2
Pampa inon, ximocahuacan pa camo anquichías in amo cuali, amo xilacuajcuamanacan. Amo ximochihuacan quinami amo anunca pa yoje lacames anmitzitasi cuali. Amo xicualanican quiman anquita in hual oc sequin quipialo huan amhuanten amo anquipía, amo xilahuejuecaltican. Xiyén (Xiyecan) quinami xolomes hual quipía nadita lacatije. Yehuanten quinequilo leche ca lanequilisli chicahuac pa yoje huil moscaltisi. Yoje, amhuanten xicnequican míac ilajtol Dios hual amo anmitzcuajcuamana. Ilajtol Dios unca pa amhuanten quinami leche unca pa in xolomes. Yoje, pan ipampa ilajtol Dios anquimaztías míac quinami yihual anmitzquixtía pa camo anpolehuis. Quema, pampa anquimati in Tata Jesucristo unca niman cuali, jan quinami anquimati len tijcuas unca cuali quiman anquilalía pa anmocamac.
Cristo unca quinami se tixcali yultica
Huan anhualac amhuanten ca in Tata Jesucristo mas que in oc sequin amo quinequije hualaje ca yihual. Ma yoje, Dios quilajtultic huan quilasojla in Tata Jesucristo. Yihual unca quinami se tixcali calica quichihualo se cali, mas que yihual unca quinami se tixcali hual yuli. Yihual yultica oc sejpa huan quimaca yulilisli oc sequin. Amhuanten nojen ancanac iyulilisli. Axcan anyultica pan ipampa yihual. Anunca quinami tixcalimes calica quichihualo cali. Ca in Tata huan ca amhuanten Dios quichíac len quinami se tiopan capa chantilo toyolo. Ca in Tata Jesucristo anunca quinami tixcalimes hual yulticate. Huan yoje tehuanten titiopistas hual Dios techlajtultic pa tictequipanuilisi. Tictequipanuililo ticmacaticate Dios quinami huendis hual toyolo quimacalo quiman ticlajlanilo. Noje tiquinchihuililo oc sequin innojen cuajcuali huan tiquijtulo quinami Dios unca hué. Huan cana cuali Dios mochi in tohuendi pampa ticneltocalo Jesucristo. Pampa inon, Dios ilajtol quipía lajcuiluli inon, quil:
Xiquita, niclalic pa Sión capa nichanti se lacal hual niquita quinami se tixcali hual niclajtultic.
In tixcali ipati míac, huan unca in tixcali calica nipehuas nicchías nocali.
Huan aqui quilalis ilaneltocalisli ca in tixcali amo quiman pinahuas pampa yoje quichíac.
Pampa in, Dios anmitzlasojla míac pampa anquilalía anmolaneltocalisli ca Jesucristo. Yehuanten hual amo quineltocalo Jesucristo cate quinami in lacames hual yahuiloaya quichihualo in cali huan amo quinequiloaya quichihualo ca se tixcali hual quinequiaya iteco in cali. Pampa in, Dios ilajtol quijtúa, quil:
Iteco in cali canac in tixcali hual amo quinequiloaya canalo yehuanten hual quichihualoaya in cali.
Quilalic capa quipiaje pa pehualosquiaya quichihualo in cali.
Huan noje quijtúa ilajtol Dios, quil:
Mocualantije ca yihual hual unca in tixcali calica nicchía nocali, unca quinami momañajtije ca in tixcali.
Amo quixtocaje ilajtol, amo quinequije quimatije len quinequiaya quijtu, unca quinami huetzije quiman momañajtije.
Quema, molalije pa camo quicaquisi ilajtol, amo quinequije quineltocaje. Huan quilalic Dios pa quinpanus yoje.
Moxtin hual cate iyaxca Dios cate huejueyenten huan tiopistas
Amhuanten anunca se lanechiculisli hual Dios quilajtultic pa anyes amo quinami oc sequin lacames. Amhuanten anunca tiopistas quinami huejueyenten, anunca lacames huan sihuames hual Dios moxiluilic pa quitequipanuilisi yihual. Quema, anunca lacames huan sihuames hual Dios quinpía pa anmoxtin anyes pa yihual. Dios anmitzpía pa amhuanten anlamachiltis pampa unca niman cuali mochi hual Dios quichía. Cataya yihual Dios hual anmitznotzac pa anquisas capa laticumac pa yoje ancalaquis pin lahuilisli, in lahuilisli hual anmitzmahuisultía ca niman míac momajtilisli. 10 Pa yina anyec lacames hual anmijxijxicunijme, axcan anunca ixolomes Dios. Pa yina amaqui anmitzicnilini. Axcan Dios anmitzicnilía.
Anyuli pa anquitequipanuilis Dios
11 Lasojli nocnían, anchantitica capa yehuanten hual amo quineltocalo Dios, huan anmocajtica pa inminlali. Annimitzilía, ca mochi noyolo, ximijcuanican pa camo ancayas capa mochi hual anmitztilanilía anmoyolo pa anquichías len amo cuali hual anmocuerpo (anmonacayo) anmijchihualtía. In amo cuali hual quinequi quichía se icuerpo amo mocahua pa quicocoltis iyulilisli. 12 Huan annimitzilía pa anyultías cuali mojmosta. Yoje yehuanten capa anchantitica quitasi pampa unca cuali quinami anyuli. Huan anmitzcocolilo, quijtuticate pampa amhuanten anquichijtica amo cuali. Ma yoje quitasi in cuali hual anquichijtica. Yoje quilisi Dios lajtomes huejué pan in tonali quiman Dios hualas pa quinlajlanis quinami yuliloaya quiman cataloaya pan lalticpan.
13 Xiclalican pa anmoyolo pa anquineltocas mochi in lajtomes hual quichihualo in huejueyenten, pampa in Tata quixtoca pa anquichías yoje. Xicneltocacan in hué pampa yihual unca in niman hué. 14 Xicneltocacan in laꞌajuani hual in hué quilalía pa quinmacas lacocoltilisli yehuanten hual quichihualo len amo unca cuali, huan pa laquetzas cuali inahuac yehuanten hual quichihualo cuali. 15 Yoje quinequi Dios, pampa sinda anquichía len cuali, yehuanten hual amo laijnamiquilo cuali huan yehuanten hual quimatilo amo huil quijtulo nindeno amo cuali anmonahuac amhuanten.
16 Amhuanten anunca lamacahuali, yajmo anunca Satanás itequipanujquimes lailpili pa yihual anmijchihualtis. Xiyulican quinami lacames lamacahuali. Ma yoje, jan pampa anunca lamacahuali, amo xiquijtucan pampa huil anquichía len amo cuali. Amo anunca lamacahuali pa anyulis anquichijtica yoje. Ancataya lamacahuali pa anyulis quinami Dios itequipanujquimes. 17 Xiquinlasojlacan moxtin, xiquinlasojlacan anmocnían hual quineltocalo Jesucristo, xicmatican ximomajtican ilaixpan Dios, xicmatican ximomajtican ilaixpan in hué.
In lanextilisli hual quijtúa quinami Cristo panuaya lacocoltilisli
18 Amhuanten hual anunca tequipanujquimes hual amo anmitzlaxlahuilo, xiclalican pa anmoyolo pa anquineltocas anmotecojuan. Xiclalican pa anquinneltocas ca mochi anmomajtilisli. Huan amo xicayacan yoje jan ca in tecojuan san hual cate cuali ca amhuanten huan amo anmitztequipanultilo chicahuac. Quema, xicayacan yoje ca in tecojuan hual cualancudos. 19 Sinda anpanúa lacocoltilisli pan ipampa amo cuali hual amo anquichíac, Dios quita cuali sinda anmopepenialtía pa anpanus inon pampa anquimati anunca Dios ixolomes. Inon anquimati pan ipampa anmolajmatilisli pa anmoyolo. 20 ¿Quinami anmitzpalehuía amhuanten sinda anmopepenialtía pa anpanus lacocoltilisli quiman anquichía laijlaculisli? Amo anmitzpalehuis. Ma yoje, sinda anquichía cuali huan pampa in anmitzcocoltisi huan anmopepenialtía pa anquipanus, cuaquín inon Dios quita cuali. 21 Unca pampa anmitznotzac Dios pa anyulis anquichijtías yoje, jan quinami quichíac Cristo. Yihual panuc lacocoltilisli pa amhuanten, yoje anmitzcahuilic se lanextilisli pa amhuanten ancanas in ojli hual canac yihual. 22 Cristo amo quiman quichíac laijlaculisli huan amo quiman mocaquic quistica pa icamac se lajtol hual lacuajcuamanaya. 23 Quiman yehuanten quihuejuecaltije Cristo, yihual amo quinhuejuecaltic yehuanten. Panuc lacocoltilisli, yihual amo quinmilic, quil: “Nehual nimolacuepilis ca amhuanten.” No, yihual quilalic pa imajmajuan Dios inon hual panujtataya pampa Dios quimati quinchihuilía yehuanten quinami quinmahuilúa. Yihual quilía ca melahualisli len monequi quipanusi pampa quichihuaje laijlaculisli. 24 Jesucristo canac ilacocoltilisli tolaijlaculisli, canac pan yihual icuerpo (inacayo) iyaxca. Yoje quihuicac tolaijlaculisli pin cuahuil capa miquic, quinami quihuicalo se huendi pa capa quilalilo huendis. Quema, yihual miquic pin cuahuil pa yoje tehuanten tiyulisi ticchijticate cuali, pampa axan yajmo tiyulisi ticchijticate laijlaculisli. Quinchihuaje sahuames capa quihuitequije Cristo. Huan pampa yoje mopepenialtic yihual, tehuanten ticate laquixtili pa camo tipolehuisi pampa ticchihuaje in laijlaculisli. Unca quinami techpajtic tolaijlaculisli. 25 Quema, amhuanten ancatani quinami borregos hual mopolujtinemiloaya. Axcan anmocuepac ca yihual hual anmitzlachilía. Yihual unca anmolachiani amhuanten, yihual Jesucristo.