5
In amal huan in Borreguito
Huan niquitac quinami yihual hual yehuatataya pan in icpali hual laixpelaya quipiaya se amal lacololuli pa ima cuali. Huan in amal cataya lajcuiluli ca pani huan ca itzindan huan cataya latzacuali ca chicome latzacualonijmes lachihuali ca cera. Huan niquitac se ilanahuatini in cielo (ilhuicac) hual quipiaya míac chicahualisli huan ca lajtol chicahuac tzajtziaya in lajlanilisli, quijtuc:
—¿Aqui quipía lahueliltilisli pa quincapehuas in latzacualonijmes pin amal lacololuli pa quipalahuas in amal?
Huan amo moitilic se pa mochi in cielo (ilhuicac) huan pan lalticpan huan amo cataya se capa in mijquimes hual quipiaya lahueliltilisli pa quipalahuasquiaya in amal pa quitasquiaya huan momaxtisquiaya. Huan nichocac míac pampa amo moitilic jan se san hual quipiaya lahueliltilisli pa quipalahuasquiaya in amal pa quitasquiaya huan pa momaxtisquiaya. Cuaquinon se ca in abuelojmes nechilic:
—Yajmo xichoca. Xiquita, in lacal hual tictocayaltilo inminLeón inminlacames imiahuimes Judá, yihual lasulahuac. Yihual imiahuil David in hué, huan yihual quinsulahuac ilacocolinijmes hual cate miquilisli huan laijlaculisli. Axan huil ca mochi lahueliltilisli quincapehuas in latzacualonijmes pa quipalahuas in amal.
Cuaquinon nilachíac huan niquitac se Borreguito moqueztataya inminlaixpan innojen veinticuatro abuelojmes huan inminlaixpan in icpali hual laixpelaya huan inminlaixpan innojen yulijquimes. Huan in Borreguito quinpiaya pa icuerpo (inacayo) domutzojmes hual nesiloaya capa quitzopinije icocolinijmes pa quimictisi. Huan in Borreguito quinpiaya chicome icuacuas huan chicome iixtololojmes. Innojen iixtololojmes quinequilo quijtulo pampa iEspíritu Santo Dios unca quinami chicome ijyecames (espíritus) cuajcuali hual cate latilanili pa mochi in lalticpan huan quimatilo mochi inahuac Dios. Huan uyac canac in amal hual cataya pa ima cuali yihual hual yehuatataya pani in icpali hual laixpelaya. Huan quiman canac in amal, molasaje ilaixpan in Borreguito in nahuenten yulijquimes huan in sempuhualihuanahui (veinticuatro) abuelojmes. Mochi sejse ca yehuanten quinpialoaya se arpa huan se tapalquita lachihuali ca oro tentataya ca ajuialisli. In ajuialisli quinequi quijtúa inminlajlanilisli Dios ilacames. Huan quicantaruililoaya (quicuiquililoaya) se cantadita (cuical) yancuic, quijtuaya:
Unca tehual moyaxca pa ticpías lahueliltilisli pa ticanas in amal pa tiquincapehuas ilatzacualonijmes pa quipalahuas, pampa ticataya lamictili.
Huan pan ipampa quinami tictoyahuac moesli tiquinlaxlahuilic in lacames pa huil yesi Dios ilacames.
Yehuanten chantilo pan mochi lalimes huan cate ca mochi cuilaxli huan lajtulo len yes lajtol huan cate len yesi lacames hual pan yehuanten huelitilo in huejueyenten pin lalticpan.
10 Huan tiquinnechicuc pa yesi se lacalera hual pan yehuanten Dios huelitía quinami inminhué.
Huan yehuanten yesi itiopistas toDios, huan huelitisi pan lalticpan.
11 Cuaquinon nilachíac huan nijcaquic inminlajtol niman míac millones ilanahuatinijmes in cielo (ilhuicac) hual quinyahualujtataloaya in icpali hual laixpelaya huan innojen yulijquimes huan in abuelojmes. 12 Huan ca lajtol chicahuac quijtuje:
Unca iyaxca in Borreguito hual cataya lamictili pa yes in niman hué pa yojque quipías in lahueliltilisli.
Amo quiman huil cayas yoje hué mochi hual ipati huan mochi hual laxlahuilo niman míac pa quipiasi.
Unca iyaxca pa yes in niman hué pa yoje quijtusi pampa yihual quipía mochi lajmatilisli huan chicahualisli.
Huan unca yihual iyaxca pa yes in niman hué pa yoje moxtin quimatisi momajtisi ilaixpan yihual.
Huan unca iyaxca pa lacames quilisi lajtomes huejué, huan pa moxtin lajtusi niman cuali inahuac yihual.
13 Cuaquinon niquincaquic moxtin hual Dios quinchíac pin cielo huan pan lalticpan huan yehuanten itzindan in lali hual miquije huan yehuanten hual yulilo pin al huejcalan, quema, moxtin hual cate capa yes, quijtuloaya:
In latuchihualisli huan in lasojlalisli ca momajtilisli huan in laixpelalisli cuajcualtichin huan mochi lahueliltilisli ma yén (yecan) iyaxca yihual hual yehuatica pani in icpali hual laixpela,
huan iyaxca in Borreguito.
Quema, ma camo quiman mocahua pa yes inminyaxca.
14 Huan in nahuenten yulijquimes amo mocahualoaya quijtutataloaya:
—¡Yoje ma ye!
Huan in veinticuatro abuelojmes molasaje pan lali huan quinmolancuacuetzililoaya mopachujtataloaya.