6
In chicome latzacualonijmes lachihuali ca cera
Cuaquinon niquitaya quiman quicapehuac in Borreguito se in chicome latzacualonijmes lachihuali ca cera, huan nijcaquic se yulijquil ca in nahui yulijquimes lajtuc ca ilajtol quinami comuniaya, quijtuc:
—¡Xiajtía!
Huan nilachíac huan ¡xiquitacan! Cataya se caballo iztac huan yihual hual yehuatataya ipan quipiaya se arco. Huan quimacaje se yahuali lachihuali ca teposli quinami quinpialo in hueyenten, in yahuali unca pa se lasulahuani. Huan quisac quinami se lasulahuani huan yahuiaya lasulahua míac oc sejpa.
Quiman quicapehuac in Borreguito oc se latzacualoni, nijcaquic lajtuc oc se in nahui yulijquimes quijtuc:
—¡Xiajtía!
Huan quisac oc se caballo chichiltic cahuanic. Huan yihual hual yehuatataya ipan cataya lamacahuiltili pa quichihuasquiaya pa yajmo yes mosehuilisli pan in lalticpan, pa yojque lacames momictilosquiaya. Huan quimacaje se teposli hué calica guaches moanalo, huan in quinequi quijtúa pampa cayas moanalisli ca lacames.
Quiman quicapehuac oc se latzacualoni, axan cataya ye latzacualonijmes lacapehuali, nijcaquic lajtuc oc se in nahui yulijquimes, quijtuc:
—¡Xiajtía!
Huan nilachíac huan ¡xiquitacan! Quisac se caballo liltic, huan yihual hual yehuatataya ipan quipiaya se romana pa ima. Huan nijcaquic len mocaquic quinami se lajtol, mocaquic lajco pin nahui yulijquimes, quijtuaya:
—Ma laxlahui se mochi itomin hual cana tequipanujtica se tonali pa mocuhuilis se lamachihualoni trigo hual quilamachihuililo yehuanten hual quipialo lahueliltilisli. Huan ma laxlahui jan yoje pa ye lamachihualonijmes cebada hual quilamachihuililo. Huan amo xiquinmijlacu ichahuac in cuahuilera hual laquilo olivos huan iayo uva coc hual laquilo in uvatilan.
Huan quiman quicapehuac in oc se latzacualoni lachihuali ca cera, axan cataloaya nahui latzacualonijmes lacapehuali, nijcaquic lajtuc in lajtol hual cataya capa in nahui yulijquimes, ca in se laquisac lajtuc in yulijquimes, quijtuc:
—¡Xiajtía!
Huan nilachíac huan ¡xiquitacan! Quistíac se caballo hual nesic quinami se iixco hual mictica, huan yihual hual yehuatataya ipan motocaya Miquilisli. Huan quitocaya Miquilisli in huejcalan capa cate in mijquimes. Huan quimacaje lahueliltilisli pa quinmanas moxtin hual miquilo. Yehuanten quinmictisi se lacal ca mochi nahui lacames pin lalticpan. Quinmictisi pan ipampa moanalisli huan pan ipampa lamictilisli huan pan ipampa mayandi huan pan ipampa cocolisli huan pan inminpampa in yulijquimes hual moitalo pin cuajlan hual cate pin lalticpan.
Quicapehuac oc se latzacualoni, axan cataloaya macuili latzacualonijmes lacapehuali. Huan niquinmitac itzindan capa quilalilo in huendis pin cielo huan nepa cataloaya amo ca inmincuerpos (inminacayo) yehuanten hual cataloaya lamictili pampa quinlamachiltilije lacames ilajtol Dios huan quinlaquetzilije neli in hual in Tata quinmilic. 10 Tzajtzije ca lajtol chicahuac, quijtuje:
—Tata, tehual toTeco, timoxilúa pa camo ticayas capa mochi hual amo cuali huan elehuis, amaqui huil cayas chipahuac quinami tehual. Tehual ticchía melahuac quinami tiquijtúa. Axan, ¿pa quichi tonalijmes tihuejcahuas pa timotexpahuilis huan titechlacuepilis ca yehuanten hual chantilo pan lalticpan?
11 Cuaquinon mochi sejse ca yehuanten quinmacaje se nahuas iztac. Huan quinmilije pa mosehuisi oc se nadita pa quichiasi pa quiman cayalosquiaya lamictili in oc sequin ca moxtin inmicnían tequipanujquimes. Yahuiloaya cayalo lamictili quinami yehuanten cataloaya lamictili.
12 Quicapehuac in Borreguito oc se latzacualoni, ca in cataloaya chicuase hual cataloaya lacapehuali. Huan nilachíac huan cataya se laulinilisli niman chicahuac. Huan mochíac liltic in tonali quinami tzotzomajli huahuastic calica mocuejtilo quiman miqui se. Huan mochi in mesli nesiaya quinami esli. 13 Huetzije in luceros (silalimes) pin cielo pan in lalticpan. Huetzije quinami huetzi ilaquilyo hual yucsi pa tonalco, ilaquilyo se amacuál tipichin quiman huala se ijyecalazo hual quitzejtzelúa. 14 Tzayanic in cielo huan mocololuc quinami se amal. Mochi loma (tepel) huan mochi lali hual cataya lajco pin al huejcalan mijcuanije capa cataloaya. 15 Cuaquinon in huejueyenten pin lalticpan hual huelitiloaya huan in huejué inminlaicananijmes guaches huan yehuanten hual quipialo míac tomin huan in lacames chijchicahuac huan moxtin hual yeje tequipanujquimes hual amo quilaxlahuilo huan hual yeje tequipanujquimes hual quilaxlahuilo, moxtin molatije pin cuevas (ostumes) huan pin teles (temes) pin lomas (tepemes). 16 Quinnotzaloaya in lomas huan in teles, quinmililoaya:
—Xihuetzican topan huan xitechlatilican yihual hual yehuatica pan in icpali hual laixpela, yihual techiztica. Xitechlatilican pa camo techitas in Borreguito hual cualantica, huan yahui techtilanía capa ticocu.
17 Unca pampa axan ajsic in tonali hué quiman cualanilo niman míac, huan amaqui huil mopepenialtía pa moquixtis pa camo quitas icualanilisli.