22
Cuaquinon nechnextilic in atenco hué capa unca in al hual layuliltía, lanescatataya quinami vidrio, huan totoca quistataya capa inminicpali Dios huan in Borreguito. Totocatataya lajco pin iojli in caltilan. Noje pa se itenco huan oc se itenco in atenco hué nepa cataya in cuahuil hual layuliltía, huan quipiaya ilaquilyo. Laqui mochi doce mesli pan xihuil huan mochi sejse mesli quipiaya ilaquilyo. Huan isacayo unca pa quinpajtis in lacames inminlalimes. Yajmo cayas len hual Dios cajcajuac pa quijlacusquiaya. Huan pin caltilan cayas inmicpali Dios huan in Borreguito, huan inmintequipanujquimes quinmolancuacuetzilisi. Quitasi iixco huan quipiasi itoca pan inmintzontecon pa pani inmixtololojmes. Huan yajmo cayas layúa. Yajmo monequis pa cayas ilahuilisli se tapalquita pa lahuilisli, huan ilahuilisli in tonali, pampa inminlahuilisli yes in Tata Dios. Huan amo quiman mocahuasi pa huelitisi ca Dios in Tajtzin.
Jesucristo amo huejcahuas pa hualas oc sejpa
Huan nechilic:
—Ca innojen lajtomes huil quilalía se mochi ilaneltocalisli pampa cate melahuac. Huan in Tata, yihual in Dios hual quinmaca ilajtomes pa inminyolo ilajtunijmes Dios, yihual quitilanic ilanahuatini pin cielo pa quinnextilis itequipanujquimes len quipía pa panus, huan amo huejcahuas. Huan xiquitacan, yihual in Tata anmitztilanilía in lajtol, quijtúa: “Amo nihuejcahuas pa nihualas.” Yoje quijtúa.
¡Quipías paquilisli hual aqui quilalis ilaneltocalisli ca Dios ilajtomes lajcuiluli pa in amal!
Nehual niJuan, nehual hual aqui niquincaquic huan niquinmitac innojen. Huan quiman niquincaquic huan niquinmitac, nimolasac pa nicmolancuacuetzilisquiaya nepa pa icxihuajmes in lanahuatini hual nechnextilic inon. Huan yihual nechilic:
—Amalá tichmolancuacuetzili. Nehual niunca itequipanujquil Dios. Nehual nictequipanuilía ca tehual huan mocnían hual cate ilajtunijmes Dios huan yehuanten hual quineltocalo in hual quijtúa in amal. Xicmolancuacuetzili Dios.
10 Huan noje nechilic:
—Amo xiquintzacuili in lacames pa camo quimatisi ilajtol Dios hual unca lajcuiluli pa in amal, pampa ajsitihualalo in tonalijmes quiman panusi innojen. 11 Sinda yihual hual yultía quichijtica in amo cuali quinequi yultía quichijtica yojque, cuaquín ma yultía quichijtica yojque. Huan sinda quinequi yuli tetzcuinuc, cuaquín ma yultía tetzcuinuc. Huan sinda se quinequi yultía quichijtica len unca quinami Dios quinequi, ma yultía yojque. Huan yihual hual quinequi yultía jan pa Dios san ca iyolo chipahuac, ma yultía yojque.
12 ’Quema, xiquitacan. Amo nihuejcahuas nihualas. Nicualicas in laxlahuilisli huan niquinxiluilis yehuanten hual niquinlajtultic. Moxtin inminlaxlahuilisli niclamachihuilis se huan oc se. In lamachihuilisli cayas pa in hual quichihuaje quiman yuliloaya pan lalticpan. 13 Nehual in Alfa huan in Omega, quinequi quijtúa in pehualisli huan in lamilisli. Nicpehualtía huan niclamía.
14 Quipiasi paquilisli yehuanten hual quinpacalo inminahuas, quinequi quijtúa, yehuanten hual mochipahuilisi pa inminyolo. Sinda quichihualo yojque, cuaquín cayas iyaxca pa quicuasi ilaquilyo in cuahuil hual layuliltía. Yojque huil calaquisi ilalapujquimes Jerusalén in yancuic. 15 Pa quiahuac in lalapujquimes cate in lacames ejꞌelehuis huan in laxuxanijmes huan yehuanten hual quichihualo amo cuali ca sihuames. Nepa noje cate lamictinijmes huan yehuanten hual quinmolancuacuetzililo in monos huan moxtin hual quixtocalo islacatilo huan lacuajcuamanalo huan yulilo quichijticate yojque.
16 —Nehual Jesús annimitztilanilic nolanahuatini amhuanten pa anmitzilis in lajtol neli nonahuac nehual, pa yojque in míac inminlanechiculisli nolacames neli quimatisi. Nehual niquinami se pacholi hual ixuac ca ilalhuayol se cuahuil hual huaquic, nehual imiahuil in hué David. Nehual in lucero (silalin) laxpoyahuero hual laixpela chicahuac.
17 Quijtulo in Espíritu Santo huan isihua in Borreguito:
—Xihuala.
Huan yihual hual quicaqui, ma quijtu:
—Xihuala.
Huan yihual hual amictica pa iyolo ma huala huan yihual hual quinequi, ma cuni in al hual layuliltía, amo quipía pa laxlahuis.
18 Moxtin, mochi sejse hual quicaquilo in lajtomes pa in amal, ma quimati pampa in unca ilajtol Dios. Huan niquinmilía moxtin in lajtol: Sinda se quinpalas in lajtomes huan quipantis oc sequin lajtomes ca in lajtomes hual nican cate lajcuiluli, cuaquín Dios quipantis ca yihual in míac lacocoltilisli hual cate lajcuiluli pa in amal. 19 Huan sinda unca se hual quinquixtis ilajtomes ilajtol Dios hual cate lajcuiluli pa in amal, cuaquín Dios quiquixtilis in hual iyaxca ca in cuahuil hual ilaquilyo layuliltía, huan quiquixtilis in hual iyaxca pa calaquis pin caltilan cuali huan niman chipahuac, Dios icaltilan lasojli. Quema, quiquixtilis ilajco innojen hual unca lajcuiluli pin amal nican.
20 Yihual hual quijtúa neli innojen quijtúa:
—Neli amo nihuejcahuas pa nihualas.
Yoje ma ye. ¡Xihuala, toTata Jesús!
21 Ma caya ca anmoxtin Dios ilacames in cuali hual tejchihuilía in Tata Jesús. Yoje ma ye.