17
Quitilanía in hué sihual lacalero pa panus lacocoltilisli
Cuaquinon hualac ca nehual se ilanahuatini innojen chicome hual quinpialoaya in chicome tapalquitas huan nechilic:
—Xihuala huan nimitznextilis quinami Dios yahui quitilanía pa ilacocoltilisli in hué sihual lacalero hual yehuatica pani in míac alimes. Ca in sihual lacalero, moxtin in huejueyenten pin lalticpan quinmolancuacuetzililoaya monos huan amo quimolancuacuetzililoaya Dios. Huan inon Dios quita quinami in laijlaculisli hual quichía se lacal ca se sihual hual amo isihua. In sihual lacalero quintilanilic inminyolo in huejueyenten pa quichihualosquiaya laijlaculisli ca yihual. Unca quinami quiman se sihual lacalero quimaca iayo uva coc se lacal pa lahuanas. Huan yojque yehuanten hual chantilo pan lalticpan cate quinami lahuanticate ca iayo uva coc in sihual.
Huan nilachiaya quinami nechuicac pan ipampa in Espíritu Santo huan tiajsije pa se lali capa amaqui chantiaya. Nepa niquitac se sihual yehuatataya ipan se yulijquil temajquil chichiltic hual motocayaltic ca míac itocajmes hual quihuejuecaltilo Dios. Huan quinpiaya in yulijquil temajquil chicome (siete) itzontecon huan majlacli (diez) icuacuas. Cataya lalaquentili in sihual ca tzotzomajli morado huan chichiltic huan cataya lachijchihuali ca oro huan maquisli lachihuali ca perlas huan oc sequin tixcalitos hual ipatilo míac. Quipiaya pa ima se tapalquita lachihuali ca oro tentataya ca len Dios amo quinequi quita, tentataya ca len niman amo cuali hual quichihualo lacames quiman quintequipanuililo oc sequin dioses. Huan pa itzontecon pa pani iixtololojmes cataya lajcuiluli se itoca hual amaqui quimati len quinequi quijtúa sinda Dios amo quinextía len quinequi quijtúa. Huan itoca unca: “BABILONIA HUÉ, INMINANTZIN MOXTIN SIHUAMES LACALEROS HUAN YEHUANTEN HUAL QUINMOLANCUACUETZILILO OC SEQUIN DIOSES PIN LALTICPAN PA QUICHIHUASQUI MOCHI HUAL DIOS AMO QUINEQUI QUITA.” Huan niquitac in sihual cataya quinami lahuantataya ca inminesli moxtin ilacames Dios huan yehuanten hual miquije pampa quilamachiltiloaya neli ilamaxtilisli Jesús. Niquitac, huan nimomajtic míac. Ma yoje, nechilic in lanahuatini:
—¿Leca tiquita ca lamajtilisli? Nimitzilis len quinequi mitznextilía inon hual tiquita quichijtica in sihual, inon hual se amo huil quimati ihuían. Huan noje nimitzilis in hual mitzmachiltía in yulijquil temajquil hual quinpía innojen chicome itzontecon huan majlacli icuacuas, in yulijquil capa yehuatica in sihual. Huan noje nimitzilis in hual quinequi mitznextilía in yulijquil temajquil hual quinpía chicome itzontecon huan majlacli icuacuas, in yulijquil capa yehuatica in sihual. Yulini sejpa huan amo unca axan. Ma yoje yahui lejcúa pa quisas pin huejcalan capa se amo quiman huil cajsi itzindan. Inon unca capa mochi hual ejꞌelehuis huelitilo. Quisas pin huejcalan, cuaquín yahui mopolúa huan yajmo moitas. Huan moitasi ca lamajtilisli lacames quiman quitalo in yulijquil temajquil, pampa yulini sejpa huan amo unca axan. Ma yoje yahui huala pan in lalticpan. Huan innojen lacames cate yehuanten hual amo quipialo lajcuiluli inmintocajmes pin amal capa moitililo mochi inmintocajmes yehuanten hual Dios quijtuc pampa yahuiloaya quipialo iyulilisli. Inon quijtuc Dios quiman ayamo quinchíac in lalticpan huan in cielo.
’Cuaquín, inon hual axan nía nimitzilía, monequi pa se quipía lajmatilisli pa huil laijnamiquis cuali. Innojen chicome itzontecon cate in chicome lomas (tepemes) capa yehuatica in sihual. 10 Noje innojen chicome itzontecon cate chicome huejueyenten. Lamije capa huelitiloaya macuili ca innojen huejueyenten. Se ca yehuanten huelitijtica axan. Ayamo pehuac huelitic in oc se. Huan quiman ajsis in tonali pa huelitis, huejcahuas jan se nadita san. 11 Huan in yulijquil temajquil hual cataya huan amo unca axan, yihual in hué ocho (chicué), mas que yihual noje unca se ca innojen oc sequin chicome huejueyenten. Huan umpa, yihual polehuis pa camo quiman mocuepas.
12 ’Huan innojen majlacli (diez) icuacuas hual tiquinmitac cate majlacli huejueyenten hual ayamo quipiaje lahueliltilisli pa huelitisi quinami huejueyenten. Quema, quipiasi lahueliltilisli quinami huejueyenten pa huelitisi se nadita ca in yulijquil temajquil. 13 In majlacli huejueyenten lajtusi pa inminyolo quinami se san huan quintemacasi inminchicahualisli pa huelitisi huan inminlahueliltilisli quitemacasi in yulijquil temajquil. 14 Moanasi ca in Borreguito, huan in Borreguito quinsulahuas, pampa yihual unca inminteco moxtin tecojuan huan inminhué moxtin huejueyenten. Huan yehuanten hual cate ca yihual, hual aquinojen yihual quinnotzac pa yesi ilacames, quema, yihual quinlajtultic huan yehuanten mocahuasi pa yultiasi yehuanten hual yihual quinlajtultic.
15 Noje ilanahuatini in cielo nechilic:
—In alimes hual tiquinmitac capa yehuatataya in sihual lacalero, yehuanten cate lacames, quema, míac lacames huan in lalimes capa cate míac lacames huan in lacames hual lajtulo mochi in lajtomes pin lalticpan. 16 Huan innojen majlacli icuacuas hual tiquinmitac hual cate hueyenten, yehuanten huan in yulijquil temajquil quicocolisi in sihual lacalero. Huan quinquixtilisi mochi hual quipía, quema, huan itzotzomajli, huan quicahuas quinami nacatil. Quicuasi inacal icuerpo (inacayo) huan quichichinusi ca tixuxli. 17 Inon quipanus pampa Dios quilalic inon pa inminyolo pa lamisi quichihuasi inon hual Dios quinequi pa quipanus. Yehuanten majlacli (diez) huejueyenten lajtusi pa inminyolo quinami se pa yoje quitemacasi in yulijquil temajquil inminlahueliltilisli calica huelitilo quinami huejueyenten. Huan yoje quilamisi quichihuasi in hual Dios quijtuc. 18 Huan in sihual hual tiquitac unca in caltilan hué hual huelitía inminpan moxtin in huejueyenten pin lalticpan.