Isura ye 16
Nambeambe kuhusu michango kwa ajili ya baumini, kati yanieleza makanisa ga Galilaya, nyonyonyo mupalikwa panga. Katika lisoba lya kwanza lya wiki, kila yumo winu abeke kilebe fulani kando ni kukihifadhi, kati mwamuweza. Mupange nyoo ili panga kana kube na michango wakati paniisile. Na paniikite, yeyote ywamunchawile, nalowa kuntuma pamope ni barua kutoa sadaka yinu kono Yerusalem. Ni kati ni sahihi kwa nenga kuyenda pia, balowa yendya pamope ni nenga. Lakini naisa kwinu, wakati napetya Makedonia. Kwa mana nalowa pitya Makedonia. Labda naweza tama ni mwenga au hata kumaliza majira ya mbepo, ili panga muweze nisaidia katika safari yango. popote paniyenda. Kwa mana nitarajia kwaa kuabona nambeambe kwa muda mwipi, mana natumainiya tama ni mwenga kwa muda pulani, kati Ngwana alowa kunruhusu. Lakini nalowa tama Efeso mpaka Pentekoste, kwa mana nnango mpana utiyongoliwa kwa ajili yango, na kwabile ni maadui banyansima banipingabo nenga. 10 Nambeambe muda Timotheo aisa, munlole panga abile ni mwenga bila yogopa, aipanga kazi ya Ngwana, kati yaniipanga nee. 11 Mundu yoyote kana amdharau. Mumsaidie katika ndela yake kwa amani ili panga aweze isa kwango. Kwa mana niamtarajia aise pamope ni alongo. 12 Nambeambe husiana na nongo witu Apolo. Natikumtia mwoyo muno kwakuatembelea mwenga pamope ni alongo. Lakini atiamua kuisa kwaa nambeambe. Nga nyoo, alowa isa muda apatike nafasi. 13 Mube minyo, muyemi imara, mpange kati analome, mube ni ngupu. 14 Bai goti yamugapanga mugapange katika upendo. 15 Mwaitangite nyumba ya Stefania. Muitangite panga babile baamini ba kwanza kolyo Akaya, ni panga baibekite bene mu'huduma ya baumini, Nambeambe naasihi, ainja na alombo bango, 16 mube anyenyekevu kwa bandu kati abo, na kwa kila mundu ywaabasaidia katika kazi ni apanga kazi pamope ni twenga. 17 Na nibile na puraha kwa ujio wa Stefania, fotunato na Akiko. Bayemi mahali ambapo mwenga mpalikwa kuwa. 18 Kwa mana waipuraisha roho yango ni yinu. Kwa eyo, nambeambe, mwatambue bandu kati aba. 19 Makanisa ga Asia batumite salamu kwinu. Akila na Prisca wanaasalimiya katika Ngwana, pamope ni likanisa lyabile mu'nyumba yabe. 20 Ainja ni alombo bango bote watiasalimya kwa busu litakatifu. 21 Nenga, Paulo, naiandikiya nyoo kwa luboko lwango. 22 Kati yeyote ywampenda kwaa Ngwana, bai laana ibe nnani yake. Ngwana witu, uise! 23 Neema ya Ngwana Yesu ibe ni mwenga. 24 Upendo wango ube pamope ni mwenga katika Kristo Yesu.