27
Quitemacalo Jesús ca Pilato
(Mr. 15:1; Lc. 23:1‑2; Jn. 18:28‑32)
Cuaquín huajtzinco quiman lanesic mochihuilije se lajtulisli in tiopistas huejué huan inminhuejueyenten in judíos. Moilije quinami huil latilanilosquiaya pa yesquiaya lamictili Jesús. Quihuicaje ilpitataya huan quitemacaje Poncio Pilato in gobernador (lahuelitini) romano.
Judas momictía
Cuaquinon Judas in se hual quitemacac Jesús ca ilacocolinijmes quitac quinami quitilanije Jesús pa miquis, huan pampín mococuhuaya iyolo pampa quichíac inon. Quincuepilic in plata, in treinta (sempuhualihuanmajlacli) tomin, quinmacac in tiopistas huejué huan in huejueyenten. Quinmilic:
—Nicchíac laijlaculisli pampa annimitztemacac se hual amo quipiaya len laijlaculisli.
Yehuanten quinanquilije:
—¿Len inon pa tehuanten? Tehual mohuían ticpías pa ticchías in hual monequi pa timoquixtís in laijlaculisli.
Cuaquinon quilasac Judás in tomin pa in lali pin tiopan huan quisac, uyac, huan mopiluc pan se cuahuil, miquic.
Cuaquín canaje in tomin in tiopistas, moilije:
—In tolajtol amo techmacahuiltía pa ticlasasi in tomin capa quipialo itomin in tiopan hué pampa unca tomin hual quilaxlahuije pa yojque quimictisi se lacal.
Molaquetzilije, huan ca nadita molalije pa quicuhuaje ca in tomin icuajmili in tapalquero. In cuajmili yesquiaya pa capa quilalpachulosquiaya yehuanten hual amo yuliloaya pa inminlali. Pampa inon quitocayaltije in cuajmili iCuajmili Esli, huan yoje motocatihuala axcan. Huan yojque lamic mochíac inon hual quijcuiluc Dios ilajtuni itocac Jeremías, quijtúa: “Huan quinmanaje in plata, in treinta tomin (cataya ilaxlahuilisli hual yehuanten pa Israel quilalilije yihual). 10 Huan ca in tomin quicuhuaje icuajmili in tapalquero, jan quinami nechilic in Tata pa nicchías.”
Jesús ilaixpan Pilato
(Mr. 15:2‑5; Lc. 23:3‑5; Jn. 18:33‑38)
11 Huan Jesús quihuicaje pa moquetzas iyampa in gobernador romano, huan in gobernador quilajlanic:
—Tehual, ¿tiunca inminhué in judíos?
Huan Jesús quilic:
—Quema, unca quinami tiquijtuc.
12 Huan quimotexpahuililoaya in tiopistas huejué huan in huejueyenten. Ma yoje, Jesús amo quinnanquilic nindeno. 13 Cuaquinon Pilato quilic:
—¿Amo tijcaqui mochi in calica mitzmotexpahuililo?
14 Huan amo quinanquilic ca se lajtol. Pampa inon in gobernador molapolultic huan amo quimatic len quijtusquiaya pa iyolo.
Quitilanilo Jesús pa miquis
(Mr. 15:6‑20; Lc. 23:13‑25; Jn. 18:38‑19:16)
15 Axcan, pan in fiesta (ilhuil) quipiani in huelitini (gobernador) in lachihualisli pa quinmacahuilisquiaya in judíos se hual cataya latzacuali pin calijtic, aqui yes quilajlanije. 16 Quipiaje se latzacuali niman laiximatili hual motocaya Barrabás. 17 Pampa inon quiman monechicuje, Pilato quinlajlanic:
—¿Aqui, nuso, anquinequi pa annimitzmacahuilis: Barrabás, o Jesús hual quitocayaltilo Cristo?
18 Yojque quinlajlanic, pampa yihual quimatic pampa cataya pampa moxiculoaya pampa moxtin quixtocaloaya Jesús huan pampa inon quitemacaje yihual.
19 Huan quiman molalijtataya Pilato pa iicpali capa molaliaya quiman quichíac ilachihualisli se laꞌajuani, quinahuatilic lajtol isihua, quilic: “Amo xicpía nindeno pa tiquitas ca in lacal cuali, pampa pa layúa nipanuaya lacocolisli pampa nilajtemiquic inahuac yihual.”
20 Ma yoje, quinchihualtije in tiopistas huejué huan in huejueyenten pa in míac lacalera molajlanilisi pa quinmacahuilis Barrabás huan pa latilanis pa quimictisi Jesús. 21 Oc sejpa quinnotzac Pilato in gobernador, quinlajlanic:
—¿Calía innojen omenten anquinequi pa annimitzmacahuilis?
Quilije:
—Barrabás.
22 Cuaquín Pilato quinlajlanic:
—Huan ¿len nicchihuilis Jesús hual quitocayaltilo Cristo?
Moxtin quinanquilije:
—¡Xicpilu pan se cuahuil!
23 Pilato quinmilic:
—Axan, ¿len amo cuali quichíac?
Ma yoje, yehuanten oc sejpa quitzajtzilije:
—¡Xicpilu pan se cuahuil!
24 Yoje Pilato quitac pampa amo mopaquiltilosquiaya in míac lacalera, huan neli quinequiloaya majcoquilo pa moanalosquiaya. Pampa inon latilanic pa quihualiquililosquiaya al huan mopaquilic imajmajuan inminyampa in míac lacalera, quijtuc:
—Ma camo nechtexpahuili amaqui quiman quimictisi in lacal. Xiquijnamiquican inon amhuanten.
25 Huan moxtin quinanquilije:
—¡Ma techtexpahuilican iesli tehuanten huan toxolomes pampa ticmictic!
26 Cuaquinon Pilato quinmacahuilic Barrabás, huan latilanic pa iguaches quihuijuitequisi Jesús. Cuaquinon quitemacac pa quipilusi pan se cuahuil.
27 Huan iguaches in gobernador quihuicaje Jesús calijtic icali cualtichin Pilato, icali itocaya Pretorio. Quinnechicuje mochi in míac guaches pa quiyahualusi Jesús. 28 Quiquixtilije itzotzomajli huan quilaquentije ca se nahuas morado. 29 Quijquitequije se yahuali lachihuali ca huizli huan quilajlalilije ipan itzontecon, huan quilalije se ojlal pa imajma cuali. Cuaquinon quimolancuacuetzilije ilaixpan huan quihuitzquilije quijtutataloaya:
—¡Ma yuli inminhué in judíos!
30 Noje quichijchaje, huan quiquitzquilije in ojlal huan quitecuaje pa itzontecon. 31 Lamije quihuitzquilije yoje, quiquijquixtilije in nahuas huan quilaquentije ca itzotzomajli yihual, cuaquinon quihuicaje pa quipilulosquiaya pan in cuahuil.
Quipilulo Jesús pan in cuahuil
(Mr. 15:21‑32; Lc. 23:26‑43; Jn. 19:17‑27)
32 Huan quiman quisaje, quitaje se lacal cireneteco itocaya Simón. In se quilamamiltiloaya ca in cuahuil calica yahuiloaya quipilulo Jesús.
33 Yojque ajsije pa se lajcotiyan itoca Golgotá. Quinequi quijtúa in lajtol “Cuajtecomal”. 34 Nepa quinequije cuniltije iayo uva lanipanuli ca se altzindi chichic. Quiman quichichinac Jesús amo quinequic cunic.
35 Quiman lamije quipiluje pan in cuahuil, moxiluilije in guaches ca yehuanten itzotzomajli Jesús, quilastataloaya cuajtzindis cuixtitos. Huan quiman in guache moquixtilic se cuajtzindi capa quilasaje, sinda in cuajtzindi cataya iyaxca hual quilalic pa in se itzotzomajli, yoje yihual canac in se itzotzomajli Jesús. Yojque lamic mochíac len quijcuiluc Dios ilajtuni pin iamal Dios, quijtuc: “Moxiluilije notzotzomajli ca yehuanten quinlastataloaya cuajtzindis cuijcuixtic.” 36 Cuaquinon molalije huan mocahuaje quiztataloaya. 37 Huan quisaluje ca pani pa itzontecon se amal capa quijcuiluje pa len yihual cataya lapiluli pan in cuahuil. Quijtuc: “IN UNCA JESÚS INMINHUÉ IN JUDÍOS.” 38 Noje cataloaya ome laxtequinijmes hual quinpiluje ca Jesús, se cataya pa ima cuali huan in oc se pa ima amo cuali. 39 Huan yehuanten hual panujtataloaya quihuejuecaltiloaya, quinhuixujtataloaya inmintzontecon. 40 Quilije:
—Tel hual ticxitinis in tiopan hué huan quiman lamisi panusi ye tonalijmes ticchías oc sejpa, ximoquixti pan mopolehuilisli. Sinda tehual tiunca ixól Dios, xitemu capa tiunca pan in cuahuil.
41 Yojque quihuitzquilije noje in tiopistas huejué huan inminhuejueyenten in judíos huan ilamaxtinijmes in lajtol huan in fariseos, moilije:
42 —Oc sequin quinquixtic pan inminpolehuilisli. Ma yoje, yihual ihuían amo huil moquixtía pan ipolehuilisli. Sinda yihual ihué Israel, ma temu axan capa unca pan in cuahuil huan ticneltocasi. 43 Quilalic ilaneltocalisli ca Dios. Axcan, ma Dios quiquixti de ipolehuilisli sinda neli quinequi, pampa techilic pampa yihual ixól Dios.
44 Huan yojque quihuejuecaltije innojen laxtequinijmes noje hual ca yihual cataloaya lapiluli pan cuahuimes.
Jesús miqui
(Mr. 15:33‑41; Lc. 23:44‑49; Jn. 19:28‑30)
45 Cuaquín lacualispan laticumactic pa mochi in lalticpan, huan mocajtiahuiaya laticumac pa quiman ajsic in ye horas pa tiolac. 46 Huan quinami pa ye horas pa tiolac Jesús tzajtzic ca lajtol chicahuac, quijtuc:
—¡Elí, Elí! ¿Lama sabactani? —hual quinequi quijtúa: ¡NoDios, noDios! ¿Leca tichcajcahuac?
47 Quiman quicaquije inon sequin hual nepa moqueztataloaya, quijtuje:
—In se quinoztica Elías ilajtuni Dios.
48 Jan ajnaxcan molaluc se ca yehuanten huan canac se pochinquil hual quiquixtilo pin al huejcalan, quitechcuniltic ca iayo uva xocuc, quilalic pan se acal huan quilalic pa icamac Jesús pa quilauniltisquiaya. 49 Huan quijtuje in oc sequin:
—Xijcahua, ma tiquitacan sinda hualas Elías pa quiquixtis pin polehuilisli. 50 Cuaquín tzajtzic Jesús oc sejpa ca lajtol chicahuac, huan miquic, quitemacatica iyulilisli. 51 Huan ca inon, xiquita, tzayanic in tzotzomajli telahuac hual pilujtataya pin tiopan hué lajco pin lasojli calijtic huan in niman lasojli calijtic. Tzayanic pa pani mochi pa latzindan, mocahuac ome lajcomes. Laulinic huan lapanije in teles. 52 Huan cataloaya lalapuli in coyunquimes capa Dios ilacames huejueyenten hual miquije pa yina. Pehualoaya yulilo oc sejpa. 53 Huan quiman Jesús yulic oc sejpa, yehuanten quisaje pa inmincoyunquimes huan calaquije Jerusalén in lasojli caltilan. Nepa míac quinmitaje.
54 Inminlaicanani in guaches huan yehuanten hual mocahualoaya quiztataloaya Jesús pan in cuahuil, quiman quitaje in laulinilisli huan innojen oc sequin hual panujtataloaya, cuaquín momajtije míac, huan quijtuje:
—Neli in se yec ixolol Dios.
55 Huan nepa cataloaya míac sihuames quilachixtataloaya huejca. Yehuanten quitocaje Jesús quitequipanuilijtiahuiloaya quiman quisaya pa Galilea. 56 Cataloaya ca in sihuames María Magdalena huan María inminantzin Jacobo huan José, huan noje cataya nepa inminantzin ixolomes Zebedeo.
Quilalpachulo Jesús
(Mr. 15:42‑47; Lc. 23:50‑56; Jn. 19:38‑42)
57 Quiman yahuiaya layuajti, hualac se lacal hual quipiaya míac hual iyaxca, motocaya José, yuliaya pin caltilan Arimatea. In José noje yec se imonextilini Jesús. 58 Yihual uyac quitac Pilato, quilajlanic pa quitemacasquiaya icuerpo (inacayo) imijquil Jesús. Cuaquinon Pilato latilanic pa quitemacasi. 59 José canac in cuerpo, quiliaruc ca se tzotzomajli chipahuac. 60 Cuaquín quilalic pa se coyunquil yancuic quinami se cueva (ostul) hual yihual pa quimaniyan latilanic pa quihuajuanililosquiaya pin tel. Cuaquinon quitzacuac in lalapulisli ca se tel niman hué quinami se yahualujquil, cuaquín uyac. 61 Huan cataloaya nepa María Magdalena huan in oc se María yehuatataloaya ilaixpan in ostul.
Quintilanilo guaches pa quilachilisi in cueva pa camo calaquis amaqui
62 Mostatica hual cataya in tonali hual quitocac itonali in lachijchihualisli pa in fiesta (ilhuil), monechicultije in tiopistas huejué huan in fariseos huan uyaje quitaje Pilato. 63 Quilije:
—Tata Lahuelitini, tiquijnamiquilo quinami in islacatini quijtuc quiman ayamo miquic, quil, “Panusi ye tonalijmes, huan niyulis oc sejpa.” 64 Pampín, xilatilani pa quilachiasi in cueva capa unca in mijquil pa quiman lamisi panusi ye tonalijmes. Inon xicchía pa camo cuajnesi hualasi imonextilinijmes huan quixtequisi in mijquil huan cuaquín quinmilisi lacames: “Yulic oc sejpa, axan yajmo mictica.” Yojque, in lacuajcuamanalisli calica laquisasi cayas niman hué, huan yajmo cayas yoje hué in lacuajcuamanalisli hual quijtuc yihual quiman pehuac lacuajcuamanac.
65 Quinmilic Pilato:
—Nepa anquipía guaches pa lachiasi. Xiacan, xinapachican quinami cuali anquimati anquichía pa mocahuas latzacuali.
66 Yoje uyaje yehuanten huan quitzacuaje cuali in cueva (ostul) quilalijticate se latzacualoni lachihuali ca cera pani in tel capa quitzactataya ilalapulisli in ostul. In latzacualoni cataya iyaxca ilahueliltilisli romano. Cuaquinon uyaje quincajtataloaya nepa in guaches pa lachialosquiaya.