13
In ome yulijquimes temajquimes
Huan niquitac se yulijquil temajquil majcoctataya pin al huejcalan. Quimpiaya majlacli (diez) icuacuas huan chicome (siete) itzontecon. Huan quinpiaya majlacli yahualimes lachihuali ca teposli pani icuacuas. Cataya pan innojen siete itzontecon se itoca hual quihuejuecaltic Dios. Huan in yulijquil temajquil hual niquitac yec quinami se tecuani, icxihuajmes quinami icxihuajmes se oso. Huan icamac cataya quinami icamac se león tzondiudo. Huan in cuhual temacac ichicahualisli huan iicpali capa huelitía huan quimacac lahueliltilisli hué in yulijquil temajquil. Se itzontecon nesiaya quinami quipiaya se latzontequilisli calica cataya lamictili, huan ma yoje, in latzontequilisli calica miquic itzontecon cataya lapajtili. Huan moxtin yehuanten pin lalticpan quitocaloaya in yulijquil temajquil quiztataloaya yihual ca lamajtilisli. Lacames quimolancuacuetzililoaya in cuhual hué pampa yihual quimacac ilahueliltilisli in yulijquil temajquil. Huan quimolancuacuetzililoaya in yulijquil temajquil, quijtuloaya:
—Amo unca oc se quinami in yulijquil temajquil. Amaqui huil moana ca yihual huan quisulahua.
Huan canac in yulijquil temajquil lahueliltilisli pa quijtus lajtomes huejué pa yihual ihuían huan lajtomes hual quihuejuecaltilo Dios. Huan cataya lamacahuiltili pa quipiasquiaya lahueliltilisli pa cuarenta y dos (ompuhualihuanome) mesli (meses). Huan yoje quichihuac. Quilapuc icamac pa quijtusquiaya lahuejuecaltilisli inahuac Dios, quinhuejuecaltic itoca huan capa chanti, huan quinhuejuecaltic yehuanten hual chantilo pin cielo. Noje cataya lamacahuiltili pa moanas ca yehuanten hual iyaxca Dios huan pa quinsulahuas. Huan cataya lamacahuiltili pa quipías lahueliltilisli ca mochi lacames hual amo cate míac huan ca mochi lacames hual cate míac. Huan cataya lamacahuiltili pa huelitis pan mochi lacames hual lajtulo len yes lajtol, huan pa quipías lahueliltilisli pan mochi inminlalimes lacames. Huan moxtin hual chantilo pan lalticpan quimolancuacuetzilisi in yulijquil temajquil, quema, mochi lacal hual amo quipía lajcuiluli itoca pa iamal in Borreguito hual cataya lamictili. Nepa cate lajcuiluli inmintocajmes yehuanten hual in Borreguito quinyuliltic. Cataloaya lajcuiluli nepa quiman yihual ayamo quichíac in lalticpan huan in cielo.
Aqui hual huil lacaqui, ma quicaqui inon. 10 Aquinojen hual cate Dios ilacames hual quipialo pa cayasi laquitzquili pa cayasi latzacuali pa calijtic, cuaquín pa calijtic yas. Aqui hual quinmictía oc sequin, yihual quipías pa yes lamictili. Pampín, ma mochijchihuacan, pampa nican quipialo pa mopepenialtisi pa panusi inon. Huan noje nican monequi pa camo mocahuasi pa quilalisi inminlaneltocalisli ca Dios ilajtol.
11 Cuaquinon niquitac oc se yulijquil temajquil hual quisac pa laijtic itzindan in lalticpan. Quimpiaya ome icuacuas quinami se borreguito, huan lajtuc quinami se cuhual. 12 Canac mochi in lahueliltilisli hual quipíac in yulijquil hual quisac pin al huejcalan. Quema, in yulijquil hual quisac pin al huejcalan quimacahuiltic in yulijquil hual nesi quinami borreguito pa tequipanus ca ilahueliltilisli. Cuaquín in hual nesi quinami borreguito quinmolancuacuetzaltilic moxtin pin lalticpan in yulijquil temajquil hual quisac pin al huejcalan. In yulijquil unca hual itzontequilisli cataya lapajtili, in latzontequilisli calica cataya lamictili itzontecon. 13 Huan in oc se yulijquil temajquil quinchíac míac huejué hual quinmitaltisi ca lamajtilisli in lacames. Quema, quihuetziltiaya tixuxli pin cielo, hueztihualac pan in lalticpan ca in lacames lachixticate. 14 Huan pan inminpampa innojen, in lacames míac moitaloaya momajtitataloaya. In oc se yulijquil temajquil cataya lamacahuitili pa quinchías. Quinchihuaya mochi ca ipalehuilisli in yulijquil temajquil hual quisac pin al huejcalan. Yoje quincuajcuamanaya lacames pan in lalticpan. Quema, quinmiliaya pa quichihuasi se mono quinami in yulijquil hual quisac pin al huejcalan, quinmiliaya pa quimolancuacuetzilisi. Yoje quimahuisuloaya ca lamajtilisli in yulijquil hual cataya latzontequili pa miquis ca se teposli calica moanalo guaches, huan ma yoje yulic oc sejpa. 15 Huan in oc se yulijquil temajquil cataya lamacahuiltili pa quimacas ijyul in mono chicuenta in yulijquil temajquil pa yoje lajtus in mono. Huan cataya lamacahuiltili pa latilanis pa yesi lamictili moxtin hual amo quinequiloaya quimolancuacuetzililo in mono. 16 Huan amo inon san. Quinchihuiliaya pa quipiasi se lanextilisli pa ima cuali o pa itzontecon pa pani inmixtololojmes moxtin lacames huejué huan tijtipichin, hual quipialo míac o amo quipialo míac, tequipanujquimes hual itecojuan amo quilaxlahuilo huan tequipanujquimes hual quilaxlahuilo. 17 Yojque amo quimacahuiltisi pa lacuhuas huan lanamacas se sinda amo quipías in lanextilisli. In lanextilisli unca itoca in yulijquil temajquil o inúmero de itoca. 18 Monequi pa se quipías lajmatilisli pa quimatis len quinequi quijtúa inon. Sinda se quipía lajmatilisli ma quilamachía inúmero in yulijquil temajquil pampa unca se número hual lacames quimatilo. Unca seiscientos sesenta y seis (setzondimajlaclihuanyepuhualichicuase).