5
Jesús quinmaxtía imonextilinijmes pan loma (tepetzindi)
Yoje, quiman quinmitac Jesús in niman míac lacalera, panquisac pan se loma (tepetzindi). Molalic nepa, huan hualaje capa yihual imonextilinijmes. Pehuac quinmaxtic, quinmilic:
Jesús quinmilía aquinojen cate yehuanten hual yulilo quipixticate paquilisli
(Lc. 6:20‑23)
—Quipialo paquilisli yehuanten hual quimatilo pampa amo quipialo nindeno calica huil quipaquiltilo Dios. Quema, yulilo ca paquilisli, pampa lacames quinami yehuanten cayasi capa yes Dios huelitía.
’Quipialo paquilisli yehuanten hual quincocúa inminyolo pampa unca mochi amo cuali pin lalticpan. Quema, yulilo ca paquilisli, pampa yehuanten Dios quinlacahualtis.
’Quipialo paquilisli yehuanten hual amo motolinilo pa canasi inminyaxca, pampa yehuanten Dios quinmacas in lalticpan pa yes inminyaxca capa huelitisi.
’Quipialo paquilisli yehuanten hual quinequilo ca mochi inminyolo pa yesi cuali huan pa quichihuasi len unca cuali, pampa Dios quinhueliltis pa yoje yesi.
’Quipialo paquilisli yehuanten hual quimatilo laicnililo, pampa yehuanten quinmicnilis Dios.
’Quipialo paquilisli yehuanten hual cate chipahuac pa inminyolo, mochi ca se lajtulisli ca Dios huan ca mochi hual Yihual quinequi. Quema, yulilo ca paquilisli, pampa yehuanten quitasi Dios.
’Quipialo paquilisli yehuanten hual quinnextililo oc sequin quinami huil cayasi jan sejpa se ca oc se, yajmo moanticate. Quema, yulilo ca paquilisli, pampa Dios quinmilis pampa yehuanten Dios ixolomes, pampa quichihualo quinami Yihual quichía.
10 ’Quipialo paquilisli yehuanten hual lacames quintojtocalo pa quinchihuilisi amo cuali pampa yulilo quichijticate in hual Dios quinequi. Quema, yulilo ca paquilisli pampa lacames hual yulilo quinami yehuanten cayasi capa yes Dios huelitía.
11 ’Anquipía paquilisli quiman anmitzcocolilo huan anmitztojtocalo huan islacatilo quijtuticate míac amo cuali anmonahuac amhuanten pampa annechneltoca nehual. Quema, anyuli ca paquilisli. 12 Xipaquican, xicpiacan niman míac paquilisli, pampa pin cielo anyahui ancana niman míac hual cuali. Anquimati pampa yoje quintojtocanijme Dios ilajtunijmes hual yulinijme pa yina quiman ayamo anlacatic amhuanten, huan unca neli yehuanten canaje laxlahuilisli.
Jesús technextilía quinami cate istal huan lahuilisli pa in lalticpan
(Mr. 9:50; Lc. 14:34‑35)
13 ’Amhuanten anunca quinami istal hual quilalilo pin nacal pa quitechcunis pa quitzacuilis pa camo moijlacus. Jan yoje amhuanten Dios anmitzlalic pa anquintechcunis pa ilacames pin lalticpan pa yoje anquintzacuilis pa camo moijlacusi. Huan sinda in istal mochías pataca, cuaquín ¿quinami mochías istal oc sejpa? Amo huil, yajmo unca cuali pa nindeno. Quilasalo pa quiahuac huan in lacames quitelicsalo.
14 ’Jan amhuanten san anunca quinami in lahuilisli hual quilahuilía inminyolo yehuanten pin lalticpan. Jan yoje amhuanten anquinlahuilía inminyolo quinami anquinmaxtía Dios ilajtol. Huan anquinlahuilía inminyolo pampa yojque anyulis quinami Dios quinequi. Quinami se caltilan hual unca pani pan se loma (tepel) amo huil molatía, jan yoje in lahuilisli amo huil molatía. 15 Huan amo quilalaltilo lacames se tapalquita huan cuaquinon quilalilo itzindan se chiquihuil hué. Quilalilo pa pani, huan quinlahuis moxtin hual cate calijtic. 16 Ximomacahuiltican pa quimatisi lacames pampa anyuli quinami Dios ilajtol quinextilía pa yulis se. Yoje anquinextilis pampa anmitzlahuilic Dios anmoyolo. Yoje quiman quitasi quinami anyuli anquichijtica len unca cuali, cuaquín laquetzasi cuali inahuac anmoTajtzin hual unca pin cielo (ilhuicac).
Jesús quinmaxtía quinami huejcahuas ilajtol Dios
17 ’Amo xiquijtucan pampa nihualaya pan lalticpan pa niclamis Dios ilajtol huan in hual quimaxtije Dios ilajtunijmes. No, amo nihualaya pa niclamis, nihualaya pa annimitznextilis neli len quinequilo quijtulo. 18 Annimitzilía melahuac inon: Amo yes laquixtili se lajtol ca ilajtomes niman tijtipichin pa ilajtol Dios sinda ayamo mochíac mochi hual quijtúa pampa yahui mochía. Quema, cayas yoje pa mochi in xixihuimes hual huejcahuasi in cielo huan in lalticpan. 19 Yoje, aqui yes amo quinequis quichías len quijtúa se ilajtol Dios jan sinda unca se ilajtol niman tipichin, huan sinda quinmaxtis oc sequin pa camo quichihuasi len quijtúa in lajtol, cuaquín in se yes niman tipichin capa Dios huelitía. Huan aqui yes quichías len quijtúa mochi ilajtol Dios huan quinmaxtis oc sequin pa yoje quichihuasi, cuaquín in se yes hué capa Dios huelitía. 20 Xicchihuacan yoje, pampa annimitzilía amhuanten amo quiman ancayas capa Dios huelitía sinda jan anyuli anquichijtica san quinami in fariseos huan yehuanten hual quimaxtilo in lajtol. Ca inminlachihualisli quijtulo pampa inon Dios quinmita amo quipixticate laijlaculisli. Huan inminlachihualisli amo quinpalehuis pa yoje Dios quinmitas.
Jesús quinmaxtía quinami quita cualanilisli
(Lc. 12:57‑59)
21 ’Anquicaqui quiman anmitzmomaxtililo quinami Dios pa yina quinmilic totajtzitzían: “Amo tilamictis. Huan aqui yes quimictis oc se, yihual quihuicasqui ilaixpan in laꞌajuani pa quitexpahuisi huan pa quitilanis pa yes lamictili.” 22 Ma yoje, nehual annimitzilía pampa aqui yes cualanis ca icni, cuaquín yihual quihuicasi ilaixpan in laꞌajuani hué pa quitexpahuisi huan pa quitilanis capa yes lamictili. Huan aqui yes quilis icni: “Amo timonotza nindeno”, yihual quihuicasi ilaixpan in laꞌajuani hué pa quitexpahuisi huan pa quitilanis pa yes lacocoltili. Huan aqui yes quilis icni: “Tehual tiꞌelehuis, ma Dios mitzpolehuilti”, yihual unca pa in ojli hual laicanas pa capa amo mocahua pa chichinahuis.
23 ’Yoje, se tonali ticualicas mohuendi pa capa quilalilo ilaixpan Dios. Nepa jan axcan tiquijnamiquis quinami mocni amo mitziztica cuali pampa yihual quijtúa tel ticchihuilic o tiquilic len amo cuali. 24 Pampín ayamo xiclalili Dios mohuendi. Xipehua xicchía inon: Xiajtiquisa pa anmochías jan sejpa huan mocni. Cuaquín ximocuepa, xiclali ilaixpan Dios mohuendi.
25 ’Ximochijtiquisacan ca se lajtulisli ca aqui yes mitzhuicas ilaixpan in laꞌajuani pampa tiquihuiquilía len tomin. Quema, ximochijtiquisacan ca se lajtulisli quiman anunca ca yihual pan ojli. Ma camo ye pa yihual mitztemaca pa in laꞌajuani, huan in laꞌajuani mitztemacas in laquitzquini huan yihual mijtzacuas pin calijtic. 26 Annimitzilía neli, amo quiman tiquisas umpa sinda ayamo tilamis ticlaxlahuis, mas que unca in tomin niman tipichin.
Jesús quimaxtía quinami quinmita yehuanten hual canalo oc sequin sihuames hual amo inminyaxca
27 ’Anquicaquic quiman anmitzmomaxtililo quinami Dios quinmilic totajtzitzían pa yina: “Amo ticanas oc se sihual hual ca yihual amo timonamictic.” 28 Ma yoje, nehual annimitzilía pampa aqui yes quiztías se sihual pa yoje pehuas quinequis míac pa monilus ca yihual, yoje yihual canac in sihual pa iyolo.
29 ’Huan sinda quiztía moixtololon pa moma cuali len hual mitzlaijlacultía, cuaquín xijquixti huan xiclasa huejca. Sinda san polehuiaya se nadita mocuerpo, neli inon amo yesquiaya polehuilisli hué pa tehual quinami cataya sinda yesquiaya lalasali mochi mocuerpo (monacayo) pin tixuxli hual amo quiman mosehuis. 30 Huan sinda mojmosta quichijtía momajma cuali len hual mitzlaijlacultía, cuaquín xijcotona huan xiclasa huejca. Sinda polehuiaya jan se nadita mocuerpo, neli inon amo yesquiaya polehuilisli hué pa tehual quinami cataya sinda yesquiaya lalasali mochi mocuerpo pa capa amo mocahua pa chichinahuis.
Jesús quimaxtía quinami quinmita lacames hual quincajcahualo inminsihuahuan
(Mt. 19:9; Mr. 10:11‑12; Lc. 16:18)
31 ’Quijtulo pampa aqui yes quicajcahua isihua, cuaquín ma quimaca se amal hual lanextilis pampa in sihual unca lacajcahuali. 32 Ma yoje, nehual annimitzilía pampa sinda aqui yes quicajcahuas isihua, yoje yihual quichihualtis isihua pa monilus ca se lacal amo iyaxca sinda monamictis oc sejpa in sihual. Yoje, ma camo quijcuani se lacal isihua. Ma yoje, sinda isihua moniluc ca oc se lacal, cuaquinon unca iyaxca ilahuical pa quicajcahuas isihua.
Jesús quimaxtía inahuac len tiquilis Dios ca lajtol hual amo mopala
33 ’Noje, anquicaquic quiman anmitzmomaxtililo quinami Dios quinmilic totajtzitzían pa yina: “Amo tiquilis ilaixpan Dios len hual unca islacatilisli. Len yes tiquilis ilaixpan toTata pampa ticchihuilis, cuaquinon ticpías pa ticchihuilis.” 34 Ma yoje, nehual annimitzilía amo xiquili nindeno ca lajtol hual amo mopala ilaixpan Dios. Amo xiquili len tía ticchía pan ipampa in cielo, pampa in cielo unca capa Dios huelitía. 35 Amo xiquili pan ipampa in lalticpan, pampa in lalticpan unca quinami se icpali capa Dios quinsehuía icxihuajmes. Amo xiquili pan ipampa in caltilan hué Jerusalén, pampa inon icaltilan hué in Niman Hué hual unca Dios. 36 Amo xiquili pan ipampa motzontecon, pampa amo huil ticchías jan se motzondi iztac o liltic. 37 San quiman anlananquilía, jan monequi pa anquilis “quema” o “amo”. Xiquilican yoje, pampa len yes oc se lajtol pa in omenten unca lajtol hual anmitzilía in lili.
Jesús lamaxtía quinami quinmita lacames hual quinlacuepililo oc sequin
(Lc. 6:29‑30)
38 ’Anquicaquic quinami quijtulo: “Sinda se quiquixtilis iixtololon oc se, cuaquín jan yoje quicocoltisi quiquixtilijtica iixtololon in se. Huan sinda se quihuitequis oc se pa icamac huan yoje quisas ilan in oc se, cuaquinon jan yoje quicocoltisi in se quiquixtilijtica noje ilan.” 39 Ma yoje, nehual annimitzilía inon: Amo xiquihuica pan lahueliltilisli se hual mijchihuilía amo cuali. Niquijtúa aqui yes mijchihuilis len amo cuali, xicmacahuilti pa mijchihuilis oc sejpa in amo cuali. 40 Huan sinda se quinequi mitzhuicas ilaixpan in laꞌajuani pa mitzquixtís mocotón, cuaquín xicmacahuilti pa mitzquixtís molaquen noje. 41 Huan aqui yes mijchihualtis len, cuaquín xicchihuili len mijchihualtía. Huan quema, amo xicchihuili jan inon san pa in hual mijchihualtis pa ticchihuís, xicchihuili oc sejpa yoje míac. 42 Xicmaca yihual hual mitztemachía len. Huan amo xiquili pampa no yihual hual quinequi molanehuía len ticpía.
Jesús techmaxtía pampa monequi pa tiquinlasojlasi tolacocolinijmes
(Lc. 6:27‑28, 32‑36)
43 ’Anquicaquic quinami quijtunijme: “Ticlasojlas molasojli huan tijcocolis molacocolini.” 44 Ma yoje, nehual annimitzilía inon: Xiquinlasojlacan anmolacocolinijmes. Xiquinmilican len cuali yehuanten hual anmitzililo len amo cuali, xiquinchihuilican cuali yehuanten hual amo anmitzixtocalo, huan xiclajlanican Dios pa yehuanten hual anmitztenehualo ca islacatilisli huan anmijchihuililo len amo cuali huan anmitztojtocalo. 45 Xicchihuacan yoje pa yoje anyes ixolomes anmoTajtzin hual unca pin cielo. Unca pampa yihual quichía pa quisas itonali pa lacames amo cuajcuali huan pa lacames cuajcuali. Noje quinquiahuilía pani yehuanten hual quichihualo cuali huan yehuanten hual quichihualo amo cuali. 46 Sinda anquinlasojla jan yehuanten hual anmitzlasojlalo, ¿len laxlahuilisli ancanas? Nindeno. Quichihualo yoje yehuanten in judíos hual quilajlanilo ilapixcalisli tomin pa in romanos hual huelitilo pan amhuanten. 47 Huan sinda anquinchihuilía quinami lajlasojli jan yehuanten san hual cate ca amhuanten, cuaquín jan anquichijtica san quinami oc sequin lacames san. Noje yehuanten hual amo judíos quichihualo yoje. Quema, yehuanten hual amo quiximatilo Dios quichihualo yoje. 48 Yoje, amhuanten xiyén (xiyecan) quinami anmoTajtzin hual unca pin cielo. Yihual quinlasojla moxtin huan quinequi quinchihuilía cuali moxtin.