14
Inmincantadita (inmincuical) in 144,000
Cuaquinon nilachíac huan ¡xiquitacan! Pani in loma (tepetzindi) Sión moqueztataya in Borreguito, in hual neli unca in Cristo. Huan ca yihual cataloaya ciento cuarenta y cuatro mil lacames hual quipialoaya lajcuiluli pa inmintzontecon pa pani inmixtololojmes itoca in Borreguito huan itoca iTajtzin. Huan nijcaquic se lajtol pin cielo, xahuanic quinami míac alimes huan quinami comunilisli chicahuac. Huan noje cataya in lajtol quinami inminlatzotzonalisli lacames hual quintzotzonticate inminarpas. Huan cantaruloaya (cuicaloaya) se cantadita (cuical) yancuic inminlaixpan in icpali hual laixpelaya huan in nahuenten yulijquimes huan in veinticuatro abuelojmes. Amaqui huil monextilic quicantaruc (quicuicac) in cantadita sinda amo yec se ca in ciento cuarenta y cuatro mil lacames. In Borreguito laxlahuic pa yesi iyaxca, quinquixtic capa moxtin hual cate pin lalticpan. Yehuanten cate lacames hual amo moijlacuje ca sihuames pampa amo quiman moniluje ca sihuames. Yehuanten cate hual aquinojen quitocalo in Borreguito ca cajcapic yes yahuis. Yehuanten Cristo quincuhuac capa yes yehuanten cate pin lalticpan. Cate mochi pa Dios huan pa in Borreguito. Cate quinami cataya jan pa Dios san in miahuimes hual canaje yehuanten in israelitos pa yina quiman quipehualtinijme in lapixcalisli. Huan amo quiman huil quijtúa se pampa yehuanten islacatije pampa ca yehuanten amo quita Dios nindeno hual amo unca cuali.
Ilanahuatilisli in ye ilanahuatinijmes in cielo
Cuaquinon niquitac oc se ilanahuatini in cielo palantataya lajco pin cielo quinnahuatijtataya yehuanten hual chantilo pan lalticpan in lamachiltilisli cuali hual amo quiman mocahuas pa cayas. Quinnahuatijtataya pa mochi inminlalimes lacames huan mochi yehuanten hual amo cate míac, huan lacames hual lajtulo mochi lajtomes, quema, moxtin lacames. Quijtuaya ca lajtol chicahuac:
—Ximomajtican ilaixpan Dios ca lasojlalisli, huan xiquilican lajtomes huejué, pampa ajsic in tonali quiman yihual quintilanis pa yajmo cayasi ca yihual yehuanten hual amo quineltocalo. Quema, xicmolancuacuetzilican yihual hual quinchíac in cielo huan in lalticpan huan in al huejcalan huan innojen iixtololojmes in alimes.
Quitocaya in ilanahuatini in cielo oc se ilanahuatini in cielo, quijtuaya:
—Yajmo huelitía Babilon, in caltilan hué. Moijlacuc, axan moijlacuc. Yehuanten pin Babilón hual huelitije quinchihualtije moxtin lacames pin lalimes pin lalticpan, quinchihualtije amo cuali lacames ca sihuames hual amo inminsihuahuan, quinchihuaje quinami lahuanquimes hual amo quimatije len quichihualoaya, quinequi quijtúa, quinmolancuacuetzaltilic oc sequin dioses.
9-10 Huan oc se ilanahuatini in cielo quitocac in ilanahuatini in cielo huan quijtuaya ca lajtol chicahuac:
—Sinda se quimolancuacuetzilis in yulijquil temajquil huan imono, huan quipías ilanextilisli pa itzontecon pa pani iixtololojmes o pa ima, cuaquín yihual mococus míac pan ipampa Dios icualanilisli. Cayas quinami Dios quitoyahuilis pajli chichic huan tetzahuac pa quicuniltis ca itapalquita Dios, hual quinequi quijtúa yihual panus icualanilisli. Huan cayas lacocoltili ca tixuxli huan azufre inminlaixpan Dios ilanahuatinijmes chijchipahuac pin cielo huan ilaixpan in Borreguito. 11 Huan amo mocahuas pa moajcoquis ipogli inminlacocoltilisli hual chichinahuía. Amo mosehuisi yihualitonali pa semilhuil huan pa layúa yehuanten hual quimolancuacuetzililo in yulijquil temajquil huan imono. Yehuanten cate hual quipialo in ilanextilisli itoca in yulijquil temajquil. 12 Nican cate lajtomes hual quinmililo Dios ilacames pa mopepenialtisi pa panusi lacocoltilisli. Yehuanten cate hual aquinojen yulilo quichijticate quinami quijtúa Dios ilajtol huan yulilo quilalijticate inminlaneltocalisli ca Jesús.
13 Huan nijcaquic se lajtol pin cielo nechiliaya:
—Xiquijcuilu inon: “Axcan huan pa mochi tonali quipiasi paquilisli yehuanten hual miquisi ca inminyulilisli inahuac in Tata.” Quema, quijtúa in Espíritu, yoje mosehuisi, pampa lamije quichihuaje inmintequipanulisli. Huan quintocas pa cayas ca yehuanten pin cielo ilaxlahuilisli inmintequipanulisli.
In lapixcalisli pan in lalticpan
14 Cuaquinon nilachíac huan ¡xiquitacan! Cataya se mextemil iztatataya huan se quinami ilacal in cielo yehuatataya pani in mextemil, quipiaya pa itzontecon se yahuali lachihuali ca oro huan pa ima quipiaya se teposli latequi calica yahuiaya lapixca. 15 Huan quisac pin tiopan pin cielo oc se ilanahuatini in cielo huan quinotzac ca lajtol chicahuac yihual hual yehuatataya pani in mextemil, quilic:
—Xicxilani moma ca in teposli pa tilatequis, pampa ajsic in tonali pa tilatequis. Axan chicahuayac pa tilapixcas in lalticpan.
16 Cuaquín yihual hual yehuatataya pani in mextemil quitemuhuic iteposli latequi pa latzindan pan lalticpan huan yoje quitequic ilapixcalisli pin lalticpan.
17 Cuaquinon quisac pin tiopan pin cielo oc se lanahuatini huan yihual noje quipiaya se teposli latequi. 18 Huan quisac capa quilalilo in huendis oc se ilanahuatini in cielo, yihual in lanahuatini hual quipía lahueliltilisli ca tixuxli. Quinotzac ca lajtol chicahuac yihual hual quipiaya in teposli latequi, quilic:
—Xicxilani momajma ca in teposli latequi, xiquinpejpena inminmajmitas ilaquilyo in uvatilan pin lalticpan, pampa chicahuayaje in uvatilan.
19 Cuaquín quitemuhuic in lanahuatini iteposli latequi pin lalticpan huan quipejpenac ilapixcalisli in uvas pan lalticpan, huan quinlasac mochi in majmitas pin capa quintelicsalo in uvas pa quisas iayo. In quinequi quijtúa iayo uvas unca quinami esli. Huan quisas iesli yehuanten hual quichihualo amo cuali pampa Dios cualantica ca yehuanten. Quintilanis capa yesi lacocoltili. 20 Capa quintelicsalo in uvas cataya pa quiahuac in caltilan Jerusalén. Huan quisac iesli in uvas capa quitelicsaloaya. Moajcoquic huan ajsitihualac in esli pa pani, ajsic pa inminlatilanalonijmes in caballos huan totocac huejca pa quinami trescientos kilómetros.