20
In mil xixihuimes
Cuaquinon, niquitac temujtihualaya se ilanahuatini in cielo, quipixtataya pa ima ilalapuloni in huejcalan hual amo quiman huil cajsi itzindan, huan noje quipiaya se lapantini hué. Huan quiquitzquic in cuhual, yihual unca in cuhual hual viejojtic, yihual in lili huan Satanás. Quilpic pa mocahuas lailpili pa mil xixihuil. Quilasac pin huejcalan, huan quitzacuac huan quichihuilic pa camo huil molapus, pa yojque pa innojen mil xixihuil yajmo quincuajcuamanasquiaya in lacames capa yulilo pa inminlalimes. Quiman lamisi in mil xixihuimes, monequis pa yes lamacahuali pa se nadita.
Cuaquinon niquinmitac icpalimes quinami innojen capa lacames huejué huelitilo, huan yehuatataloaya inminpan yehuanten hual cataya inminyaxca pa quinchihuilisi lacames quinami quinmahuiluaya. Noje niquinmitac moxtin yehuanten amo ca inmincuerpos hual Dios ilacocolinijmes quincotonilije inminquixlan pampa quijtuloaya neli Jesús ilamachiltilisli cuali huan quinlaquetzililoaya lacames ilajtomes Dios. Amo quiman quimolancuacuetzilije in yulijquil temajquil huan amo quipiaje ilanextilisli pa inmintzontecon pa pani inmixtololojmes o inminmajmajuan. Yulije oc sejpa huan huelitiloaya ca Cristo pa mil xixihuil. Ayamo yulije oc sejpa in oc sequin mijquimes. Quiman lamisi in mil xixihuil, cuaquinon yulisi oc sejpa. Ma yoje, yehuanten hual yulisi oc sejpa pa huelitisi ca Cristo cayasi ilapehualtilisli in mijquimes hual yulisi oc sejpa. Quipías paquilisli hual aqui Cristo quiyuliltis ca in lapehualtilisli quiman yulilo oc sejpa yehuanten hual miquije. Yihual unca se ca in lacames hual iyaxca Dios san. Ca yehuanten in oc se miquilisli amo quipías chicahualisli pa quinmictis oc sejpa. Yehuanten yesi inmintiopistas Dios huan Cristo, huan huelitisi ca yihual ca mil xixihuil.
Huan quiman lamisi in mil xixihuil, cayas lamacahuali Satanás capa unca lailpili. Quisas pa quincuajcuamanas in lacames pa mochi in lalimes pin lalticpan, in quinequi quijtúa Gog huan Magog. Huan Satanás quinnechicus pa moanasi. Cayasi quinami in xali pan ixalipan in al huejcalan, pampa yehuanten cayasi niman míac. Huan nejnemisi mosemantiasi pa mochi in lali. Quiyahualusi ilacames Dios hual cayasi pa mochi itenco ilasojli caltilan Dios, in caltilan hual Dios quinequi míac. Cuaquinon temujtiquisas tixuxli capa in cielo huan quinlamis quinchichinus moxtin hual quinlaicanas Satanás. 10 Huan in lili Satanás hual quincuajcuamanac cayas lalasali pin coyunquil capa unca tixuxli huan azufre, nepa cate in yulijquil temajquil huan in lajtuni hual islacatiaya. Huan in yeyenten amo mocahuasi pa cayasi lacocoltili yihualitonali pa semilhuil huan pa layúa pa quiman.
Dios quintilanía ilaixpan yihual yehuanten hual amo quineltocalo
11 Cuaquinon niquitac se icpali hué hual laixpelaya, iztatataya, huan niquitac yihual hual yehuatataya ipan. Ilaixpan yihual choluje in lalticpan huan in cielo (ilhuicac), huan yajmo cataya capa moitalosquiaya yehuanten. 12 Huan niquinmitac in mijquimes tijtipichin huan in mijquimes hual cataloaya huejueyenten nepa moqueztataloaya ilaixpan in icpali hué. Huan cataloaya lapalahuali in amames. Noje cataya lapalahuali oc se amal hual unca iamal yulilisli. Huan cayaje latilanili iyampa Dios in mijquimes pa quicaquisi in hual cataya lajcuiluli inminahuac yehuanten pin amames. Cataya lajcuiluli mochi hual quichihualoaya quiman yuliloaya pan lalticpan. 13 Huan quitemacac in al huejcalan in mijquimes hual moitilije pin al. Quitemacac in ilajcotiyan huejcalan in mijquimes huan quitemacac miquilisli in mijquimes hual moitaje ca innojen. Huan moxtin yehuanten Dios quintilanic pa quiahuac iyampa yihual quinami quinmahuiluc pampa quichihuanijme mochi laijlaculisli quiman yulinijme pan lalticpan. 14 Cuaquinon miquilisli huan in lajcotiyan huejcalan capa cataloaya mijquimes cataloaya lalasali pin coyunquil hual chichinahuía ca tixuxli hual amo quiman sehuis. Inon unca in oc se miquilisli, in coyunquil ca tixuxli. 15 Huan sinda se itoca amo cataya lajcuiluli pin iamal yulilisli, cuaquín yihual cataya lalasali pin coyunquil capa in tixuxli.