25
In majlacli sihuames yajyancuic
’Cuaquín huil quijtúa se pampa ilahueliltilisli in cielo unca quinami diez sihuames yajyancuic hual quinhuicaje chahuac huan inmintapalquitas pa lalahuisi huan uyaje pa se monamictilisli pa quisalosquiaya quinamiquilo in lacal hual monamictiaya. Cinco (macuili) ca in sihuames yajyancuic amo quimatiloaya huan in oc sequin macuili quimatiloaya. Yehuanten hual amo quimatiloaya amo quihuicaje ca yehuanten oc sequin tapalquitas ca chahuac, san in hual cataya laijtic inmintapalquitas. Yehuanten hual quimatiloaya quihuicaloaya chahuac pa inmintapalquitas pa quiman quinequiaya. Huan quinami huejcahuac hualac in lacal hual monamictiaya, quipiaje cochilisli in sihuames yajyancuic huan cochije. Cuaquín quinami pa lajco layúa mocaquic tzajtzije, quijtuje: “¡Axan huala in lacal! ¡Xiquisacan xicnamiquican!” Moxtin in sihuames ejsaje huan moquetzaje pa quichijchihuasi inmintapalquitas. Huan yehuanten hual amo quimatiloaya quinmilije yehuanten hual quimatiloaya, quil: “Xitechmacacan nadita anmochahuac pampa mosejticate totapalquitas”, quil. Huan in sihuames hual quimatiloaya quinnanquilije: “Amo huil, pampa cuaquín amo techajsis tehuanten huan amhuanten. Monequi pa anyahuis capa in lanamacanijmes huan ximocuhuilican chahuac.” 10 Quiman uyaje in macuili hual amo quimatiloaya pa quimocuhuilisi, cuaquín ajsic yihual hual monamictiaya. Calaquije ca yihual yehuanten hual quipialoaya chahuac, calaquije pan monamictilisli, cuaquinon cataya latzacuali in lalapujquil. 11 Panuc nadita, ajsije innojen oc sequin sihuames yajyancuic pan lalapujquil quinoztataloaya: “¡Tata, Tata, xitechlapuli!” 12 Huan yihual quinnanquilic: “Neli, annimitzilía da amo annimitziximati.”
13 Cuaquinon Jesús quinmilic:
—Xilachixtiacan, pampa amo anquimati in tonali huan in hora quiman nihualas nehual ilacal in cielo.
Se lapuhualisli hual lanextilía quinami sequin quimiactije pocuinijmes tomin
(Lc. 19:11‑27)
14 ’Ilahueliltilisli in cielo unca jan quinami se lacal hual yahui pa oc se lali, huan quiman ayamo quisac, quinnotza itequipanujquimes, quintemacac itomin pa quilachilisi.
15 ’Se ca yehuanten yihual quimacac quinami macuili mil tomin, ca oc se quimacac ome mil, huan ca oc se quimacac se mil. Cuaquín mohuicac pa oc se lali. 16 In tequipanujquil hual quipíac macuili mil lacuhuac huan lanamacac ca in tomin, huan monechiculic oc sequin macuili mil. 17 Jan yoje monechiculic oc sequin ome mil in se hual quipíac ome mil tomin. 18 Huan in se hual quipíac se mil uyac lahuajuanac huan quilatic itomin iteco pin lali.
19 ’Cuaquín, quiman panuje míac tonalijmes, mocuepac inminteco innojen tequipanujquimes huan ca yehuanten pehuac laquetzac inahuac itomin. 20 Hualac ca yihual in se hual quipíac in macuili mil tomin, quihualicac ca yihual oc sequin macuili mil tomin, quilic: “Tata, tichtemacac macuili mil tomin huan xiquita, nimitznechiculic oc sequin macuili.” 21 Quinanquilic iteco: “Ticchíac cuali, tel tiunca se tequipanujquil cuali hual nicmati huil ticchía mochi cuali. Ticchihuac cuali ca nadita. Pampín nimitzmacas lahueliltilisli ca míac. Axan tía tiquitas quichi paquilisli huil nimitzmaca. Xicalaqui capa nehual.” 22 Cuaquín hualac in se hual quipíac in ome mil tomin, quilic: “Tata, tichtemacac ome mil tomin. Xiquita, nimitznechiculic oc sequin ome mil.” 23 Iteco quinanquilic: “Ticchíac cuali, tel tiunca se tequipanujquil hual nicmati huil ticchía mochi cuali. Ticchíac cuali ca nadita. Pampín nimitzmacas lahueliltilisli ca míac. Axan tía tiquita quichi paquilisli huil nimitzmaca. Xicalaqui capa nehual.” 24 Quiman hualac pa iteco in se hual quipíac in se mil tomin, quilic: “Tata, nimitziximati quinami tiunca se lacal chicahuac pa moyolo. Tilapixca capa amo tilatocac huan tilapejpena capa amo tilaxinic. 25 Huan nimomajtic, pampín niclatic pin lali motomin. Xiquita, nican ticpía len moyaxca.” 26 Iteco quinanquilic: “Elehuis tequipanujquil tehual, tilatzehui. ¿Ticmati nuso pampa nilapixca capa amo nilatocac huan nilapejpena capa amo nilaxinic? 27 Pampín ticpiaya pa tictemacasquiaya notomin yehuanten hual quilanehuilo tomin. Cuaquín quiman nihualaya, nicpiaya notomin ca imiactilisli.” 28 Cuaquín quinmilic yehuanten hual nepa cataloaya: “Xijquixtilican in mil tomin huan xicmacacan yihual hual quipía in diez mil tomin.” 29 Pampa aqui quipía, yihual quimacasi noje oc sequin huan quipías niman míac pa cajcoquis. Aqui hual amo quipía, quiquixtilisi in nadita hual quipía. 30 Huan in tequipanujquil hual amo monotza, xiclasacan pa quiahuac capa laticumac. Nepa chocasi huan quincuajcuasi inminlames.
Quijtúa quinami Dios quinmotexpahuilis yehuanten hual yulilo pa mochi lalimes
31 ’Quiman nihualas nehual ilacal in cielo, nihualas quinami se hué, huan Dios ilanahuatinijmes pin cielo nechyahualusi. Cuaquín nimolalis pan noicpali hual laixpelas cualtichin. 32 Umpa quinnechicusi nolaixpan moxtin yehuanten hual yulinijme pa mochi inminlalimes. Niquinxiluilis sequin huan oc sequin quinami in lachiani quinxiluilía iborregos pa camo cayasi ca ichivos. 33 Quinlalía in borregos pa ima cuali huan quinlalía in chivos pan ima amo cuali. 34 Cuaquín niquinmilis yehuanten hual cate pan noma cuali: “Xihualacan nican amhuanten hual anquipaquiltía noTajtzin, xicpiacan pa anmoyaxca in hual anmijchijchihuilic Dios quiman quipehualtic mochi. 35 Inon anquipías pampa quiman nimayantataya, annechlacualtic, niamictataya huan annechlauniltic, nicataya se hual amo annechiximatiaya huan annechnamiquic quinami se ca amhuanten. 36 Nicataya nacatil huan annechlaquentic, nicataya cocoxquil huan annechpaxaluilic, nicataya latzacuali pin calijtic, huan anhualac capa nehual pa annechpalehuis.” 37 Cuaquín quinanquilisi yehuanten hual quipialo cuali inminyolo, quilisi: “Tata, ¿quiman timitzitaje timayantataya huan timitzlacualtije? ¿Quiman timitzitaje tiamictataya huan timitzlauniltije? 38 ¿Quiman timitzitaje quinami se hual amo timitziximatiloaya huan timitznamiquije quinami ticataya se ca tehuanten, o nacatil huan timitzlaquentije? 39 Huan ¿quiman ticataya cocoxquil, o latzacuali pin calijtic huan timitzpaxaluilije?”
40 ’Niquinnanquilis huan niquinmilis: “Neli annimitzilía pampa mochi hual anquichihuilic se ca innojen nocnían, mas que yec in niman tipichin ca yehuanten, yoje cataya quinami annejchihuilijtataya nehual.”
41 ’Cuaquín niquinmilis yehuanten hual cate pa noma amo cuali: “Xiquisacan capa nehual ca yoje, amhuanten ejꞌelehuis, ximijcuanican pa yajmo ancayas nican, pa anyas pin tixuxli hual amo quiman sehuis, tixuxli lalalaltili pa in lili huan ilanahuatinijmes. 42 Pampa nimayantataya huan amo annechlacualtic, niamictataya huan amo annechlauniltic. 43 Nicataya se hual amo annechiximatiaya huan amo annechnamiquic quinami se ca amhuanten. Nicataya nacatil, huan amo annechlaquentic. Nicataya cocoxquil huan latzacuali pin calijtic huan amo annechpaxaluilic.” 44 Cuaquín nechnanquilisi yehuanten noje, quilisi: “Tata, ¿quiman timitzitaje timayantataya o tiamictataya o quinami se hual amo timitziximatiloaya o nacatil o cocoxqui o latzacuali pin calijtic huan amo timitzpalehuije?” 45 Huan nehual quinami hué niquinmilis: “Neli annimitzilía pampa mochi hual amo anquichihuilic se ca innojen nocnían, mas que yec in niman tipichin, yoje amo annejchihuilic nehual.” 46 Cuaquín innojen yasi pa in lacocoltilisli hual amo quiman lamis, huan yehuanten hual quipiaje inminyolo cuali yasi capa amo quiman mocahuasi pa yulisi cuali.