4
Dios techueliltic pa tictequipanuilisi
Cristo panuc lacocoltilisli quiman yec lacal nican pan lalticpan. Pampa in, amhuanten noje xilajtucan pa anmoyolo quinami Cristo huan yojque ximochicahualtican pa anpanus lacocoltilisli. Aqui hual panuc lacocoltilisli pa icuerpo yajmo quipía laijlaculisli huelitijtica pa icuerpo. Yoje, yajmo anyulis anquinectica anquichía len quinequilo quichihualo yehuanten hual amo quineltocalo Jesucristo. Axan anyuli quinami Dios quinequi, pa mochi tonalijmes hual anmitzcahuilía pa anyulis pan in lalticpan. Quema, pampa anyuliaya míac tonalijmes quiman anquichihuani amo cuali quinami quinequilo yehuanten hual amo quineltocalo Dios. Axcan, anlamic ca in. Amhuanten yajmo xiyulican anquinectinemi ancana sihuames o lacames. Amo xicnectinemican ancana len hual amo anmoyaxca. Amo xilahuanacan, amo xinejnentinemican antzajtzitinemi pin lajcotiyan quinami lahuanquimes. Amo xiacan pin fiestas (ilhuimes) pa anlacuas míac huan pa anlaunis huan cuaquín anlahuana. Amo xicunican len pa anlahuanas huan amo xiacan capa quinmolancuacuetzililo inminlaixpan monos. Nepa quichihualo len niman amo cuali, pampa inon amo unca quinami quijtúa Dios ilajtol. Yajmo anquichías yojque. Huan yehuanten anmitzitalo ca lapolulisli pampa amhuanten yajmo anquinequi anquichía quinami anquinequini. Yajmo anejsehuía ca yehuanten pa anquichías len niman amo cuali quinami yehuanten. Huan pampa in anmitzhuejuecaltilo. Ma yoje, pampa inon, yehuanten quipiasi pa quinanquilisi Dios pa inminlaijlaculisli. Dios unca lalalili mojmosta pa quinmilis in lacocoltilisli hual quipialo pa panusi yehuanten hual yulticate huan hual micticate. Pampa inon, quinlamachiltije in lamachiltilisli cuali ca yehuanten hual mictataloaya, pa yoje quinami quimatoca inminyolo huil yuli quinami yuli Dios, mas que pin lalticpan yelosquiaya latilanili pa panusi lacocoltilisli jan quinami moxtin lacames.
Ajsitihuala in tonali quiman mochi lamis. Pampa in, xicmatican quinami monequi pa anhuelitis mochi sejse pa yihual ihuían. Xilaijnamiquican cuali pa anquimatis quinami Dios quinequi pa anquilajlanis. Ma yoje, mochi innojen lajtomes amo monotzalo yoje míac quinami monotza inon: Monequi pa anyulis anmolasojlatica se huan oc se ca mochi anmochicahualisli, pampa aqui hual lalasojla quipujpuhua míac inminlaijlaculisli. Noje Dios quipujpuhua míac ilaijlaculisli yihual hual quinlasojla oc sequin. Huan anmocnían hual quineltocalo Cristo, xiquinnamiquican ca paquilisli quiman hualalo pa anmochan. Amo xiquijtutinemican pampa yehuanten anmitzmacalo tequil. 10 Mochi sejse ca amhuanten canac len ilahueliltilisli Dios. Xictequipanucan in lahueliltilisli pa anmopalehuis se huan oc se capa amhuanten. Quema, Dios tejchihuilía niman míac cuali, huan Dios techmaca in lajtol pa tictequipanusi cuali mochi in cuali hual tejchihuilic. 11 Yoje, sinda Dios quimacac lahueliltilisli se pa lajtus cuali, ma yén (yecan) ilajtomes yihual quinami Dios ilajtol. Sinda se latequipanuilía, ma latequipanuili quinami quipía chicahualisli hual Dios temaca. Huan mochi hual anquichía, xicchihuacan yoje pa moxtin quitasi pampa Dios quipía chicahualisli hué. Inon quitasi pan ipampa quinami Jesucristo unca capa amhuanten. Ma camo mocahua pa quipías Dios ichicahualisli hué huan ilahueliltilisli pa huelitis. Yoje ma ye.
Quinami in laneltocanijmes panulo lacocoltilisli
12 Lasojli nocnían, sinda anmitzajsis tonalijmes quiman anpanúa lacocoltilisli, amo xiquijtucan pa anmoyolo pampa amo monequi pa anmitzpanus len quinami inon sinda anmococúa quinami anmitzcocoltisquiaya tixuxli. In unca se lanextilisli hual Dios anmitztilanilic pa quimatis sinda neli anquineltoca. Pampa in, amo xiquijtucan quinami cataya len hual amo anquimati leca anmitzpanujtica. 13 Yes cuali pa anquipías paquilisli pampa anpanujtica in nadita o míac lacocoltilisli hual unca quinami Cristo quipanuc. Yoje, anquipías niman míac paquilisli noje quiman hualas Cristo oc sejpa pan lalticpan ca mochi ichicahualisli huan laixpelalisli hué. 14 Sinda anunca lahuejuecaltili pampa anquineltoca Cristo, yoje anquipixtica paquilisli. Anquipía mochi hual anquinequi pa anmoyolo, pampa Dios iEspíritu huan ilaixpelalisli huan ichicahualisli mosejtica pa anmoyolo. 15 Ma yoje, ximoiztiacan pa camo quiman cayas se ca amhuanten lamictini o laxtequini o se hual quichía len yes hual unca elehuis. Huan ma camo caya se ca amhuanten hual latilantinemi capa amo unca iyaxca pa latilanis. Sinda se panúa lacocoltilisli pampa quichía len quinami innojen, cuaquín cahuilúa pa panus lacocoltilisli. 16 Ma yoje, sinda se panúa lacocoltilisli pampa quineltoca Cristo, ma camo pinahua. Cayasquiaya niman cuali pa yoje quichihuilis pa Dios yes laitali niman hué huan cualtichin pampa in se quineltoca Jesucristo huan yuli quinami Cristo quinequi.
17 Monequi pa anquichihuilis pa Dios yes laitali hué pampa ajsije tonalijmes quiman Dios pehua quinchihuilía len quinmahuilúa yehuanten hual quinlajtultic pa yihual ihuían. Huan sinda Dios pehua ca tehuanten pa tejchihuilis quinami techahuilúa, cuaquín ¿len quinpanus yehuanten hual amo quineltocalo Dios ilamachiltilisli cuali quiman Dios quinchihuilis quinami quinmahuilúa? Yihual quincocoltis niman chicahuac. 18 Huan sinda ca nadita amo yesquiaya laquixtili pin polehuilisli yehuanten hual yulilo quichijticate quinami Dios quinequi, cuaquín ¿len quipanus se hual amo quixtoca ilajtol Dios huan mojmosta yuli quichijtica len amo cuali?
19 Pampa in, yehuanten hual panulo lacocoltilisli pampa Dios quinequi pa yoje yes, monequi pa yehuanten motemacasi ca Dios hual quinchíac. Quema, ma motemacacan ca Dios pa yihual quinlachilis huan yehuanten ma yultiacan quichijticate len unca cuali. Dios, quema, quichijtías in hual quijtúa pampa yahui quichía.