4
Juan quita quinami quimolancuacuetzililo Dios pin cielo
Quiman panuc inon, nilachíac huan ¡xiquitacan! Cataya se lalapujquil lapujtataya pin cielo. Huan nijcaquic in lajtol hual nipehuac nijcaquic xahuantataya quinami se lancaquetzaloni. Huan nechnotzac, nechilic:
—Xilejcu ca nican huan nimitznextilis len yahui panúa quiman lamisi panusi innojen hual panujticate axan innojen tonalijmes.
Jan ajnaxcan in Espíritu Santo nechanac huan pan ipampa yihual nimoitac pin cielo (ilhuicac). Nepa niquitac quinami se iicpali se hué capa molalía pa huelitis, huan cataya se yehuatataya ipan. Huan yihual hual nepa yehuatataya lapelaniaya quinami lapelanía se maquisli lachihuali ca diamante o rubí. Huan quiyahualujtataya pa iicpali se cosamalol xuxuctic quinami se esmeralda. Huan quiyahualujtataloaya in icpali hual laixpelaya oc sequin veinticuatro (sempuhuali huan nahui) icpalimes huan yehuatataloaya veinticuatro abuelojmes inminpan. Moxtin cataloaya lalaquentili ca tzotzomajli iztaticate huan quinpialoaya yahuali lachihuali ca oro pa inmintzontecon. Huan quisac pin icpali lapelanilisli huan comunilisli huan in comunilisli xahuaniaya ca xahuanilisli hué. Huan ilaixpan in icpali hual laixpelaya cataloaya chicome (siete) tixuxlimes milintataloaya pa in hachones. In hachones milintataloaya monextilo Dios ichicahualisli hué huan cate In chicome Dios iIjyecames (iEspíritus) Cuajcuali. Huan lapalahuali ilaixpan in icpali hual laixpelaya cataya quinami se al hué lanesca quinami se vidrio.
Huan lajco pa mochi huan yahualujticate in icpali moqueztataloaya nahui yulijquimes huan ca mochi inminlaixpan huan inmintepotzcon quinpialoaya míac inmixtololojmes. Se ca innojen yulijquimes nesiaya quinami se león, oc se nesiaya quinami se buey yancuic. Oc se quipiaya iixco quinami se lacal, huan oc se nesiaya quinami se cuaujli (águila) hual quinpalajtataya inastacapajmes pa palanisquiaya. Mochi sejse innojen yulijquimes quinpialoaya chicuase inastacapajmes. Ca lajco pa mochi sejse inastacapajmes huan pa itenco huan pa itzindan cataloaya míac inmixtololojmes. Yihualitonali pa semilhuil huan pa layúa amo mocahualoaya pa quijtusi:
Niman cuali huan chipahuac in Tata, huan pampa in, amo huil ajsi ca yihual nindeno hual amo unca cuali huan chipahuac,
niman cuali huan chipahuac huan amo huil ajsi ca yihual nindeno hual amo unca cuali huan chipahuac,
niman cuali huan chipahuac huan amo huil ajsi ca yihual nindeno hual amo unca cuali huan chipahuac.
Yojque unca toTata Dios hual quipía mochi chicahualisli,
yihual yec huan yihual unca huan yihual yes.
9-10 Huan innojen yulijquimes, quiman yes quililo innojen lajtomes huejué huan quijtuloaya ca momajtilisli huan quisehuiloaya in se hual mocahua yultica, cuaquín molasaloaya in veinticuatro abuelojmes pa quimolancuacuetzilisi in se hual mocahua yultica. Huan moquixtililoaya inminyahualimes lachihuali ca oro hual quinextiloaya pampa unca inminyaxca pa huelitisi, quinlasalo ilaixpan in icpali hual laixpela huan quililo:
11 ToTata, tehual toDios, unca moyaxca pa mitzilisi innojen lajtomes huejué huan unca moyaxca pa moxtin quimatisi momajtisi molaixpan tehual.
Huan unca moyaxca pa ticpías mochi lahueliltilisli,
pampa tehual tiquinchíac mochi.
Mochi innojen cayaje, quema, cataloaya lachihuali pampa ticnequiaya yojque.