayasi lacajcahuali chantiticate yehuanten pin caltilan huan Dios amo cayas ca yehuanten. 39 Pampa annimitzilía neli, yajmo annechitas axan pa quiman. San annechitas quiman ajsis in tonali quiman anquijtus: “Ma Dios quipía yihual hual huala ca ilahueliltilisli, ichicahualisli in Tata.”