26
Quitemulo quinami huil quiquitzquisi Jesús
(Mr. 14:1‑2; Lc. 22:1‑2; Jn. 11:45‑53)
Yoje, quiman Jesús lamic quinmilic mochi inon, quinmilic imonextilinijmes:
—Anquimati pampa ajsis in ilacualisli pascuas axan ca ome tonalijmes. Cuaquín nechtemacasi pa nechpilusi pan se cuahuil nehual ilacal in cielo.
Cuaquinon pan innojen tonalijmes monechicuje in tiopistas huejué huan abuelojmes inminhueyenten in judíos huan ilamaxtinijmes in lajtol. Monechicuje pa ilajcotiyan icali cualtichin Caifás, yihual ihué in tiopistas. Nepa molaquetzililoaya quinami yahuiloaya quiquitzquilo Jesús ca lacuajcuamanalisli pa quitilanisi pa quimictisi. Ma yoje, quijtuloaya:
—Ma camo ticchihuacan quiman panujtica in fiesta pa camo majcoquisi in lacalera pa moanasi ca tehuanten.
Se sihual quixahuilía Jesús
(Mr. 14:3‑9; Jn. 12:1‑8)
Jesús cataya pa icali Simón hual quipiani in cocolisli itoca lepra huan pampín quitocayaltinijme in Leproso. Huan ajsic capa Jesús se sihual quihualicatataya se tapalcal lachihuali ca alabastro. In tapalcal tentataya ca chahuac hual ajuíac huan ipatiaya míac. Jesús cataya pan lacualisli huan in sihual quitoyahuac in chahuac pa itzontecon Jesús. Quitaje inon imonextilinijmes, cualaniloaya, pehualoaya quijtulo:
—¿Pa len quipoluc yoje in chahuac? Pampa huil quinamacaloaya in chahuac pa míac tomin huan huil quinmacaloaya yehuanten hual amo quipialo míac, yoje pa quinpalehuilosquiaya.
10 Quiman Jesús quimatic len quijtuloaya, quinmilic:
—¿Leca anquimaca tequil in sihual? Nejchihuilic len cuali nehual. 11 Mojmosta anquinpía ca amhuanten yehuanten hual amo quipialo míac. Nehual amo anyahui annechpía mojmosta. 12 Quiman yihual nechtoyahuilic in chahuac hual ajuíac pan nocuerpo, yoje nejchijchihuilic nocuerpo pa quiman nechlalpachusi. 13 Annimitzilía neli, capa yes quinnahuatilo in nolamachiltilisli cuali pa mochi in lalticpan, cuaquín quinnahuatisi noje inon hual nejchihuilic yihual nehual, pa yoje moxtin quijnamiquisi inon hual nejchihuilic.
Judas huan in tiopistas huejué quichihualo inminlajtulisli
(Mr. 14:10‑11; Lc. 22:3‑6)
14 Cuaquinon uyac in se imonextilini hual motocaya Judas Iscariote, uyac capa in tiopistas huejué. 15 Quinmilic:
—¿Quichi annechlaxlahuis sinda annimitztemaca yihual?
Huan mocahuaje pa quilaxlahuisi ca plata, ca treinta (sempuhualihuanmajlacli) tomin. 16 Huan jan axcan quitemujtinemiaya quiman cuali huil quintemacas Jesús ca yehuanten.
Jesús quinnextilía quinami tiquijnamiquisi
(Mr. 14:12‑25; Lc. 22:7‑23; Jn. 13:21‑30; 1Co. 11:23‑26)
17 Pan tonali quiman pehuac in fiesta (ilhuil) quiman quicualo in pan hual amo quipía laxocoyajquil, hualaje capa Jesús imonextilinijmes, quilije:
—¿Capa ticnequi pa ticyucxiltisi in nacal pa huil tijcuas iborreguito in pascua?
18 Quinmilic:
—Xiajtiacan pin caltilan pa icali in lacal huan xiquilican: “Quijtúa in Lamaxtini: Amo huejcahua pa nechajsis quiman nipanus nolacocoltilisli. Pampín nía nijcua iborreguito in pascua ca nomonextilinijmes pa mochan.”
19 Quichihuaje quinami quinmilic Jesús, huan quiyucxiltije iborreguito in pascua.
20 Quiman layuajtic, Jesús cataya pan lacualisli ca in doce (majlaclihuanome) imonextilinijmes. 21 Huan quiman lacuajtataloaya, quinmilic:
—Annimitzilía neli pampa se ca amhuanten yahui nechtemaca ca nolacocolinijmes.
22 Huan icnotiloaya niman míac, pehualoaya quililo mochi sejse:
—¿Amo unca nehual, Tata?
23 Huan quinnanquilic Jesús:
—Yihual hual huan nehual tijcalactilo tomajma pin xicali ca altzindi chichic, yihual in se hual nechtemacas. 24 Nehual ilacal in cielo, nía nicana in ojli hual Dios nechlalilic quinami unca lajcuiluli pin iamal ilajtol. Ma yoje, ¡quichi panus lacocoltilisli in lacal hual nechtemaca ca nolacocolinijmes nehual ilacal in cielo! Cataya cuali pa in lacal sinda amo lacatiaya.
25 Quinanquilic Judas in hual quitemacasquiaya, quilic:
—¿Amo unca nehual, Lamaxtini?
Jesús quinanquilic:
—Tehual tiquijtuc.
26 Lacuajtataloaya yehuanten, Jesús canac in pan pa imajmajuan, quisehuic Dios, huan quilapanac. Cuaquinon quinmacac imonextilinijmes, quinmilic:
—Xicanacan huan xijcuacan. In nocuerpo.
27 Cuaquinon canac in tapalquita pa imajmajuan, quisehuic Dios, cuaquín quinmacac, quinmilijtica:
—Xicunican anmoxtin iayo uva coc pin tapalquita. 28 Inon noesli hual quichía pa yes cuali Dios ilajtulisli yancuic ca amhuanten. Amo lamis in lajtulisli. Noesli toyahuis pa míac pa quinquixtilis yehuanten inminlaijlaculisli, Dios quinpujpuhuas. 29 Huan annimitzilía pampa yajmo nicunis in iayo uva coc. Ma yoje, quiman noTajtzin ilahueliltilisli pin cielo pehua monextía pan lalticpan, cuaquín pa in tonali nicunis yancuic ca amhuanten.
Jesús quilía Pedro pampa yahui quijtúa pampa amo quiximati
(Mr. 14:26‑31; Lc. 22:31‑34; Jn. 13:36‑38)
30 Cuaquín quicantaruje (quicuicaje) innojen lajtomes huejué pa Dios, huan umpa uyaje pa in loma (tepetzindi) hual itoca Olivos. 31 Cuaquinon Jesús quinmilic:
—Anmoxtin anyahui annechcajcahua axan in layúa, pampa anpinahuas pa annechpías nehual pa anmolamaxtini. Yahui caya yoje pampa Dios ilajtol lajcuiluli quijtúa: “Nicmictis in lachiani hual quinmita in borregos, huan in borregos yesi lasemanali ca capic yes.” 32 Ma yoje, quiman niyultica oc sejpa, nía annimitzlaicana amhuanten pa Galilea.
33 Cuaquinon Pedro quilic:
—Mas que moxtin mitzcajcahualo pampa pinahuasi mitzpiasi pa inminlamaxtini, nehual amo quiman nimitzcajcahuas.
34 Huan Jesús quilic Pedro:
—Nimitzilía neli pampa axan pan in layúa ayamo xahuanis in gallo, huan tehual tiquijtus pampa amo tichiximati, tiquijtus sejpa huan oc sejpa, quema, tiquijtus ca ye lajtulisli.
35 Pedro quilic:
—Mas que nicpiaya pa nimiquis ca tehual, damo niquiliaya pampa amo nimitziximati.
Huan yojque quijtuje moxtin imonextilinijmes.
Jesús quilajlanía Dios pin lajcotiyan Getsemaní
(Mr. 14:32‑42; Lc. 22:39‑46)
36 Cuaquinon hualaje ca imonextilinijmes pan se lajcotiyan itoca Getsemaní, huan Jesús quinmilic:
—Ximolalican nican huan nehual nías ca umpic pa niclajlanis Dios.
37 Huan quinhuicac ca yihual Pedro huan in ome ixolomes Zebedeo huan pehuaya icnoti niman míac, mococujtiahuiaya niman míac pa iyolo. 38 Cuaquinon quinmilic:
—Nechcocojtica noyolo míac, huan nilamati quinami nimictica. Ximocahuacan nican amhuanten huan xilachiacan ca nehual.
39 Cuaquinon Jesús uyac nadita huejquita, huetzic pa iixco, quilajlanic Dios, quilic:
—NoTajtzin, sinda huil, ma camo nechpanu in hual yahui nechpanúa. Ma yoje, ma camo mochía quinami nicnequi, ma mochía quinami tehual ticnequi, inon ma ye.
40 Cuaquinon mocuepac pa capa cataloaya yehuanten, quinmitac coxtataloaya, huan yihual quilic Pedro:
—¿Amo huil anlachía jan se hora san ca nehual? 41 Ximocahuacan anejsatica huan xiclajlanican Dios, pa yoje amo anmitztilanilis anmoyolo Satanás. Neli pa anmoyolo anquinequi anquichía cuali. Ma yoje, anmocuerpo (anmonacayo) amo quipía chicahualisli pa quichías.
42 Oc sejpa uyac huan yojque quilajlanic Dios, quilic:
—NoTajtzin, sinda inon hual yahui nechpanúa amo huil yes lapatili, cuaquín ma mochía quinami ticnequi.
43 Huan oc sejpa quiman mocuepac capa cataloaya imonextilinijmes, quinmitac coxtataloaya pampa quinyamantataya in cochilisli. 44 Quincahuac yehuanten huan oc sejpa uyac, quilajlanic Dios quilijtataya oc sejpa in lajtomes hual lamic quijtuc. Yoje quilajlanic ca ye lajlanilisli. 45 Cuaquinon hualac capa cataloaya imonextilinijmes huan quinmilic:
—Ancochi huan anmosehuía pa in nadita hual anmitzcahuilía. Xiquitacan, axan ajsic ilajco in layúa quiman nehual ilacal in cielo nicayas latemacali pa nechquitzquisi in lacames laijlaculi. 46 Ximoquetzacan, ma tiacan. Xiquitacan, axan yihual hual nechtemaca huala.
Quiquitzquilo huan quihuicalo Jesús
(Mr. 14:43‑50; Lc. 22:47‑53; Jn. 18:2‑11)
47 Huan ayamo lamiaya laqueztataya Jesús, xiquitacan, hualaya Judas, in se imonextilini ca in doce. Ca yihual hualaloaya se lanechiculisli hual yeje lacames hual in tiopistas huejué huan inminhuejueyenten in judíos quintilanije. Quimpixtihualaloaya cuahuimes huan teposli calica moanalo guaches. 48 Huan Judas hual quitemacaya Jesús quinmacac in míac lacalera se lanextilisli, quinmilic:
—Aqui yes nictenamiquis, yihual in se, xijquitzquican.
49 Huan jan axcan hualaya ca Jesús, quilic:
—¡Ma Dios mitzpía, Lamaxtini!
Huan quitenamiquic. 50 Jesús quinanquilic:
—Nito, ¿pa inon tiunca nican?
Cuaquinon hualaje, molaxilije inmajmajuan pani Jesús huan quiquitzquijtiquisaje.
51 Ca inon, xiquitacan, se hual cataya ca Jesús quixilanic imajma huan quiquixtitiquisac iteposli pa moanalisli, quimacac se latzontequilisli itequipanujquil in tiopista hué, quicotonilic se inacas. 52 Jesús quilic:
—Ximopili moteposli capa monequi mocahuas. Moxtin hual moanalo ca teposli pa moanalisli noje miquisi pan ipampa in teposli. 53 ¿Amo ticmati nehual huil niclajlanía noTajtzin huan Yihual nechtilanilis jan ajnaxcan doce batallones ca ilanahuatinijmes guaches hual cate pin cielo? Quema, huan oc se sinda nicnequiaya. 54 Ma yoje, sinda yoje nicchihuaya, ¿quinami lamiaya mochía Dios ilajtol lajcuiluli hual quijtúa pampa monequi pa nechpanus inon?
55 Cuaquinon Jesús quinmilic in míac lacalera, quinmilic:
—¿Anquisac ca teposlimes huan cuahuimes quinami anquisaya anquiquitzqui je laxtequini? Itequi nimolaliaya pin tiopan nilamaxtitataya huan amo annechquitzquic. 56 Ma yoje, mochi inon panujtica pa yoje lamis mochías len quijcuiluje ilajtunijmes Dios.
Cuaquinon moxtin imonextilinijmes quicajcahuaje, choluje.
Jesús inminlaixpan yehuanten hual yeje in Lanechiculisli Hué
(Mr. 14:53‑65; Lc. 22:54‑55, 63‑71; Jn. 18:12‑14,19‑24)
57 Yehuanten hual quiquitzquije Jesús quihuicaje ca ilaixpan Caifás in tiopista hué, capa cataloaya lanechiculi ilamaxtinijmes in lajtol huan inminhuejueyenten in judíos. 58 Pedro quitocac nejnentataya huejca. Ajsic pa ilajcotiyan icali in tiopista hué. Nepa calaquic huan molalic ca in guaches pa quitasquiaya quinami yahuiaya laquisa mochi inon.
59 In tiopistas huan in oc sequin ca in Lanechiculisli Hué quintemuloaya lacames hual quijtulosquiaya latexpahuilisli ilaixpan Dios ca lajtomes hual amo mopalalo. Yojque huil quitilanilosquiaya Jesús pa yesquiaya lamictili. Huan quema, quintemuloaya lacames hual islacatilosquiaya quijtutataloaya ilaixpan Dios pampa quijtuloaya melahuac. 60 Ma yoje, amo quitaje lacames hual huil quijtuloaya len ca lajtol melahuac, mas que míac lacames islacatije inahuac yihual. Cuaquín lamije hualaje inminlaixpan ome lacames islacatinijmes. 61 Quimotexpahuilije, quijtuje:
—In se quijtuc: “Nehual huil nicxitinía Dios itiopan hué huan quiman panusi ye tonalijmes huil nicchías oc sejpa.”
62 Cuaquinon moquetzac in tiopista hué, quilic Jesús:
—¿Amo ticnanquilía nindeno inahuac in hual yehuanten mitzmotexpahuilijticate?
63 Huan Jesús amo nahuatic. Cuaquinon in tiopista hué quilic:
—¡Nimitzilía pa titechilis ilaixpan Dios hual yuli, xitechili sinda tehual tiCristo, Dios ixolol!
64 Jesús quilic:
—Nehual niunca, quinami tiquijtúa. Ma yoje, annimitzilía neli, annechitas nehual ilacal in cielo nimolalijtica pa ima cuali Dios hual quipía in chicahualisli niman hué. Annechitas nihualajtía pan imextemimes in cielo.
65 Cuaquinon quitzayanic inahuas in tiopista hué. In quichihuaya pa lanextilisquiaya quinami cualanic míac pampa quijtuc inon Jesús, huan quijtuc:
—¡Quihuejuecaltic Dios! ¡Yajmo monequi pa tiquintemusi oc sequin lacames pa quimotexpahuilisi! ¡Axcan, xiquitacan! ¡Anquicaquic in lahuejuecaltilisli! ¿Quinami anquita?
66 Yehuanten quinanquilije, quilije:
—Quipías pa miquis.
67 Cuaquinon quichijchaje pa iixco huan quitecuaje chicahuac ca inminmajmajuan. Oc sequin quitecuaje ca se ojlal, quilije:
68 —Tehual tiCristo, pampín, ¡xilajmati aqui mitztecuac!
Pedro quinmilía pampa amo quiximati Jesús
(Mr. 14:66‑72; Lc. 22:56‑62; Jn. 18:15‑18,25‑27)
69 Panujtataya Jesús inon, nepa pa quiahuac pin lajcotiyan cataya Pedro molalijtataya. Hualac capa yihual se tequipanujquil sihual yancuic, quilic:
—Tehual noje ticataya ca Jesús in galileteco.
70 Huan yihual Pedro quilic pampa no inminlaixpan moxtin, quilic:
—Amo nicmati in hual tiquijtutica.
71 Cuaquín quisac Pedro pa in lalapujquil huan nepa oc se tequipanujquil sihual yancuic quitac huan quinmilic yehuanten hual nepa cataloaya:
—In se noje cataya ca Jesús in nazareteco.
72 Huan oc sejpa quijtuc Pedro pampa no, quilijtataya quinami ilaixpan Dios, quijtuc:
—Amo niquiximati in lacal.
73 Quiman panuc se nadita, hualaje capa yihual yehuanten hual moqueztataloaya nepa, quilije Pedro:
—Tehual nuso tiunca ca yehuanten noje pampa tilajtúa quinami yehuanten in galiletecos. Molajtol technextilía inon.
74 Cuaquinon pehuac quinotzac Dios pa quilalilis ilaꞌajualisli ipan sinda in hual yehuanten quijtutataloaya inahuac yihual cataya melahuac. Huan quijtuc ilaixpan Dios ca lajtomes hual amo mopalalo, quinmilic:
—Amo niquiximati in lacal.
Huan jan ajnaxcan xahuanic in gallo. 75 Cuaquinon Pedro quijnamiquic len Jesús quilic: “Ayamo xahuanis in gallo, huan tiquijtus ca ye lajtulisli pampa amo tichiximati.” Huan Pedro quisac pa quiahuac huan pehuac chocac míac.