8
Quicapehua oc se latzacualoni lachihuali ca cera, axan cate chicome hual cate lacapehuali, huan nesi in lapopochuiloni lachihuali ca oro
Quicapehuac in Borreguito in latzacualoni, ca in lamije in latzacualonijmes. Cuaquinon mocahuac mochi pin cielo, amo xahuanic pa se lajco hora. Cuaquinon niquinmitac in chicome ilanahuatinijmes in cielo hual moquetzalo ilaixpan Dios. Huan quinmacaje chicome lancaquetzalonijmes. Umpa hualac oc se ilanahuatini in cielo, moquetzac pa capa quichichinulo huendi. Huan in lanahuatini quipiaya se lapopuchuiloni. Quimacaje míac ajuialisli pa yoje ipogli in lapopuchuilisli lejcusquiaya ca inminlajlanilisli Dios ilacames. Huan inminlajlanilisli huan ipogli in lapopuchuilisli monechicuje pani inon lachihuali ca oro capa quilalilo huendi. Cataya ilaixpan in icpali hual laixpelaya. Huan lejcuc ipogli in lapopuchuili ca inminlajlanilisli Dios ilacames, lejcuc ilaixpan Dios capa cataya pa ima in ilanahuatini in cielo. Cuaquinon canac in lanahuatini in lapopuchuiloni. Quitemiltic ca ticahuandi hual cataya capa quilalilo huendi huan quilasac innojen ticahuandi pan lalticpan. Huan mocaquic comunilisli, xahuanilisli chicahuac, huan cataloaya míac lapelanilisli huan se laulinilisli.
Tzotzonalo in lancaquetzalonijmes
Axcan mochijchihuaje in chicome ilanahuatinijmes in cielo ca inminlancaquetzalonijmes pa quinpitzasi.
Quipitzac in se lanahuatini ilancaquetzaloni. Cuaquinon cataloaya tisihuil huan tixuxli laniluli ca esli hual huetzije pan lalticpan. Yoje, se ilajco mochi ye ilajlajco in lalticpan chichinahuic. Huan ca mochi ye cuahuimes, cataya se cuahuil ca innojen hual chichinahuic, huan mochi in sacal xuxuctic chichinahuic.
Oc se lanahuatini quipitzac ilancaquetzaloni huan cataya lalasali pin al huejcalan len quinami se loma hué (tepel) milintataya. Cuaquín ca mochi ye ilajlajco in al huejcalan, cataya se ilajco hual mochíac esli, huan ca mochi ye michimes pin al huejcalan, cataya se michin hual miquic, huan ca mochi ye barcos, cataya se hual xitinic.
10 Oc se ilanahuatini in cielo quipitzac ilancaquetzaloni. Cuaquín quistihualaya pin cielo, huetzic se lucero (silalin) hué milintataya quinami milini se ocolcuahuil. Huan ca mochi yeyenten atencojmes huejué huan ca mochi yeyenten iixtololojmes al, huetzic in lucero pan se. 11 Itoca in lucero Chichialisli. Ca mochi ye ilajlajco in alimes, cataya se ilajco in alimes hual mochíac chichic. Huan miquije míac quiman cunije in al pampa quichichialtic in al in lucero. 12 Quipitzac oc se lanahuatini ilancaquetzaloni huan ca mochi ye ilajlajco ilahuilisli in tonali, cataya se ilajco hual yajmo lahuic. Huan ca mochi ye ilajlajco ilahuilisli in mesli, cataya se ilajco hual yajmo lahuic. Huan ca ye ilajlajco inminlahuilisli in luceros, cataya se ilajco hual yajmo lahuije. Yoje pa semilhuil huan yoje pa layúa, ca mochi ye ilajlajco ilahuilisli, se ilajco yajmo lahuiaya.
13 Cuaquinon nilachíac huan nijcaquic se lanapatini (cuaujli) chocatataya ca chocalisli chicahuac quiman palantataya pa pani pin cielo, quijtuaya:
—¡Ay, ay, ay! ¡Yalo mococulo míac yehuanten hual chantilo pan in lalticpan! ¡Yalo panulo niman míac lacocoltilisli pampa in oc sequin ye ilanahuatinijmes in cielo mochijchijticate pa quinpitzasi inminlancaquetzalonijmes!