16
In tapalquitas tenticate ca lacocoltilisli pa in lacames ejꞌelehuis
Cuaquinon nijcaquic lajtol chicahuac lanoztataya pin tiopan. Quinmiliaya in chicome ilanahuatinijmes in cielo:
—Xiacan huan xiquintoyahuacan pani in lalticpan in chicome tapalquitas hual quincocoltisi in lacames pin lalticpan ca Dios icualanilisli.
Cuaquín uyac in se lanahuatini huan quitoyahuac itapalquita pani pin lalticpan. Nestiquisaje sahuames pan inmincuerpos (inminacayo) yehuanten hual quipialoaya inminpan ilanextilisli in yulijquil temajquil huan yehuanten hual quimolancuacuetzilije imono. Posahualoaya huan xopuniloaya niman míac innojen sahuames. Amo quinequiloaya pajtilo.
Oc se lanahuatini quitoyahuac itapalquita pani in al huejcalan huan in al mochíac quinami iesli se lacal mijquil. Huan miquije mochi hual yultataloaya pin al huejcalan.
Quitoyahuac oc se lanahuatini itapalquito pani in atencojmes huejué huan pani in iixtololojmes alimes, huan mochihuaje esli. Umpa, nijcaquic ilanahuatini in al, quijtuc:
—Tehual, Dios, ticchíac quinami quinmahuiluc pampa tiquincocoltitica yoje. Tehual tiunca huan ticataya niman cuali huan chipahuac huan timoijcuanilía mochi hual laijlaculi. Pampín, ticchía quinami quinmahuilúa. Tiquinmacac in lacames esli pa cunisi, pampa yehuanten quintoyahuilic inminesli molacames huan molajtunijmes. Quema, quinmahuilúa pa quinpanusi yehuanten in lacocoltilisli pa cunisi esli.
Huan noje nijcaquic tzajtzic inon capa quilalilo huendis, quijtuc:
—Quema, Tata Dios, tehual ticpía mochi chicahualisli, innojen hual tiquinchía pa tiquinlalilis in lacocoltilisli, unca melahuac huan unca quinami quinmahuiluaya.
Oc se lanahuatini quitoyahuac itapalquita pin tonali, huan cataya lamacahuiltili in tonali pa quinchichinus lacames ca itixuxli. Quinchichinuc lacames ca in totonalisli chicahuac huan yehuanten cajcajuaje tetzcuinuc itoca Dios hual quipía lahueliltilisli ca in lacocoltilisli. Ma yoje, amo quinpalaje inminyolo pa quimolancuacuetzililosquiaya yihual in niman hué.
10 Quitoyahuac oc se lanahuatini itapalquita pa capa huelitiaya in yulijquil temajquil. Axan cataloaya macuili lanahuatinijmes hual quintoyahuaje inmintapalquitas. Huan quiman in lanahuatini quitoyahuac, laticumactíac pa mochi lali capa huelitiaya in yulijquil temajquil. Huan lacames quincuajcualoaya inminejnepil pampa inon quincocoltiaya yoje míac. 11 Huan cajcajuaje tetzcuinuc in Dios de in cielo (ilhuicac) pampa yihual quincocoltitataya ca in lacocoltilisli huan in sahuames. Ma yojque amo quipalaje inminyolo pa yajmo quichihualosquiaya amo cuali.
12 Quitoyahuac oc se lanahuatini itapalquita pani in atenco niman hué hual itoca Eufrates. Axan cate chicuase lanahuatinijmes hual latoyahuac. Huan in atenco hué Eufrates mohuactic. Mohuactic pa yoje mochijchihuasquiaya se ojli pa canalosquiaya in huejueyenten hual hualalosquiaya capa quisa in tonali.
13 Cuaquinon pa icamac in cuhual hué huan pa icamac in yulijquil temajquil huan pa icamac in se hual unca lajtuni hual islacati niquinmitac quistataloaya ye ijyecames amo cuajcuali, nesiloaya in ijyecames quinami ranas (cueyames). 14 Cate Satanás ilanahuatinijmes, quinchihualo len quinlachialtilo ca lamajtilisli lacames. Yajtialo pa mochi in lalticpan capa cate yehuanten hual huelitilo pan lacames. Yajtialo capa yehuanten pa quinnechicusi ca mochi inminguaches pa moanasi pan in tonali hué quiman Dios hual quipía mochi chicahualisli hualas pa lamis quichías len quinequi quichía. 15 Huan nican Jesucristo quijtúa: “Xiquitacan, nihualas quinami se laxtequini. Quipías míac paquilisli hual aqui mocahua nejchixtica quinami laejxiltili, huan quinami se lalaquentili pa yojque amo moitas quinami se amo quipixtica itzotzomajli huan yojque nesis nolaixpan quinami se nacatil pinajtica. Quema, ma yuli chipahuac pa camo pinahuas quiman nihualas.” Yojque quijtúa Cristo. 16 Huan innojen ijyecames ejꞌelehuis quinnechicuc moxtin in huejueyenten huan inminguaches pan se lajcotiyan hué hual ca lajtol hebreo itoca Armagedón.
17 Quitoyahuac itapalquita in lanahuatini hual quilamic in latoyahualisli, quitoyahuac pin ijyecal. Cuaquín mocaquic calijtic in tiopan pin cielo se lajtol chicahuac hual quijtuc yihual hual molalijtataya pani in icpali hual laixpela, quijtuc:
—Axcan unca lalamili.
18 Cuaquinon cataloaya míac lapelanilisli huan míac xahuanilisli chicahuac. Comuniaya míac huan laulinic chicahuac yoje quinami amo quiman panuc quiman cataloaya lacames pan in lalticpan, yojque chicahuac cataya in laulinilisli. 19 Tzayanic ca ye lajcomes in caltilan hué, huan innojen caltilan pin mochi in lalimes huetzije. Huan quijnamiquic Dios Babilón pa quichihuilis pa canas mochi in ilacocoltilisli icualanilisli niman chicahuac. 20 Huan yajmo nesije in lalimes hual cate lajco pin al huejcalan, yajmo moitilije in lomas (tepemes). 21 Huan pin cielo huetzic míac tisihuil huan mochi sejse in tisihuil cataya etic quinami cincuenta kilos. Huetzije inminpan in lacames. Huan yehuanten cajcajuaje Dios pampa huetzic ilacocoltilisli in tisihuil, pampa cataya se lacocoltilisli niman chicahuac.