10
In ilanahuatini in cielo hual quipiaya in amatzindi
Cuaquinon niquitac oc se ilanahuatini in cielo niman chicahuac quistihualaya pin cielo huan temuc. Quiyahualujtataya se mextemil, cataya se cosamalol ca pani itzontecon, huan iixco nesic quinami in tonali, huan icxihuajmes nesiloaya quinami cuajmaxali milintataloaya. Quipiaya se amatzindi lapalahuali pa ima. Quilalic icxían cuali pani in al huejcalan huan icxían amo cuali pani in lali. Huan lanotzac ca lajtol chicahuac, cataya quinami tzajtzi se león. Quiman tzajtzic, comunije chicome comunilisli. Huan quiman comunije in chicome comunilisli, niahuiaya niquijcuilu len quijtuje. Huan jan axcan nijcaquic se lajtol pin cielo quijtuc:
—Amo xicmacahuilti pa lacames quimatisi len quijtuje in chicome comunilisli, amo xiquijcuilu.
Huan cajcoquic pa in cielo ima in ilanahuatini in cielo hual niquitac moqueztataya pani in al huejcalan huan pani in lali. Huan quijtuc ca lajtol hual amo mopala, quijtuc ca itoca yihual hual amo mocahua pa yulis, yihual hual quinchíac in cielo huan mochi hual unca pin cielo. Huan quinchíac in lalticpan huan mochi hual unca pin lalticpan. Huan quinchíac in al huejcalan huan mochi hual unca pin al huejcalan. Quema, quijtuc ca lajtol hual amo mopala, quil:
—Yihual Dios yajmo yahuiaya huejcahua. Axcan pan innojen tonalijmes quiman quipitzas ilancaquetzaloni in lanahuatini hual quilamis in lapitzalisli, mochi inon inahuac Dios huan ilajtol lamis mochías. Lamis mochías mochi inon hual ayamo quimatiloaya lacames, mochi inon hual Dios quinmachiltilic ilajtunijmes hual quitequipanuilinijme pa yina.
Cuaquinon, in lajtol hual nijcaquic pin cielo nechnotzac oc sejpa, nechilic:
—Xía xicana in amatzindi hual quipalajtica pa ima in ilanahuatini in cielo hual moqueztica ipan in al huejcalan huan ipan in lali.
Cuaquinon níac ca in ilanahuatini in cielo huan niquilic pa nechmacasquiaya in amatzindi. Huan nechilic:
—Xicana huan xijcua. Cayas chichic pa moyolo, huan cayas tzopelic quinami néculi laijtic mocamac.
10 Cuaquinon nicanac in amatzindi hual quipiaya pa ima in lanahuatini huan nijcuac. Cataya tzopelic quinami néculi pa nocamac, huan quiman nilamic nijcuac cataya chichic pa noyolo. 11 Huan nechilic:
—Ticpías pa ticlamachiltis oc sejpa len Dios quijtúa. Ticlamachiltis inminyampa míac lacames hual chantilo cajcapa pin lalticpan. Ticlamachiltis pa inminlalimes lacames. Huan ticlamachiltis capa cate yehuanten hual lajtulo míac oc sequin inminlajtomes. Huan ticlamachiltis inminyampa huejueyenten.