12
In sihual huan in xolol lacal huan in cuhual
Cuaquinon nesic pin cielo len lanextilisli hué calica Dios quinlachialtic lacames ca lamajtilisli ilachihualisli hué. Inon hual nesic yec se sihual lalaquentili ca in tonali huan ca in mesli itzindan icxihuajmes. Huan pani itzontecon quipiaya se yahuali lachihuali ca teposli ca doce luceros (silalimes). Yihual yahuiaya quilacatilti huan tzajtziaya ca in cocolisli pampa yahuiaya lacati ixolol. Umpa nesic pin cielo oc se len hué hual quinlachialtiaya lacames ca lamajtilisli. Xiquitacan, moitaya se cuhual hué huan chichiltic, quinpiaya chicome (siete) itzontecon huan majlacli (diez) icuacuas huan quinpiaya chicome yahualimes lachihuali ca teposli pani pa itzontecojmes. Huan ca ilamili quinmixpanac se lajco in silalimes (luceros) pa latzindan pin lalticpan. Yojque mocahuaje pin ilhuicac (in cielo) san omenten lajlajco ca mochi in silalimes hual nepa catanijme. Huan moquetzac in cuhual niman hué ilaixpan in sihual hual ixolol jan axcan yahuiaya lacati. Yahuiaya quitolu in cuhual in xolol quiman lacatisquiaya. Cuaquín quilacatiltic in sihual se xolol lacal huan in xolol lacal unca Cristo hual yahui huelitía melahuac huan chicahuac pa mochi in lalimes ca inminlacames pin lalticpan. Huan ixolol in sihual cataya laꞌajcoquili pa cayas ca Dios pa huelitisi huan yihual capa unca iicpali hual laixpela capa huelitía. Cuaquín choluc in sihual ca capic amaqui chantiaya. Nepa unca se lajcotiyan hual quichijchihuilic Dios capa yihual quipixtías in sihual pa mil doscientos sesenta tonalijmes.
Panuc inon, cataya moanalisli pin cielo. Miguel in lanahuatini niman hué quinlaicanaya ilanahuatinijmes pin cielo huan moanaloaya ca in cuhual hué. Huan moanaje in cuhual huan ilanahuatinijmes ca Miguel huan ilanahuatinijmes pin cielo. Huan cataloaya lasulahuali in cuhual huan ilanahuatinijmes, yajmo cataya capa mocahuasi yehuanten pin cielo. Cuaquín quilasaje pa latzindan in cuhual, in cuhual hual yulic pa yina huan yuli axan, unca latocayaltili in lili huan Satanás. Yihual quincuajcuamana moxtin yehuanten pin lalticpan. Quilasaje pa latzindan pin lalticpan huan quinlasaje ilanahuatinijmes noje ca yihual pa latzindan pin lalticpan.
10 Cuaquinon nijcaquic pin cielo se lajtol chicahuac quijtuaya:
—Axan ajsic in tonali quiman moxtin yehuanten hual iyaxca Dios cate mochi lamacahuali pa yoje Satanás yajmo huelitis ca ichicahualisli pan yehuanten. Axan ajsic in tonali quiman Dios huelitía ca ichicahualisli. Quema, ajsic in tonali quiman Cristo huelitis ca ilahueliltilisli. In unca pampa unca lalasali pa latzindan in se hual quinmotexpahuilijtica tocnían yihualitonali pa semilhuil huan pa layúa iyampa Dios. 11 Huan tocnían quisulahuaje in Satanás pan ipampa iesli in Borreguito hual toyahuic quiman miquic. Quema, quisulahuaje Satanás pan ipampa quinami lamachiltije quinami Cristo in Borreguito quinquixtilic pin ipolehuilisli inminlaijlaculisli. Quisulahuaje pampa amo mocahuaje pa quijtusi ilamaxtilisli in Borreguito, mas que yahuiloaya yelo lamictili. 12 ¡Xicpiacan míac paquilisli amhuanten in cielos huan moxtin hual chantilo nepa! Huan ¡axcan anyahui anpanúa niman míac lacocoltilisli amhuanten pan in lalticpan huan pin al huejcalan, pampa axan temuc ca amhuanten in lili cualantica chicahuac pampa quimati quinami quicahuilía jan nadita san pa yihual huelitis!
13 Huan quiman quitac in cuhual Satanás quinami yihual cataya lalasali pa latzindan pin lalticpan, cuaquín quitojtocac in sihual hual quilacatiltic in xolol lacal. 14 Ma yoje, Dios quimacac in sihual ome inastacapajmes in lanapatini hué (cuaujli) pa huil palantiasquiaya cholujtataya ilaixpan in cuhual pa yoje ajsisquiaya capa amaqui chantiaya. Nepa Dios quipixtías pa ye huan lajco xixihuil. 15 In cuhual mijsolac al pa icamac pa itepotzcon in sihual pa catoctitiasquiaya ca in míac al. 16 Huan in lalticpan quipalejtihualaya in sihual, tzayanic huan molapuc huan quitoluc in al hual mijsolac in cuhual pa icamac. 17 Pampa in, cualanic in cuhual ca in sihual huan mohuicac pa moanas ca yehuanten ixolomes in sihual hual quicahuilije. Yehuanten cate aquinojen hual quichihualo quinami quilía Dios ilajtol, huan lajtulo neli in hual melahuac inahuac Jesús. Huan in cuhual moquetzac pani ixalipan in al huejcalan.