9
Cuaquinon oc se in chicome ilanahuatinijmes in cielo quipitzac ilancaquetzaloni, huan niquitac se lucero hual quistihualac pin cielo huan huetzic pan in lalticpan. Huan nepa pin cielo quimacaje in lapuhualoni pa quilapus in coyunquil hual ajsi pa in huejcalan hual amo quiman cajsi itzindan. Quilapuc in coyunquil hual huejcalan hual amo quiman huil cajsi itzindan, huan pin coyunquil quisac len hual nesiaya quinami pogli, cataya quinami ipogli se tixuxtilan hué. In quinami pogli quilaticumactic in tonali. Yajmo huil moitac in tonali huan ilahuilisli pan ipampa in quinami pogli hual quisac pin coyunquil. Cuaquinon quisaloaya pin pogli chapulimes huan yehuanten temuje pani in lalticpan. Quipialoaya lahueliltilisli pa latzopinisi ca pajli hual quinami quipialo culomes pan lalticpan. Quinmilije pa camo quicocoltisi in sacal pan lalticpan o len pacholi xuxuctic o len cuahuil. Jan cataloaya lamacahuiltili pa quincocoltisi lacames hual amo quipialoaya Dios ilanextilisli pani inmixco. Momacahuiltiloaya in chapulimes pa quincocoltisi lacames pa macuili mesli. Ma yoje, amo cataloaya lamacahuiltili pa quinmictisi. Huan inminlacocoltilisli cataya quinami ilacocoltilisli se culol quiman quitzopinía se. Pa in tonalijmes lacames quitemusi quinami huil miquisi huan amo huil quitasi. Quinequisi míac pa miquisi huan in miquilisli quinami cholus pa camo huil miquisi.
Nesiloaya in chapulimes quinami caballos hual cate lachijchihuali pa yasi moanasi. Quimpialoaya pan inmintzontecon len nesiloaya quinami yahualimes lachihuali ca oro. Yeje inmixco quinami inmixco lacames. Inmintzondi cataya quinami itzondi sihuames huan inminlames cataloaya quinami leones inminlames. Quipialoaya inminxiniyul quinami teposli hual in guaches quilalilo pan inminlaixpan. Huan caquiztitiahuiloaya inminastacapajmes. Cataya quinami icapanalisli huan ixahuanilisli míac layahualulonijmes hual quintilanalo caballos quiman molalulo pa moanasi. 10 Quimpialoaya inminlamili (inmincolas, inmincuilapili) quinami culomes, huan inmintzopinilonijmes inminlamili cataloaya capa quipialoaya inminlahueliltilisli pa quincocoltisi lacames pa macuili mesli. 11 Huan quipialo in chapulimes se hué hual unca in lanahuatini hual quipía lahueliltilisli pin huejcalan hual amo quiman huil cajsi se itzindan. In lanahuatini itoca ca in lajtol hebreo unca Abadón huan ca in lajtol griego itoca Apolyón.
12 Axan panuc in se cocolisli. Oc sequin ome cocolisli amo huejcahuasi pa ajsitihualasi.
13 Cuaquinon oc se ilanahuatini in cielo quipitzac ilancaquetzaloni, ca in cataloaya chicuase lanahuatinijmes hual quinpitzaje inminlancaquetzalonijmes. Huan quiman in lanahuatini quipitzac, cuaquín nijcaquic se lajtol lajtutataya capa in nahui icuacuas inon lachihuali ca oro capa quilalilo in huendis. 14 In lajtol quiliaya in lanahuatini hual lamic quipitzac ilancaquetzaloni, quilic:
—Xiquinmacahua in nahui lanahuatinijmes hual cate lailpili pa in atenco hué itoca Eufrates.
15 Yojque cataloaya lamacahuali in nahui lanahuatinijmes. Cataloaya ilpitataloaya pa mocahualosquiaya nepa pa quiman ajsisquiaya in ihora itonali imesli in xihuil quiman yelosquiaya lamacahuali pa quinmictisi se lacal ca mochi ye lacames pin lalticpan. 16 Nijcaquic quichi cataloaya in guaches ca inmincaballos hual yahuiloaya quinmictilo. Cataloaya dos cientos millones guaches.
17 Huan cataya quinami inon niquinmitac in caballos, quinami toTata nechlachialtic. In guaches hual quinmaxactataloaya in caballos quinpialoaya teposli itzindan inminhuajcomes pa quintzacuilisi pa camo yesi lacocoltili. Huan in teposli nesic quinami tixuxli chichiltic huan azul, quinami se tixcali zafiro huan custic quinami azufre. Huan inmintzontecon in caballos nesiloaya quinami inmintzontecon leones. Huan quisaje pa inmincamac tixuxli huan pogli huan azufre. 18 Se lacal ca mochi ye lacames miquije pan ipampa innojen ye hual quisaloaya pa inmincamac in caballos: in tixuxli huan in pogli huan in azufre hual tzojyac. 19 Cataya pampa in caballos inminlahueliltilisli pa lamictis cataya ca inmincamac huan ca inminlamili. Cataloaya quinami cuhuames inminlamili (inmincolas). Huan inminlamili quinpialoaya inmintzontecon calica quincocoltiloaya lacames quinami cuhuames lacocoltilo.
20 Ma yoje, in lacames hual mocahuaje yultataloaya pampa amo miquije pan ipampa mochi in lacocoltilisli, yehuanten amo quipalaje inminyolo pa yajmo quichihualosquiaya in amo cuali. Huan amo quipalaje inminyolo pa mocahualosquiaya pa quinmolancuacuetzililosquiaya ijyecames ejꞌelehuis huan monos lachihuali ca oro huan ca plata huan ca bronce huan ca tixcali huan ca cuahuil. Yehuanten in monos hual amo huil lachialo huan amo huil lacaquilo huan amo huil nejnemilo. 21 Huan amo quipalaje inminyolo pa yajmo quinmictilosquiaya lacames huan amo quipalaje inminyolo pa yajmo quichihualosquiaya laxuxalisli huan pa yajmo quichihualosquiaya amo cuali lacames ca sihuames hual amo inminsihuahuan, huan pa yajmo laixtequilosquiaya.