19
Panuc inon huan nijcaquic len xahuaniaya quinami ilajtol chicahuac niman míac lacalera pin cielo, tzajtziloaya:
¡Aleluya, xiquilican Dios lajtomes huejué!
Unca pan ipampa toDios cate laquixtili pin polehuilisli ilacames.
Huan yihual cahuilúa pa quilisi mochi lajtomes huejué huan pa quipías lahueliltilisli.
Unca pampa yihual quinchihuilía lacames ca lachihualisli melahuac.
Dios quitilanic pa yes lacocoltili in hué sihual lacalero hual quinmijlacuc in lacames pin lalticpan pan ipampa quinami quinnequiltic lacames pa quintequipanuilisi oc sequin dioses.
Ca Dios in unca quinami lacames moaniltilo ca sihuames hual amo inminsihuahuan.
Huan yojque yihual Dios quilacuepilic in sihual pampa yihual quinmictic Dios itequipanujquimes.
Oc sejpa tzajtzije:
—¡Aleluya! Amo quiman mocahuas pa lejcus ipogli.
Huan in veinticuatro abuelojmes huan in nahuenten yulijquimes molasaje pan lali pa quimolancuacuetzilisi Dios hual yehuatataya pani iicpali hual laixpelaya, quilije:
—¡Yoje ma ye! ¡Aleluya!
Huan pa in icpali hual laixpelaya mocaquic se lajtol tzajtzitataya, quijtuaya:
Xiquilican toDios lajtomes huejué, anmoxtin itequipanujquimes,
amhuanten hual anquimati anmomajtía ilaixpan yihual ca lasojlalisli,
amhuanten in lacames tijtipichin, huan amhuanten in lacames huejué.
In fiesta (ilhuil) hual unca imonamictilisli in Borreguito
Cuaquinon nijcaquic len quinami inminlajtol niman míac lacalera, xahuanije quinami míac alimes huan quinami comunilisli niman chicahuac, tzajtzitataloaya:
¡Aleluya! pampa in Tata toDios hual quipía mochi chicahualisli huelitijtica.
Ma ticpiacan paquilisli huan ma titzajtzican niman míac, ma tiquilican lajtomes huejué inahuac ichicahualisli,
pampa ajsic itonali imonamictilisli in Borreguito, huan isihua calica monamictía huala.
Quimacaje pa yes lalaquentili ca tzotzomajli cualtichin,
hual laixpela huan unca niman chipahuac.
Quijtúa yojque, pampa in lino cualtichin quinequi quijtúa inminlachihualisli cuajcuali hual yulilo quinchijticate Dios ilacames.
Huan in ilanahuatini in cielo nechilic:
—Xiquijcuilu inon: “Quipiasi paquilisli hual quinnotzalo pa hualasi lacuasi pan tonali capa cayas imonamictilisli in Borreguito.”
Huan nechilic:
—Innojen cate Dios ilajtomes mejmelahuac.
10 Cuaquinon nimolasac ilaixpan pa icxihuajmes pa nicmolancuacuetzilis. Huan nechilic:
—Amalá tichmolancuacuetzilis. Niunca ca tehual huan anmocnían hual tictequipanuililo Dios huan ticpialo in lajtomes pa neli tiquinmilisi lacames mochi inahuac Jesús. Xicmolancuacuetzili Dios.
Monequi pa Dios ilacames quichihualo yojque, pampa sinda tiquilisi in hual melahuac inahuac Jesús, yoje inon unca len quinequi quijtúa mochi ilajtol Dios, jan in lajtulisli quinextilía lacames inahuac Jesús.
Yihual hual cataya ipan in caballo iztatataya
11 Cuaquinon niquitac lapujtataya in cielo, huan ¡xiquitacan! Cataya se caballo iztatataya. Huan yihual hual yehuatataya ipan itoca in Se Hual Amo Mocahua pa Quichías Jan Quinami Quijtúa, huan noje itoca Melahuac. Huan yihual quinchihuilía moxtin melahuac quinami quinmahuilúa. Huan quichía moanalisli hual yes melahuac. 12 Cate iixtololojmes quinami se tixuxli milintica. Huan pani itzontecon quinpía míac teposyahualimes hual laixpelalo. Huan quipía se itoca lajcuiluli hual oc se amo quimati, san yihual quimati. 13 Cataya lalaquentili ca se nahuas layapali ca esli. Huan itoca calica quitocayaltilo unca ILAJTOL DIOS. 14 Huan Dios ilanahuatinijmes hual cate iguaches in cielo quitocaloaya yehuatataloaya inminpan caballos ijꞌiztatataloaya. Cataloaya lalaquentili ca tzotzomajli iztatataya huan niman chipahuac. 15 Pa icamac yihual hual quinlaicanaya quisaya se teposli hual latequi ca pani huan ca itzindan, se teposli calica moanalo. Ca inon yihual moanas ca in míac lacames pa inminlalimes, huan huelitis chicahuac pan yehuanten quinami ca se pitzahuac lachihuali ca teposli. Quema, unca quinami yihual quitelicsas capa unca lamontuli iuvas Dios pa quisas iayo in uvas quinami esli. In quinequi quijtúa, yihual quichías inon hual Dios hual quipía mochi chicahualisli quinequi quinchihuili pa yoje quilamis icualanilisli niman chicahuac. 16 Pani inahuas huan ipan icxían pa pani quipiaya lajcuiluli se itocajmes: “INMINHUÉ IN HUEJUEYENTEN HUAN INMINTECO IN TECOJUAN”.
17 Cuaquinon niquitac se ilanahuatini in cielo moqueztataya pin tonali, huan ca lajtol chicahuac quinnotzac mochi in tutomes hual palanilo lajco pin cielo, quinmilic:
—Xihualacan ximonechicucan pa anquicuas Dios ilacualisli hué. 18 Ximonechicucan pa anquicuas inminacal inmincuerpos (inminacayo) laicananijmes huan lacames chijchicahuac, huan inminacal caballos huan hual aqui yehuaticate inminpan, huan inminacal moxtin lacames tequipanujquimes hual amo quinlaxlahuilo huan tequipanujquimes hual quinlaxlahuilo huan lacames tijtipichin huan huejué.
19 Huan niquinmitac in yulijquil temajquil huan in huejueyenten pin lalticpan ca inminguaches monechicujtataloaya pa moanasi ca yihual hual yehuatataya pani in caballo iztatataya huan ca iguaches in cielo. 20 Huan quiquitzquije in yulijquil temajquil huan noje ca yihual quiquitzquije in lajtuni hual islacatiaya. In lajtuni yec hual aqui quinchihuaya innojen lanextilisli hual quinlachialtiaya ca lamajtilisli yehuanten hual quipiaje ilanextilisli in yulijquil temajquil pani inmincuerpos. Noje quinmolancuacuetzaltiliaya imono. Inon quichíac in lajtuni hual islacatiaya, quichíac pan ipampa ilahueliltilisli in yulijquil temajquil. In omenten, in lajtuni huan in yulijquil temajquil cayaje lalasali yultataloaya pin coyunquil capa unca tixuxli hual chichinahuía ca azufre. 21 Huan inminguaches in omenten cayaje lamictili ca in teposli hual latequi calica moanalo. In teposli unca iyaxca yihual hual yehuatataya pani in caballo, in teposli hual quisa icamac. Huan mochi in tutomes pachihuije ca inminacal.