21
Cielo (ilhuicac) yancuic huan lalticpan yancuic
Cuaquinon niquinmitac se cielo yancuic huan se lalticpan yancuic, pampa in cielo (ilhuicac) huan in lalticpan hual tiquiximatilo yajmo cataloaya, huan yajmo cataya in al huejcalan. Huan nehual, Juan, niquitac Dios icaltilan lasojli, cuali huan chipahuac, in Jerusalén yancuic, temujtihualaya capa in cielo capa unca Dios. Cataya lachijchihuali cualtichin quinami se sihual hual yahui monamictía ca ilahuical. Huan nijcaquic se lajtol hué lajtutataya pin cielo, quijtuaya:
—Xiquitacan. Axan unca ca lacames capa chanti Dios. Yihual chantis ca yehuanten huan yehuanten yesi ilacames. Huan yihual Dios cayas ca yehuanten huan yes inminDios. Yihual quinhuactilis mochi ichoquis pa inmixtololojmes, huan yajmo yes miquilisli, yajmo cayas ilacocolisli inminyolo lacames, huan yajmo cayas chocalisli huan lacocoltilisli huan cocolisli, pampa yajmo cayasi innojen hual tiquinpanulo nican pan lalticpan.
Huan yihual hual yehuatataya pani in icpali hual laixpelaya quijtuc:
—Xiquitacan. Niquinchijtica mochi yajyancuic.
Noje nechilic:
—Xiquijcuilu inon, pampa huil ticlalía mochi molaneltocalisli ca in lajtomes pampa neli cate huan mejmelahuac.
Huan nechilic:
—Axcan lamic mochíac mochi. Nehual niquinami Alfa huan Omega, in A huan in Z. Niunca in pehualisli huan in lamilisli. Yehuanten hual amiquilo pa inminyolo niquinmacas in al huan amo quipiasi pa quilaxlahuisi. In al quimaca yulilisli huan quisa pin iixtololon al capa nehual niunca. Huan mas que panúa lacocoltilisli pampa quichihuililo nolacocolinijmes, yihual hual lasulahua quipías ca nehual inon hual noyaxca. Huan niyes iDios huan yihual yes noxolol. Huan yehuanten hual momajtilo pa yultiasi nechneltocaticate pampa quinchihuililo lacocoltilisli nolacocolinijmes, cuaquín quipiasi inminyaxca pin coyunquil hual chichinahuía ca tixuxli huan azufre. Inon unca in oc se miquilisli. Huan jan yojque quinpanus yehuanten hual amo quineltocalo ilajtol Dios huan yehuanten hual yulilo quichijticate mochi hual Dios amo quinequi, huan yehuanten in lamictinijmes huan yehuanten hual quichihualo amo cuali lacames ca sihuames huan yehuanten in laxuxanijmes huan yehuanten hual quinmolancuacuetzililo monos huan yehuanten hual yulilo islacatijticate. Quema, yehuanten noje quipiasi pa panus in oc se miquilisli pin coyunquil hual chichinahuía ca tixuxli huan azufre.
In Jerusalén yancuic
Cuaquinon hualac se lanahuatini hual cataya ca in oc sequin chicuase ilanahuatinijmes in cielo hual quinpialoaya in chicome (siete) tapalquitas tentataloaya ca in chicome lacocoltilisli, calica Dios lamic ca icualanilisli. Laquetzac ca nehual huan nechilic:
—Xihuala, huan nimitznextilis in sihual yancuic, isihua in Borreguito.
10 Huan pan ipampa in Espíritu Santo, nechhuicatíac ca se loma (tepel) hué huan cuajtic, huan nechnextilic Dios icaltilan lasojli, cuali huan chipahuac, itoca Jerusalén. Huan quisac pin cielo capa unca Dios, temujtihualaya. 11 Quipixtihualaya ilaixpelalisli cualtichin hual iyaxca Dios, laixpelaya quinami se maquisli cualtichin hual unca se maquisli quinami in jaspe, lanescatataya. 12 Quipiaya calimes huejcanic (tepandi) hual quitzacuaya in caltilan. Cataya hué huan cuajtic ca doce lalapujquimes huan inminpan in lalapujquimes cataya lajcuiluli inmintocajmes in doce inminlanechiculisli inminmiahuimes ixolomes Israel. 13 Pa capa quisa in tonali cataloaya ye lalapujquimes, pa in sur cataloaya ye lalapujquimes, huan capa calaquía in tonali cataloaya ye lalapujquimes huan pa in norte cataloaya ye lalapujquimes. 14 Huan quinpiaya doce lalastili innojen hual quitzacuaya in caltilan. Huan inminpan cataloaya lajcuiluli quinami motocalo yehuanten doce ilanahuatinijmes in Borreguito.
15 Huan yihual hual laquetzaya ca nehual quipiaya se pitzahuac lachihuali ca oro pa lalamachiasquiaya. Yahuiaya quilamachía in caltilan huan ilalapujquimes huan innojen hual quitzacuaya. 16 In caltilan cataya lachihuali quinami se tixcali cuadrada. Cataya huejcanic jan quinami cataya palahuac. Quilamachíac in caltilan ca ipitzahuac huan cataya 2.200 kilómetros. Cataya yoje huejcanic huan palahuac huan cuajtic. 17 Huan innojen hual quitzacuaya in caltilan quinlamachíac, huan cataloaya sesenta y cuatro metros telahuac. In ilanahuatini in cielo quilamachihuaya ca in lamachihuilisli calica tehuanten in lacames ticlamachihualo.
18 In caltilan cataya lachihuali ca oro, lanescatataya quinami vidrio. 19 Innojen hual quitzacuaya in caltilan cataya de jaspe huan in doce itixcalimes ilalastili cataloaya lachijchihuali ca doce tixcalimes hual ipatilo míac. In se yec jaspe, in oc se yec zafiro, in oc se yec ágata, huan in oc se yec esmeralda. 20 Huan in oc se yec ónice, huan in oc se yec cornalina huan in oc se yec crisólito huan in oc se yec berilo, huan in oc se yec topacio, huan in oc se yec crisopraso, huan in oc se yec jacinto, huan lamic ca se hual yec amatista. 21 Mochi sejse innojen doce lalapujquimes yec se perla, huan in ojli hué yec lachihuali ca oro, lanescatataya quinami vidrio. 22 Amo niquitac tiopan pin caltilan pampa nepa pa mochi cajcapa quinmolancuacuetzililo in Dios hual quipía mochi chicahualisli huan in Borreguito. 23 Amo monequiaya pa quilahuisi in tonali huan in mesli, pampa quilahuía Dios huan in Borreguito inminlaixpelalisli cualtichin. 24 Huan ilaixpelalisli in caltilan quinlahuis in lalimes huan inminlacames nejnemisi pin ilahuilisli in caltilan pin lalticpan yancuic. Huan yehuanten hual huelitilo pin lalticpan quihualicasi pa in caltilan laijtic mochi hual inminyaxca hual tiquitalo cualtichin, pampa quimatisi quinami mochi unca iyaxca Dios. 25 Ilalapujquimes amo quiman cayasi latzacuali, pampa amo motzacualo pin semilhuil huan nepa amo layuajtía. 26 Huan quinhuicasi pa in caltilan in hual ipati huan inminlaixpelalisli cualtichin huan inminlasojlalisli inminlacames in lalimes pan lalticpan yancuic. 27 Amo calaquis nepa nindeno hual amo unca chipahuac, huan amo calaquis se hual islacati. Jan yehuanten san calaquisi hual quinpialo inmintocajmes lajcuiluli pin iamal yulilisli, yehuanten hual cate iyaxca in Borreguito.