24
Jesús quinmilía pampa in tiopan hué yes laxitinili
(Mr. 13:1‑2; Lc. 21:5‑6)
Quisac Jesús pin tiopan hué, uyajtíac huan ajsitiaje capa yihual imonextilinijmes. Pehuaje quilaquetzilije quinami cataloaya lachijchihuali cualtichin mochi icalimes in tiopan hué. Huan Jesús quinnanquilic:
—¿Anquinmita mochi innojen? Neli annimitzilía, amo mocahuas nican se tel pan oc se tel hual amo quimayahuisi, mochi quixitinisi.
Jesús quinmaxtía quinami quimatisi quiman ajsitihuala in tonali quiman lamis in lalticpan
(Mr. 13:3‑23; Lc. 21:7‑24; 17:22‑24)
Cuaquín uyaje pani in loma (tepetzindi) itoca Olivos. Nepa molalic Jesús, hualaje capa yihual imonextilinijmes inminhuían, quilije:
—Xitechili, ¿quiman cayasi innojen? Huan ¿len yes in lanextilisli calica ticmatisi quiman tihualas pa tihuelitis, in lanextilisli calica ticmatisi quiman lamis in lalticpan hual unca axan?
Jesús quinnanquilic:
—Ximolachilican pa camo anmitzcuajcuamanas amaqui. Hualasi míac quijtuticate pampa quipialo nolahueliltilisli, huan quijtusi: “Nehual niCristo”, huan quincuajcuamanasi míac lacames. Anmitzlamachiltisi lacames pampa cate moanalisli cajcapa pin lalticpan, moanalisli hual panujticate huan moanalisli hual yalo pehualo. Amo ximomajtican, innojen quipialo pa panusi huan ayamo lamis in lalticpan. Se lahueliltilisli moanas ca oc se lahueliltilisli. Yehuanten pa se lali moanasi ca yehuanten pa oc se lali. Cayas mayandi cajcapa huan miquisi míac. Cayas cocolisli, huan laulinis chicahuac cajcapa. Mochi innojen yesi jan quinami pehuasi in miác cocolisli hual yalo panulo lacames. Unca quinami mococúa se sihual quiman pehua lacati ixól.
’Cuaquinon anmitztemacasi pa anmitzhuejuecaltisi huan anmitzmictisi. Huan moxtin anmitzcocolisi pampa annechneltoca. 10 Pan innojen tonalijmes míac lacames mijcuanisi pa yajmo quitocasi iojli Dios, yajmo quineltocasi. Huan motemacasi se huan oc se pa yesi latojtocali. Mococolisi se huan oc se. 11 Huan nesilo cajcapa míac hual quijtusi pampa yehuanten cate Dios ilajtunijmes. Ma yoje, islacatisi, huan yehuanten quincuajcuamanasi míac lacames. 12 Huan cayasi yoje míac lacames hual yultialo quichijticate amo cuali. Pampín, míac mocahuasi pa quinlasojlasi oc sequin quinami lalasojlanijme. 13 Ma yoje, aqui yes mopepenialtis huan mochicahualtis pa panus mochi in amo cuali, yihual Dios quiquixtilis pin polehuilisli. 14 Huan momachiltisi ilamachiltilisli cuali nolahueliltilisli pa capa yes chantilo lacames pin lalticpan, pa quimatisi pa mochi lalimes. Cuaquín lantihualas mochi pan lalticpan. Dios laquisas ca in hual quichijtica ca in lalticpan.
15 ’Pa yina, Daniel ilajtuni Dios quijcuiluc pa iamal, quijcuiluc pampa yahuiaya nesi in hual niman tetzcuinuc hual lacatzahua huan laijlacúa. (Ma quimati len quinequi quijtúa inon mochi sejse hual momaxtitica.) Huan quiman anquitas inon yehuatica pin tiopan hué capa jan unca iyaxca Dios pa cayas, capa in niman chipahuac pin tiopan hué, 16 cuaquín ma cholu aqui cayas pa Judea, ma cholu pan lomas (tepemes). 17 Huan aqui cayas pani pa icali, ma camo temu pa quiquixtis len pa icalijtic. 18 Huan aqui cayas pa icuajmili, ma camo mocuepa pa canas inahuas. 19 ¡Quichi panusi lacocoltilisli yehuanten hual yalo quipialo xolomes huan yehuanten hual lachichiltijticate innojen tonalijmes! 20 Xictemachican Dios pa camo anquipías pa ancholus quiman cayasi tonalijmes hual sehua, o pa camo panus pan tonali quiman anmosehuía. 21 Unca pampa lacames yalo panulo lacocoltilisli pa in tonalijmes quinami amo quiman panunijme quiman pehuac in lalticpan niman pa yina huan pa mochi in tonalijmes hual lantihualaje ca axan. Huan amo quiman cayas yoje oc sejpa quiman panusi innojen tonalijmes. 22 Huan sinda Dios amo quilaliaya pa camo huejcahualosquiaya innojen tonalijmes, cuaquín amaqui mocahuaya yultica. Ma yoje, amo cayas yoje. Dios quilalic pa camo huejcahualosquiaya innojen tonalijmes pampa quinlasojla yehuanten hual quinlajtultic pa yesi ilacames.
23 ’Cuaquín, sinda se anmitzilía: “Xiquitacan, nican unca in Cristo”, o “Xiquitacan, nepa unca”, amo xicneltocacan. 24 Pampa nesisi lacuajcuamananijmes hual quijtusi islacatijticate pampa cate cristos yehuanten huan nesisi lajtunijmes hual quijtusi pampa anmitzilijticate ilajtomes Dios, huan ma yoje islacatijticate. Quinchihuasi hual pampa innojen in lacames moitasi momajtiticate. Quinchihuasi pampa quinequisi quincuajcuamanasi, sinda huil, yehuanten hual Dios quinlajtultic pa yesi ilacames. 25 Xiquitacan. Axan annimitzilic inon quiman ayamo panuc. Pampín sinda anmitzilisi: 26 “Xiquitacan. Cristo unca nepa capa amaqui chanti”, cuaquín amo xiquisacan amhuanten ca umpic. O sinda anmitzilis: “Xiquitacan. Cristo unca nican niman calijtic”, amo xiquinneltocacan. 27 Pampa jan quinami pelanía pejtica capa quisa in tonali huan lami capa calaqui in tonali, yoje yes quiman nel nihualas, nel ilacal in cielo. 28 Capa cayas in mijquil, nepa monechicusi in tzopilojmes.
Jesús quinmilía quinami cayas quiman hualas
(Mr. 13:24‑37; Lc. 21:25‑33; 17:26‑30,34‑36)
29 ’Jan axcan quiman lamisi panusi innojen tonalijmes capa panulo míac lacocoltilisli, cuaquín laticumactis in tonali huan in mesli amo quinequis lahuis. Hueztiasi in luceros (silalimes) pin cielo huan molinisi in ijyecames amo cuajcuali pin ijyecal hual huelitilo ca lacames amo cuajcuali pan lalticpan, quipolusi inminchicahualisli. 30 Cuaquinon moitas pin cielo in lanextilisli hual lamachiltis pampa huala nel ilacal in cielo. Pampín moxtin pin lalticpan chocasi quiman quitasi hualajtica ca lahueliltilisli chicahuac huan laixpelalisli cualtichin, hualajtica pin mextemimes. 31 Quintilanis ilanahuatinijmes pin cielo ca lancaquetzalisli chicahuac, xahuantica chicahuac ca ilancaquetzaloni. Quinnechicusi yehuanten hual Dios quinlajtultic pa yesi iyaxca. Quinnechicusi quinquixtilijticate pa mochi cajcapa pin lalticpan, pa se itenco in lalticpan capa pehua in cielo ca capic unca in oc se itenco in lalticpan capa lami in cielo.
32 ’Ximonextilican in lajtol inahuac in amacuál tipichin calica annimitznextilis len nicnequi niquijtúa: Quiman mochía sejselic iramitas (iitzmolinquimes) huan ixua isacayo, cuaquín anquimatis pampa amo huejcahuas pa ajsis xupanda. 33 Yoje, amhuanten noje quiman anquitas mochi innojen, cuaquín anquimatis pampa ajsitihuala inon hual yahui panúa, quinami se hual tijcaquía jan pa quiahuac in lalapujquil. 34 Annimitzilía neli, mochi inon panus quiman ayamo lamisi yehuanten pin lali hual yulticate nepa. 35 Mocahuasi pa yesi in cielo huan in lalticpan. Ma yoje, nolajtomes amo quiman mocahuasi pa yesi, amo quiman motzacuasi pa camo mochihuasi.
36 ’Ma yoje, amaqui quimati calía tonali huan hora quiman mochihuasi innojen. Amo quimatilo in lanahuatinijmes pin cielo, amo nicmati nehual hual Dios ixól. San Dios noTajtzin quimati.
37 ’Jan quinami cataya quiman yulini Noé pan lalticpan pa yina, yoje cayas quiman nía nihuala nehual ilacal in cielo. 38 Pa innojen tonalijmes quiman Dios ayamo quinmatoctic moxtin, lacames yulinijme lacuajtataloaya huan launtataloaya huan monamictitataloaya huan quinmacatataloaya inminxolomes sihuames pa monamictilosquiaya, yoje yulinijme. Cuaquín ajsic in tonali capa calaquic Noé pin arca. 39 Huan amo moijnamiquiltije len yahuiaya panu. Cuaquín huetzic in al hual catani pa pani pin cielo huan lejcuc in al hual catani itzindan in lali huan quinhuicac quinmatoctitataya moxtin. Yoje cayas noje quiman nihualas nehual, ilacal in cielo. 40 Pa in tonali, cayasi ome lacames pan cuajmili, se yes lahuicali huan in oc se yes lacahuali. 41 Ome sihuames cayasi in omenten testicate pan melal, se yes lahuicali, oc se lacahuali.
42 ’Pampín, ximolachilican pa mojmosta anmoijnamiquiltitías, pampa amo anquimati calía tonali yahui huala in Tata. 43 Xicmatican inon: Sinda quimatiaya iteco in cali quiman yahuiaya huala in laxtequini, cuaquín lachiaya huan amo quimacahuiltiaya quichía coyunquil pa calaquisquiaya quixtequili len iyaxca hual cataya calijtic. 44 Pampín, amhuanten noje xicayacan xilachixtiacan, pampa nehual ilacal in cielo nía nihuala quiman amo anquijnamictica inon hual annimitzilic.
Ome tequipanujquimes, se hual amo quineltoca huan oc se hual quineltoca iteco
(Lc. 12:41‑48)
45 ’Sinda se teco quipía se tequipanujquil hual quimati huan quineltoca, cuaquín quicahuilis pa quilachilis pan mochi icali huan pa quinmacas moxtin len quicuasi pa quiman monequi pa lacuasi. 46 Quipías paquilisli in tequipanujquil hual quichijtica yoje quiman mocuepa iteco pa ichan huan quita itequipanujquil quitequipanuilijtica yoje. 47 Neli annimitzilía in teco quicahuilis itequipanujquil pa quilachilis pan mochi hual quipía pampa iteco yoje quimati yihual itequipanujquil quimati quitequipanuilía cuali. 48 Huan sinda itequipanujquil mochías amo cuali, yihual pehua quijtúa laijtic yihual: “Huejcahua pa hualas noteco.” 49 Yoje pehua quinhuitequía icnían tequipanujquimes huan pehua lacua huan lahuana ca in lahuanquimes. 50 Cuaquín hualas iteco pan se tonali quiman amo cayas quichixtica, se tonali hual amo quimatiaya. 51 Huan iteco quimacas lacocoltilisli chicahuac. Quitilanis pa quipías in hual quipiasi yehuanten hual yuliloaya lacuajcuamantataya inminlaixpan moxtin. Cuaquín chocas huan quincuajcuas ilames.