3
Yoje monequi pa yulisi yehuanten hual monamictilo
Noje amhuanten sihuames, ximomacahuiltican pa anquineltocas anmolahuicalhuan pa quipiasi in lahueliltilisli hual unca inminyaxca. Xicchihuacan inon pampa sinda sequin amo quineltocalo Dios ilajtol, cuajnesi quineltocasi quiman quitasi quinami cuali anyuli amhuanten inminsihuahuan mas que amhuanten amo anquinmilía Dios ilajtol. Quema, cuajnesi anquinneltocaltis quiman quitasi quinami cuali amhuanten sihuames anyuli inminlaixpan huan quinami anquimati anmomajtía inminyampa. Amo monequi pa anquijtus pa anmoyolo mojmosta quinami anmochijchihuilis cualtichin. Ma annimitznextili len nicnequi niquijtúa: Amo xicchijchihuacan anmotzondi lailpili pa yoje nesis ipati. Huan amo xiclalican míac anillos huan zarcillos huan collares huan maquislimes huan míac hual unca lachihuali ca oro. Huan amo ximolaquentican ca tzotzomajli calica anquinmitaltitinemis moxtin. Xiyulican cuali pa anmoyolo hual unca lalatili. Se hual quipía iyolo quinami inon quipía len cualtichin hual amo quiman lamis. Huan pa ilaijnamiquilisli amo jan ajnaxcan mocualantía. Dios quita niman cuali se hual quipía yoje iyolo. Yoje yulinijme in sihuames pa yina, yehuanten hual Dios quinlajtultic pa quitequipanuilisi. Quimatinijme pa inminyolo pampa Dios yahuiaya lami quichía inon hual quijtuc, huan yoje mochihuanijme cuali pa inminyolo. Quimacahuiltinijme pa quinlaicanalosquiaya inminlahuicalhuan huan quimatinijme momajtilo inminyampa yehuanten. Sara quimatini momajti iyampa ilahuical Abraham, quinotzani “notata”. Huan anmochía quinami Sara ixolomes sihuames sinda anquichía cuali quinami yihual quichihuani. Yoje amo monequi pa anmomajtis quiman anmijchihuilisi len amo cuali.
Huan jan yoje, amhuanten in lacames, xichantican cuali ca anmosihuahuan. Xiyulican anquinlasojlatica pampa yehuanten amo chijchicahuac quinami amhuanten. Huan monequi pa anquinchihuilis cuali quinami anmitznextilía anmolajmatilisli hual Dios anmitzmaca pa anmoyolo. Quema, xiyulican anquinlasojlatica yehuanten pampa yehuanten yalo quipialo in hual iyaxca Dios jan quinami amhuanten. Quema, anmoxtin anquipía in cuali hual san Dios huil anmijchihuilía hual unca yulilisli hual amo quiman lamis. Huan yojque, sinda anyuli anquinpixtica lasojlalisli pa anmosihuahuan, cuaquín amo cayas nindeno hual anmijtzacuilis quiman yes anquilajlantica Dios.
Yehuanten hual panulo lacocoltilisli pampa quichihualo len unca cuali
Ma annimitzili jan oc se lajtol. Xicayacan anmoxtin ca se lajtulisli san. Quema, quiman oc sequin quipialo paquilisli, cuaquín xicpiacan paquilisli ca yehuanten. Sinda chocaticate pampa quincocúa inminyolo, cuaquín xiquinchoquilican, xicchihuacan quinami yehuanten. Xiquinlasojlacan anmocnían, xilaicnilican míac, huan ximoitacan quinami lacames huan sihuames tijtipichin. Amo ximolacuepilican len amo cuali, huan amo xilacocolican quiman anmitzcocolilo. Dios quinequi pa anlajtus cuali inminahuac yehuanten. Xicchihuacan yoje, pampa Dios anmitznotzac pa anyulis anquichijtica yoje. Sinda anyuli anquichijtía inon, cuaquín anquipías in hual iyaxca Dios toTajtzin, anmijchihuilis cuali. 10 Quema, pampa yoje quijtúa Dios ilajtol, quil:
Yihual hual quinequi quipía yulilisli hual amo quiman lamis, huan quinequi quinmita tonalijmes cuajcuali nican pan lalticpan,
monequi pa camo quimacahuiltis inejnepil pa quijtus len amo cuali.
Ma camo lacuajcuamana pan ipampa len quijtúa. 11 Ma mocahua pa quichías len amo cuali, ma quichía len cuali.
Ma quitemu quinami huil yulis ca mosehuilisli pa iyolo, ma motolini pa yulis yoje.
12 Pampa mojmosta quiztica Dios aquinojen quichijticate len cuali, huan yihual quincaqui quiman quilajlanticate.
Ma yoje, aquinojen quichihualo amo cuali in Tata quinmixcomaca amo quinmiztica cuali.
13 Ma annimitzlajlani inon: ¿Aqui yahui anmijchihuilía amo cuali pampa mojmosta anyuli anquichijtica cuali ca mochi anmochicahualisli? Amaqui yahui anmijchihuilía amo cuali hual amo quiman lamis. 14 Ma yoje, sinda cuajnesi anpanuaya lacocoltilisli pampa anquichijtica cuali, cuaquín Dios anmijchihuilis cuali. Pampa in, xicpiacan paquilisli sinda anpanúa lacocoltilisli. Amo ximomajtican inminlaixpan yehuanten pampa huil anmijchihuilisi len tetzcuinuc. 15 Monequi pa anlajtus pa anmoyolo quinami Dios quilajtultic in Tata Cristo pa yes iteco anmoyolo. Ximochijchihuacan mojmosta pa huil anmonapatis ca yehuanten hual anmitzlajlanilo leca anquichixtica pa anmitzquixtis Cristo pa camo anpolehuis. 16 Ma yoje, ximonapatican ca lajtol cuali, amo xiquinmajuacan. Xilaquetzacan anmomajtitica ilaixpan Dios quiman anquinlaquetzilijtica quinami Cristo techpalehuía. Xicpixtiacan cuali anmolajmatilisli pa anmoyolo hual Dios anmitzmaca pa anquimatis len unca cuali. Huan sinda mocahuas cuali anmolajmatilisli, cuaquinon pinahuasi yehuanten hual anmitzcocolilo huan laquetzalo amo cuali inahuac quinami cuali anyuli anquineltocatica Cristo. 17 Sinda quinequi Dios pa se panus lacocoltilisli pampa quichijtica cuali, inon unca niman cuali. Amo quiman yesquiaya cuali sinda quipanúa lacocoltilisli pampa quichíac amo cuali.
18 Yoje, Cristo miquic sejpa, yihual hual amo quiman quichíac len amo cuali. Miquic pa yehuanten hual quichihualo mochi amo cuali. Inon Cristo quichíac pa techuicas ca Dios. Cristo in lacal yec lamictili huan miquic yoje icuerpo. Ma yoje, pa iyolo yec layuliltili huan axan yihual yajmo quiman miquis. Huan pa iyolo yajmo quiman yes laijcuanili pa camo cayas ca Dios. 19 Quiman miquic, Cristo noje uyac pan ipampa iyolo capa cataloaya latzacuali in ijyecames amo cuajcuali, cataloaya pin calijtic lachihuali pa yehuanten. Nepa yihual quinnahuatilic ilajtol. 20 Yehuanten in ijyecames molaliloaya ipan Dios, amo quineltocaloaya. Huan yihual Dios mopepenialtiaya ca inminlaijlaculisli, quinmacahuiltiaya yehuanten pa yultiasi amo quineltocaticate pan tonalijmes quiman quichijtataya Noé in arca. Cuaquín quintzacuac pa calijtic moxtin pa inminpolehuilisli. Ma yoje, pan ipampa in arca Dios quinquixtic pin ipolehuilisli in al jan se quesqui san, jan ocho (chicué) lacames huan sihuames. 21 Huan in al tehuanten huil tiquijtulo unca quinami in al quiman lacuayatequilo. Ca ilacuayatequilisli Jesús anmonextilía pampa anunca iyaxca huan yoje anunca laquixtili pin polehuilisli. In lacuayatequilisli amo unca pa anmijchipahuilis anmocuerpo. In lacuayatequilisli, quema, lanextía pampa neli anquilijtica Dios quinami anquinequi anyuli cuali quinami anmitznextilía anmolajmatilisli hual Dios quilalic pa amhuanten anmoyolo. Huan inon huil anquichía pampa Jesucristo yulic oc sejpa, quistataya capa cataloaya in mijquimes. 22 Yihual uyac pin cielo, nepa huan Dios huelitijticate. Yihual monotza pa quipías mochi tolasojlalisli. Huan moxtin in lanahuatinijmes pin cielo, moxtin hual quipialo lahueliltilisli huan moxtin hual quipialo chicahualisli pa huelitisi quipiasi pa quineltocasi.