11
In omenten hual quijtulo mochi melahuac inahuac Dios
Cuaquinon nechmacaje se lamachihualoni calica niahuiaya nilamachía. Cataya quinami icuahuil se ilachiani borregos. Huan nechilije:
—Ximoquetza huan xiclamachía itiopan Dios huan inon capa quilalilo huendis huan xiquinpuhua yehuanten hual quimolancuacuetzililo. Amo xiclamachía in lajcotiyan pa quiahuac in tiopan. Xijcahua in, pampa temacac Dios yehuanten hual chantilo pin lalimes, quitelicsasi pani icaltilan Dios hual unca Jerusalén. Quitelicsasi pa cuarenta y dos (ompuhualihuanome) mesli (meses). Huan yehuanten in omenten hual quijtulo neli nolajtol niquinmacas lahueliltilisli pa lajtusi pa nehual pa mil doscientos sesenta tonalijmes. Cayasi lacuejtili ca tzotzomajli huahuastic calica molaquentilo lacames quiman miqui se.
Yehuanten omenten quintocayaltilo in ome cuahuimes hual ilaquilyo cate olivos huan in ome tapalcames cuajcuajtic pa lahuilisli hual moquezticate ilaixpan in Tata hual huelitía pin lalticpan. Huan sinda se quinequis quincocoltis in omenten, quisas tixuxli pa inmincamac huan quichichinus moxtin inminlacocolinijmes. Quema, sinda se quinequis quinchihuilis amo cuali, yoje yes lamictili, amo huil moquixtis pa camo polehuisi. Quipialo in omenten lahueliltilisli pa quitzacuas in cielo (ilhuicac) pa camo quiahuis pin tonalijmes quiman lajtutiasi pa Dios. Huan quipialo lahueliltilisli pa quinpalasi in alimes pa mochihuasi esli. Huan quipialo lahueliltilisli pa quinlalilisi pan lalticpan mochi cocolisli. Quiman yes quinequisi quichihuasi yojque, cuaquín huil quichihuasi. Huan pan tonali hual laquisalo lajtulo pa Dios, cuaquín in yulijquil temajquil hual lejcus pa quisas pa quiahuac in huejcalan capa amo quiman huil cajsi se itzindan, yihual moanas ca in omenten huan quinsulahuas, quinmictis. Huan inminmijquimes innojen omenten mocahuasi lasticate pa iojli in caltilan hué capa quipiluje pin cuahuil inminTata. In caltilan quitocayaltilo Sodoma huan Egipto pampa inminyolo yehuanten hual chantilo pa in caltilan cate quinami inminyolojmes yehuanten hual yulinijme pa yina pin caltilan Sodoma huan pin lali Egipto. Pa ye huan lajco tonalijmes lacames hual chantilo pa mochi lalimes huan lajtulo mochi lajtomes quinmitasi innojen mijquimes huan amo lamacahuiltilo pa yesi lalalpachuli. 10 Huan yehuanten hual chantilo pan lalticpan quipiasi míac paquilisli huan laquetzasi huan yulisi ca niman míac paquilisli, momacasi len ipati. Quichihuasi yoje pampa in omenten ilajtunijmes Dios quincocoltije yehuanten hual chantilo pin lalticpan. 11 Ma yoje, quiman panusi in ye huan lajco tonalijmes, calaquis laijtic yehuanten se iijyul Dios iyulilisli, huan moquetzasi pa inmicxihuajmes. Huan momajtitiquisasi niman míac yehuanten hual quinmitalo. 12 Cuaquinon quicaquisi se lajtol chicahuac hual lajtúa pin cielo quinmilijtica:
—¡Xilejcucan ca niquic!
Huan lejculo pa in cielo pa se mextemil ca inmincocolinijmes quinmizticate. 13 Huan pa in nadita laulinic niman chicahuac huan huetzic se cali hual cataya ca mochi diez calimes pin caltilan. Huan chicome mil lacames hual moxtin quinmiximatije quinami motocaloaya miquije pan ipampa in laulinilisli. Huan in oc sequin hual mocahualoaya yulticate momajtiloaya niman míac huan quijtuloaya lajtomes huejué ca in Dios hual unca pin cielo.
14 Yoje panuje omenten ca in yeyenten lacocoltilisli. Xiquitacan. Amo huejcahuas ajsis in oc se lacocoltilisli huan ca inon cayasi in yeyenten lacocoltilisli.
Cate ca in lancaquetzaloni chicome hual quipitzaje
15 Cuaquinon quipitzac in lanahuatini ilancaquetzaloni huan ca in lamije lancaquetzaje in chicome ilanahuatinijmes in cielo. Quipitzac huan mocaquije lajtomes chijchicahuac pin cielo hual quijtuloaya:
Capa huelitilo yehuanten pin lalticpan axan mochíac capa huelitilo toTata huan iCristo hual quilajtultic pa yes in hué.
Huan yihual amo quiman mocahuas pa huelitis.
16 Huan molasaje pa inmixco pa quimolancuacuetzililosquiaya Dios in veinticuatro abuelojmes hual yehuatataloaya pani inmicpalimes hual laixpelaloaya. 17 Quijtutataloaya:
Timijsehuilo tehual toTata Dios hual ticpía mochi chicahualisli,
tehual hual tiunca huan ticataya huan ticayas.
Timijsehuilo pampa ticanac mochicahualisli hué huan tipehuac tihuelitic.
18 Yehuanten pin lalimes cualaniloaya chicahuac.
Ma yoje, tehual tihualac ca mocualanilisli pa tiquintilanis capa yesi lacocoltili.
Huan noje ajsic in tonali pa quiman tehual tiquintilanis huejca pa camo cayasi ca tehual yehuanten hual miquije, tiquintilanis ca capic amo quiman huil mocuepasi.
Huan ajsic in tonali pa quiman tiquinmacas laxlahuilisli motequipanujquimes, yehuanten molajtunijmes huan molacames huan yehuanten hual quimatilo momajtilo molaixpan tehual,
in lacames huejué huan in lacames tijtipichin.
Huan ajsic in tonali pa tehual tiquintilanis capa cayasi lacocoltili yehuanten hual quijlacuje in lalticpan.
Tiquintilanis capa amo quiman huil mocuepasi.
19 Cuaquinon Dios quilapuc itiopan pin cielo (ilhuicac). Huan in latzacuali capa cajcoquía ilajtulisli lajcuiluli moitac calijtic itiopan pin cielo. Huan lapelantataya huan cataloaya xahuanilisli chicahuac huan míac comunilisli huan se laulinilisli. Huan noje huetziaya tisihuil etic.