7
Jesús quijtúa pampa monequi pa camo tilatenehuasi
(Lc. 6:37‑38, 41‑42)
’Ximocahuacan pa anquinequis anlatenehuas inahuac in hual quijtulo huan quichihualo oc sequin. Yoje amhuanten amo anyes latenehuali. Sinda anlatenejtías pampa in hual quijtulo huan quichihualo oc sequin, cuaquín anyes latenehuali jan quinami anquintenehuac oc sequin. Cayas ca amhuanten jan quinami lacames molamachihuililo. Ca in lamachihualoni calica anlamachihuilía, Dios anmitzlamachihuilis amhuanten. Huan ¿leca timoijnamiquiltía inahuac mocni ilaijlaculisli tipichin, huan amo timoijnamiquiltía inahuac molaijlaculisli niman hué? Tiunca quinami se hual quita se lalpotocli pa iixtololon oc se, huan amo tiquita in cuahuil niman hué hual unca pa tel moixtololon. Pampín, amo unca moyaxca pa tiquilis mocni: “Ma nimitzpalehui pa timocahuas pa ticchías molaijlaculisli.” ¡Xiquita! Tel ticchijtica se laijlaculisli niman tetzcuinuc. ¡Lacuajcuamanani tehual! Ticnequi pa tinesis cuali inminlaixpan oc sequin, huan ma yoje amo tiunca cuali. Ximonextili pa tilajtus melahuac pa moyolo inminahuac oc sequin. Ximocahua pa ticchías molaijlaculisli hueyote, cuaquín ticmatis quinami huil ticpalehuis mocni pa mocahuas pa quichías ilaijlaculisli tipichin.
’Amo xilaqueztiacan ca ilajtol Dios inminlaixpan lacames hual motzacuililo pa camo quicaquisi pampa quixijxiculo Dios ilajtol. Yesquiaya quinami anquimaca pelojmes pa quicuasi len iyaxca Dios, huan yesquiaya quinami anquinlasa inminlaixpan in cuchis tixcalitos hual ipatilo míac. Quintelicsalosquiaya in yulijquimes huan momalinalosquiaya pa anmitzcotonalosquiaya.
Jesús quijtúa pampa monequi pa tiyulisi ticlajlanticate Dios
(Lc. 11:9‑13; 6:31)
’Xiyultiacan anquilajlantica Dios, huan yihual anmitzmacas len anquitemachis. Xiyultiacan anquitemujtica len Dios quipía pa anmitzmacas, huan anquitas. Xiyultiacan anquinoztica Dios huan yihual anmitzlapulis quinami in lalapujquimes pin cielo pa yoje anmitzcaquis len anquilajlantica. Unca pampa aqui yes yultías quitemachijtica Dios, yihual canas in hual quitemachis. Huan aqui yes hual yultías quitemujtica len Dios quipía pa quimacas yihual, yihual quitas. Huan aqui yes yultías quinoztica, Dios quilapulis.
’Amo unca se lacal ca amhuanten hual quimacas ixól se tixcali sinda ixól quitemachis len quicuas. 10 Huan sinda ixól quitemachis se michin, itajtzin amo quimacas se cuhual. 11 Yoje, mas que amhuanten anunca amo cuali, ma yoje anquimati anquinmaca anmoxolomes innojen hual cuajcuali. Huan noje niman míac quimati quichía yoje anmoTajtzin hual unca pin cielo. Amhuanten amo quiman anquimati anquinmaca innojen cuajcuali quinami yihual quimati. Huan unca neli yihual quinmacas innojen cuajcuali yehuanten hual quitemachilo.
12 ’Yoje, mochi len yes anquinequisquiaya pa anmijchihuililosquiaya lacames, jan yoje amhuanten xiquinchihuilican yehuanten. Sinda anquichía yoje, cuaquín yoje anquineltocatía mochi hual quijtúa Dios ilajtol huan mochi hual quijcuiluje Dios ilajtunijmes.
Jesús quimaxtía quinami calaqui se pa iojli
(Lc. 13:24)
13 ’Quiman ancanas Dios iojli, cuaquín unca quinami ancalactica pa se lalapujquil pitzahuac, pampa pan Dios iojli yihual anmijtzacuilía pa camo anyulis quinami yehuanten hual amo cate pan iojli. Ma yoje, xicalaquican pa in lalapujquil pitzác. Sinda ancanas in ojli hual anmitzlaicana pa quiahuac in ojli capa Dios unca, cuaquín in unca quinami se ojli palahuac. Unca palahuac capa calaquilo lacames pa canasi in ojli. Huan cate míac hual calaquilo umpa huan polehuisi, amo quiman quipiasi Dios iyulilisli. 14 Pampín, xicanacan Dios iojli. Se cana Dios iojli quinami calaqui se pa se lalapujquil pitzác, huan Dios iojli unca quinami pitzahuac pa canas. Ma yoje anmitzlaicana capa anquipías Dios iyulilisli. Huan amo cate míac hual quitalo Dios iojli pa canasi.
Jesús quimaxtía quinami tiquiximatilo se cuahuil
(Lc. 6:43‑44)
15 ’Ximolachilican pa camo anmitzcuajcuamanasi coyomes hual molaquentilo quinami borregos. Quichihualo yoje pa huil calaquisi capa cate in borregos pa quinmictisi. Jan yoje cate sequin lacames. Nesilo capa amhuanten huan lajtulo quinami cataloaya Dios ilajtunijmes, huan amo cate ilajtunijmes mejmelahuac. Jan quinequilo anmijchihuililo amo cuali. 16 Anquimatis pampa yehuanten cate islacatinijmes pampa quichihualo inon. Unca quinami anquimati len cuahuil pampa laqui ilaquilyo. Ma annimitzilía se lanextilisli: Amo quitequilo uvas pan huitzcuajtzitzindis huan amo quitequilo higos pan ipacholimes huizlimes. 17 Jan yoje laqui mochi cuahuil cuali ilaquilyo cuali. Se cuahuil amo cuali laqui ilaquilyo amo cuali. 18 Se cuahuil cuali amo huil laqui ca ilaquilyo amo cuali. Huan se cuahuil amo cuali amo huil laqui ca ilaquilyo cuali. 19 Mochi cuahuil hual amo laqui ca ilaquilyo cuali quicotonalo pa quimayahuisi, huan quilasalo pan tixuxli. 20 Yoje, anquimatis quinami cate lacames pan ipampa inon hual quichihualo, jan quinami anquimatis calía cuahuil unca pan ipampa ilaquilyo.
Innojen cate yehuanten hual amo cayasi capa Dios huelitía
(Lc. 13:25‑27)
21 ’Amo cate yehuanten hual jan yultialo nechilijticate: “Tata, Tata”, hual quipiasi inmintequipanulisli ca Dios capa huelitía. Amo cate noyaxca san pampa nechnotzalo. Quema, quipiasi inmintequipanulisli capa Dios huelitía jan yehuanten san hual quichihualo len quinequi noTajtzin hual unca pin cielo. 22 Pa in tonali quiman Dios latexpahuía, cuaquín nechilisi míac, quil: “Tata, Tata, ¿amo tiquinlaquetzilije lacames molajtol, tiquinmilijtataloaya pampa ticpialoaya molahueliltilisli pa tiquinlaquetzililosquiaya? Huan ¿amo tiquinquixtililoaya in ijyecames amo cuajcuali yehuanten? ¿Amo timijtzajtzililoaya ca motoca pa yoje tiquinquixtililosquiaya? Huan ¿amo tiquinchihuaje míac lachihualisli hual quinlachialtije lacames ca lamajtilisli? Tiquinchihuaje pan ipampa ilahueliltilisli motoca.” 23 Cuaquinon niquinmilis ca lajtol hual quicaquisi cuali, niquinmilis: “Amo quiman annimitziximatic. Xiquisacan nolaixpan nehual, amhuanten hual mojmosta amo anquichía quinami quijtúa nolajtol.”
Se lacal hual quimati huan se hual amo quimati
(Mr. 1:22; Lc. 6:47‑49)
24 ’Yoje, niquilis len hual lanextilis quinami unca se lacal hual quicaquis in hual niquijtúa huan quichías quinami niquijtúa. Unca quinami se lacal hual quimati, se lacal hual quichíac icali pani in tel hué. 25 Huan huetziaya chicahuac in quiahuil huan lejcuc míac in al pin atenco hué. Toyajtataya, huan ijyecaya chicahuac. Quihuitequiaya in cali in ijyecal, huan ma yoje amo xitinic in cali, pampa in lacal quichíac pani in tel hué. 26 Huan aqui yes quicaquis in nolamaxtilisli huan ma yoje amo quichía quinami quijtúa unca quinami se lacal hual amo quimati. In lacal quichíac icali pan xalipan. 27 Huetziaya chicahuac in quiahuil huan lejcuc in al pin atenco hué. Toyajtataya, huan ijyecaya chicahuac. Quihuitequiaya in cali in ijyecal huan xitinic in cali huan ¡cataya xitinilisli tetzcuinuc quiman huetzic!
28 Huan quiman laquisac quijtuc Jesús in lamaxtilisli, moitaje ca lamajtilisli niman míac in lacalera pampa quinmaxtiaya innojen. 29 Cataya pampa yihual quinmaxtiaya quinami se hual quipía lahueliltilisli pa lamaxtis yoje. Yehuanten amo quijtuloaya pampa yahuiaya lamaxti yoje. Amo lamaxtiaya quinami yehuanten hual quimaxtiloaya inminlajtol in judíos. Yihual quinmaxtiaya ca lahueliltilisli.