6
Jesús quimaxtía quinami ticchihuasi in hual cate cuajcuali
’Ximolachilijtiacan pa camo anquinchías innojen cuajcuali inminyampa in lacames jan pa yoje yehuanten anmitzitasi anquinchijtica. Sinda anquichía yoje, amo anmitzmacas laxlahuilisli anmoTajtzin hual unca pin cielo (pa ilhuicac). Yoje, quiman yes ticmacas len yehuanten hual amo quipialo míac, amo xilamachiltitinemi pa yoje moxtin quimatisi in cuali hual ticchijtica. Yoje quichihualo yehuanten hual quinequilo nesilo quinami lacames hual quimolancuacuetzililo pa quimahuisusi Dios míac. Ma yoje cate lacuajcuamananijmes. Nesilo yoje cuali huan neli cate amo cuali. Quema, lamachiltitinemilo pin tiopajmes huan pa ojlimes pa yoje lacames laquetzasi cuali pampa yehuanten quinchihualo in cuali. Annimitzilía neli, yehuanten amo quipiasi oc se laxlahuilisli pa in laquetzalisli cuali hual quijtusi lacames inminahuac yehuanten. Amo canasi Dios ilaxlahuilisli. Tehual quiman ticmacas len yehuanten hual amo quipialo míac, amo ximomacahuilti pa quimatis molasojli niman cuali. Xicchía yoje pa yoje amaqui quimatis pampa ticmacac len yehuanten hual amo quipialo. Huan moTajtzin pin cielo quita mochi hual amo quimatilo lacames, huan yihual mitzmacas molaxlahuilisli.
Jesús technextilía quinami monequi pa ticlajlanisi Dios
(Lc. 11:2‑4)
’Huan quiman ticlajlanis Dios, amo tiyes quinami yehuanten hual quinequilo nesilo quinami niman lamahuisujquimes ilaixpan Dios. Yehuanten quixtocalo míac pa quilajlanisi Dios moquezticate calijtic pin tiopajmes huan pa inmintenco in ojlimes, pa yoje lacames quinmitasi. Annimitzilía neli, yehuanten axan canaje inminlaxlahuilisli. Inminlaxlahuilisli unca in laquetzalisli cuali yehuanten hual quinmitalo quijtulo quiman quichihualo cuali. Amo canasi Dios ilaxlahuilisli. Tehual, quiman yes ticlajlanis Dios, xía ca capic ticayas mohuían. Xiclajlani moTajtzin pin cielo hual unca ca tehual quiman tiunca mohuían. Huan moTajtzin pin cielo quicaqui huan quita len ticchijtica, mas que lacames amo quicaquilo huan quitalo. Huan yihual mitzmacas molaxlahuilisli.
’Huan quiman yes anquilajlanis Dios, amo xiquijtutinemican oc sejpa huan oc sejpa lajtomes hual amo tiquinpalalo. Yoje quichihualo yehuanten hual amo quineltocalo Dios. Yehuanten quijtulo pampa inmindioses quincaquisi pampa quinmilijticate in lajtomes míac. Amo xiyén quinami yehuanten, pampa quimati Dios anmoTajtzin len monequi pa anquipías quiman ayamo anquilajlanic. Yoje, monequi pa anquilajlanis Dios ca lajtomes quinami innojen:
ToTajtzin hual tiunca pin cielo, ma momajtican moxtin pampa motoca unca hué.
10 Ma ajsi in tonali quiman tihuelitis pa mochi cajcapa, ma mochihua quinami ticnequi pin lalticpan, quinami yoje unca pin cielo.
11 Xitechmaca pa tijcuasi hual monequi pa tijcuasi mojmosta.
12 Huan xicpujpuhua len yes amo cuali timijchihuilije, quiman tehuanten ticpujpuhuaje yehuanten hual tejchihuilije len amo cuali.
13 Huan amo xilamacahuilti pa techajsis len hual tejchihuilis pa timoijlacusi.
Quema, xitechmacahuili pa camo techmatoca in se hual amo unca cuali, in lili,
pampa unca moyaxca pa tihuelitis huan unca moyaxca mochi lahueliltilisli, huan unca moyaxca in laixpelalisli cualtichin huan in lahueyilisli. Amo mocahuas pa yes yoje.
Yojque ma ye.
14 ’Sinda anquinpujpuhuas in lacames hual anmijchihuilije amo cuali, cuaquín anmoTajtzin pin cielo noje anmitzpujpuhuas. 15 Huan sinda amo anquinpujpuhuas in lacames hual anmijchihuilije amo cuali, cuaquín amo quinpujpuhuas anmoTajtzin pin cielo in amo cuali hual anquichíac.
Jesús quimaxtía quinami monequi pa mosahuasi lacames
16 ’Huan amo inon san. Quiman yes anmosahuas, amo xiyén quinami yehuanten hual quinequilo nesilo niman lamahuisujquimes hual quimolancuacuetzililo Dios míac. Quichihualo pa nesisi inmixco ca míac icnotilisli. Nesilo quinami quincocojtica míac inminyolo, pa yoje monextilisi inminyampa in oc sequin pampa mosajticate. Annimitzilía neli, yehuanten inminlaxlahuilisli unca quiman lacames quinmitalo mosajticate, huan amo canasi Dios ilaxlahuilisli hual yihual temaca. 17 Huan tehual, quiman timosajtica, ximotzicahuasti huan ximoixpaca quinami ticchía mojmosta. 18 Yoje amo timonextilis ca oc sequin lacames pampa timosajtica. Ma yoje, quiman timosahuas, mas que amo mitzizticate lacames, Dios moTajtzin mitzitas. Huan Dios moTajtzin hual quita len ticchía quiman tiunca mohuían mitzmacas molaxlahuilisli.
Jesús techilía quinami monequi pa ticajcoquisi len ipati míac
(Lc. 12:33‑34)
19 ’Amo xiyulican anmajcoquilijtica innojen hual ipatilo míac nican pan lalticpan. Nican pan lalticpan quinmijlaculo in ocuilimes, noje palanilo huan moaxixalo. Noje lahuajuanalo in laixtequinijmes pa calaquisi capa cate pa yoje quinmixtequilisi. 20 Quema, ximajcoquilijtiacan pin cielo len Dios quijtúa pampa monotza míac. Mochi in cuali hual anquichía pan lalticpan Dios quijnamiquía huan anmitzajcoquilía anmolaxlahuilisli pin cielo. Nepa amo quinmijlaculisi in ocuilimes, amo palanisi, amo moaxixasi, huan amo lahuajuanasi pa calaquisi pa quinmixtequilisi. 21 Quema, ximajcoquilican pin cielo len Dios quita ipati míac, pampa capa yes anquipías laꞌajcoquili len amhuanten anquijtúa pampa ipati míac, yoje anyulis anquijnamictica capa unca.
Jesús techilía quinami unca in lahuilisli laijtic tocuerpo
(Lc. 11:34‑36)
22 ’Pan ipampa iixtololon se, yihual quita in lahuilisli, huan ca iixtololon huil lachía pa quichía mochi. Yoje, sinda unca cuali moixtololon, cuaquín huil ticchía cuali mochi pampa tiunca mochi pin lahuilisli. Huan jan yoje moyolo mitzlahuía molaijtic. Sinda unca cuali moyolo, ticmatis len yes Dios quita pampa monotza pa quichías se huan yoje ticchías. 23 Huan sinda unca cocoxqui moixtololon, cuaquín unca quinami unca pin laticumac mocuerpo (monacayo). Huan jan yoje sinda moyolo amo mitzlahuilía molaijtic, amo ticmatis len yes Dios quita pampa monequi pa yulis quichijtica se. Cuaquín tiunca pin laticumactilisli hual unca niman amo cuali. Yojque, ¡niman amo cuali yes molaticumactilisli sinda amo unca cuali moixtololon!
Jesús techilía quinami Dios quita tomin
(Lc. 16:13)
24 ’Se tequipanujquil amo huil quintequipanuilía ome itecojuan. Unca pampa yihual quicocolis in se huan quilasojlas in oc se, o quitequipanuilis cuali in se huan quixijxicus in oc se. Huan amhuanten jan yoje amo huil anquitequipanuilis Dios sinda anyuli anmotequipanuilijtica san pa yoje anmonechiculis míac tomin.
Jesús techilía quinami Dios quinmolachilía ixolomes
(Lc. 12:22‑31)
25 ’Yoje, annimitzilía inon: Amo ximomajtican quiman anquijnamiquía quinami anyahui anyuli nican pan lalticpan. Amo ximomajtican inahuac quinami ancanas len anquicuas o ancunis. Noje amo ximomajtican inahuac len yes monequi pa anmocuerpo, quinami ancanas len calica anmolaquentis. Dios anmitzmacac anmoyulilisli. Pampín neli unca yihual anmitzmacas len anquicuas huan ancunis pa yoje anyultías. Huan yihual anmitzmacac anmocuerpo, huan unca neli yihual anmitzmacas tzotzomajli calica anmolaquentis. 26 Xiquinmitacan in tutomes hual palanilo pin ijyecal. Amo latocalo, amo lapixcalo, amo quisajsacalo nindeno pa capic cajcoquilis. Ma yoje quinlacualtía anmoTajtzin hual unca pin cielo. Huan amhuanten anmonotza míac. Yehuanten amo yoje míac monotzalo. 27 Huan amo unca se capa amhuanten hual huil huejcahua pa yultías oc sequin tonalijmes jan pampa lajtúa pa iyolo pampa yahui motolinía pa yultías oc se nadita. 28 Huan ¿leca anmomajtía inahuac quinami ancanas anmotzotzomajli? Xiquinmitacan in xuchimes pin cuajlan quinami moscaltilo. Amo tequipanulo huan amo tzahualo. 29 Ma yoje, annimitzilía pampa in hué Salomón ca mochi itomin amo molaquentic cualtichin quinami nesilo in xuchimes. 30 Pampín, sinda Dios quichía cualtichin in sacal hual moscaltitica pin cuajlan, huan mosta cuajnesi huaquis huan quilasasi pin tixuxli, cuaquín niman neli unca yihual anmitzlaquentis amhuanten, mas que amo anquilalía míac laneltocalisli ca yihual.
31 ’Yoje, amo ximomajtican, amo xiquijtucan: “¿Len tijcuasi? Huan ¿len ticunisi? Huan ¿ca len timolaquentisi?” 32 Yehuanten hual amo quineltocalo Dios yultialo quitemujticate quinami quipiasi mochi innojen. Amhuanten, amo ximomajtican, pampa anmoTajtzin hual unca pin cielo quimati pampa monequi pa anquipías mochi innojen. 33 Yoje, pampa anquimati Dios quimati len monequi pa anquipías, xicnequican pa Dios huelitis pan amhuanten. Quema, xicnequican inon, amo yoje míac xicnequican mochi innojen oc sequin. Huan noje, mas que anquinequi mochi innojen, monequi niman míac pa anyulis amo laijlaculi quinami yihual Dios quinequi huan quinami yihual anmitzhueliltía pa anyulis. Huan mochi innojen hual monequi pa anquipías, Dios anmitzmacas noje. 34 Yoje, amo ximomajtican inahuac len yahui panúa mosta, pampa quiman ajsis mosta, cuaquín cayas len amo cuali hual unca iyaxca in tonali san. Huan Dios quichías pa quisas quinami yihual quinequi. San in amo cuali hual panúa pan se tonali miactzini pa in tonali.